Opätovné pripojenie zariadenia

Work professional strengthening security and compliance

Ak vaše zariadenie/server prestane komunikovať s našou službou správy zariadení, prerušenie znamená, že nedokážeme zachytiť presné hodnoty meračov, podniknúť automatické doplnenie spotrebného materiálu alebo poskytnúť proaktívnu podporu pre vaše zariadenie, čím dochádza k narušeniu týchto služieb.


Je naším záväzkom úspešne plniť poskytovanie služby správy zariadení a zlepšovať ich fungovanie, preto vás žiadame o spoluprácu, aby ste zaistili, že vaše zariadenia zostanú neustále v spojení.


Predmetná verzia RDS na vašom serveri alebo sériové číslo zariadenia bude uvedené v e-maile, ktorý ste dostali.


Ak vaše zariadenie s nami prestalo komunikovať, postupujte podľa pokynov v nižšie uvedenej časti Zariadenie prestalo komunikovať.


Ak váš server prestal s nami komunikovať, postupujte podľa pokynov v nižšie uvedenej časti Server prestal komunikovať.


Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, kontaktujte podporu spoločnosti Canon

Zariadenie prestalo komunikovať

Ako vykonať test komunikácie na vašom zariadení

  1. Stlačte tlačidlo [123], ktoré sa nachádza buď na ovládacom paneli, alebo na hlavnej obrazovke zariadenia.

   Embedded_device_image02

   Embedded_device_image02

  2. Vyberte položku [Monitoring Service/Monitorovacia služba].

   Embedded_device_image03

  3. Vyberte položku [Communication Test/Test komunikácie]

   Embedded_device_image04

  4. Vyberte položku [Start Test/Spustiť test].

   Embedded_device_image05

  Ak sa zobrazí hlásenie „Communication was successful“ („Komunikácia prebehla úspešne“), zariadenie teraz komunikuje so serverom eMaintenance a nie sú potrebné žiadne ďalšie úkony.

  Ak sa komunikáciu nepodarilo nadviazať, zobrazí sa chybový kód. Prejdite do časti „Communication Test has resulted in error“ (Test komunikácie skončil chybou).

  Ak sa týmito krokmi problém nevyrieši, kontaktujte nás

  1. Na obrazovke zariadenia vyberte položku [Check Counter/Skontrolovať počítadlo]

   Embedded_device_image06

  2. V ponuke služby monitorovania vyberte položku [Communication Test/Test komunikácie]

   Embedded_device_image07

   Embedded_device_image08

  3. Keď budete vyzvaní, či chcete povoliť odoslanie informácií na server, vyberte možnosť [Yes/Áno]

   Embedded_device_image09

   Ak sa zobrazí hlásenie „Communication was successful“ („Komunikácia prebehla úspešne“), zariadenie teraz komunikuje so serverom eMaintenance a nie sú potrebné žiadne ďalšie úkony.

   Ak sa komunikáciu nepodarilo nadviazať, zobrazí sa chybový kód. Prejdite do časti „Communications Test has resulted in error“ („Test komunikácie skončil chybou“).

  Ak sa týmito krokmi problém nevyrieši, kontaktujte nás

 • Ak vaše zariadenie nedokáže komunikovať so službou Canon, test komunikácie vygeneruje chybový kód.

  Ak boli na zariadení alebo v rámci siete vykonané zmeny, reštartujte zariadenie a uskutočnite ďalší test komunikácie.

  Vaše zariadenie je zaneprázdnené (chybový kód končiaci na 0304 alebo 2000)

  Počkajte 5 minút a potom test zopakujte. Ak sa zobrazí rovnaká chyba, reštartujte zariadenie a skúste test opakovať.

  Skontrolujte dátum a čas na svojom zariadení

  Ak je dátum a čas nesprávny, zariadenie bude mať problémy s komunikáciou s našou službou na správu zariadenia.

