Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Príručka k nastaveniu siete Wi-Fi na tlačiarni PIXMA MG7540

Niektoré prístupové body (nazývané tiež smerovače alebo rozbočovače) majú aj tlačidlo WPS (Wi-Fi Protected Setup) na automatické pripojenie.

Tlačidlo umožňuje povoleným zariadeniam, napr. tlačiarni PIXMA, pripojiť sa k vašej sieti bez zadávania hesla a ponúka rýchly a jednoduchý spôsob pripojenia zariadení.

Táto metóda je najjednoduchším spôsobom, ako pripojiť tlačiareň PIXMA, preto ak máte prístupový bod s tlačidlom WPS, vyberte nižšie možnosť „Metóda pripojenia WPS“, kde nájdete pokyny na pripojenie pomocou tejto metódy.

Ak váš prístupový bod nepodporuje metódu WPS, nižšie nájdete aj alternatívne pokyny na pripojenie tlačiarne PIXMA – stačí nižšie vybrať možnosť „Metóda štandardného pripojenia“.

Metóda pripojenia WPS

Skôr ako začneme, v prípade metódy pripojenia stlačením tlačidla WPS musí byť splnených niekoľko podmienok:

  • Na prístupovom bode musí byť tlačidlo WPS.
    Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
    Ak na prístupovom bode nie je tlačidlo WPS, použite pokyny uvedené v časti Metóda štandardného pripojenia.

  • Vaša sieť musí používať bezpečnostný protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) alebo WPA2. Väčšina prístupových bodov s WPS používa tento protokol.


Krok 1

1. Ak sa v zariadení nezobrazuje obrazovka na obrázku nižšie, stlačte rozsvietené tlačidlo [Home/Domov] (A) a vráťte sa na domovskú obrazovku.Krok 2

1. Prstom prejdite po obrazovke sprava doľava a potom ťuknite na ikonu [WLAN] .Krok 3

1. Keď sa zobrazí obrazovka nižšie, vyberte položku [Wireless LAN Setup/Nastavenie bezdrôtovej siete LAN].Po aktivácii bezdrôtového pripojenia sa rozsvieti modrý indikátor Wi-Fi.

Tlačiareň automaticky vyhľadá prístupové body, ktoré podporujú funkciu WPS.


Krok 4

Displej na tlačiarni by mal vyzerať ako na obrázku nižšie –1. Ťuknite na položku [Start setup/Spustiť nastavenie] na tlačiarni.

Počas vyhľadávania alebo pripájania k prístupovému bodu bude na tlačiarni blikať modrá kontrolka Wi-Fi.

2. Stlačte tlačidlo [WPS] na prístupovom bode, podržte ho stlačené asi 5 sekúnd a potom ho pustite.
Presné pokyny na spustenie WPS na prístupovom bode nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.

3. Ťuknite na tlačidlo [OK] na tlačiarni do 2 minút, aby sa tlačiareň pripojila k prístupovému bodu.

4. Keď sa zobrazí obrazovka znázornená na obrázku vľavo, dokončite nastavenie ťuknutím na položku [OK].Tým sa ukončí proces nastavenia pripojenia WPS.

Teraz pokračujte nainštalovaním softvéru, pomocou ktorého budete môcť tlačiareň PIXMA MG7540 využívať naplno.

Ak nemáte inštalačný disk CD, ktorý bol dodaný so zariadením, príručky a softvér si prevezmite.

Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia WPS stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.


Metóda štandardného pripojenia

Krok 1


1. Ak sa v zariadení nezobrazuje obrazovka na obrázku nižšie, stlačte rozsvietené tlačidlo [Home/Domov] (A) a vráťte sa na domovskú obrazovku. Krok 2


1. Prstom prejdite po obrazovke sprava doľava a potom ťuknite na ikonu [WLAN] .Krok 3


1. Keď sa zobrazí obrazovka nižšie, vyberte položku [Wireless LAN Setup/Nastavenie bezdrôtovej siete LAN].


Po aktivácii bezdrôtového pripojenia sa rozsvieti modrý indikátor Wi-Fi.


Krok 4


Displej na tlačiarni by mal vyzerať ako na obrázku nižšie –


1. Ťuknite na položku [To other connection methods/K ostatným postupom pripojenia].

2. Ťuknite na položku [Standard setup/Štandardné nastavenie].Tlačiareň vyhľadá všetky dostupné bezdrôtové siete v bezprostrednej blízkosti.

