SÚKROMIE

Centrum dôveryhodnosti pre oblasť ochrany súkromia spoločnosti Canon

Spoločnosť Canon je popredný inovátor a poskytovateľ zobrazovacích riešení
a man looking at a tablet

Prístup spoločnosti Canon k ochrane súkromia

Rešpekt voči ľuďom bol vždy v centre spoločnosti Canon. Tento základ vytvoril štyri piliere nášho prístupu k súkromiu.

 • Rešpekt

  Spoločnosť Canon sa neochvejne zaviazala chrániť osobné údaje našich zákazníkov a našich zamestnancov. Riadime sa filozofiou Kyosei – žiť a spolupracovať pre spoločné dobro.

 • Dôveryhodnosť

  Ako medzinárodná značka, ktorej ľudia dôverujú, spoločnosť Canon chápe, že musíme neustále pracovať na zachovaní tejto dôvery prostredníctvom rozsiahlych technických a organizačných opatrení.

 • Etické správanie

  Štruktúra zodpovednosti na ochranu súkromia zaručuje, že konzistentne robíme správne veci v prospech jednotlivcov, ktorí nám zverujú svoje osobné údaje.

 • Podpora

  Podporujeme našich partnerov a dodávateľov, aby si zachovali rovnakú úroveň rešpektu, dôvery a etického správania v súvislosti s ochranou údajov a súkromia, akú očakávame od seba.

obrázok zamestnanca pracujúceho na notebooku

Princípy ochrany údajov

Dodržiavanie princípov ochrany údajov je základným pilierom prístupu spoločnosti Canon k ochrane súkromia. Pozrite si, ako sú stredobodom nášho režimu ochrany údajov.

Záväzok spoločnosti Canon k zodpovednosti

Dodržiavanie pravidiel dokazujeme systematickou dokumentáciou a zároveň podporujeme našich zákazníkov pri spĺňaní ich vlastných pri spĺňaní ich vlastných záväzkov k zodpovednosti.

two work professionals looking at a document

Odkaz zodpovednej osoby, ktorá riadi skupinu na ochranu osobných údajov

„Som hrdý na to, že naša vízia ochrany súkromia, „Ochrana vašich osobných údajov“, spolu so záväzkom spoločnosti Canon voči etickým obchodným praktikám, podporuje prístup spoločnosti Canon k správe súkromia. Vždy zaobchádzame s osobnými údajmi iných rovnako, ako by sme očakávali, že sa bude zaobchádzať s našimi vlastnými údajmi.“

Fred Oberholzer, riaditeľ pre ochranu súkromia EMEA a zodpovedná osoba spoločnosti pre ochranu osobných údajov skupiny
Man working on a computer in an office

Riadenie ochrany súkromia

Zistite viac o tom, ako nám štruktúra zodpovednosti za ochranu súkromia neustále pomáha chrániť vaše osobné údaje.

Oznámenia o ochrane súkromia

Informácie o ochrane súkromia sú k dispozícii pre každú krajinu v Európe, na Blízkom Východe a v Afrike v lokálnom jazyku.

Otázky, sťažnosti a požiadavky o ochrane súkromia

Vaše žiadosti ohľadne práv dotknutých osôb, otázky a sťažnosti môžete odoslať spoločnosti Canon pomocou odkazu uvedeného nižšie. Tento formulár by sa mal používať iba v záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Nie sme schopní odpovedať na všeobecné otázky a žiadosti ku technickej pomoci s vašimi produktmi a službami Canon.

Marketingové preferencie

Ak chcete aktualizovať predvoľby marketingovej komunikácie, môžete tak urobiť výberom samoobslužnej funkcie nižšie.

Technické a organizačné opatrenia

Zistite viac o technických a organizačných opatreniach, ktoré prijímame na zabezpečenie dodržiavania povinností v oblasti ochrany údajov.

skupina ľudí zhromaždená okolo stola
Work professional using Hybrid working as-a-service model

Canon ako sprostredkovateľ údajov

Vďaka nášmu rozsiahlemu portfóliu produktov, služieb a riešení môžeme podporiť našich zákazníkov ako sprostredkovatelia ich údajov.

Záväzok spoločnosti Canon k trvalej udržateľnosti a inovácii

Ďalšie informácie o úsilí spoločnosti Canon v oblasti trvalej udržateľnosti zistíte tu

a group of work professionals working in an office

Najčastejšie otázky

Zistite viac o prístupe spoločnosti Canon k ochrane súkromia a osobných údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo sa spýtať otázku, ktorá tu nie je zodpovedaná, napíšte nám na adresu DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Ako môžu jednotlivci kontaktovať spoločnosť Canon, aby uplatnili svoje práva dotknutých osôb (napr. právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie)?

Jednotlivci môžu uplatniť svoje práva písomne na adrese DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Ak mám otázku alebo by som chcel podať sťažnosť, ako to mám urobiť?
Otázky alebo sťažnosti týkajúce sa ochrany súkromia môžete odoslať písomne na adresu DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Kto je zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov?
Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov nezávislým spôsobom zabezpečuje, aby organizácia uplatňovala zákony na ochranu osobných údajov jednotlivcov.