  Požiadajte svoje oddelenie IT o kontrolu sieťového pripojenia

  1. Vykonajte príkaz Ping z príkazového riadka „ping ,device IPADDRESS‘“
  2. Pripojenie k vzdialenému používateľskému rozhranie (RUI) cez prehliadač

  Séria Advance: https://oip.manual.canon/USRMA-6097-zz-CS-3800-enGB/contents/devu-mcn_mng-rui-strt.html#319_h1_01
  Séria LBP: https://oip.manual.canon/USRMA-0699-zz-SS-enGB/contents/SS352_remoteui_122startingremoteui.html#10010000

  Ak je zariadenie dostupné

  1. Skontrolujte nastavenia na zariadení cez rozhranie RUI (nastavenia brány, DNS, servera proxy a overenia, ak sú používané)
  2. Pripojte sa k rozhraniu RUI cez prehliadač ako administrátor
  3. Vyberte nastavenie/registráciu
  4. Vyberte položku [Network setting/Sieťové nastavenia].
  5. Vyberte sieťové nastavenia pre protokol IPv4
  6. Skontrolujte správnosť nastavení brány a DNS
  7. Vyberte nastavenia servera proxy (ak je používaný)
  8. Skontrolujte, či je možnosť „použiť proxy“ zapnutá
  9. Skontrolujte, či sú adresy servera proxy a port správne
  10. Skontrolujte, či je overenie na proxy serveri (ak sa používa) správne
  11. Ak ste zmenili akékoľvek nastavenia, reštartujte zariadenie

  Ak boli zmenené nastavenia vašej brány firewall, nastavte v nej povolenie na prístup na lokalitu: b01.ugwdevice.net

  Ak zariadenie nie je dostupné

  1. Ak je zariadenie vypnuté, zapnite ho.
  2. Ak je sieťový kábel odpojený, pripojte ho k zariadeniu.
  3. Ak je zariadenie zapnuté, skontrolujte, či sú adresy IP, podsiete, brány správne.
  4. Vykonajte test komunikácie, aby ste overili, že normálny stav pripojenia zariadenia bol obnovený.

  Ak sa týmito krokmi problém nevyrieši, kontaktujte nás

Server prestal komunikovať

  1. Prihláste sa do softvéru CDCA vo svojom prehliadači (Chrome – Edge – Firefox) ako správca

   https://IPadresses Server alebo FQDNofCDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

  2. Device_Administrator_image1

  3. Na snímke obrazovky nižšie môžete vidieť príklad zariadení pripojených prostredníctvom softvéru CDCA.
   1. Indikátory stavu – zelené = napájanie zapnuté a komunikácia je v poriadku
   2. Indikátory stavu – žlté = žiadna odpoveď, skontrolujte pripojenie (sieť nemusí byť k dispozícii/zariadenie je vypnuté/adresa IP bola zmenená/zariadenie vymenené)
   3. Indikátory stavu – sivé = napájanie vypnuté

  Device_Administrator_image2

  Device_Administrator_image3

  Konzultujte nasledujúce situácie, ktoré vám pomôžu opätovne pripojiť vaše zariadenia.

  1. situácia: adresy IP zariadenia boli zmenené.

  1. Vyberte položku [Devices/Zariadenia].
  2. Vyberte možnosť [Device Communication Settings/Nastavenia komunikácie zariadenia].

   Device_Administrator_image

  3. Vyberte možnosť [Authentication Information/Údaje o overovaní].
  4. Skontrolujte, či je metóda overenia správna.

   Device_Administrator_image

  5. Vyberte položku [Devices/Zariadenia][Discover Devices/Vyhľadať zariadenia]

   Device_Administrator_image6

  6. Zadajte rozsah IP adries alebo jednu adresu IP na vyhľadávanie a kliknite na položku [Discover/Vyhľadávať]

   Device_Administrator_image7_1

  7. Adresy IP budú správne nahradené novými adresami na zozname zariadení.

   Device_Administrator_image8


  2. situácia: zariadenie/zariadenia boli vymenené za nové s rovnakou adresou/adresami IP.

