Hero image

Oprava produktu

Oboznámte sa so všetkými informáciami potrebnými na zaslanie produktu na opravu. K dispozícii sú informácie o vyhľadávaní servisných stredísk, krokoch potrebných na zabezpečenie opravy a výber z najčastejšie kladených otázok, ktoré vám pomôžu vyjasniť prípadné nejasnosti.


Proces servisu a opravy

Môj produkt Canon vyžaduje servis, čo mám robiť?

Ak potrebujete servisnú službu s pevnou cenou (t. j. servisné služby údržby alebo aktualizácie), môžete si dohodnúť servis pre váš produkt pomocou nášho online portálu servisu a opráv spoločnosti Canon, ktorý vás prevedie postupom vytvorenia vašej požiadavky.

Keďže sa špecifické procesy v jednotlivých krajinách môžu líšiť, pozrite si stránku podpory pre krajinu vášho pobytu prostredníctvom vyhľadávača krajiny.

Môj produkt Canon nefunguje, čo mám robiť?

V prvom rade vám odporúčame obrátiť sa na našu lokalitu podpory produktov pre zákazníkov, kde sa nachádzajú informácie, ktoré môžu byť užitočné pri vyriešení vášho problému. Po vybratí produktu získate prístup k často kladeným otázkam, používateľským príručkám, ovládačom a prevzatiu softvéru a firmvéru.

Prípadne si môžete dohodnúť opravu svojho produktu pomocou nášho online portálu servisu a opráv spoločnosti Canon, ktorý vás prevedie postupom vytvorenia vašej požiadavky a ponúkne vám rady na riešenie problémov (ak je to možné).

Keďže sa špecifické procesy v jednotlivých krajinách môžu líšiť, pozrite si stránku podpory pre krajinu vášho pobytu prostredníctvom vyhľadávača krajiny.

Môj produkt Canon si vyžaduje servis alebo opravu, aké sú ďalšie kroky?

1. – Požiadajte o servis alebo opravu

Použite náš online portál servisu a opráv spoločnosti Canon, aby ste podali svoju žiadosť prechodom na stránku dohodnúť servis alebo dohodnúť opravu.

Prevedieme vás krokmi na poskytnutie všetkých potrebných informácií (napr. typ žiadosti, informácie o chybe, doklad o nákupe atď.) a k žiadosti môžete pridať ďalšie produkty (ak je to uplatniteľné).

Upozorníme vás na vhodné servisné miesto – či už na stredisko servisu a opráv spoločnosti Canon alebo na autorizovaného servisného partnera spoločnosti Canon pre váš produkt. Upozorňujeme, že autorizovaní servisní partneri spoločnosti Canon sú nezávislé organizácie, a preto sa riadia vlastnými zmluvnými podmienkami. Preto sa s nimi možno budete chcieť skontaktovať a získať ďalšie informácie pred odoslaním produktov na servis alebo opravu.

V závislosti od vášho produktu vás môžeme nasmerovať k nášmu tímu podpory, aby vám mohol poskytnúť ďalšiu pomoc.


2. – Po podaní vašej žiadosti o servis a/alebo opravu vytlačte „Prehľad objednávky“, ktorý pribalíte k vášmu zariadeniu.

Po podaní žiadosti si môžete vytlačiť „Prehľad objednávky“ a kópia vám bude zaslaná aj na e-mail (v prípade, že budete potrebovať tlačiť neskôr). Váš „Prehľad objednávky“ obsahuje všetky podrobnosti vašej žiadosti a mal by byť poskytnutý spolu s produktom pri odosielaní na servisné miesto (či už do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon alebo autorizovanému servisnému partnerovi spoločnosti Canon). Toto umožní servisnému miestu potvrdiť príjem vášho produktu (produktov) a poskytne im všetky informácie potrebné na spracovanie vašej žiadosti.


3. – Uistite sa, že produkt je bezpečne zabalený na prepravu.

Odoslaním balíčka do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon alebo autorizovanému servisnému partnerovi spoločnosti Canon neuzatvárate so spoločnosťou Canon zmluvu, preto spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie, ku ktorým môže dôjsť počas prepravy.

