REDLINE CHALLENGE

Canon Redline Challenge
zmluvné podmienky

1. ORGANIZÁTOR A ÚČASTNÍCI

1.1. Organizátorom akcie je spoločnosť Canon Europa N.V so sídlom na Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko („Canon“). Akákoľvek spoločnosť, dcérska spoločnosť, partnerstvo alebo iný subjekt, ktoré môžu byť občasne kontrolované alebo byť pod spoločnou kontrolou spoločnosti Canon, bude ďalej označovaný ako „pridružená spoločnosť Canon“ a spoločnosti Canon a pridružená spoločnosť Canon budú spoločne označované ako „skupina Canon“.
1.2. Všetci účastníci (ďalej len „účastníci“) musia byť amatérski fotografi, ktorí sú občanmi Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Francúzska, Španielska, Portugalska, Talianska, Nórska, Švédska, Dánska, Fínska, Spojeného kráľovstva, Írska, Holandska, Česka, Maďarska, Poľska, Slovenska, Juhoafrickej republiky, Bahrajnu, Iránu, Iraku, Jordánska, Kuvajtu, Libanonu, Ománu, Kataru, Saudskej Arábie, Sýrie, Spojených arabských emirátov, Jemenu, Alžírska, Beninu, Burkiny Faso, Burundi, Kamerunu, Kapverd, Stredoafrickej republiky, Čadu, Komôr, Konžskej demokratickej republiky, Džibuti, Egypta, Rovníkovej Guiney, Eritrey, Etiópie, Gabonu, Ghany, Guiney, Guiney-Bissau, Pobrežia Slonoviny, Kene, Libérie, Líbye, Mali, Mauritánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Konžskej republiky, Rwandy, Svätého Tomáša a Princovho ostrova, Senegalu, Sierry Leone, Somálska, Južného Sudánu, Sudánu, Tanzánie, Gambie, Toga, Tuniska, Ugandy, Západnej Sahary, Bulharska, Chorvátska, Cypru, Grécka, Malty, Rumunska, Slovinska, Srbska, Macedónska, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, Izraela, Tadžikistanu, Uzbekistanu, Arménska, Azerbajdžanu, Angoly, Botswany, Lesotha, Madagaskaru, Malawi, Maurícia, Mayotte, Mozambiku, Namíbie, Réunionu, Svätej Heleny, Seychel, Svazijska, Zambie a Zimbabwe vo veku 18 rokov a viac .
1.3. Profesionálni fotografi alebo fotografi, ktorí zarábajú viac ako 20 % svojich ročných príjmov z fotografovania, a zamestnanci skupiny Canon, ich rodiny, zástupcovia a ďalšie strany priamo zapojené do tejto súťaže a jej sponzorstva nie sú oprávnení prihlásiť sa.
1.4. Má sa za to, že všetci účastníci, ktorí sa prihlásili do tejto súťaže, súhlasia s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok, ak nebolo písomnou formou oznámené inak.

