Warranty_Page_Image

Podmienky servisu a opravy Canon Professional Service Center

V prípade, že nám potrebujete zaslať produkt spoločnosti Canon na servis alebo opravu, budú platiť nasledujúce podmienky

PODMIENKY SERVISU A OPRÁV

V týchto podmienkach servisu a opráv sú uvedené osobitné podmienky a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie akýchkoľvek služieb alebo opráv produktov spoločnosti Canon („produkty“) zo strany Professional Service Center (PSC) spoločnosti Canon Deustchland GmbH. Pred zaslaním akejkoľvek objednávky na servis alebo opravu do PSC si ich pozorne prečítajte. Odoslaním objednávky vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami servisu a opráv.


1. INFORMÁCIE O NÁS

Naše Professional Service Center (PSC) spoločnosti Canon Deustchland GmbH („Canon“, „my“, „náš“, „nás“) je registrované v Nemecko pod číslom spoločnosti HRB 5511 Amtsgericht Krefeld. Spoločnosť sídli na adrese Europark Fichtenhain A 10, 47807 Krefeld. Naše identifikačné číslo pre DPH je DE120678391.


2. VYŽIADANIE SERVISU A OPRÁV OD SPOLOČNOSTI CANON

2.1 Na objednanie služby alebo opravy od spoločnosti Canon a vytvorenie zmluvy medzi vami a nami sú potrebné nasledujúce kroky:

 1. Prihláste sa do svojho obchodného účtu alebo účtu Canon (podľa potreby) a prejdite do časti „Podpora“, kde budete môcť požiadať o servis alebo opravu.
 2. Ak ste spotrebiteľ (bez účtu Canon), postupujte podľa krokov „Dohodnúť opravu“ alebo „Dohodnúť servis“ prostredníctvom našej webovej lokality podpory
 3. Objednávku na servis alebo opravu odošlete prostredníctvom formulára so žiadosťou kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ na konci procesu žiadosti. Séria jednoduchých pokynov na webovej lokalite vás bude sprevádzať procesom zadania objednávky. Upozorňujeme, že vaša objednávka na servis alebo opravu nebude predstavovať zmluvu, kým ju nespracujeme a neakceptujeme. Poznačte si číslo objednávky a dátum pre budúce použitie.
 4. Po príchode do nášho Profesionálneho servisného centra dostanete potvrdenie, že sme obdržali váš produkt (vaše produkty).
 5. Po spracovaní vašej objednávky a zhodnotení vášho produktu (vašich produktov) budeme buď okamžite pokračovať s vašou požiadavkou (v súlade s nižšie uvedenými článkami), alebo vás v prípade potreby budeme kontaktovať a požiadame vás o schválenie na pokračovanie (t. j. v prípade časových a cenových kalkulácií).
 6. Akceptovanie objednávky a vykonanie zmluvy o kúpe servisu a opráv sa uskutoční po začatí požadovaného servisu alebo opráv, pokiaľ sme vás neinformovali, že vašu objednávku neakceptujeme. Podmienky vašej zmluvy budeme uchovávať my a vy dostanete kópiu vo vašom potvrdení o prijatí objednávky.

2.2 Objednávky nemusíme akceptovať z nasledujúcich dôvodov:

 1. Produkt(y), pre ktorý(é) ste požiadali o servis alebo opravu, už nie je (nie sú) podporovaný(é) (t. j. náhradné diely už nie sú k dispozícii).
 2. Ak došlo k porušeniu niektorej z našich podmienok servisu a opráv alebo iných platných podmienok.
 3. Ak na vašom účte existuje neuhradená dlžná čiastka (ak je to relevantné).

2.3 V prípade, že spoločnosť Canon dostane objednávku na servis a opravu bez adekvátnych (alebo čiastočných) informácií a spoločnosť Canon sa s vami nedokáže skontaktovať, pričom následne z vašej strany nedôjde ku kontaktovaniu a vyzdvihnutiu si produktu(ov), spoločnosť Canon vám nebude môcť produkt(y) vrátiť a vyhradzuje si právo ho zlikvidovať tri (3) mesiace po prijatí.


