Warranty_Page_Image

Európska záruka spoločnosti Canon na diaľkovo ovládané PTZ kamery

Toto je komerčná záruka pre koncového zákazníka, ktorú ponúka spoločnosť Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko („Canon“) koncovým zákazníkom, ktorí si zakúpia diaľkovo ovládané PTZ kamery značky Canon na svoje súkromné používanie, no nefigurujú ako spotrebitelia v súlade s miestnymi zákonmi krajiny, kde boli tieto diaľkovo ovládané PTZ kamery zakúpené. Ak ste spotrebiteľ, nemáte nárok na túto záruku, no vzťahujú sa na vás zákonné práva spotrebiteľa na základe platnej vnútroštátnej legislatívy. Tieto zmluvné podmienky a táto ponuka sa preto budú riadiť zákonmi Anglicka a Walesu a podliehajú výlučnej jurisdikcii súdov v Anglicku a Walese.

V ponuke sú tieto služby:

 

Záruka vrátenia produktu na opravu

 

Na diaľkovo ovládané PTZ kamery Canon určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP, čiže EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko), Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo – ďalej ako „Územie“ – a kúpené na tomto území sa vzťahuje európska záruka na diaľkovo ovládané PTZ kamery Canon. Spoločnosť Canon zaručuje, že ak sa počas príslušnej záručnej lehoty zistí, že nová diaľkovo ovládaná PTZ kamera je chybná, jej porucha bude bezplatne odstránená (uplatňujú sa zmluvné podmienky – pozri nižšie). 

 

Pre každý produkt, na ktorý sa už nevzťahujú príslušné záručné podmienky ani záručná lehota, a pre poškodenia alebo opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, je k dispozícii spoplatnená služba opráv, ktorú je možné získať vrátením diaľkovo ovládanej PTZ kamery ľubovoľnému autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti Canon.
Táto záruka je vaším jediným a výlučným opravným prostriedkom, pričom spoločnosť Canon, jej pobočky ani iní členovia programu európskej záruky na diaľkovo ovládané PTZ kamery neponesú žiadnu zodpovednosť za žiadne náhodné ani následné škody vyplývajúce z porušenia akýchkoľvek výslovných alebo implicitných záruk na tento produkt.

 

Zmluvné podmienkyZáruka vrátenia produktu na opravu

Spoločnosť Canon zaručuje počas záručnej lehoty dobrý prevádzkový stav hardvéru tejto diaľkovo ovládanej PTZ kamery alebo ovládača. V prípade, že sa počas záručnej lehoty zistí porucha hardvéru, zákazníkovi bude v autorizovaných servisných strediskách spoločnosti Canon v členských krajinách bezplatne poskytnutá služba vrátenia produktu na opravu.
Táto záruka vrátenia produktu na opravu sa vzťahuje na všetky produkty značky Canon, ktoré sú určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP), Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo a boli v týchto krajinách zakúpené.
Tento bezplatný servis je možné získať iba na základe predloženia originálnej faktúry alebo potvrdenia o zaplatení, ktoré koncovému zákazníkovi vydá predajca.
Spoločnosť Canon si ďalej vyhradzuje právo namiesto opravy pokazeného produktu nahradiť pokazenú diaľkovo ovládanú PTZ kameru alebo ovládač inou ekvivalentnou diaľkovo ovládanou PTZ kamerou alebo ovládačom s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.

1. Záručná lehota
Na kamery PTZ platí záruka 3 roky a na ovládače 1 rok (RC-IP100 a RC-IP1000) od dátumu zakúpenia, čo môžete preukázať dokladom o kúpe.

2. Ak chcete využiť záručný servis
Záručný servis je k dispozícii len v autorizovaných servisných strediskách spoločnosti Canon.
Všetky náklady na prepravu diaľkovo ovládanej PTZ kamery alebo ovládača do autorizovaného servisného strediska spoločnosti Canon a z neho uhradí koncový zákazník. V prípade presunutia diaľkovo ovládanej PTZ kamery alebo ovládača do krajiny, ktorá nie je členskou krajinou programu európskej záruky spoločnosti Canon na diaľkovo ovládané systémy PTZ, túto diaľkovo ovládanú PTZ kameru alebo ovládač je v záujme uplatnenia záruky nutné navrátiť do krajiny, kde bola zakúpená.

3. Členské krajiny programu európskej záruky spoločnosti Canon na diaľkovo ovládané systémy PTZ
Členské krajiny programu európskej záruky spoločnosti Canon na diaľkovo ovládané systémy PTZ sú krajiny, v ktorých možno uplatniť nárok na servis v rámci záruky vrátenia produktu na opravu.
V prípade, že potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa tejto záruky, obráťte sa na príslušného člena programu záruky na diaľkovo ovládané systémy PTZ.