2. SÚŤAŽ

2.1. Trvanie akcie: zaregistrujte sa od augusta 2022, 00:01 GMT 19, do 16. septembra 2022 (vrátane), 23:59 GMT.
2.2. Navštívte https://www.canon.sk/redline-challenge/, vyplňte online formulár, kde uvediete svoje údaje (meno, e-mailovú adresu, krajinu bydliska), a vyplňte dotazník. Potom nahrajte obrázok, ktorý spĺňa kritériá uvedené nižšie v článku 3, a budete zaradení do súťaže.
2.3. Nevyžaduje sa žiadny nákup. Účasť v tejto súťaží je bezplatná a obrázky sa nemusia nasnímať na zariadeniach Canon.
2.4. Na účasť je potrebné pripojenie na internet a platná e-mailová adresa.
2.5. Počas trvania akcie je povolený najviac jeden (1) príspevok na osobu.
2.6. Neúplné, neplatné alebo nevhodné príspevky alebo príspevky prijaté po dátume uzávierky 16. septembra 2022 o 23:59 GMT nebudú oprávnené na zverejnenie ani na získanie akejkoľvek ceny.
2.7. Každý účastník zaslaním príspevku týmto udeľuje skupine Canon neodvolateľnú, celosvetovo platnú a bezplatnú licenciu na publikovanie, opätovné zverejnenie, zobrazovanie a používanie svojich obrázkov na všetky účely spojené s touto súťažou, okrem iného aj na zobrazovanie na webových stránkach skupiny Canon, účtoch alebo kanáloch sociálnych sietí skupiny Canon, akýchkoľvek iných webových stránkach skupiny Canon alebo jej zástupcov/dodávateľov a v marketingových materiáloch (vrátane výstav) týkajúcich sa tejto súťaže maximálne jeden rok po skončení súťaže. Každý účastník tiež udeľuje skupine Canon a jej zástupcom/dodávateľom právo moderovať, upravovať alebo odstraňovať akékoľvek obrázky, ktoré sa budú považovať za úplne alebo čiastočne nevhodné, zo zobrazovania na webových stránkach súťaže alebo v akýchkoľvek materiáloch týkajúcich sa súťaže. Účastníci súťaže týmto zároveň súhlasia s tým, že budú identifikovaní alebo označení ako fotografi alebo tvorcovia obrázku, ktorý je predmetom ich príspevku.

3. KRITÉRIÁ FOTOGRAFIÍ

3.1. Odoslaná fotografia musí zodpovedať nasledujúcim kritériám:
a) Zodpovedá výzve „Príbeh v zlomku sekundy“, čo znamená, že zachytáva vypovedanie príbehu. Môže sa odohrať v mihnutí oka, môže to byť okamih silných ľudských emócií, dramatický zlomok sekundy v prírode. Ide o zachytenie emócie a pocitu v momente, keď je uzávierka otvorená.
b) Kreativita – Je vaša fotografia svieža a originálna?
c) Dopad – Aké emócie fotografia vyvoláva. Je fotografia zábavná, emotívna a podnetná?
d) Technická zdatnosť – Bola fotografia nasnímaná spôsobom, ktorý demonštruje porozumenie schopnostiam fotoaparátu a subjektu?
3.2. Veľkosť fotografie by mala byť 150 DPI, 2 000 px pozdĺž najdlhšej strany. Účastníci nesmú nahrávať obrázky, ktoré predtým získali cenu alebo ocenenie prostredníctvom akcie organizovanej organizátorom alebo iným subjektom.
3.3 Predložená fotografia nesmie byť výrazne upravovaná alebo manipulovaná, napríklad: žiadne pridávanie alebo odstraňovanie objektov z fotografie, žiadne skladanie fotografií a žiadne vodoznaky (ďalšie podrobnosti nájdete v bode 4.2 vi). Upozorňujeme, že tento zoznam príkladov nie je úplný.

