Článok

Čo by mal každý finančný riaditeľ vedieť o digitálnej transformácii

Aký vplyv má digitálna transformácia na váš podnik?

Stiahnuť príručku

Príručka k transformácii oblasti financií v hybridnom prostredí

Prečítajte si príručku spoločnosti Canon o zavádzaní digitálnych a automatizovaných technológií vo finančnom oddelení

Stiahnuť príručku

Woman speaks to men in a meeting

Najčastejšie otázky finančných riaditeľov

Digitálna transformácia má na jednotlivé oddelenia rozdielny vplyv, avšak pre finančné oddelenia býva tento proces zvyčajne najnáročnejší. Štyria z piatich finančných odborníkov konštatujú, že ich oddelenie nedrží krok s plánmi digitálnej transformácie zvyšku organizácie. Najčastejšie otázky, ktoré zostavila spoločnosť Canon, ukazujú, ako môžu finanční lídri pomocou transformácie prekonať problémy a dosiahnuť digitálnu dokonalosť.

Ako sa vyvíja rola finančného riaditeľa?

Medzi tradičné úlohy finančného riaditeľa vždy patrilo finančné plánovanie, podávanie hlásení o výkone a manažment rizík. Jeho rola sa však posúva od sledovania minulosti a podávania hlásení o tom, čo sa stalo, k definovaniu a plánovaniu budúcnosti organizácie. Od finančných riaditeľov sa teraz očakáva, že budú vytvárať stratégie na základe dát a zohľadňovať pritom očakávané trendy. Finanční riaditelia však môžu túto novú, pokročilejšiu úlohu prijať len vtedy, ak nebudú zavalení zdĺhavou administratívou a každodenným účtovníctvom. Preto finanční riaditelia zvyčajne investujú do technológií na zefektívnenie a automatizáciu týchto úloh, aby sa mohli viac sústrediť na strategickú prácu s vyššou pridanou hodnotou.

Zaostáva finančné oddelenie zvyčajne v oblasti digitálnej transformácie?

Pre finančné oddelenie býva digitálna transformácia náročnejšia ako pre iné oddelenia podniku. 88 %1 predstaviteľov v skutočnosti priznáva, že majú problém udržať tempo pri dosahovaní digitálnych cieľov podniku. V dôsledku toho máva finančné oddelenie často problémy s nižšou produktivitou a efektivitou, a tiež s vyššími prevádzkovými nákladmi. To môže umocňovať jeho povesť nákladového strediska.
[1] Správa AIIM: Financie a účtovníctvo za rok 2017

S akými prekážkami sa podniky stretávajú pri digitálnej transformácii, najmä v prípade finančného oddelenia?

Jej napredovanie naďalej komplikuje to, že finančné oddelenia do veľkej miery závisia od manuálnych procesov a starých systémov ‒ 66 % [1] finančných odborníkov tvrdí, že ich oddelenie je oveľa viac závislé na papieroch ako všetci ostatní. Skutočnosťou je, že hoci je cieľom všetkých oddelení v podniku dosiahnuť úplnú digitalizáciu, tento proces je postupný. Finančné oddelenie pracuje s jednými z najcitlivejších a najdôležitejších informácií celej organizácie, preto narušenie jej typických pracovných tokov môže vzbudzovať obavy. Preto treba zavedenie digitálnych technológií dobre premyslieť, pričom je nutné, aby nové digitálne pracovné procesy fungovali súbežne s tými manuálnymi.

Ako môžu spoločnosti zabezpečiť účinnú integráciu nových technológií do svojich finančných oddelení?

Realita je taká, že podniky vždy spájajú staré a nové, čiže optimalizujú a aktualizujú staré IT systémy, a zároveň zavádzajú nové. Digitálna transformácia preto znamená modernizáciu kľúčových postupov a využitie príležitostí na ich zefektívnenie prostredníctvom automatizácie, pričom sa zachovajú a vylepšia nedigitálne pracovné postupy, ktoré sa neskôr optimalizujú. Digitálna transformácia má väčšie šance na úspech vtedy, keď sa podnik naučí fungovať v hybridnom prostredí, v ktorom sa využívajú zároveň digitálne aj analógové procesy.

Preto je pri integrácii nových technológií nutné, aby boli flexibilné voči potrebám jednotlivých štádií transformácie a ponúkali plynulú a úplnú integráciu so súčasnými, minulými aj budúcimi systémami, pracovnými tokmi a procesmi.

Glasses resting on documents on desk

Čo bolo pre vás katalyzátorom pri transformácii oddelenia financií?