3. DOSTUPNOSŤ SERVISU A OPRÁV, OPISY A CENY

3.1 Čo najskôr po prijatí objednávky vás budeme informovať, ak objednaný servis alebo oprava z akéhokoľvek dôvodu nebudú k dispozícii alebo budú predmetom neprimeraného oneskorenia.

3.2 Objednávky na servis alebo opravu sa môžu oneskoriť, ak sa vykonávajú mimo pôvodnej krajiny nákupu z dôvodu možnej obmedzenej dostupnosti náhradných dielov alebo miestnej technickej variácie medzi modelmi.

3,3. Spoločnosť Canon môže opraviť alebo vymeniť produkty novými alebo renovovanými súčasťami alebo produktmi, ktoré sú z hľadiska výkonu a spoľahlivosti ekvivalentné novým súčastiam alebo produktom. Spoločnosť Canon tiež môže produkty vymeniť za ekvivalentné modely v prípade, že sa pôvodný model už nevyrába. Renovované diely alebo produkty budú použité len v prípade, že to povoľujú štatutárne zákony krajiny, v ktorej sa oprava vykonáva.

3.4 Všetky ceny sú uvedené v miestnej mene nášho Professional Service Center vrátane DPH a vrátane všetkých poplatkov za doručenie, ak nie je výslovne uvedené inak. Cena akýchkoľvek služieb alebo opráv sa môže z času na čas zmeniť, ale zmeny nebudú mať vplyv na žiadne objednávky, ktoré sme už akceptovali.

3.5 Ceny nášho servisu a opráv uvedené na našej stránke spravidla overíme ako súčasť nášho postupu vybavovania objednávok, aby sme vám v prípade, že je správna cena služby alebo opravy nižšia ako naša zverejnená cena, účtovali nižšiu sumu.

3.6 V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nie sme povinní poskytovať vám službu alebo opravu za nesprávnu (nižšiu) cenu, ak je chyba v stanovovaní cien zrejmá a zjavná a mohli ste ju primerane rozpoznať ako chybu v stanovovaní cien.


4. KOMERČNÉ ZÁRUČNÉ OPRAVY SPOLOČNOSTI CANON

4.1 V prípade mnohých produktov spoločnosti Canon ponúkame okrem zákonných práv vzťahujúcich sa na spotrebiteľov aj dobrovoľné komerčné záruky výrobcu. Tieto záruky podliehajú zmluvným podmienkam v úplnom znení. Podľa možnosti sa príslušné informácie o záruke poskytujú s produktom alebo sú k dispozícii prostredníctvom Záručného centra.

4.2 Záručné opravy sa budú vykonávať len po prijatí príslušnej dokumentácie požadovanej na overenie stavu záruky, ako je uvedené v osobitných obchodných podmienkach pre komerčné záruky spoločnosti Canon, ktoré sa vzťahujú na váš produkt.

4.3 Ak dostaneme objednávku na záručnú opravu, ale záruka bude považovaná za neplatnú, upozorníme vás, pričom uvedieme povahu chyby a poskytneme fotografické dôkazy (ak to bude možné) a (ak je oprava možná) ponúkneme buď opravu za pevnú cenu a/alebo časovú a cenovú kalkuláciu. Ak následne zamietnete ponuku na opravu za pevnú cenu alebo časovú a cenovú kalkuláciu, poplatok za odmietnutie sa nebude účtovať.

4.4 Ak dostaneme objednávku na záručnú opravu, ale záruka bude považovaná za neplatnú z dôvodu zjavného poškodenia alebo nesprávneho používania, a vy následne zamietnete časovú a cenovú kalkuláciu, poplatok za zamietnutie nebudeme účtovať, ale si môžeme nárokovať poplatok za zaslanie späť.

4.5 Ak dostaneme objednávku na záručnú opravu, ale po technickej diagnostike sa nenájde chyba, váš produkt (vaše produkty) bude(ú) vrátený(é) bez opravy, môžeme si však nárokovať poplatok za zaslanie späť.

