Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Príručka k nastaveniu siete Wi-Fi na tlačiarni PIXMA MG3052

Niektoré prístupové body (nazývané tiež smerovače alebo rozbočovače) majú aj tlačidlo WPS (Wi-Fi Protected Setup) na automatické pripojenie.

Tlačidlo umožňuje povoleným zariadeniam, napr. tlačiarni PIXMA, pripojiť sa k vašej sieti bez zadávania hesla a ponúka rýchly a jednoduchý spôsob pripojenia zariadení.

Táto metóda je najjednoduchším spôsobom, ako pripojiť tlačiareň PIXMA, preto ak máte prístupový bod s tlačidlom WPS, vyberte nižšie možnosť „Metóda pripojenia WPS“, kde nájdete pokyny na pripojenie pomocou tejto metódy.

Ak váš prístupový bod nepodporuje metódu WPS, nižšie nájdete aj alternatívne pokyny na pripojenie tlačiarne PIXMA – stačí nižšie vybrať možnosť „Metóda štandardného pripojenia“.

Metóda pripojenia WPS

Skôr ako začneme, v prípade metódy stlačenia tlačidla WPS však musí byť splnených niekoľko podmienok:

  • Na prístupovom bode musí byť fyzické tlačidlo WPS (podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu).
  • Vaša sieť musí používať bezpečnostný protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) alebo WPA2. Väčšinu prístupových bodov podporujúcich WPS nebude možné pripojiť pomocou metódy WPS, ak je použitá metóda zabezpečenia WEP (Wired Equivalent Privacy) alebo ak nie je použité žiadne zabezpečenie. Podrobné informácie o metóde zabezpečenia, ktorú používa vaša bezdrôtová sieť, nájdete v nastaveniach bezdrôtového pripojenia v počítači.


Nastavenie dokončite podľa nasledujúcich krokov:1. Skontrolujte, či je bezdrôtový smerovač v dosahu tlačiarne, a tlačidlo WPS je pripravené na stlačenie.

2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [Wireless/Bezdrôtové pripojenie] (A) na tlačiarni, až kým indikátor bezdrôtovej siete (B) zabliká.3. Stlačte tlačidlo [Colour/Farebne] (C).4. Stlačte tlačidlo [Wireless/Bezdrôtové pripojenie], kým sa indikátor priameho pripojenia (D) rozsvieti.5. Stlačte tlačidlo [Colour/Farebne] a uistite sa, že indikátor ON (E) a indikátor bezdrôtového pripojenia blikajú, potom stlačte tlačidlo [WPS] na bezdrôtovom smerovači do 2 minút. Počas vyhľadávania bude modrý indikátor Wi-Fi naďalej blikať a počas pripájania k prístupovému bodu budú blikať indikátor napájania a indikátor Wi-Fi.6. Po úspešnom pripojení tlačiarne k bezdrôtovej sieti prestanú indikátor napájania a indikátor Wi-Fi blikať a zostanú svietiť. Rozsvieti sa aj indikátor siete.


Podrobné informácie o tom, ako stlačiť tlačidlo WPS, nájdete v príručke k prístupovému bodu. Potvrdenie nastavení siete


Ak chcete potvrdenie, že tlačiareň je úspešne pripojená k bezdrôtovej sieti, môžete vytlačiť nastavenia siete tlačiarne:


1. Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá.

2. Vložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.

3. Stlačte a podržte tlačidlo [Wi-Fi],, kým indikátor Wi-Fi raz zabliká, potom tlačidlo pustite.

4. Stlačte tlačidlo [Colour/Farebne] .

5. Dvakrát stlačte tlačidlo [Wi-Fi].

6. Stlačte tlačidlo [Colour/Farebne] alebo [Black/Čiernobielo].

Vytlačia sa informácie o sieti.

Na výtlačku skontrolujte, či je pri položke Connection (Pripojenie) napísané Active (Aktívne) a či identifikátor SSID (názov vašej bezdrôtovej siete) uvádza správny názov bezdrôtovej siete.

Tým sa ukončí proces nastavenia pripojenia WPS.

Teraz nainštalujte dodaný softvér.

Ak nemáte disky CD, ktoré boli dodané so zariadením, alebo používate operačný systém Mac, prevezmite si softvér


Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia WPS stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.