  1. Vyberte položku [Manage Devices/Spravovať zariadenia]

   Device_Administrator_image9

  2. Vyberte zariadenia, ktoré boli vymenené, a kliknite na možnosť [Remove from Management/Odstrániť zo správy]

   Device_Administrator_image10

  3. Vyberte ponuku [Devices Removed from Management/Zariadenia odstránené zo správy] – vyberte odstránené zariadenie a potvrďte kliknutím na položku [Delete/Odstrániť]

   Device_Administrator_image11

  4. Vyberte položku [Devices/Zariadenia][Discover Devices/Vyhľadať zariadenia]

   Device_Administrator_image6

  5. Zadajte rozsah IP adries alebo jednu adresu IP na vyhľadávanie a kliknite na položku [Discover/Vyhľadávať]

   Device_Administrator_image7

  6. Nové zariadenia budú správne nahradené novými adresami na zozname zariadení.

   Device_Administrator_image12

  Ak sa týmito krokmi problém nevyrieši, kontaktujte nás

Zlyhala komunikácia medzi CDCA a univerzálnou bránou (UGW) (pre správcu servera)

  1. Prihláste sa do softvéru CDCA vo svojom prehliadači (Chrome – Edge – Firefox) ako správca

   https://IPAddresseServer alebo FQDNofCDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

   CDCA_Image01

  2. Vyberte položku [System/Systém][Connection settings/Nastavenia pripojenia]

   CDCA_Image02

   Vykonajte test komunikácie

   Ak nevyužívate server proxy:

   CDCA_Image03

   Ak využívate server proxy:

   CDCA_Image04

  3. Ak dopadol test komunikácie úspešne, nie sú potrebné žiadne ďalšie úkony

   CDCA_Image05

  4. Ak test komunikácie zlyhal, skontrolujte na sieťovom serveri, či je správne nakonfigurovaná brána a DNS alebo či konfigurácia brány firewall umožňuje prístup k lokalite: b01.ugwdevice.net

   Skontrolujte aj nastavenie servera proxy (ak sa používa) a uistite sa, že konfigurácia servera proxy, číslo portu a overovanie sú správne nastavené.

   CDCA_Image06

   Znova vykonajte test komunikácie a skontrolujte výsledok

  Ak sa týmito krokmi problém nevyrieši, kontaktujte nás

  1. Prihláste sa do softvéru CDCA vo svojom prehliadači (Chrome – Edge – Firefox) ako správca

   https://FQDNofCDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

   CDCA_Image01

  2. Vyberte položku [System/Systém][Connection settings/Nastavenia pripojenia]

   CDCA_Image02

  3. Kliknite na tlačidlo [Send Test Email/Odoslať testovací e-mail]

   CDCA_Image08

  4. Ak dopadol test komunikácie úspešne, nie sú potrebné žiadne ďalšie úkony

   CDCA_Image05

  5. Ak test komunikácie zlyhal, skontrolujte, či je správne nakonfigurovaná služba SMTP

   CDCA_Image06

   Znova vykonajte test komunikácie a skontrolujte výsledok

  Ak sa týmito krokmi problém nevyrieši, kontaktujte nás

Zlyhala komunikácia medzi IWMC-RDS a zariadeniami (pre správcu servera a zariadení)

  1. Pripojte sa cez prehliadač ku konzole iWMC ako administrátor

   http://IPAddressesServer or FQDNofiWEMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

   IWMC_RDS_image1

  2. Vyberte možnosť [e-Maintenance (HTTP alebo SMTP)]
  3. Vyberte možnosť [Device Management (Service Representative Only)/Správa zariadení (len zástupca servisnej obsluhy)]
  4. Vyberte možnosť [Monitored Device Management (Service Representative Only)/Správa monitorovaných zariadení (len zástupca servisnej obsluhy)]
  5. Skontrolujte stav zariadenia.
  6. Vyberte zariadenia so zobrazenou chybou komunikácie.