4.6 Pri vykonávaní záručných opráv opravíme produkt(y) podľa špecifikácií výrobcu.


5. ZÁKONNÉ PRÁVA A ZÁRUKY SPOTREBITEĽA

Ak ste si zakúpili produkt(y) ako spotrebiteľ, máte tiež nárok na zákonné práva podľa Európskej únie (EÚ) a/alebo podľa vnútroštátneho práva, ktoré sa vzťahujú na predaj tovaru, ktorý je chybný alebo nezodpovedá špecifikáciám. Tieto práva (vrátane práva na opravu, výmenu alebo vrátenie ceny v určitých situáciách) platia pre všetkých spotrebiteľov, avšak dĺžka trvania sa líši v závislosti od krajiny nákupu. Tieto práva sa vzťahujú na všetok tovar, ktorý kupujete od predajcu produktov, a môžete si ich voči nemu uplatniť bez ohľadu na to, či sa na váš tovar vzťahujú akékoľvek obchodné záruky spoločnosti Canon. Vaše zákonné práva nie sú týmito obchodnými podmienkami ani inak žiadnym spôsobom ovplyvnené. Ak chcete uplatniť svoje zákonné práva, obráťte sa na svojho predajcu.

Ak chcete získať ďalšie informácie o právach spotrebiteľov, obráťte sa na miestnu poradenskú službu pre spotrebiteľov.


6. SERVIS ZA PEVNÚ CENU A PLATENÉ OPRAVY

6.1 Pre mnohé produkty Canon ponúkame celý rad servisných výkonov za pevnú cenu a platených opráv (buď oprava za pevnú cenu, limit opravy alebo časová a cenová ponuka). Tieto ponuky podliehajú dodatočným špecifickým podmienkam stanoveným v článkoch 7, 8, 9 a 10.

6.2 Po zadaní objednávky sa servis za pevnú cenu a platené opravy (opravy za pevnú cenu a limit opravy) uskutočnia po vykonaní technickej diagnostiky a ak nebude zistená žiadna výnimka. V prípade časových a cenových kalkulácií sa opravy vykonajú, až keď akceptujete cenovú ponuku, ktorú vám vystavíme.

6.3 Všetky servisné úkony za pevnú cenu, ktoré vám ponúkneme, zahŕňajú prácu, štandardné doručenie a DPH. Servis za pevnú cenu nezahŕňa náklady na náhradné diely (okrem prípadov, keď sú špecifikované v rozsahu servisu).

6.4 Všetky platené opravy (buď oprava za pevnú cenu, limit opravy alebo časová a cenová kalkulácia), ktoré sú uvedené v ponuke, zahŕňajú náhradné diely, prácu, štandardné doručenie a DPH.

6.5 Pri vykonávaní platených opráv (buď oprava za pevnú cenu, limit opravy alebo časová a cenová ponuka) sa budeme snažiť dokončiť opravu podľa špecifikácií. Vyhradzujeme si však právo na zrušenie tejto zmluvy, ak následne zistíme, že opravu nie je možné dokončiť z akéhokoľvek dôvodu (napr. náhradné diely už nie sú k dispozícii) a v prípade potreby sa s vami skontaktujeme a poskytneme vám alternatívne možnosti (ak to bude možné).

6.6 Ak dostaneme objednávku na platené opravy (buď opravu za pevnú cenu, limit opravy alebo časovú a cenová ponuka), ale po technickej diagnóze sa nenájde žiadna porucha, váš produkt (produkty) bude(ú) vrátený(é) bez opravy, môžeme si však nárokovať poplatok za zaslanie späť.

