Informácie o záruke

KOMERČNÉ ZÁRUKY SPOLOČNOSTI CANON

V prípade mnohých produktov spoločnosti Canon ponúkame okrem zákonných práv vzťahujúcich sa na spotrebiteľov aj dobrovoľné komerčné záruky výrobcu spoločnosti Canon. Tieto záruky podliehajú zmluvným podmienkam v úplnom znení. Podľa možnosti sa príslušné informácie o záruke poskytujú s produktom alebo sú k dispozícii prostredníctvom platnej ponuky komerčnej záruky, ktorá je uvedená nižšie. Záručné opravy sa budú vykonávať len po prijatí príslušnej dokumentácie požadovanej na overenie stavu záruky, ako je uvedené v osobitných obchodných podmienkach pre komerčné záruky spoločnosti Canon, ktoré sa vzťahujú na váš produkt.

ZÁKONNÉ PRÁVA A ZÁRUKY SPOTREBITEĽA

Ak ste si zakúpili výrobok (výrobky) ako spotrebiteľ, máte tiež nárok na zákonné práva podľa Európskej únie (EÚ) a/alebo podľa vnútroštátneho práva, ktoré sa vzťahujú na predaj tovaru, ktorý je chybný alebo nezodpovedá špecifikáciám. Tieto práva (vrátane práva na opravu, výmenu alebo vrátenie ceny v určitých situáciách) platia pre všetkých spotrebiteľov, avšak dĺžka trvania sa líši v závislosti od krajiny nákupu. Tieto práva sa vzťahujú na všetok tovar, ktorý kupujete od predajcu výrobkov, a môžete si ich voči nemu uplatniť bez ohľadu na to, či sa na váš tovar vzťahujú akékoľvek obchodné záruky spoločnosti Canon. Vaše zákonné práva nie sú týmito obchodnými podmienkami ani inak žiadnym spôsobom ovplyvnené. Ak chcete uplatniť svoje zákonné práva, obráťte sa na svojho predajcu.

Ak chcete získať ďalšie informácie o právach spotrebiteľov, obráťte sa na miestnu poradenskú službu pre spotrebiteľov.

Možno budete potrebovať aj...

Feedback