Odporúčame, aby bol váš produkt bezpečne a spoľahlivo zabalený. V používateľskej príručke si pozrite pokyny k preprave, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k ďalšiemu poškodeniu počas prepravy. V závislosti od ceny vášho produktu sa takisto môžete rozhodnúť zásielku poistiť. Taktiež máte možnosť osobne odovzdať svoj produkt/-y do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon alebo autorizovanému servisnému partnerovi spoločnosti Canon.


4. – Produkt bol zaslaný na servis alebo opravu, čo sa bude diať ďalej?

Ak bol produkt odoslaný do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon:

Po prijatí bude váš produkt/-y zaregistrovaný do nášho systému a zašleme vám potvrdenie o prijatí.

Po spracovaní vašej objednávky a zhodnotení vášho produktu (produktov) budeme buď okamžite pokračovať s vašou požiadavkou (v súlade s našimi podmienkami servisu a opráv), alebo, keď je to potrebné, kontaktujeme vás a požiadame o vaše schválenie na pokračovanie (t. j. v prípade časových a cenových kalkulácií).

Prijatie objednávky a vykonanie zmluvy o kúpe servisu a opráv sa uskutoční po začatí požadovaného servisu alebo opráv, pokiaľ sme vás neinformovali, že vašu objednávku neprijímame. Podmienky vašej zmluvy budeme uchovávať my a vy dostanete kópiu vo vašom potvrdení o prijatí objednávky.

Budete môcť používať náš online portál servisu a opráv spoločnosti Canon na kontrolu stavu vašej žiadosti a v prípade potreby na komunikáciu so strediskom servisu a opráv spoločnosti Canon.

Ak bol produkt odoslaný autorizovanému servisnému partnerovi spoločnosti Canon:

Upozorňujeme, že autorizovaní servisní partneri spoločnosti Canon sú nezávislé organizácie, a preto sa riadia vlastnými zmluvnými podmienkami a vlastnými procesmi. Preto sa s nimi možno budete chcieť skontaktovať a získať ďalšie informácie pred odoslaním produktov na servis alebo opravu.

Poznámka: Vyššie uvedené informácie sa poskytujú len na účely poradenstva pre zákazníkov a nepredstavujú zmluvu medzi spoločnosťou Canon a zákazníkom. Špecifické podmienky strediska servisu a opráv spoločnosti Canon alebo autorizovaného servisného partnera spoločnosti Canon budú mať prednosť pred všetkými informáciami uvedenými na tejto stránke.

Späť na začiatokČasto kladené otázky o servisných službách a opravách

Otázka: Chcel/-a by som servisnú službu, aké sú moje možnosti?

A: V prípade, že by ste chceli službu pre váš produkt značky Canon, strediská servisu a opráv spoločnosti Canon vám môžu ponúknuť širokú škálu možností servisných služieb s pevne stanovenou cenou v závislosti od vášho produktu (produktov):

Dohodnúť servis pre váš produkt môžete pomocou nášho online portálu servisu a opráv spoločnosti Canon, ktorý vás prevedie postupom vytvorenia vašej požiadavky.

Naši autorizovaní servisní partneri spoločnosti Canon môžu ponúkať podobné alebo rovnocenné služby.


Otázka: Môj produkt je chybný, aké sú moje možnosti?

A: V prípade, že sa na vašom produkte Canon objaví chyba, poskytujeme sieť servisných miest (pozostávajúcich zo stredísk servisu a opráv spoločnosti Canon a autorizovaných servisných partnerov spoločnosti Canon), v ktorých vám radi opravia váš produkt do pôvodného stavu v súlade s technickými parametrami Canon.

Dohodnúť opravu pre váš produkt si môžete pomocou nášho online portálu servisu a opráv spoločnosti Canon, ktorý vás prevedie postupom vytvorenia vašej požiadavky.

Všetky servisné miesta v rámci našej siete môžu prijať opravy buď poštou/kuriérom alebo osobne.

Ak sa na váš produkt vzťahuje obchodná záruka spoločnosti Canon, všetky vykonané opravy budú pre vás bezplatné (v súlade s príslušnými zmluvnými podmienkami, ktoré môžete nájsť prostredníctvom nášho centra záruk). Ak sa na váš produkt nevzťahuje obchodná záruka spoločnosti Canon, akékoľvek vykonané opravy budú spoplatnené.