6.7 Pri vykonávaní platených opráv spoločnosť Canon opraví produkt(y) podľa špecifikácie výrobcu.

6.8 Na spracovanie a materiály použité spoločnosťou Canon pri platených opravách (buď oprava za pevnú cenu, limit opravy alebo časová a cenová kalkulácia) sa vzťahuje záruka šesť (6) mesiacov od dátumu opravy, ktorá sa týka bezchybnosti pri bežnom používaní. Naša povinnosť v rámci takejto záruky na opravy sa obmedzuje na opravu pôvodných porúch pre limit opravy alebo časovú a cenovú kalkuláciu, avšak v prípade opráv za pevnú cenu sa tento záväzok rozširuje aj na elektrické/mechanické poruchy.

6.9 Záruka za opravu stráca platnosť v prípade opráv vykonaných neautorizovanými servisnými centrami alebo v prípade nesprávneho používania, zanedbávania, poškodenia zariadenia, alebo v prípade poruchy spôsobenej vytečením batérie a poškodením kvapalinou.


7. SERVIS ZA PEVNÚ CENU

7.1 Pre mnohé produkty Canon ponúkame celý rad služieb údržby. Pre každú ponuku úkonov údržby je rozsah servisu (vrátane dôležitých informácií) uvedený na našej stránke Služby údržby a odoslanie objednávky na službu údržby platí ako naše oprávnenie na pokračovanie v službe údržby a nebude poskytnutá žiadna cenová ponuka. Ak počas požadovanej údržby zistíme poruchu na vašom produkte (vašich produktoch), budeme vás kontaktovať buď so žiadosťou o kópiu vášho dokladu o nákupe na validáciu vašej komerčnej záruky spoločnosti Canon (ak ešte nebola poskytnutá), alebo ak sa na váš produkt (vaše produkty) už nevzťahuje komerčná záruka spoločnosti Canon, budeme vás kontaktovať s cieľom prediskutovať možnosti platenej opravy (t. j. oprava za pevnú cenu, limit opravy alebo časová a cenová kalkulácia).

7.2 Pre mnohé produkty Canon ponúkame celý rad služieb modernizácie. Pre každú z jedinečných ponúk služieb modernizácie je rozsah servisu (vrátane dôležitých informácií) uvedený na našej stránke Služby modernizácie a odoslanie objednávky na službu modernizácie platí ako naše oprávnenie na pokračovanie v službe modernizácie a nebude poskytnutá žiadna cenová ponuka. Ak počas požadovanej modernizácie zistíme poruchu na vašom produkte (vašich produktoch), budeme vás kontaktovať buď so žiadosťou o kópiu vášho dokladu o nákupe na validáciu vašej komerčnej záruky spoločnosti Canon (ak ešte nebola poskytnutá), alebo ak sa na váš produkt (vaše produkty) už nevzťahuje komerčná záruka spoločnosti Canon, budeme vás kontaktovať s cieľom prediskutovať možnosti platenej opravy (t. j. oprava za pevnú cenu, limit opravy alebo časová a cenová kalkulácia).

7.3 Pre vybrané produkty Canon ponúkame celý rad expresných služieb. Pre každú z jedinečných ponúk expresného servisu je rozsah servisu (vrátane dôležitých informácií) uvedený na našej stránke Expresný servis a odoslanie objednávky na expresný servis platí ako naše oprávnenie na pokračovanie v expresnom servisnom úkone. Ak v zmysle definície v rozsahu servisu nedokážeme dodržať stanovený časový rámec, príplatky za tieto služby sa nebudú vzťahovať na vašu objednávku.


8. OPRAVA ZA PEVNÚ CENU

8.1 Pre mnohé produkty spoločnosti Canon ponúkame opravy za pevnú cenu (OPC), ktoré sa vzťahujú na chyby vzniknuté:

 1. normálnym opotrebovaním,
 2. poruchou komponentov za normálnych prevádzkových podmienok.