Metóda štandardného pripojenia – len pre používateľov systému Windows

1. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor .exe. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, na ktorej kliknite na položku [Start Setup/Spustiť nastavenie].
2. Softvér skontroluje, či sú k dispozícii aktualizácie ovládača a softvéru. Môže to trvať niekoľko minút.3. Vyberte svoj región a krajinu a potom kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].4. Ak súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy, kliknite na tlačidlo [Yes/Áno].5. Ak sa chcete zúčastniť programu rozšíreného prieskumu produktu, kliknite na položku [Agree/Súhlasím].
V opačnom prípade kliknite na položku [Do not agree/Nesúhlasím].6. Uistite sa, že je začiarknutá možnosť [Deactivate the block/Deaktivovať blok], a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].7. Na niekoľko sekúnd sa zobrazí nasledujúca obrazovka.8. Vyberte položku [Wireless LAN Connection/Pripojenie bezdrôtovej siete LAN] a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].9. Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá, a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].10. Softvér vyhľadá všetky tlačiarne už nastavené vo vašej sieti.11. Ak ste tlačiareň už pripojili k sieti, vyberte ju zo zoznamu a kliknutím na tlačidlo [Next/Ďalej] spustite inštaláciu softvéru a potom prejdite na krok 16.
Ak nevidíte svoju tlačiareň v zozname, pokračujte krokom 12.12. Ak tlačiareň nastavujete prvýkrát, nebude sa nachádzať v zozname.
Uistite sa, že je vybratá položka [Set up the network connection according to the guide/Nastaviť sieťové pripojenie podľa sprievodcu], a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].13. Otvorí sa sprievodca nastavením a prevedie vás pripojením tlačiarne k sieti pomocou jednoduchého bezdrôtového pripojenia.
Postupujte presne podľa pokynov na obrazovke, aby ste svoju tlačiareň prípravili na pripojenie.
Na tlačidlo Next (Ďalej) kliknite len v prípade, že tlačiareň zodpovedá príkladu uvedenému na nasledujúcich obrázkoch:

 

 14. Po vykonaní potrebných nastavení tlačiarne softvér dočasne odpojí počítač od bezdrôtovej siete a pripojí ho priamo k tlačiarni na konfiguráciu nastavení siete.
Počítač sa po dokončení automaticky pripojí späť k bezdrôtovej sieti.15. Po nadviazaní spojenia kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej] a pokračujte inštaláciou softvéru.16.  Softvér ovládača tlačiarne sa nainštaluje a zaregistruje do počítača. Bude to trvať niekoľko minút.

 17. Ak tlačiareň nastavujete prvýkrát, odporúčame vykonať zarovnanie tlačovej hlavy. Kliknutím na tlačidlo [Execute/Vykonať] spustite proces a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak ste už zarovnali tlačovú hlavu, kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].18. Kliknutím na tlačidlo [Execute/Vykonať] vykonajte skúšobnú tlač.
Po úspešnej tlači kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].19. Nastavenie tlačiarne je teraz dokončené.
Kliknutím na tlačidlo [Next/Ďalej] zobrazíte zoznam voliteľného softvéru, ktorý môžete tiež nainštalovať.20. Vyberte zo zoznamu dodatočný softvér, ktorý chcete nainštalovať, a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].21. Po dokončení inštalácie dodatočného softvéru sa zobrazí správa informujúca o nastavení vášho inteligentného telefónu alebo tabletu. Kliknutím na tlačidlo [Instructions/Pokyny] získate ďalšie informácie o nastavení vášho zariadenia a kliknutím na tlačidlo [Next/Ďalej] môžete pokračovať.22. Ak chcete tlačiareň zaregistrovať, kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej] (otvorí sa webový prehliadač).
V opačnom prípade kliknite na tlačidlo [Skip/Preskočiť].23. Inštaláciu dokončite kliknutím na tlačidlo [Exit/Ukončiť].


Štandardný postup nastavenia – len pre používateľov systému Mac

1. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor vo formáte .dmg. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Dvakrát kliknite na ikonu [Setup/Nastavenie] a spustite nastavenie. Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, kliknite na tlačidlo [Open/Otvoriť].

2. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky zadajte heslo, aby sa mohol nainštalovať nástroj Pomocník, a potom kliknite na položku [Install Helper/Inštalovať pomocníka]3. Kliknite na položku [Start Setup/Spustiť nastavenie].4. Softvér skontroluje, či sú k dispozícii aktualizácie ovládača a softvéru, a v prípade potreby ich prevezme.5. Vyberte svoj región a krajinu a potom kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].6. Ak súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy, kliknite na tlačidlo [Yes/Áno].7. Ak sa chcete zúčastniť programu rozšíreného prieskumu produktu, kliknite na položku [Agree/Súhlasím]. V opačnom prípade kliknite na položku [Do not agree/Nesúhlasím].8. Na chvíľu sa zobrazí nasledujúca obrazovka.9. Ak vaša tlačiareň už bola pripojená k bezdrôtovej sieti, zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Kliknutím na položku [Yes/Áno] pokračujte v inštalácii a prejdite na
krok 17. Ak vaša tlačiareň ešte nebola pripojená, pokračujte krokom 10.10. Ak vaša tlačiareň ešte nebola pripojená k bezdrôtovej sieti, zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Vyberte položku Wireless LAN Connection (Pripojenie bezdrôtovej siete LAN) a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].11. Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá, a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].12. Softvér vyhľadá všetky tlačiarne už nastavené vo vašej sieti.13. Ak tlačiareň nastavujete prvýkrát, nebude sa nachádzať v zozname.
Uistite sa, že je vybratá položka [Set up the network connection according to the guide/Nastaviť sieťové pripojenie podľa sprievodcu], a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].14. Otvorí sa sprievodca nastavením a prevedie vás pripojením tlačiarne k sieti pomocou jednoduchého bezdrôtového pripojenia.
Postupujte presne podľa pokynov na obrazovke, aby ste svoju tlačiareň prípravili na pripojenie.