Prípadne môžete ako spotrebiteľ využiť zákonné práva vzťahujúce sa na predaj tovaru a obrátiť sa na predajcu, od ktorého ste výrobok kúpili, aby ste mohli prediskutovať všetky možnosti podpory, ktoré vám môže poskytnúť.


Otázka: Môj produkt je chybný a nevzťahuje sa naň obchodná záruka spoločnosti Canon. Koľko bude cena opravy?

A: V prípade, že platnosť vašej obchodnej záruky spoločnosti Canon vypršala alebo nepokrýva predmetnú chybu/jej príčinu, strediská servisu a opráv spoločnosti Canon vám môžu ponúknuť škálu platených možností opravy v závislosti od vášho produktu (produktov):

 • Oprava za pevnú cenu: Pred odoslaním produktu (produktov) do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon vám bude poskytnutá pevná cena za opravu. Táto pevná cena je ponúkaná za chyby spôsobené bežným opotrebovaním a zahŕňa náklady na všetky potrebné náhradné diely, prácu a prepravu. Ak sa zistí, že chybu spôsobili iné okolnosti (napr. náraz alebo poškodenie tekutinou), kontaktujeme vás a ponúkneme vám časovú a cenovú kalkuláciu.
 • Limit opravy: Pred odoslaním produktu (produktov) do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon môžete nastaviť limit opravy (t. j. maximálny poplatok za opravu), avšak minimálna hodnota platí. Slúži to pre nás ako oprávnenie na uskutočnenie opravy, pričom nebudeme posielať kalkuláciu. Ak je možné opravu vykonať za poplatok nižší ako je stanovený limit opravy, bude vám účtovaná daná nižšia suma. Ustanovenie limitu opravy môže viesť k rýchlejšiemu vybaveniu opravy a vaša oprava tiež nebude podliehať poplatku za odmietnutie (vzťahuje sa na prípad, že si vyžiadate časovú a cenovú kalkuláciu)
 • Časová a cenová kalkulácia: Môžete si vyžiadať časovú a cenovú kalkuláciu, kedy sa po prijatí produktu strediskom servisu a opráv spoločnosti Canon vykoná technická diagnostika. Následne vám poskytneme kalkuláciu s podrobnými informáciami o predpokladaných nákladoch na opravu vášho produktu (produktov), ktorú budete mať možnosť prijať alebo odmietnuť pred začatím akejkoľvek opravy. V prípade, že kalkuláciu odmietnete, môže vám byť účtovaný poplatok za odmietnutie na pokrytie nákladov na inšpekciu.

Na všetky naše spoplatnené možnosti opráv sa vzťahujú naše zmluvné podmienky servisu a opráv.

V prípade, že je príslušné servisné miesto autorizovaným servisným partnerom spoločnosti Canon, bude vám tiež môcť ponúknuť spoplatnenú opravu. Presné možnosti k dispozícii sa však môžu líšiť a budú podliehať zmluvným podmienkam autorizovaných servisných partnerov spoločnosti Canon.


Otázka: Môj produkt je chybný, môžem si ho namiesto opravy nechať vymeniť?

A: Určenie príslušného spôsobu opravy vášho produktu je vo výlučnej kompetencii stredísk servisu a opráv spoločnosti Canon a autorizovaných servisných partnerov spoločnosti Canon.

Prípadne sa môžete obrátiť na predajcu, od ktorého ste váš produkt kúpili, a prediskutovať možnosti podpory, ktoré vie poskytnúť.


Otázka: Musím zahrnúť akékoľvek príslušenstvo, keď posielam svoj produkt na opravu?

A: Pri používaní online portálu servisu a opráv spoločnosti Canon vám v závislosti od povahy chyby poradíme, či si myslíme, že by malo byť príslušné príslušenstvo Canon súčasťou dodávky produktu (produktov) do opravy.

Ak napríklad máte problém s napájaním svojho produktu, príčinou môže byť aj batéria alebo nabíjačka, takže môžeme uviesť, že je potrebné ich zaslať spolu s produktom.