4. Obmedzenia

Táto záruka sa nevzťahuje na nasledujúce:

 • Spotrebný materiál (batéria); 
 • Akýkoľvek súvisiaci softvér; 
 • Súčasti, ktoré sú predmetom opotrebovania, ako aj príslušenstvo (napr. batérie, diaľkové ovládanie, konzoly atď.) používané s týmto produktom;
 • Poruchy spôsobená úpravami vykonanými bez schválenia zo strany spoločnosti Canon alebo opravy/úpravy/čistenie vykonané v servisnom stredisku, ktoré nie je autorizované spoločnosťou Canon; 
 • Náklady, ktoré autorizovaným servisným strediskám spoločnosti Canon vzniknú v dôsledku úprav alebo modifikácií diaľkovo ovládanej PTZ kamery alebo ovládača vyžadovaných technickými alebo bezpečnostnými normami alebo špecifikáciami, ktoré sú špecifické pre danú krajinu, alebo iné náklady na úpravu diaľkovo ovládanej PTZ kamery alebo ovládača v dôsledku špecifikácií zmenených po dodaní produktu; 
 • Poškodenia vyplývajúce z toho, že diaľkovo ovládaná PTZ kamera alebo ovládač nie je v zhode s normami alebo špecifikáciami pre danú krajinu, ak k nim dôjde v inej krajine, než je krajina nákupu.
Záručný servis nie je možné uplatniť v prípade poškodení a porúch spôsobených nasledujúcimi spôsobmi:
 • Nesprávne používanie, t. j. manipulácia s výrobkom, ktorá nie je v súlade s používateľskou príručkou alebo s návodom na obsluhu, nadmerné používanie (podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke) vrátane, nie však výlučne, nesprávneho skladovania, pádu, nadmerných nárazov, korózie, znečistenia a pôsobenia vody alebo piesku; 
 • Poškodenie spôsobené priamo používaním náhradných dielov, softvéru alebo spotrebného materiálu, ktoré nie sú kompatibilné s týmto produktom. Kompatibilita s vašou konkrétnou diaľkovo ovládanou PTZ kamerou alebo ovládačom Canon musí byť uvedená na obale, no je zaručená v prípade používania originálnych náhradných dielov, softvéru a spotrebného materiálu značky Canon, ktoré boli podrobené testovaniu. Pred použitím sa odporúča overiť kompatibilitu v nasledujúcich prípadoch: 
 • Pripojenie diaľkovo ovládanej PTZ kamery alebo ovládača k zariadeniu, ktorého pripojenie nie je schválené spoločnosťou Canon; 
 • Neprimerané balenie diaľkovo ovládanej PTZ kamery alebo ovládača pri vrátení do autorizovaného servisného strediska spoločnosti Canon; 
 • Nehody alebo prírodné katastrofy, prípadne iné príčiny mimo kontroly spoločnosti Canon vrátane zásahu bleskom, vody, ohňa, verejných nepokojov a nesprávneho vetrania.

Medzi záručné opravy na základe tejto záruky nespadajú pravidelné kontroly alebo iné štandardné služby na údržbu diaľkovo ovládanej PTZ kamery alebo ovládača.

5. Iné

Servisné opravy sa môžu oneskoriť v prípade ich vykonania v inej krajine, ako bol produkt zakúpený, ak sa produkt v danej krajine ešte nepredáva alebo sa predáva v osobitom prevedení pre danú krajinu. Určité náhradné diely pre diaľkovo ovládanú PTZ kameru alebo ovládač nemusia byť v súlade s tým v krajine vykonania opravy na sklade.
Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek iné nároky vrátane straty záznamových médií a straty údajov atď., ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto záruke.
Pri navrátení diaľkovo ovládanej PTZ kamery alebo ovládača na vykonanie záručného servisu ho opatrne zabaľte, poistite ho a priložte potvrdenie o kúpe spolu s opisom poruchy.


Aktualizácia podmienok: 1. marca 2024

 

Často kladené otázkyOtázka: Aká záruka sa vzťahuje na diaľkovo ovládané PTZ produkty Canon zakúpené v Európe?

Odpoveď: Spoločnosť Canon ponúka európsku záruku na systémy diaľkovo ovládaných PTZ produktov zakúpených v týchto krajinách: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko. Pozrite si kompletné zmluvné podmienky tejto záruky.

Otázka: Aké informácie týkajúce sa záruky by mali byť v balení produktu značky Canon pri jeho nákupe? 

Odpoveď: V európskych krajinách, v ktorých sa uplatňuje táto záruka na diaľkovo ovládané systémy PTZ, býva ku každému produktu v balení priložený záručný list o európskej záruke na diaľkovo ovládané systémy PTZ. Vzor záručného listu si môžete pozrieť v nasledujúcom príklade:

 

Otázka: Je potrebné na registráciu záruky v rámci európskej záruky vyplniť nejakú dokumentáciu a odovzdať ju spoločnosti Canon?