Na tlačidlo Next (Ďalej) kliknite len v prípade, že tlačiareň zodpovedá príkladu uvedenému na nasledujúcich obrázkoch:

 

 15. Softvér teraz dočasne odpojí počítač od bezdrôtovej siete a pripojí ho priamo k tlačiarni na konfiguráciu nastavení siete.

Počítač sa po dokončení automaticky pripojí späť k bezdrôtovej sieti.

Keď sa zobrazí nasledujúca správa, kliknite na tlačidlo [Allow/Povoliť].
16. Keď je pripojenie úspešne dokončené, kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].17. Softvér ovládača tlačiarne sa nainštaluje do počítača.
Bude to trvať niekoľko minút.18. Softvér teraz dočasne odpojí počítač od bezdrôtovej siete a pripojí ho priamo k tlačiarni na konfiguráciu nastavení siete.

Počítač sa po dokončení automaticky pripojí späť k bezdrôtovej sieti.
Ak sa zobrazí nasledujúca správa, kliknite na tlačidlo [Allow/Povoliť].19. Kliknite na tlačidlo [Add Printer/Pridať tlačiareň].20. Vyberte zo zoznamu položku Canon MG3000 series Bonjour Multifunction a kliknite na položku [Add/Pridať].21. Po pridaní tlačiarne sa môže obrazovka nastavenia prekryť oknom webového prehliadača. V takom prípade kliknite na ikonu nastavenia v doku, aby sa obrazovka znova zobrazila.


Po pridaní tlačiarne kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].
22. Ak tlačiareň nastavujete prvýkrát, odporúčame vykonať zarovnanie tlačovej hlavy. Kliknutím na tlačidlo [Execute/Vykonať] spustite proces a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak ste už zarovnali tlačovú hlavu, kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].23. Kliknutím na tlačidlo [Start/Spustiť] vykonajte skúšobnú tlač a kliknite na tlačidlo [Print/Tlačiť]

Po úspešnej tlači kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].
24. Nastavenie tlačiarne je teraz dokončené.

Kliknutím na tlačidlo [Next/Ďalej] zobrazíte zoznam voliteľného softvéru, ktorý môžete tiež nainštalovať.
25. Vyberte zo zoznamu dodatočný softvér, ktorý chcete nainštalovať, a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].26. Po dokončení inštalácie dodatočného softvéru sa zobrazí správa informujúca o nastavení vášho inteligentného telefónu alebo tabletu. Kliknutím na tlačidlo [Instructions/Pokyny] získate ďalšie informácie o nastavení vášho zariadenia a kliknutím na tlačidlo [Next/Ďalej] môžete pokračovať.27. Ak chcete tlačiareň zaregistrovať, kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej] (otvorí sa webový prehliadač). V opačnom prípade kliknite na tlačidlo [Skip/Preskočiť].28. Po dokončení inštalácie dodatočného softvéru ukončite inštaláciu kliknutím na položku [Exit/Ukončiť].


Obnovenie výrobných nastavení siete

Obnovenie nastavení siete tlačiarne na výrobné nastavenia. Ak potrebujete obnoviť nastavenia siete na predvolené nastavenia z výroby, napríklad pri zmene prístupového bodu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 

Upozorňujeme vás, že týmto postupom vymažete všetky sieťové nastavenia zariadenia, takže tlač a skenovanie z počítača cez sieť bude nemožné, až kým tlačiareň znova nenakonfigurujete na nové sieťové nastavenia. 1. Stlačte a podržte tlačidlo [RESUME/CANCEL/OBNOVIŤ/ZRUŠIŤ] , kým indikátor ALARM  19-krát zabliká.

2. Uvoľnite tlačidlo [RESUME/CANCEL/OBNOVIŤ/ZRUŠIŤ] .

Sieťové nastavenia boli obnovené na predvolené nastavenia z výroby.

Teraz si pozrite sekciu nastavenia Wi-Fi (spôsob pripojenia WPS alebo štandardný spôsob pripojenia), kde nájdete pokyny na nastavenie tlačiarne v sieti Wi-Fi.

Feedback