3. Ťuknite na názov (alebo SSID) bezdrôtovej siete v zozname [Select access point/Vybrať prístupový bod], ktorý sa zobrazí na displeji LCD tlačiarne.Názov vašej bezdrôtovej siete je tu zobrazený ako „xxxx“

Ak si nie ste istí názvom svojej bezdrôtovej siete, možno ho nájdete na štítku prístupového bodu, prípadne skontrolujte, k akej sieti je pripojený váš počítač.

Ak v zozname nevidíte svoju sieť, ťuknite na položku [Vyhľadať znovu].

4. Na tlačiarni sa zobrazí jedna z obrazoviek nižšie podľa bezpečnostnej metódy, ktorú prístupový bod používa.5. Ťuknite na položku [Please enter/Zadať] na obrazovke, aby ste mohli zadať heslo siete.

6. Zadajte heslo (kľúč WEP alebo prístupové heslo) vašej bezdrôtovej siete.
Pri zadávaní sa rozlišujú veľké a malé písmená.Keď sa na tlačiarni zobrazí klávesnica, môžete zadávať znaky. Postupujte podľa krokov uvedených nižšie.a. Keď sa na displeji LCD tlačiarne zobrazí klávesnica, môžete zadávať znaky.

(Pri zadávaní hesla sa rozlišujú veľké a malé písmená).


: Ťuknutím môžete prepínať medzi malými písmenami, číslicami a symbolmi.

: Ťuknutím počas zobrazenia písmen abecedy môžete prepínať medzi malými a veľkými písmenami. Ťuknutím počas zobrazenia číslic a symbolov môžete prepínať medzi typmi symbolov.

: Ťuknutím vložíte medzeru.

: Ťuknutím vymažete znak, pri ktorom sa nachádza kurzor. Pomocou tlačidiel alebo môžete presunúť kurzor k požadovanému znaku.

b. Ťuknite na znak, ktorý chcete zadať.

c. Zopakujte kroky a. a b. a zadajte ostatné znaky.

7. Po dokončení ťuknite na položku [Apply/Použiť].

8. Zobrazí sa heslo siete. Potvrďte, že zadané podrobnosti sú správne.9. Ťuknutím na položku [OK] zadajte heslo siete a pripojte sa k prístupovému bodu. Ak ste sa pomýlili a potrebujete heslo opraviť, dotknite sa tlačidla [] a začnite znova.

10. Keď sa zobrazí obrazovka znázornená na obrázku vľavo, dokončite nastavenie ťuknutím na položku [OK].

Tým sa ukončí proces nastavenia štandardného pripojenia.


Teraz pokračujte nainštalovaním softvéru, pomocou ktorého budete môcť tlačiareň PIXMA MG7540 využívať naplno.


Ak nemáte inštalačný disk CD, ktorý bol dodaný so zariadením, príručky a softvér si prevezmite.

Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.


Obnovenie výrobných nastavení siete

Ak potrebujete obnoviť nastavenia siete na predvolené nastavenia z výroby, napríklad pri zmene prístupového bodu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:


1. Ak sa v zariadení nezobrazuje obrazovka na obrázku nižšie, stlačte rozsvietené tlačidlo [Home/Domov] (A) a vráťte sa na domovskú obrazovku.2. Prstom prejdite po obrazovke prstom zľava doprava a ťuknite na ikonu [Nastavenie]  .3. Ťuknite na ikonu [Setup/Nastavenie] a zobrazí sa obrazovka nastavenia. 4. Ťuknite na položku [Nastavenia zariadenia] a zobrazí sa obrazovka nastavení zariadenia.


5. Posuňte zobrazenie nahor a ťuknite na položku [Reset setting/Obnoviť nastavenie].


6. Ťuknite na položku [Nastavenia siete LAN]].


7. Zobrazí sa hlásenie [Obnoviť nastavenie?]. Potvrďte ťuknutím na položku [Áno]. Zobrazí sa hlásenie [Prebieha spracovanie... Prosím, čakajte].


8. Zobrazí sa hlásenie [Following is completed/Nasledujúca úloha je dokončená.][Reset LAN Setting/Obnoviť nastavenia siete LAN]. Ťuknite na položku [OK] a dokončite proces obnovy nastavení siete LAN.
Vráťte sa na obrazovku nastavení siete LAN, stlačte tlačidlo [Home/Domov] a vráťte sa na hlavnú obrazovku.

Sieťové nastavenia boli obnovené na predvolené nastavenia z výroby.

Ak ste postupovali podľa tohto návodu a proces stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

Feedback