Návrat do práce

Na tejto stránke nájdete rady, ktoré vám pomôžu vyriešiť niektoré bežné problémy s používaním služby uniFLOW Online a vášho tlačového zariadenia, s ktorými sa môžete stretnúť pri návrate do práce po dlhšej dobe nepoužívania alebo obmedzeného používania.
Product security

uniFLOW

 • Ak vaše tlačové zariadenie nebolo dlhšiu dobu pripojené k službe uniFLOW Online, môže byť potrebná opätovná aktivácia prepojenia. Na odkaze nižšie nájdete vysvetlenie, ako zistiť, či je potrebné obnovenie prepojenia a ako ho môžete uskutočniť vy alebo váš správca IT.

  Ďalšie informácie o službe uniFLOW Online nájdete na týchto webových stránkach: Online úvodná príručka k službe uniFLOW Online

imageRUNNER/imageRUNNER ADVANCE


Ďalej sa uvádza zoznam bežných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v prípade nepoužívania, a ich možné riešenia.

 • Papier je prírodný produkt a ako taký je citlivý na zmeny vlhkosti vzduchu. Papier v zariadení môže zvlhnúť, obzvlášť keď sa vypína a zapína ústredné kúrenie, pretože sa náhle mení teplota prostredia. Vtedy môže dôjsť k zaseknutiu papiera.

  Postupujte takto:

  1. Odstráňte všetok papier z tlačiarne.
  2. Vezmite nový stoh papiera, ktorý sa aklimatizoval na prostredie.
  3. Vyberte papier z obalu alebo zásobníka a prevzdušnite ho.
  4. Odstráňte prvý a posledný hárok.
  5. Vložte papier do tlačiarne tak, aby šípka na obale alebo zásobníku smerovala k tej strane papiera, na ktorú sa má tlačiť ako prvú.

 • Ak chcete získať pokyny, stiahnite si príručku z lokality podpory.

 • Pri prvom zapnutí zariadenia nemusí byť kvalita tlače optimálna. Počas obdobia nepoužívania mohlo dôjsť ku kondenzácii, prejaví sa to najmä na farebných zariadeniach. Aby sa tento problém odstránil, môže byť potrebné nechať zariadenie aklimatizovať počas niekoľkých hodín normálneho používania.

  Ak sa problémy stále vyskytujú, postupujte podľa týchto krokov:

  • Vymeňte papier za nový.
  • Spustite režim používateľskej údržby „Cleaning inside the main unit“ (Čistenie vnútra hlavnej jednotky).
  • Ak výsledky tlače nie sú uspokojivé, upravte nastavenia.

 • Reštartujte zariadenie, pretože mohlo dôjsť k strate pripojenia. Aby ste si overili, že sa problém vyriešil, počkajte 15 až 45 minút na úplne obnovenie pripojenia.

  1. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo [123].
  2. Vyberte položku [Monitoring Service/Monitorovacia služba].
  3. Vyberte položku [Communications Test/Test komunikácie].
  4. Vyberte položku [Start Test/Spustiť test].

  Potom by sa mala zobraziť správa „Communications successful“ (Komunikácia úspešná), ak sa však zobrazí chybový kód, obráťte sa na našu linku podpory.

  Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte našu webovú lokalitu podpory.

 • Skontrolujte a vyčistite podávač dokumentov

  • Skontrolujte, či je zapnuté napájanie.
  • Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do zariadenia.
  • Skontrolujte, či je vypínač zariadenia v zapnutej polohe (ON).
  • Svieti kontrolka na tlačidle „Energy Saver“ (Režim úspory energie)? Ak kontrolka svieti, stlačením tlačidla „Energy Saver“ (Režim úspory energie) zrušte režim spánku.

  Ak sa zariadenie nezapne, kontaktujte nás.

  • Skontrolujte meno užívateľa a heslo.
  • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k sieti.
  • Skontrolujte, či sú hodiny zariadenia nastavené na správny čas a dátum.

  • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k sieti.
  • Skontrolujte dostupnosť vzdialeného systému.
  • Skontrolujte, či nedošlo k zmenám infraštruktúry, ktoré by vyžadovali zmenu konfigurácie nastavení zariadenia.

 • V prípade iných zobrazených chybových kódov alebo hlásení vyhľadajte pomoc na našej stránke s chybovými kódmi.

imagePROGRAF

 • V prípade iných zobrazených chybových kódov alebo hlásení vyhľadajte pomoc na našej stránke s chybovými kódmi.

Skenery dokumentov

  • Skenery s tirážnym zariadením: zásobník tirážneho zariadenia mohol zaschnúť. Riešením je skúsiť utrieť zásobník alebo objednať náhradný.
  • V niektorých prípadoch sa môžu zdeformovať valčeky podávača, na ktorých sa v dôsledku tlaku a nepoužívania vytvorí ploché miesto, takže sa papier nepodáva správne. V takomto prípade si objednajte náhradnú súpravu valčekov.

  Chybové kódy, ovládače, firmvér, návody a softvér pre iné modely nájdete na našej lokalite podpory.

Čistenie

 • V rámci nášho štandardného procesu podpory naši technici vždy zabezpečia dôkladné následné vyčistenie zariadenia podľa presných štandardov. Preto odporúčame, aby ste dodržiavali usmernenia týkajúce sa čistenia uvedené v návode na obsluhu príslušného zariadenia. (Kópie návodov sú k dispozícii na stiahnutie na našej lokalite podpory.)

  V súčasnej situácii sa na nás mnohí zákazníci obrátili so žiadosťou o odporučenie najvhodnejších postupov pri čistení plôch na zariadeniach, ktorých sa používatelia najčastejšie dotýkajú. Odporúčame postupovať podľa pokynov uvedených nižšie. Upozorňujeme však, že tieto usmernenia týkajúce sa čistenia nezaručujú účinnosť voči koronavírusu. Účinnosť čistiacich prostriedkov na báze alkoholu by ste si mali overiť u výrobcu čistiaceho prostriedku.

  • Pred čistením dodržte požadovaný postup vypnutia a odpojenia zariadenia od elektrickej siete.
  • Na dezinfekciu použite jemnú tkaninu nasiaknutú čistiacim prostriedkom na báze alkoholu. Utrite časti, ktorých sa môžu používatelia dotýkať, ako napríklad numerické tlačidlá na ovládacích paneloch, dotykové obrazovky, kryty a rukoväte.
  • Alkohol ani iné dezinfekčné prostriedky nikdy nestriekajte priamo na časti, kde by mohli kvapaliny vniknúť do zariadenia, ako napríklad hrany dotykových obrazoviek alebo numerické tlačidlá. Zabráňte kvapkaniu akýchkoľvek kvapalín na tieto časti.
  • V závislosti od typu použitého alkoholu alebo spôsobu utierania môže vonkajšok tlačiarne vyblednúť alebo stratiť farbu, čo však neovplyvní funkciu tlačiarne.
  • Upozorňujeme, že niektoré komerčné produkty ako vlhčené utierky môžu byť bez obsahu alkoholu, a preto sa ich používanie neodporúča.
  • Spoločnosť Canon neodporúča žiadnu konkrétnu značku ani žiadneho konkrétneho výrobcu čistiaceho prostriedku na báze alkoholu. Odporúčame však, aby ste používali čistiaci prostriedok, ktorý obsahuje minimálne 60 % alkoholu. Upozorňujeme, že alkohol je horľavina, preto sa nikdy nesmie používať v blízkosti ohňa.

  Ak problémy pretrvávajú alebo ak zistíte, že sa vaše podnikové potreby pri návrate do práce zmenili, kontaktujte nás a požiadajte o ďalšiu podporu.

  Vzhľadom na zvýšený objem volaní môže byť doba čakania o niečo dlhšia než bežne. Prosíme vás o porozumenie, pokiaľ ide o poskytovanie našich služieb za týchto výnimočných okolností.

Možno budete potrebovať aj...

Prieskum