   IWMC_RDS_image002

  7. Skontrolujte, či sú adresy IP správne a či sú zariadenia dostupné (zapnuté)

   IWMC_RDS_image2

  8. Ak sú adresy IP nesprávne, vyberte zariadenia a príkaz [Edit/Upraviť]. Ak je zariadenie vypnuté, znova ho zapnite.

   IWMC_RDS_image3

  9. Nahraďte adresy IP novými, stlačte položku [Update/Aktualizovať] a vykonajte [Communication Test/Test komunikácie] so zariadeniami

   IWMC_RDS_image4

   IWMC_RDS_image5

  Ak sa týmito krokmi problém nevyriešil, postupujte podľa príslušného kroku nižšie

  1. V hornej časti ponuky vyberte možnosti [Device/Zariadenie] a [Discovery/Vyhľadávanie].

   IWMC_RDS_image6

  2. Vyberte možnosť [Discovery/Vyhľadávanie][Quick Discovery/Rýchle vyhľadávanie]

   IWMC_RDS_image7

  3. Vyberte možnosť [SNMPv1 - Specified IP address discovery/Vyhľadávanie konkrétnej adresy IP]

   IWMC_RDS_image8

  4. Zadajte adresu IP a kliknite na príkaz [Vyhľadávať]

   IWMC_RDS_image9

   IWMC_RDS_image10

   (skontrolujte v zozname zariadení, či je zariadenie dostupné)

  5. Kliknite na príkaz [Create Task to Discover Devices/Vytvoriť úlohu na vyhľadávanie zariadení] – vyberte správny protokol a kliknite na položku [Next/Ďalej]

   IWMC_RDS_image11

  6. Zadajte adresu IP, rozsah adries IP alebo vyberte možnosť pridania zo súboru (.txt)

   IWMC_RDS_image12

  7. Kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].

   IWMC_RDS_image13

  8. Vytvorte názov úlohy a vyberte položku [Execute Now/Vykonať teraz]
  9. IWMC_RDS_image14

  10. Kliknite na položku [Register/Registrovať]
  11. IWMC_RDS_image15

   IWMC_RDS_image16

   (skontrolujte v zozname zariadení, či sú zariadenia dostupné)

  Ak sa týmito krokmi problém nevyrieši, kontaktujte nás

  1. Vyberte možnosť [eMaintenance (HTTP alebo SMTP)]
  2. Kliknite na možnosť [Add Devices (Service Representative Only)/Pridať zariadenia (iba zástupca servisnej obsluhy)]
  3. Zaregistrujte nové zariadenie s pomocou adresy IP a sériového čísla.
  4. Kliknite na tlačidlo [Add/Pridať]

   IWMC_RDS_image17

  Ak sa týmito krokmi problém nevyrieši, kontaktujte nás

  1. Vyberte možnosť [eMaintenance (HTTP alebo SMTP)]
  2. Kliknite na možnosť [Add Devices (Service Representative Only)/Pridať zariadenia (iba zástupca servisnej obsluhy)]
  3. Vyberte možnosť [Add from Device List/Pridať zo zoznamu zariadení]

   IWMC_RDS_image18

  4. Vyberte vyhľadané zariadenia (zo zoznamu zariadení)

   IWMC_RDS_image19

  5. Vyberte možnosť [Add to Target Devices/Pridať medzi cieľové zariadenia] a kliknite na príkaz [Add/Pridať]

   IWMC_RDS_image20

  6. Znovu vyberte zariadenia, kliknite na príkaz [Add/Pridať] a skontrolujte [Status/Stav]

   IWMC_RDS_IMAGE

   IWMC_RDS_image21

  7. Obnovte stránku a skontrolujte, či je pre stav uvedená možnosť [Registered/Registrované]

   IWMC_RDS_image22

  8. Vykonajte [Communication Test/Test komunikácie] so zariadením alebo zariadeniami a kliknite na príkaz [Refresh/Obnoviť]

   IWMC_RDS_image23

  9. Skontrolujte, či sa [Communication Test/Test komunikácie] úspešne dokončil

   IWMC_RDS_image24

   Ak zariadenia nemajú stav ako registrované alebo sa úspešne nedokončí test komunikácie, skontrolujte sieťový stav zariadení

  Ak sa týmito krokmi problém nevyrieši, kontaktujte nás

  1. Vyberte možnosť [e-Maintenance (HTTP alebo SMTP)]
  2. Vyberte možnosť [Device Management (Service Representative Only)/Správa zariadení (len zástupca servisnej obsluhy)]
  3. Vyberte možnosť [Monitored Device Management (Service Representative Only)/Správa monitorovaných zariadení (len zástupca servisnej obsluhy)]
  4. Vyberte zariadenia, ktoré chcete odstrániť.
  5. Kliknite na tlačidlo [Delete/Odstrániť]

