EXKLUZÍVNE LOSOVANIE CANON CLUB (marec 2024)

1. ORGANIZÁTOR A ÚČASTNÍCI

1.1. Toto losovanie s bezplatnou účasťou (ďalej len „losovanie Canon Club“) organizuje spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandsko (ďalej len „Canon“).

1.2. Všetci účastníci (ďalej len „Účastníci“) musia byť občanmi zúčastnených krajín a musia byť starší ako 18 rokov. Medzi zúčastnené krajiny patrí: Spojené kráľovstvo, Severné Írsko, Írska republika, Holandsko, Španielsko, Portugalsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Nórsko, Dánsko, Česká republika, Slovensko, Južná Afrika a Stredný Východ.

1.3. Zamestnanci spoločnosti Canon, jej dcérskych spoločností, ich rodinní príslušníci, zástupcovia a iné strany priamo zapojené do tejto propagačnej akcie a sponzorstva nie sú oprávnení zúčastniť sa.

1.4. Má sa za to, že všetci Účastníci, ktorí sa prihlásili do losovania s bezplatnou účasťou, súhlasia s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok losovania, ak nebolo písomnou formou oznámené inak.

2. LOSOVANIE A AKO SA ZAPOJIŤ

2.1. Losovanie Canon Club je dostupné pre všetkých platných členov Canon Club vrátane existujúcich členov a tých, ktorí sa zaregistrovali alebo sa zaregistrujú počas Registračného obdobia (od 00:00 15. marca 2024 do 23:59 14. apríla, 2024). Upozorňujeme, že existujúci členovia musia súhlasiť s účasťou na tomto losovaní a noví členovia Canon Club zaregistrovaní v súlade so zmluvnými podmienkami, musia taktiež súhlasiť s účasťou na losovaní Canon Club (marec 2024), ak si želajú zúčastniť sa.

Samotné losovanie výhercov sa uskutoční medzi 15. aprílom a 17. aprílom 2024.

2.2. Zapojte sa do žrebovania Canon Club a získajte šancu vyhrať fotografovanie sopiek na Sicílii v Taliansku s ambasádorom spoločnosti Canon.
(v prípade celku „Ceny“ alebo samostatne „Cena“), Účastník musí súhlasiť so zmluvnými podmienkami losovania Canon Club.

Zájazd zahŕňa (približná hodnota až do výšky 15 000 €):

- fotografovanie sopiek od 13. – 21. mája 2024,
- letenku na Sicíliu v Taliansku,
- ubytovanie,
- polpenziu,
- denné snímanie sopiek Mount Etna a Mount Stromboli na Sicílií v Taliansku,
- Lmiestnu dopravu,
- sprievodcov (hovoriacich po anglicky),
- vstupy,
- fotografický seminár
- Plán trasy

2.3. Každý sa môže prihlásiť len raz.

2.4. Prihlášky doručené po uplynutí Registračného obdobia sa do tohto losovania Canon Club nezaradia. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo diskvalifikovať neúplné alebo nečitateľné prihlášky.

2.5. Víťaz si musí priniesť a postarať sa o svoj vlastný fotoaparát/fotografickú výbavu, ktorú chce na fotenie použiť.

2.6. Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť Canon nezodpovedá za sprostredkovanie víz pre akékoľvek aspekty súvisiace s cenou. Za to zodpovedá výhradne Výherca.

2.7. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za nič, čo tu nie je výslovne uvedené, ako je zahrnuté do ceny, vrátane, ale nie výlučne, jedál a činností, ktoré víťaz podnikne vo svojom voľnom čase.

2.8. Upozorňujeme, že ku každému miestu snímania je potrebné prejsť pešo. Pred príchodom sa uistite, že ste si prečítali itinerár.

2.9. Ak si Účastník želá buď odstúpiť z losovania, alebo odvolať svoj súhlas spoločnosti Canon na používanie jeho osobných údajov na účely spravovania tohto losovania, môže tak urobiť zaslaním žiadosti cez webový formulár. Stratí však účasť na tomto losovaní.

3. CENY

3.1. Zo všetkých platných prihlášok prijatých počas Registračného obdobia náhodne vylosujeme štyroch výhercov (samostatne „Výherca“).

3.2. Každý Výherca získa Cenu.

3.3. Počas cesty nasnímajú momentky a videá. Víťazom odporúčame fotografie/videá nahrať na svoje sociálne siete (ak je to vhodné) a označiť spoločnosť Canon. Spoločnosť Canon tieto fotografie/videá nahrá do komunity Canon Club a iných propagačných kanálov.