4. PODMIENKY SÚTAŽE

4.1. Fotografia musí byť originálna a nasnímaná účastníkom.
4.2. Obrázok predložený účastníkom nesmie obsahovať:
i) rozpoznateľné osoby, pokiaľ účastník nedokáže preukázať, že tieto osoby písomne udelili všetky potrebné povolenia na odoslanie, použitie a zverejnenie obrázka skupinou Canon podľa článku 2.7 týchto Zmluvných podmienok (upozorňujeme, že je zodpovednosť účastníka zabezpečiť, aby bolo príslušné povolenie získané a aby boli uspokojivo vyplnené potrebné formuláre súhlasu fotenej osoby); alebo
ii) umelecké diela; pokiaľ účastník nedokáže preukázať, že účastníkovi bola udelená licencia na použitie a zverejnenie takýchto umeleckých diel skupinou Canon podľa článku 2.7 týchto Zmluvných podmienok; alebo
iii) logá alebo názvy značiek, pokiaľ účastník nedokáže preukázať, že účastníkovi bola udelená licencia na použitie a zverejnenie týchto log alebo značiek skupinou Canon podľa článku 2.7 týchto Zmluvných podmienok; alebo
iv) scény, ktoré sú urážlivé, obscénne, sexuálne, hanlivé, ponižujúce, násilné, hrubé, obťažujúce, výhražné a neprípustné vzhľadom na rasu, súvisiace s náboženstvom, pôvodom alebo rodom alebo ktoré by mohli mať negatívny dopad na meno, povesť alebo dobrú vôľu skupiny Canon alebo akéhokoľvek partnera značky, alebo ktoré sú inak nevhodné na zverejnenie; alebo
v) čokoľvek, čo môže porušovať práva akejkoľvek tretej strany vrátane práv duševného vlastníctva, morálnych práv alebo práv na súkromie alebo odkazovať na akúkoľvek značku tretej strany alebo akékoľvek názvy, logá alebo ochranné známky tretích strán; alebo
vi) akýkoľvek vodoznak, oznam o ochrane autorských práv alebo akákoľvek iná informácia, ktorá by mohla účastníka identifikovať (upozorňujeme, že oznam o ochrane autorských práv vložený do meta údajov obrázku sa povoľuje). Aby bol proces hodnotenia čo najspravodlivejší, hodnotiaca porota nesmie pri hodnotení vidieť mená účastníkov. Akýkoľvek obrázok, ktorý obsahuje meno účastníka, akýkoľvek vodoznak, oznam o ochrane autorských práv alebo akúkoľvek inú informáciu, ktorá by mohla účastníka identifikovať, bude diskvalifikovaný a nebude predstavený hodnotiacej porote.
4.3. Takisto súhlasíte s tým, že vás môže spoločnosť Canon kontaktovať na účely spravovania súťaže, resp. v prípade, že by skupina Canon chcela prediskutovať akékoľvek iné použitie obrázka prihláseného do súťaže.

5. ZÁRUKY

Odoslaním príspevku účastník zaručuje nasledovné:
5.1.účastník je výlučný autor fotografie;
5.2.účastník disponuje vlastníckymi právami k fotografii;
5.3.fotorgafia ani akékoľvek prvky zobrazené na nej neporušujú žiadne práva (vrátane práv duševného vlastníctva, morálnych práv alebo práv na súkromie) žiadnej tretej strany;
5.4. v prípade, že sa na fotografii objaví osoba alebo podobizeň osoby, účastník získal od týchto osôb písomné povolenie, aby skupina Canon mohla používať jeho fotografie podľa popisu v týchto Zmluvných podmienkach; a
5.5. v prípade, že fotografia bola vytvorená v inej krajine, ako je krajina pobytu účastníka, účastník dodržal právne predpisy platné v tejto krajine okrem iného vrátane práv duševného vlastníctva, morálnych práv, práv na súkromie a majetkového práva.
Spoločnosť Canon zaručuje nasledovné:
5.7. Bude konať v rámci rozsahu práv udelených na základe týchto Zmluvných podmienok alebo v súlade s nimi.

6. CENA

6.1 Celkový víťaz získa šancu zúčastniť sa online fotografického kurzu od spoločnosti Canon pod odborným vedením ambasádorky spoločnosti Canon Laury El-Tantawy vo februári/marci 2022 a produkty Canon v hodnote viac ako 5 000 € vrátane nasledujúcich položiek („Cena“):
a) Canon EOS R5
b) Canon 24-70MM F2.8L IS USM