Odpoveď: Na účely registrácie záruky v rámci európskej záruky na diaľkovo ovládané systémy PTZ nemusíte spoločnosti Canon odovzdávať žiadnu dokumentáciu. Ak chcete požiadať špeciálne o záručnú opravu na základe európskej záruky na diaľkovo ovládané systémy PTZ, je potrebné, aby ste spoločnosti Canon vždy poskytli pôvodné platné potvrdenie o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného produktu.

Otázka: Aká dokumentácia je potrebná na uplatnenie nároku na záručnú opravu v rámci európskej záruky na diaľkovo ovládané systémy PTZ?

Odpoveď: Ak chcete požiadať špeciálne o záručnú opravu na základe európskej záruky nna diaľkovo ovládané systémy PTZ, je potrebné, aby ste spoločnosti Canon vždy poskytli pôvodné platné potvrdenie o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného diaľkovo ovládaného PTZ produktu.

Otázka: Aké je bežné obdobie platnosti záruky v rámci európskej záruky spoločnosti Canon na diaľkovo ovládané systémy PTZ?

Odpoveď: Záručná doba na kamery Canon PTZ je 3 roky a na ovládače 1 rok.

Otázka: Ak si kúpim diaľkovo ovládaný PTZ produkt značky Canon mimo krajín, v ktorých spoločnosť Canon ponúka európsku záruku na diaľkovo ovládané systémy PTZ, bude sa na môj diaľkovo ovládaný PTZ produkt stále vzťahovať európska záruka na diaľkovo ovládané systémy PTZ, ak som obyvateľom členskej krajiny európskej záruky na diaľkovo ovládané systémy PTZ?

Odpoveď: Na produkty sa vo všeobecnosti vzťahuje záruka, ktorá platí pre konkrétnu oblasť, v ktorej bol produkt zakúpený, a ak chce koncový zákazník uplatniť nárok na záručnú opravu, musí produkt vrátiť v tejto oblasti. Spoločnosť Canon všeobecne neposkytuje globálne záruky s výnimkou prípadov, keď sa táto skutočnosť špecificky uvádza pre konkrétne produkty/oblasti.

 

Kontaktné informácieV tabuľke nižšie sú uvedené krajiny ponúkajúce európsku záruku na diaľkovo ovládané systémy PTZ Canon. Ďalšie informácie nájdete v úplnom znení zmluvných podmienok európskej záruky spoločnosti na diaľkovo ovládané systémy PTZ Canon.

Nižšie sú uvedené kontaktné údaje pre jednotlivé krajiny.

Krajina Kontaktné údaje technickej podpory
Rakúsko +43 1 360 277 45 67

Canon Austria
Belgicko +32 (0)2 620 01 97

Canon Belgium (holandčina)
Canon Belgium (francúzština)
Bulharsko +359 (0)2 8079 260
Canon Bulgaria
Cyprus +357 250 569 60
Canon Bulgaria
Česká republika +420 296 335 619

Canon Czech
Dánsko +45 70 20 55 15

Canon Denmark
Estónsko +372 2660 2265

Canon Estonia
Fínsko +358 (020) 366 466
(Hovory z pevnej linky sú spoplatňované sumou 0,15 centov/min. Poplatky za hovor sa môžu u jednotlivých mobilných operátorov líšiť. Viac informácií vám poskytne váš operátor)

Canon Finland
Francúzsko +33 (0)1 70 48 05 00

Canon France
Nemecko 069 2999 3680

Canon Germany
Grécko +302 10 969 6422
Canon Greece
Maďarsko +36 (06)1 235 53 15

Canon Hungary
Island +354 533 34 11

Beco
Írsko +353 16 990 990

Canon Ireland
Taliansko +39 02 3859 2000

Canon Italy
Lotyšsko 00800 2561 2566

Canon Latvia
Litva 00800 2561 2566

Canon Lithuania
Luxembursko +352 27 302 054

Canon Luxembourg
Malta +356 279 227 39
Canon Malta
Nórsko +47 23 50 01 43

Canon Norway
Poľsko +48 22 583 4307

Canon Poland
Portugalsko +351 21 424 51 90

Canon Portugal
Rumunsko 0311 305 090
Canon Romania
Slovensko +421 (0)250 102 612

Canon Slovakia
Slovinsko +386 1888 8053
Canon Slovenia
Španielsko +34 91 375 45 55

Canon Spain
Švédsko +46 (0)8 519 923 69

Canon Sweden
Švajčiarsko +41 22 567 58 58

Canon Switzerland (francúzština)
Canon Switzerland (nemčina)
Holandsko +31 (0)20 721 91 03

Canon Netherlands
UK 0248 228 556

Canon UK

Možno budete potrebovať aj...

Feedback