3.4. Ceny sú neprenosné a nie je možné nechať si namiesto nich vyplatiť hotovosť ani získať kredit. V prípade, že ponúkaná Cena nebude k dispozícii z dôvodov, na ktoré nemáme vplyv, spoločnosť Canon si vyhradzuje právo ponúknuť alternatívnu cenu rovnakej alebo vyššej hodnoty.

4. VÝBER VÝHERCOV

4.1. Jednotliví výhercovia budú spomedzi všetkých platných prihlášok vybratí pomocou generátora náhodných čísel a ich mená oznámi spoločnosť Canon.

4.2. Spoločnosť Canon kontaktuje Výhercov čo najskôr po 17. apríli 2024 prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej pri registrácii do Canon Club s cieľom dohodnúť si podrobnosti o doručení a dátume doručenia relevantnej Ceny.

4.3. Ak výherca Cenu odmietne alebo si nárok na ňu neuplatní do 3 dní, odkedy ho spoločnosť Canon kontaktovala prostredníctvom e-mailu, pôvodnému vyhlásenému Výhercovi Cena prepadne.

4.4. Spoločnosť Canon môže výlučne na základe vlastného uváženia udeliť cenu inému uchádzačovi.

4.5. Cena zodpovedá popisu uvedenému v čase jej ohlásenia.

4.6. Spoločnosť Canon poskytuje Cenu Výhercovi v dobrej viere. Ak výherca nemôže cenu z akýchkoľvek dôvodov prijať, musí túto skutočnosť spoločnosti Canon čo najskôr oznámiť.

5. OSOBNÉ ÚDAJE

5.1. Akékoľvek osobné údaje poskytnuté spoločnosti Canon bude spracúvať spoločnosť Canon a jej zástupcovia alebo pridružené spoločnosti skupiny na účel organizovania tohto losovania Canon Club.

5.2. Spoločnosť Canon môže účastníkov kontaktovať v súvislosti s organizovaním losovania Canon Club alebo v prípade, že by chcela prejednať prípadné iné použitie informácií poskytnutých na účely losovania Canon Club.

5.3. Účastníci, ktorí súhlasili s použitím svojich osobných údajov spoločnosťou Canon na účely spravovania tohto losovania, môžu odvolať svoj súhlas spôsobmi uvedenými v odseku 2.9. Upozorňujeme, že tak stratíte účasť na tomto losovaní.

5.4. Spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandsko („Canon“) je prevádzkovateľ vo vzťahu k všetkým osobným údajom poskytnutým Účastníkmi.

5.5. Poskytnuté osobné údaje sú bezpečne uložené a môžu byť prenesené na zabezpečený server mimo Spojeného kráľovstva a EHP. Podrobnejšie informácie o ochrane údajov účastníkov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti Canon

6.ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

6.1. Vo výnimočných prípadoch môže spoločnosť Canon zrušiť cenu a/alebo zmeniť iné podmienky propagačnej akcie za predpokladu, že sú takéto zmeny nevyhnutné a možno ich z objektívnych dôvodov odôvodniť.

6.2. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo odmietnuť uznať akúkoľvek prihlášku alebo právo získať späť plnú hodnotu akejkoľvek Ceny, ak dospeje k záveru, že došlo k zneužitiu alebo porušeniu zmluvných podmienok tohto losovania Canon Club.

6.3. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody ani zranenia akejkoľvek povahy, ktoré akýkoľvek Účastník utrpel v rámci tejto propagačnej akcie. Nič z v týchto podmienkach však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo dodávateľov spoločnosti.

6.4. V prípade sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania týchto pravidiel v akejkoľvek veci súvisiacej s losovaním Canon Club bude rozhodnutie riaditeľov spoločnosti Canon konečné a nebude sa o ňom viesť žiadna ďalšia korešpondencia.

6.5. Ak súd v príslušnej jurisdikcii alebo iný kompetentný orgán uzná niektoré ustanovenie týchto podmienok za neplatné, nezákonné alebo právne neúčinné, v takom prípade bude príslušné ustanovenie oddelené od zvyšných ustanovení týchto podmienok, ktoré budú naďalej platiť v plnom rozsahu povolenom zákonom.

7. PRÁVO A JURISDIKCIA

V rámci tejto súťaže sa na vás ako spotrebiteľa vzťahujú zákony krajiny vášho trvalého pobytu a máte nárok na predkladanie súdnych žalôb vo vlastnom jazyku a na miestnych súdoch. O vašich právach vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto podmienky neobmedzujú vaše zákonné práva, na ktoré by ste mohli mať nárok.