Vo všeobecnosti však, pokiaľ nemáte pocit, že existuje prepojenie medzi chybou a špecifickým príslušenstvom Canon, zvyčajne je najlepšie si ho uschovať a odoslať len chybný produkt.


Otázka: Ako by som mal zabaliť svoj produkt, ak ho posielam na servis alebo opravu?

A: Dbajte na to, aby bol váš produkt bezpečne zabalený a pozrite si konkrétne pokyny na prepravu v používateľskej príručke, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k ďalšiemu poškodeniu počas prepravy.

Pre tlačiarne odporúčame vykonať nasledujúce kroky:

 • Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla on/off (Zap./Vyp.), čím zaistíte tlačovú hlavu v správnej polohe
 • Odpojte všetky káble a samostatne ich zabaľte do plastového vrecka.
 • Vyberte všetok papier z tlačiarne a zatvorte zásobníky na papier.
 • Zaistite zásobníky na mieste pomocou niekoľkých kusov lepiacej pásky.
 • Atramentové kazety (aj keď sú prázdne) musia byť ponechané v tlačiarňach (pretože v opačnom prípade hrozí riziko poškodenia tlačovej hlavy a dôjde k neplatnosti akejkoľvek obchodnej záruky spoločnosti Canon)
 • Zabaľte tlačiareň do jej pôvodného obalu, ak ho máte, a ubezpečte sa, že je chránená bublinkovou fóliou alebo papierom, aby sa zabránilo jej pohybu v balení. Obal zalepte páskou.
 • Prípadne, ak pôvodný obal už nie je k dispozícii, umiestnite tlačiareň do škatule s dvojitou (hrubou) stenou a vysteľte ju bublinkovou fóliou alebo papierom, aby sa zabránilo jej pohybu v balení.
 • Vložte „súhrn objednávky“ do škatule s produktom.
 • Škatuľu zaistite silnou páskou. Hornú a dolnú časť obalu prelepte dvakrát kvôli dodatočnému spevneniu.

Odporúčame vykonať nasledujúce kroky pre produkty v oblasti fotografia a videa:

 • Pred zabalením uložte všetky nastavenia (ak je to potrebné), pretože počas opravy môže byť potrebné obnoviť pôvodné výrobné nastavenia.
 • Odstráňte príslušenstvo, ako sú batérie, pamäťové karty, nabíjačky batérií, káble (pokiaľ nesúvisia s chybou produktu).
 • Uistite sa, že ste na produkt nasadili kryt tela/objektívu a vždy baľte foto/video telá a objektívy oddelene (t.j. nepripojené), aby ste ich chránili počas prepravy. Upozorňujeme, že po dokončení opravy/servisu vám bezplatne nedodáme nové telo/objektív.
 • Zabaľte produkt do jeho pôvodného obalu, ak ho máte, a ubezpečte sa, že je chránený bublinkovou fóliou alebo papierom, aby sa zabránilo jeho pohybu v balení. Obal zalepte páskou.
 • Prípadne, ak pôvodný obal už nie je k dispozícii, umiestnite produkt do škatule s dvojitou (hrubou) stenou a vysteľte ju bublinkovou fóliou alebo papierom, aby sa zabránilo jej pohybu v balení.
 • Vložte „súhrn objednávky“ do škatule s produktom.
 • Škatuľu zaistite silnou páskou. Hornú a dolnú časť obalu prelepte dvakrát kvôli dodatočnému spevneniu.

Otázka: Na koho sa môžem obrátiť, ak chcem skontrolovať stav mojej opravy alebo servisu?

A: Ak ste produkt odoslali do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon, môžete skontrolovať stav vašej opravy alebo servisu prostredníctvom online portálu servisu a opráv spoločnosti Canon.
Ak ste svoj produkt odoslali autorizovanému servisnému partnerovi spoločnosti Canon, obráťte sa na neho priamo, aby ste získali informácie o aktuálnom stave.


Otázka: Čo môžem urobiť, ak je môj produkt stále chybný aj po vrátení z opravy?

A: V nepravdepodobnom prípade, že sa vyskytne problém po dokončení opravy, obráťte sa na stredisko servisu a opráv spoločnosti Canon, pretože sa zaručujeme za kvalitu našich opráv (v súlade s našimi zmluvnými podmienkami servisu a opráv).