6.2. Spoločnosť Canon informuje víťaza prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej pri prihlásení príspevku do 5 pracovných dní od výberu víťaza a víťaz bude musieť potvrdiť svoju oprávnenosť a prijatie ceny do 14 kalendárnych dní od prvého kontaktu. Ak víťaz neodpovie na prvý kontakt do 14 kalendárnych dní, spoločnosť Canon si vyhradzuje právo diskvalifikovať víťaza. Ak bude víťaz diskvalifikovaný, spoločnosť Canon si vyhradzuje právo udeliť cenu náhradníkovi vybranému rovnakým spôsobom. Náhradní víťazi môžu mať k dispozícii menej času na odpoveď.
6.3. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zverejniť meno, mesto a krajinu víťaza alebo zverejniť odovzdanie ceny po ukončení súťaže. Ak si víťaz nepraje zverejnenie týchto údajov, musí o tom informovať spoločnosť Canon v čase oznámenia výhry.
6.4. Cena je neprenosná a nie je možné nechať si namiesto nej vyplatiť hotovosť ani získať kredit. V prípade, že ponúkaná cena nebude k dispozícii z dôvodov, na ktoré nemáme vplyv, spoločnosť Canon si vyhradzuje právo ponúknuť alternatívnu cenu rovnakej alebo vyššej hodnoty.
6.5. Cena bude víťazovi odoslaná poštou do 30 kalendárnych dní po jeho vyhlásení. V nepravdepodobnom prípade, že cena nepríde do 30 kalendárnych dní od vyhlásenia víťaza, bude mať víťaz ďalších 28 kalendárnych dní na to, aby informoval spoločnosť Canon, odoslaním e-mailu na adresu Reshma.chauhan@canon-europe.com. Ak výherca neinformuje spoločnosť Canon v tomto časovom období, spoločnosť Canon si vyhradzuje právo nevydať cenu znova alebo obmedziť jej hodnotu podľa vlastného uváženia.
6.6. Spoločnosť Canon môže výlučne na základe vlastného uváženia udeliť odmietnutú alebo neprijatú cenu inému uchádzačovi.
6.7. V prípade, že súťaž nebude môcť prebehnúť podľa plánu z dôvodov, ktoré zahŕňajú okrem iného nevhodné činnosti, neoprávnené zásahy, podvody, neúprimnosť, technické poruchy alebo akékoľvek iné príčiny mimo kontroly spoločnosti Canon, ktoré poškodzujú alebo ovplyvňujú správu, bezpečnosť, nestrannosť, čestnosť alebo riadny priebehu tejto súťaže, si spoločnosť Canon vyhradzuje právo diskvalifikovať akéhokoľvek jednotlivca, ktorý narúša postup prihlasovania príspevkov alebo nedodržiava tieto Zmluvné podmienky a zrušiť, upraviť alebo pozastaviť súťaž alebo vyhlásiť za neplatné akékoľvek dotknuté príspevky.
6.8. Nemožno niesť zodpovednosť za príspevky, ktoré sú stratené, oneskorené, poškodené, zničené, nesprávne doručené alebo neúplné alebo ktoré nemôžu byť doručené z akýchkoľvek technických, dodacích alebo iných dôvodov. Doklad o odoslaní sa nebude považovať za doklad o prijatí. Skupina Canon nezaručuje nepretržitý alebo bezpečný prístup na stránku na odosielanie príspevkov.

7. VÝBER VÍŤAZA

7.1 Všetky platné príspevky prijaté počas obdobia akcie (s výhradou regulácie) budú nezávisle posúdené porotou. Celkovo sa uskutočnia tri (3) kolá, ktorých výsledkom bude postup desiatich (10) finalistov do užšieho výberu na základe kritérií fotografií uvedených v kapitole 3. Z desiatich (10) finalistov porota vyberie jedného (1) víťaza.
7.2 Víťaz bude zvolený medzi 23. a 30. septembrom 2022.