Kto je zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov v spoločnosti Canon?
V rámci skupiny spoločností Canon Europe máme niekoľko zodpovedných osôb pre ochranu osobných údajov (ďalej len „DPO“). Zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov skupiny je Fred Oberholzer, ktorého je možné kontaktovať na adrese DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com. Iné DPO je možné kontaktovať na e-mailových adresách uvedených nižšie:

Spoločnosť skupiny Canon Europe Kontaktný e-mail
Canon Deutschland GmbH (CDE) datenschutz@canon.de
Canon Schweiz AG (CCH) datenschutz@canon.ch
Canon Austria GmbH (CAT) datenschutz@canon.at
CBC Dresden GmbH Datenschutz-CBC-Dresden@canon.de
I.R.I.S. GROUP S.A. privacy@iriscorporate.com
Canon Giessen datenschutz@canon-giessen.de
NT-Ware Systemprogrammierung GmbH privacy@nt-ware.com

Ako spoločnosť Canon riadi ochranou súkromia?
Zodpovedná osoba skupiny Canon Group pre ochranu osobných údajov je podporovaná sieťou zodpovedných osôb a Zástancov súkromia, ktorých úlohy a povinnosti sú jasne definované, čo pomáha zabezpečiť dodržiavanie Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR) a inými zákonmi o ochrane súkromia a osobných údajov v rámci EMEA.

Skupina Canon Europe (Canon EMEA) pokrýva Európu, Stredný východ a Afriku. V tomto veľkom regióne sa uplatňuje mnoho rôznych zákonov o ochrane súkromia. Štruktúra zodpovednosti za ochranu súkromia spoločnosti Canon bola vyvinutá tak, aby zabezpečila jednotné a štandardizované riešenie otázok ochrany súkromia na všetkých našich trhoch a hladké fungovanie nášho podnikania. Požiadavky Európskej únie a ďalších právnych predpisov v oblasti ochrany súkromia v Európe, na Strednom Východe a v Afrike boli začlenené do štruktúry zodpovednosti za ochranu súkromia spoločnosti Canon.

Vykonáva spoločnosť Canon hodnotenie rizík v súvislosti s osobnými údajmi?
Spoločnosť Canon EMEA má dobre definované riadenie, správu rizík a procesné normy. Medzi tieto procesy patria:

• Hodnotenie rizík v oblasti súkromia

• Hodnotenie vplyvu na súkromie/hodnotenie vplyvu na ochranu údajov

• Hodnotenie rizík dodávateľa

• Hodnotenie bezpečnosti


Uchováva spoločnosť Canon záznamy o spracovateľských činnostiach (RoPA)?
Spoločnosť Canon má zavedené procesy na splnenie požiadaviek na súkromie vrátane vedenia/aktualizácie záznamov o spracovateľských činnostiach a vytvárania formulárov hodnotenia vplyvu na súkromie (PIA) a hodnotení vplyvu na ochranu údajov (DPIA).

Má spoločnosť Canon formálne procesy na spracovanie porušení ochrany osobných údajov?
Spoločnosť Canon je pevne odhodlaná chrániť osobné údaje všetkých zainteresovaných strán vrátane zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov. Na splnenie tohto záväzku a našich povinností vyplývajúcich z platných zákonov o ochrane údajov spoločnosť Canon zaviedla „Pravidlá správy únikov“. Tieto zásady vysvetľujú, čo predstavuje porušenie ochrany osobných údajov a počiatočné kroky, ktoré by mali zamestnanci podniknúť v prípade, že sa zistí podozrenie z porušenia ochrany osobných údajov. Existuje niekoľko operačných usmernení, ktoré dopĺňajú tieto zásady.

Sú zamestnanci spoločnosti Canon vyškolení na ochranu súkromia?
Zamestnanci a dodávatelia spoločnosti Canon absolvujú povinné školenie o ochrane súkromia a údajov. Ďalšie povinné školenie sa poskytuje aj našim Zástancom súkromia, ktorí majú špeciálnu zodpovednosť za súkromie v konkrétnej oblasti podnikania.

Sú zamestnanci spoločnosti Canon, ktorí majú prístup k osobným údajom a spracúvajú ich, zaviazaní rešpektovať dôvernosť?
Všetci zamestnanci spoločnosti Canon vrátane tých, ktorí pracujú s osobnými údajmi našich zamestnancov, partnerov alebo zákazníkov, sú viazaní ustanoveniami o dôvernosti v pracovných zmluvách. Dôležitosť dôvernosti informácií sa neustále posilňuje prostredníctvom školení a vytvárania povedomia.

Sú predajcovia spoločnosti Canon a iné tretie strany v súlade s nariadeniami o ochrane údajov?
Spoločnosť Canon vyžaduje, aby tretie strany vrátane dodávateľov a partnerov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti Canon, boli zmluvne viazaní chrániť všetky osobné údaje, ktoré získajú od spoločnosti Canon, a ich používanie na akýkoľvek iný účel ako vykonávanie služieb podľa pokynov spoločnosti Canon je zakázané. Spoločnosť Canon taktiež zaviedla hodnotenie dodržiavania pravidiel na základe rizík pre dodávateľov, ktorí pracujú s údajmi spoločnosti Canon alebo jej zákazníkov.

Ako spoločnosť Canon dodržiava obmedzenia prenosu údajov vo všetkých regiónoch EMEA, v ktorých pôsobí?
V prípade potreby spoločnosť Canon používa vhodné mechanizmy prenosu, ako sú štandardné zmluvné doložky. V jurisdikciách, kde nie sú k dispozícii štandardné zmluvné doložky, spoločnosť Canon spĺňa miestne požiadavky na ochranu súkromia.

Kde môžem získať viac informácií o niektorej z tém, ktorým sa venuje Centrum dôveryhodnosti pre oblasť ochrany súkromia spoločnosti Canon?
Ak máte akékoľvek konkrétne otázky týkajúce sa akéhokoľvek obsahu týchto webových stránok, obráťte sa na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na adrese DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Súvisiace témy

Zistite viac informácií o tom, ako spoločnosť Canon podporuje a chráni našich zákazníkov.