Ak ste produkt odoslali autorizovanému servisnému partnerovi spoločnosti Canon, obráťte sa na neho priamo.


Otázka: Môžem si zakúpiť náhradné diely pre svoj produkt značky Canon?

A: Odporúčame, aby opravy vykonávali len strediská servisu a opráv spoločnosti Canon alebo autorizovaní servisní partneri spoločnosti Canon, pretože na bezpečnú opravu vášho produktu môžu byť potrebné špeciálne nástroje a softvér.
V prípade potreby je však možné originálne náhradné diely značky Canon zakúpiť prostredníctvom nášho strediska servisu a opráv spoločnosti Canon alebo prostredníctvom vybraných autorizovaných servisných partnerov spoločnosti Canon alebo distribútorov náhradných dielov nasledovne:

SEM VPÍŠTE ODPOVEĎ NA 1. MOŽNOSŤ

A: Odporúčame, aby opravy vykonávali len strediská servisu a opráv spoločnosti Canon alebo autorizovaní servisní partneri spoločnosti Canon, pretože na bezpečnú opravu vášho produktu môžu byť potrebné špeciálne nástroje a softvér.
V prípade potreby je však možné originálne náhradné diely značky Canon zakúpiť prostredníctvom vybraných autorizovaných servisných partnerov spoločnosti Canon alebo distribútorov náhradných dielov nasledovne:

AWH SERVIS

Vinohradska 100
130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 720 122
E-mail: awh@awh.cz


Otázka: Ako dlho je možné opraviť produkt po jeho uvedení na trh?

A: Sme odhodlaní zabezpečiť udržateľnú podporu pre naše výrobky, pokiaľ to bude možné. Potom, ako spoločnosť Canon odstráni produkt z predaja, snažíme sa zabezpečiť, aby boli náhradné diely dostupné počas nasledovných období:

RAD MODEL ROKY
Digitálna zrkadlovka Séria EOS 1D, séria EOS 5D 7
Iné série EOS 5
BEZ ZRKADLA Séria EOS R 7
Séria EOS M 5
OBJEKTÍVY Séria EF - L, séria RF - L, séria DO, séria TS-E a séria CN-E 7
Všetky ostatné série objektívov 5
BLESK Všetky modely bleskov Speedlite 5
KOMPAKTNÉ FOTOAPARÁTY Rad PowerShot G 5
PowerShot D30, PowerShot S120, PowerShot SX60HS, PowerShot SX70HS, PowerShot SX520HS, PowerShot SX530HS, PowerShot SX740 HS 5
VIDEO Séria LEGRIA; séria X (XF; XA; XL; XH; XC); séria ME; séria ML a séria Cinema EOS 7
Príslušenstvo: RC-V100, EVF-V70, SG-1, OU-700, SU-15, MO-4E, MO-4P, MA-400,CT-V1, SP-V1, WM-V1, WP-V1, WP-V2, WP-V3, DM-100, SM-V1 7
PROJEKTOR Séria XEED, séria LV a séria LX 7
ĎALEKOHĽAD Všetky ďalekohľady 5
TLAČIARNE Séria PIXMA a MAXIFY (okrem modelov uvedených nižšie) 5
Séria i-SENSYS 7
SKENER Rad CanoScan 5
ĎALŠIE PRODUKTY Všetko fotografické príslušenstvo; objektívy (len modely EF50 F1.8 STM; EF-M 22 MM f/2.0; EF-M 15-45 MM F/3.5-6.3 IS STM), séria PowerShot (okrem modelov uvedených vyššie); séria IXUS; videopríslušenstvo a objektívy (okrem modelov uvedených vyššie); príslušenstvo a objektívy projektora; kalkulačky; tlačiarne PIXMA (MG2xxx; MG3xxx; MG5xxx; MX4xx; MX5xx; TR45xx; TS3xxx a TS5xxx); séria SELPHY CP; Séria Zoemini, kamera IVY REC a skenery (séria CanonScan LiDE a séria P 2XX) Žiadne diely

V prípade, že počas tohto obdobia nedokážeme zaistiť potrebný náhradný diel, zabezpečíme našim zákazníkom alternatívne riešenie.

Späť na začiatok

Možno budete potrebovať aj...

Feedback