8.2 Na základe vašej objednávky sa oprava za pevnú cenu uskutoční po vykonaní technickej diagnostiky a ak nebude zistená žiadna výnimka. V prípade opráv za pevnú cenu zrušíme ponuku, ak sa zistí, že chyba bola spôsobená inými okolnosťami vrátane (ale nie výlučne) nasledovných:

 1. nesprávne použitie, poškodenie alebo poruchy spôsobené nesprávnym skladovaním, nadmerným nárazom/šokom/poškodením tekutinou alebo poškodením cudzími látkami;
 2. nadmerné poškodenie spôsobené nesprávnym vstupným napätím;
 3. nevhodné balenie produktu pri jeho zaslaní do PSC;
 4. opravy, úpravy, zásahy vykonané servismi, ktoré nie sú autorizované spoločnosťou Canon.

8.3 Ak dostaneme objednávku na opravu za pevnú cenu, ale ponuka na OPC bude považovaná za neplatnú, upozorníme vás, pričom uvedieme povahu chyby a poskytneme fotografické dôkazy a (ak bude možná oprava) ponúkneme časovú a cenovú kalkuláciu. Ak následne zamietnete časovú a cenovú kalkuláciu, nebudeme účtovať poplatok za zamietnutie, ale si môžeme nárokovať poplatok za zaslanie späť.

8.4 Ak ponúkneme opravu za pevnú cenu, ale ponuku na OPC zamietnete (alebo do tridsiatich (30) dní nebudete reagovať), váš produkt (vaše produkty) bude(ú) vrátený(é) bez opravy a môžeme si nárokovať poplatok za zaslanie späť.


9. LIMIT OPRAVY

9.1 Pre mnohé produkty Canon ponúkame možnosť stanoviť si limit opravy (t. j. maximálnu cenu opravy) namiesto požiadavky na časovú a cenovú kalkuláciu, avšak platí minimálna hodnota (t. j. minimálne €200 vrátane DPH).

9.2 Ak dostaneme objednávku so stanoveným limitom opravy, bude považovaná za naše oprávnenie na pokračovanie v oprave a nebude poskytnutá žiadna cenová ponuka. Ak je možné opravu vykonať za poplatok nižší, ako je stanovený limit opravy, bude vám účtovaná príslušná nižšia suma.

9.3 Ak dostaneme objednávku so stanoveným limitom opravy a počas následnej technickej diagnostiky zistíme, že oprava prekročí váš limit, poskytneme vám časovú a cenovú kalkuláciu a budeme čakať na vaše schválenie. Ak následne zamietnete časovú a cenovú kalkuláciu, nebudeme účtovať poplatok za zamietnutie, ale si môžeme nárokovať poplatok za zaslanie späť.


10. ČASOVÁ A CENOVÁ KALKULÁCIA

10.1 Pre mnohé produkty Canon ponúkame časovú a cenovú kalkuláciu. Po prijatí objednávky vykonáme technickú diagnostiku a poskytneme vám cenovú ponuku s podrobnými informáciami o predpokladaných nákladoch na opravu vášho produktu (vašich produktov). Vyhradzujeme si právo revidovať cenovú ponuku, ak to bude potrebné (t. j. ak zistíme ďalšie poškodenie/poruchu, ktoré neboli nahlásené).

10.2 Časové a cenové kalkulácie, ktoré vám budú poskytnuté, podliehajú tolerančnej hranici desať (10) percent (%) pri výpočte konečných nákladov na opravu. Ak konečná cena opravy presiahne tolerančný limit, budeme vás kontaktovať, aby sme prediskutovali a/alebo poskytli aktualizovanú časovú a cenovú kalkuláciu a počkali na vaše schválenie, aby sme mohli následne pokračovať.

10.3 Keď ponúkneme časovú a cenovú kalkuláciu, ponuka platí tridsať (30) dní od dátumu vystavenia cenovej ponuky.

10.4 Ak dostaneme objednávku na časovú a cenovú kalkuláciu, po prijatí cenovej ponuky sa nemôžete vrátiť k ponuke na opravu za pevnú cenu (ak bola k dispozícii s nižšími nákladmi).