   IWMC_RDS_image25

  6. V hornej časti ponuky vyberte možnosť [Device/Zariadenie]

   IWMC_RDS_image26

  7. Vyberte položku [List/Zoznam][Device List/Zoznam zariadení]

   IWMC_RDS_image0026

  8. Vyberte zariadenia, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na príkaz [Delete/Odstrániť]

   IWMC_RDS_image26

  Ak sa týmito krokmi problém nevyrieši, kontaktujte nás

Zlyhala komunikácia medzi IWMC-RDS a univerzálnou bránou (UGW) (pre správcu servera)

  1. Pripojte sa cez prehliadač na konzole iWMC ako administrátor

   http://FQDNofiWMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

   communicate_with_UGW_Image01

  2. Vyberte možnosť [e-Maintenance (HTTP)]

   communicate_with_UGW_Image02

  3. Vyberte možnosť [Configuration (Service Representative Only)/Konfigurácia (len zástupca servisnej obsluhy)]

   communicate_with_UGW_Image03

  4. Vyberte možnosť [RDS Settings (Service Representative Only)/Nastavenia RDS (len zástupca servisnej obsluhy)]

   communicate_with_UGW_Image04

  5. Vykonajte [Communication Test/Test komunikácie]

   Bez použitia servera proxy

   communicate_with_UGW_Image05

   S použitím servera proxy

   communicate_with_UGW_Image06

  6. Ak test komunikácie dopadol úspešne, nie sú potrebné žiadne ďalšie úkony.

   communicate_with_UGW_Image07

  7. Vyberte a kliknite na položku [Update Schedule Information/Aktualizovať informácie o pláne]

   communicate_with_UGW_Image08

  8. Ak test komunikácie zlyhal, skontrolujte na sieťovom serveri, či je správne nakonfigurovaná brána a DNS alebo či konfigurácia brány firewall umožňuje prístup k lokalite: b01.ugwdevice.net

   Nastavenia servera proxy (ak je používaný): skontrolujte, či je správne nakonfigurovaný server proxy, číslo portu a nastavenia overenia.
   Znova vykonajte test komunikácie a skontrolujte výsledok.

   communicate_with_UGW_Image09

  Ak sa týmito krokmi problém nevyrieši, kontaktujte nás

  1. Pripojte sa cez prehliadač na konzole iWMC ako administrátor

   http://FQDNof iWMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

  2. Vyberte možnosť [e-Maintenance (SMTP)]

   communicate_with_UGW_Image10

  3. Vyberte možnosť [Configuration (Service Representative Only)/Konfigurácia (len zástupca servisnej obsluhy)]

   communicate_with_UGW_Image11

  4. Vyberte možnosť [Communication Settings (Service Representative Only)/Nastavenia komunikácie (len zástupca servisnej obsluhy)]

   communicate_with_UGW_Image12

  5. Vykonajte [Communication Test/Test komunikácie]

   communicate_with_UGW_Image13

  6. Ak test komunikácie dopadol úspešne, nie sú potrebné žiadne ďalšie úkony.

   communicate_with_UGW_Image14

  7. Ak test komunikácie zlyhal, skontrolujte konfiguráciu protokolu SMTP v ponuke [Common Settings/Základné nastavenia][Communications Settings/Nastavenia komunikácie] a [Update/Aktualizovať] (uvedené nižšie).

   communicate_with_UGW_Image09

   communicate_with_UGW_Image15

   communicate_with_UGW_Image16

   V rovnakej ponuke môžete vykonať aj testovanie e-mailu

   communicate_with_UGW_Image17

  8. Vykonajte test komunikácie a skontrolujte výsledok (pozrite si krok 2)

   communicate_with_UGW_Image14

  Ak sa týmito krokmi problém nevyrieši, kontaktujte nás

Možno budete potrebovať aj...

Prieskum