Či už ide o nedávno zavedené všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) alebo iné zákony týkajúce sa korupcie, moderného otroctva alebo povinnosti nahlasovania platobných podmienok, existuje čoraz viac požiadaviek na zabezpečenie súladu, ktoré vytvárajú tlak na prerod finančných oddelení. Tradičné metódy s využitím fyzických dokumentov nielen komplikujú hlavné procesy ako P2P a ich riadenie, ale sú tiež rizikom z hľadiska dodržiavania predpisov. Okrem zvýšenia efektivity a pružnosti pomáha zavádzanie digitálnych a automatizovaných technológií v podnikoch budovať transparentnejšie a zodpovednejšie procesy a pracovné toky, ktoré sa jednoduchšie dokážu prispôsobiť súčasnému komplexnému legislatívnemu prostrediu.

Nové senzačné technológie neustále pribúdajú, ale čo podľa vás prináša najväčšie príležitosti pre finančné oddelenie?

Hoci mnohé z technológií bývajú oslavované ako „nový prelomový koncept“, automatizácia ponúka finančným oddeleniam najreálnejšie a najpraktickejšie výhody. Automatizácia financií by mala byť kľúčovým a strategickým pilierom pri digitálnej transformácii každého podniku. Predstavuje zásadný spôsob prepojenia fyzických a digitálnych informácií riadených oddelením. Zavedenie automatizácie do kľúčových procesov, ako je napríklad spracovanie faktúr a P2P, má množstvo výhod vrátane zvýšenia jeho efektivity, zníženia administratívnych nákladov na podporné pracoviská a jednoduchšieho zachovávania súladu s predpismi.

Vďaka automatizácii môžu finančné oddelenia minimalizovať riziko ľudskej chyby pri spracovávaní fyzických dokumentov, a tiež využívať osvedčené postupy, napríklad jednoduchšie zakomponovať postupné opatrenia, ako je povinné schvaľovanie, ktoré zabráni používateľom vynechávať kroky potrebné na zachovanie súladu s predpismi. Digitalizované procesy umožňujú jednoduchšiu kontrolu pri audite a lepší súlad s vnútropodnikovými zásadami a externými účtovnými predpismi.

Je umelá inteligencia preceňovaná? Alebo môže byť naozaj prínosom pre finančné oddelenie?

Jedným z najlepších príkladov, ako môže umelá inteligencia citeľne pomôcť podniku, je spracovanie údajov na získanie cenných prediktívnych záverov namiesto sumarizovania toho, čo sa už stalo. Jednou z hlavných úloh každého finančného riaditeľa a finančného oddelenia je analýza výkonu a tvorba stratégie. Keďže na tieto účely sú vždy potrené údaje, umelá inteligencia dokáže zanalyzovať údaje o predchádzajúcich výkonoch za niekoľko rokov a identifikovať užitočné schémy, ktoré môžu byť ľudskému oku skryté. Keď sa nejaká stratégia prevedie do praxe, umelá inteligencia ju môže monitorovať v reálnom čase, upozorňovať podnik na odchýlky a automaticky informovať príslušný zainteresovaný subjekt o problémoch, ktoré si vyžadujú pozornosť.

Ako môže finančný tím pomôcť rozvoju spolupráce s oddelením obstarávania?

Hoci finančné oddelenie a oddelenie obstarávania čoraz častejšie spolupracujú, len jedna tretina organizácii si myslí, že tieto dve oddelenia sú u nich úzko zosúladené. Rýchlosť a presnosť platobných procesov organizácie výrazne ovplyvňujú kvalitu jej vzťahov s dodávateľmi. Pri preťažení platobných procesov v dôsledku nedostatočnej optimalizácie pracovných tokov trpia pracovné vzťahy podniku. Preto sa mnohé podniky usilujú tento stav vylepšiť zavádzaním automatizačných technológií, ktoré znižujú mieru omeškaní a chýb vznikajúcich pri manuálnom spracovaní, a následne zlepšujú vzťahy s dodávateľmi.

Ako sa mení spracovanie faktúr a ako bude vyzerať v budúcnosti?

Podľa asociácie AIIM 22 %[1] podnikov priznáva, že len štvrtina ich procesov spracovania faktúr je v súčasnosti automatizovaná. V tejto oblasti sa však očakáva skorý nárast a je jasné, prečo. Podľa výskumu asociácie AIIM je v podnikoch, v ktorých sa ešte používajú papierové faktúry, priemerný čas spracovania jednej faktúry 3 až 5 dní. Oproti tomu v podnikoch s automatizovanými riešeniami trvá cyklus spracovania faktúr menej ako deň.

Zistite, ako transformovať finančné oddelenie v hybridnom prostredí

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Prečítajte si viac o premene finančného oddelenia

Kontaktujte náš tím