10.5 Ak ponúkneme časovú a cenovú kalkuláciu, ale túto ponuku zamietnete, uplatníme si voči vám poplatok za zamietnutie vo výške €35.70 vrátane DPH na pokrytie našich vzniknutých nákladov (t. j. preskúmanie a opätovnú montáž vášho produktu (vašich produktov). Budeme sa snažiť o opätovnú montáž vášho produktu (vašich produktov) do stavu, v ktorom boli prijaté, ale nepreberáme zodpovednosť za prípadné spôsobené straty alebo poškodenia. Účtovaný poplatok za zamietnutie sa určí nasledovne:

 1. (i) Ak sa časová a cenová kalkulácia vzťahuje na viacero produktov (t. j. fotoaparát a objektív) a vy zamietnete celkovú cenovú ponuku, budeme vám účtovať len jeden poplatok za zamietnutie cenovej ponuky (podľa sumy stanovenej v článku 10.5).
 2. (ii) Ak sa časová a cenová kalkulácia vzťahuje na viacero produktov (t. j. fotoaparát a objektív) a vy čiastočne zamietnete cenovú ponuku (t. j. zamietnete cenovú ponuku na jeden (1) z produktov), nebudeme vám účtovať poplatok za zamietnutie cenovej ponuky.

10.6 Ak ponúkneme časovú a cenovú kalkuláciu, ale túto ponuku zamietnete (alebo do tridsiatich (30) dní nebudete reagovať), váš produkt (vaše produkty) bude(ú) vrátený(é) bez opravy, vyúčtujeme vám poplatok za zamietnutie (ak je to relevantné) a môžeme si nárokovať poplatok za zaslanie späť.

10.7 Ak ponúkne časovú a cenovú kalkuláciu, ale túto ponuku zamietnete a požiadate nás o zošrotovanie produktu(ov) vo vašom mene, váš produkt (vaše produkty) zošrotujeme a nebudeme vám účtovať poplatok za zamietnutie ani poplatok za zaslanie späť.


11. PLATBA

11.1 Po dokončení objednávky na servis alebo opravu vám oznámime, že je pred odoslaním vášho produktu (vašich produktov) alebo po vyzdvihnutí (ak je to relevantné) potrebná platba, ak u nás nemáte účet a nedohodli sme sa písomne na alternatívnych platobných podmienkach.

11.2 Prijímame platby prostredníctvom nášho portálu Online servis a opravy spoločnosti Canon alebo prostredníctvom bankových prevodov do Deutsche Bank AG, alebo bankovým šekom v prospech spoločnosti Canon Deustchland GmbH. Alternatívne v prípade vyzdvihnutia na našej pobočke akceptujeme platbu v hotovosti, bankovou kartou (Visa alebo MasterCard) alebo šekom (bude sa vyžadovať predloženie dokladu totožnosti).

11.3 U zákazníkov s účtom sa platba musí uskutočniť v rámci stanovenej lehoty (t. j. do tridsiatich (30) dní od dátumu fakturácie), na ktorej sme sa písomne dohodli. V prípade oneskorenej platby máme právo na úroky z omeškania alebo pevný kompenzačný poplatok na pokrytie nákladov na vymáhanie v zmysle našej dohody s vami. Okrem toho si vyhradzujeme právo požadovať náhradu škody v dôsledku oneskorenej alebo neuhradenej platby.

11.4 Ak platbu neuskutočníte do troch (3) mesiacov od nášho oznámenia o potrebe platby, uplatní sa právo na readmisiu, na základe ktorého môžeme predať produkt(y) na účely kompenzácie nákladov, ktoré sme vynaložili vo vašom mene.


12. ZÁDRŽNÉ PRÁVO, PRÁVO NA ZÁPOČET A POSTÚPENIE

12.1 Uplatnenie zádržného práva, ktoré vyplýva z rovnakého právneho vzťahu, ale nie z rovnakého zmluvného vzťahu s nami, je vylúčené.

12.2 Započítanie s akýmikoľvek protipohľadávkami vykonané vami (ako našim zmluvným partnerom) je vylúčené, ak tieto protipohľadávky neboli právne preukázané alebo sú nesporné.