8. OSOBNÉ ÚDAJE

8.1. Spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandsko, je prevádzkovateľ vo vzťahu k všetkým osobným údajom poskytnutým účastníkmi. Poskytnuté osobné údaje sú bezpečne uložené a môžu byť prenesené na zabezpečený server mimo Slovenskej republiky. Osobné údaje zhromaždené od účastníkov podliehajú zásadám ochrany osobných údajov spotrebiteľa spoločnosti Canon https://myid.canon/canonid/#/policy.
8.2. Všetky osobné údaje poskytnuté na uskutočnenie tejto súťaže budú použité výhradne na účely tejto súťaže a prípadne na marketingové účely skupinou Canon alebo ňou určeným zástupcom, ktorý bude pomáhať pri uskutočňovaní súťaže v mene usporiadateľa, a nebudú poskytnuté tretej strane na iné účely, pokiaľ nebude získaný váš súhlas.

9. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

9.1. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo odmietnuť uznať akýkoľvek príspevok alebo právo získať späť plnú hodnotu akejkoľvek ceny, ak dospeje k záveru, že došlo k zneužitiu alebo porušeniu Zmluvných podmienok tejto súťaže.
9.2. Spoločnosť Canon spolu s akýmikoľvek pridruženými agentúrami a spoločnosťami nezodpovedajú za žiadne straty (vrátane nepriamych, osobitných alebo následných strát alebo ušlých ziskov), výdavkov alebo škôd, ktoré vzniknú (bez ohľadu na to, či z nedbanlivosti akejkoľvek osoby alebo inak) v súvislosti s touto súťažou alebo s prijatím alebo použitím ceny, s výnimkou zodpovednosti, ktorú zákon nemôže vylúčiť. Žiadna okolnosť neprisluhuje zodpovednosť skupiny Canon za smrť alebo zranenie osôb v dôsledku jej nedbalosti.
9.3. V prípade sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania týchto pravidiel v akejkoľvek veci súvisiacej so súťažou bude rozhodnutie riaditeľov spoločnosti Canon konečné a nebude sa o ňom viesť žiadna ďalšia korešpondencia.
9.4. Ak súd v príslušnej jurisdikcii alebo iný kompetentný orgán uzná niektoré ustanovenie týchto podmienok za neplatné, nezákonné alebo právne neúčinné, v takom prípade bude príslušné ustanovenie oddelené od zvyšných ustanovení týchto podmienok, ktoré budú naďalej platiť v plnom rozsahu povolenom zákonom.
9.5. Príspevky musia byť prihlásené priamo jednotlivcom, ktorý sa zapojil do súťaže. Hromadné podania od spoločností, spotrebiteľských skupín alebo tretích strán nebudú akceptované. Neúplné alebo nečitateľné údaje a príspevky odoslané makrami alebo inými automatizovanými prostriedkami spolu so záznamami, ktoré v plnom rozsahu nespĺňajú požiadavky týchto Zmluvných podmienok, budú diskvalifikované a nebudú sa počítať. Ak vyjde najavo, že účastník používa počítač (počítače) na obídenie tejto podmienky, napríklad použitím „skriptu“, „hrubej sily“, maskovania svojej identity manipuláciou s IP adresami, použitím inej ako svojej vlastnej identity alebo akýmikoľvek inými automatizovanými prostriedkami, aby sa zvýšil počet príspevkov účastníka do súťaže spôsobom, ktorý nie je v súlade s pravidlami súťaže, tieto vstupy účastníka budú diskvalifikované a prípadné udelené ceny budú neplatné. Účastníkom nie je povolené prihlásenie pomocou anonymných e-mailových služieb, ako sú (okrem iných) GuerillaMail, Dispostable alebo Mailinator.
9.6. V prípade rozporu medzi týmito Zmluvnými podmienkami a údajmi v akomkoľvek propagačnom materiáli budú mať prednosť údaje v Zmluvných podmienkach.

10. JURISDIKCIA

V rámci tejto súťaže sa na vás ako spotrebiteľa vzťahujú zákony krajiny vášho trvalého pobytu a máte nárok na predkladanie súdnych žalôb vo vlastnom jazyku a na miestnych súdoch. O vašich právach vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto podmienky neobmedzujú vaše zákonné práva, na ktoré by ste mohli mať nárok.