12.3 Vaše nároky nie je možné preniesť na tretie osoby bez písomného súhlasu spoločnosti Canon.


13. VAŠE INFORMÁCIE

13.1 Spracúvame informácie o vás v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov spotrebiteľov alebo Zásadami ochrany obchodných údajov.

13.2 Prijmeme všetky primerané opatrenia na to, aby boli údaje o vašej žiadosti a platbe (ak je to relevantné) v bezpečí. Upozorňujeme však, že nemôžeme niesť zodpovednosť za žiadne straty, ktoré by ste mohli utrpieť, ak tretia strana, ktorá nebude poverená nami, získa neoprávnený prístup k akýmkoľvek údajom, ktoré ste poskytli pri prístupe alebo žiadosti na webovej stránke Servis a opravy, ak nedošlo z našej strany k nedbanlivosti.


14. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM

14.1 Budeme sa snažiť zaistiť bezpečnosť vášho produktu (vašich produktov), kým budú v našej držbe. Napriek tomu, že vynaložíme maximálne úsilie na vrátenie vašich produktov a akéhokoľvek pamäťového média alebo príslušenstva, nemôžeme akceptovať žiadnu zodpovednosť ani zaplatiť žiadnu kompenzáciu za stratu akéhokoľvek takéhoto média.

14.2 Nemôžeme niesť zodpovednosť za žiadne škody alebo straty spôsobené pri preprave vášho produktu (vašich produktov) na účely servisu alebo opravy, alebo pri zaslaní späť k vám po dokončení servisu alebo opravy, pokiaľ preukázateľne neboli spôsobené našou nedbanlivosťou. V prípade poškodenia alebo straty pri preprave sa od doručovateľskej spoločnosti vyžaduje, aby vyšetrila poškodenie alebo stratu. Vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za nepriame alebo následné straty, škody alebo výdavky.

14.3 Po prijatí produktu(ov) po vykonaní servisu alebo opravy musíte overiť, či boli všetky položky vrátené a overiť stav produktu(ov). Ak nás bezodkladne neupozorníte na akékoľvek problémy, budeme to brať tak že produkt(mi) alebo položka(y) boli doručené a prijaté v dobrom stave.

14.4 Maximálna strata alebo poškodenie, za ktoré budeme zodpovední v zmysle týchto podmienok servisu a opráv, sú obmedzené na hodnotu náhrady produktu, ktorý bude prepravovaný naším doručovateľom (v prípade poškodenia alebo straty) a na cenu, ktorú ste nám zaplatili za servis a opravu (ak je to relevantné), na ktorú sa vzťahuje strata alebo škoda, ktorú utrpíte.

14.5 V žiadnom prípade nevylučujeme ani neobmedzujeme našu zodpovednosť za nasledovné: a) smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbanlivosťou, b) podvod alebo podvodné uvedenie do omylu a hrubá nedbanlivosť, c) akékoľvek porušenie podmienok vyplývajúcich zo štatútu, a v žiadnom prípade nevylučujeme ani neobmedzujeme našu zodpovednosť nad rámec platných zákonov.

Žiadne z ustanovení tohto článku ani inej časti týchto podmienok servisu a opráv neobmedzuje ani negatívne neovplyvňuje vaše zákonné nároky. Ak chcete získať informácie o právach spotrebiteľov, obráťte sa na miestnu poradenskú službu pre spotrebiteľov.


15. UDALOSTI MIMO NÁŠHO VPLYVU

Nenesieme zodpovednosť za neplnenie alebo oneskorenie plnenia akýchkoľvek našich povinností vyplývajúcich z týchto podmienok servisu a opráv, ktoré nám nemožno pripísať na základe týchto podmienok servisu a opráv, iných platných podmienok alebo platných zákonov, vrátane (ale nie výlučne) udalostí mimo nášho primeraného vplyvu vrátane zásahu vyššej moci, požiarov, záplav, vážnych poveternostných vplyvov, výbuchov, vojnových konfliktov (či už vyhlásených alebo nevyhlásených), teroristických činov, priemyselných sporov (či už sa na nich podieľajú alebo nepodieľajú naši zamestnanci) alebo konania orgánov verejnej správy alebo vlády alebo iných príslušných orgánov, ako aj iných zásahov vyššej moci v súlade s platnými právnymi predpismi.


16. RIEŠENIE SPOROV

16.1 V prípade sporu s našou spoločnosťou týkajúceho sa našej zmluvy s vami nás v prvom rade nás kontaktujte e-mailom na adrese reparaturinfo@canon.de a pokúste sa vyriešiť spor s nami. Môžete nám tiež napísať na adresu:Canon Deustchland GmbH, Professional Service Center, Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Deutschland.

16.2 Ak budeme mať s vami spor týkajúci sa našej zmluvy, budeme sa snažiť obrátiť sa priamo na vás, aby sme túto záležitosť vyriešili. Nato využijeme kontaktné údaje, ktoré ste poskytli v príslušnej objednávke alebo v súvisiacom účte, ktorý ste si u nás zaregistrovali.

16.3 V nepravdepodobnom prípade, že nebudeme schopní vyriešiť spor, budeme s vami diskutovať o účinnom spôsobe nezávislého riešenia sporu. V žiadnom prípade to neovplyvní vaše právo obrátiť sa so sporom na príslušný miestny orgán na ochranu spotrebiteľov a/alebo príslušný súd.


17. AKTUALIZÁCIE A ZMENY TÝCHTO PODMIENOK SERVISU A OPRÁV

17.1 Tieto podmienky môžeme z času na čas zmeniť alebo aktualizovať.

17.2 Aktuálna verzia podmienok servisu a opráv zobrazená a dostupná na našej stránke v čase predloženia žiadosti o servis a opravu je tou verziou, ktorá sa vzťahuje na zmluvu uzatvorenú medzi nami.


18. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

18.1 Tieto podmienky servisu a opráv sa riadia nemecky legislatívou. To znamená, že zmluva na nákup servisu alebo opráv uzavretá s nami a akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa budú riadiť nemecky legislatívou. Ak uzatvárate zmluvu ako spotrebiteľ, vyššie uvedené situácie sa budú riadiť legislatívou krajiny vášho trvalého pobytu.

18.2 Obe strany súhlasia s tým, že súdy v Nemecku budú mať nevýlučnú právomoc. Ak zatvárate zmluvu ako spotrebiteľ, máte právo začať konanie na súdoch vášho v krajine vášho trvalého pobytu, ak je to relevantné.


19. OSTATNÉ PODMIENKY

19.1 V týchto podmienkach servisu a opráv sú uvedené písomné podmienky vašej zmluvy uzatvorenej s nami na nákup servisu alebo opráv. Ak ktorýkoľvek odsek alebo ktorákoľvek časť týchto podmienok servisu a opráv budú nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, neovplyvní to žiadnu inú časť podmienok servisu a opráv, ktorá zostane v plnej platnosti a bude sa naďalej uplatňovať v súvislosti s našou zmluvou.

19.2 Všetky zmluvy medzi vami a nami sú uzatvorené len medzi vami a nami. Žiadna tretia strana si nebude môcť uplatňovať žiadne nároky vyplývajúce z niektorej z jej podmienok.

19.3 Naše práva a povinnosti vyplývajúce z našej zmluvy s vami môžeme subkontrahovať alebo preniesť na inú organizáciu. Ak k tomu dôjde, oznámime vám túto skutočnosť, ak si to bude vyžadovať príslušná legislatíva, neovplyvní to však vaše práva alebo naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.


20. KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa portálu Online servis a opravy spoločnosti Canon alebo vášho nákupu servisu a opráv, pošlite nám e-mail na adresu reparaturinfo@canon.de alebo kontaktujte náš tím zákazníckeho servisu na čísle +49 (0)2151 345 222. Náš zákaznícky servis je pripravený pomôcť vám.


AKTUALIZOVANÉ PODMIENKY: 11. apríla 2024

Možno budete potrebovať aj...