Podmienky používania klubu Canon

Podmienky používania klubu Canon

Tieto podmienky používania a akékoľvek súvisiace platné podmienky na webovej stránke platia pre vaše členstvo v klube Canon (ktoré zahŕňa aj prístup ku Komunite) a pre využívanie akýchkoľvek výhod členstva v klube Canon tak, ako sú uvedené na tomto mieste. Tieto podmienky používania sú vám ponúkané spoločnosťou Canon Europa N.V registrovanou na adrese Bovenkerkerweg 59, P.O Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko s registračným číslom v amsterdamskej Obchodnej komore 33166721, ktorá zahŕňa spoločnosti jej skupiny („Canon“, „my“, „náš“, „nás“).

Slová ako „vy“ a „váš“ sa týkajú vás, zákazníka, pre ktorého platia tieto podmienky používania, a zároveň sa vzťahujú aj na všetky osoby konajúce vo vašom mene.

Ak sa chcete pridať do klubu Canon, musíte mať najmenej 18 rokov, bydlisko v zapojenej krajine a musíte si zakúpiť oprávnený produkt značky Canon, patrí sem okrem iného: videokamera, fotoaparát, tlačiareň, objektív, projektor, fax, osobná kopírka, skener, úložné zariadenie, ďalekohľad, pričom daný produkt musí obsahovať sériové číslo („oprávnený produkt“) a musí byť zaregistrovaný do 12 mesiacov po zakúpení. Získate tak body, na základe ktorých sa zaradíte do príslušnej úrovne. Na základe počtu získaných bodov sa môžete zaradiť do jednej z 3 úrovní a čím je vaša úroveň vyššia, tým viac výhod pre vás bude k dispozícii:

i. 1. úroveň: Keep on exploring – 1 – 100 bodov;
ii. 2. úroveň: Keep on creating – 101 – 350 bodov a
iii. 3. úroveň: Keep on mastering – viac ako 351 bodov

Body tiež môžete získať interakciou s našou značkou, napríklad využívaním Komunity klubu Canon, nového priestoru pre nadšených tvorivých ľudí s podobnými záujmami, v ktorom môžete skúmať a interagovať s ostatnými a učiť sa od nich. Tento priestor je k dispozícii iba pre členov klubu Canon. Prečítajte si pokyny pre komunitu a podmienky stanovené v tomto dokumente, ktoré platia pre jej používanie a je potrebné ich dodržiavať.

1. Členstvo v klube Canon


Výhody


1.1 Výhody sa môžu v jednotlivých zapojených krajinách líšiť, pričom môže medzi ne patriť:

- exkluzívny obsah pre ambasádorov;
- interakcia s komunitou a vzdelávanie napríklad cez priestor Komunity;
- exkluzívny prístup a ponuky pre členov (vrátane ponúk od vybraných partnerov);
- zľavy na služby údržbyinovácie cez profesionálne servisné strediská Canon pre produkty zaregistrované v sekcii „Moje produkty“ vo vašom účte Canon. Túto výhodu nemožno uplatniť na opravy.
- návody a odborné kurzy od popredných fotografov, kameramanov a tvorcov.

1.2 Upozorňujeme, že pri využívaní výhod musíte uviesť svoje číslo členstva v klube Canon, a to aj pri plánovaní služieb údržby alebo inovácií produktu alebo pri využívaní ponúk pre členov (ak je to možné).

1.3 Služby a výhody, na ktoré máte nárok na základe úrovne členstva a vašej krajiny, nájdete v zozname v časti Výhody a ponuky v účte Canon.

1.4 Všetky výhody sa ponúkajú podľa ich dostupnosti a môžu byť kedykoľvek zmenené alebo zrušené či upravené výhradne na základe rozhodnutia spoločnosti Canon. Bez obmedzenia si vyhradzujeme právo uplatňovať výluky alebo výnimky pri poskytovaní dostupnosti výhod. Môžu tiež platiť miestne rozdiely vo zverejnených členských výhodách. Aby sa predišlo pochybnostiam, ponuky alebo akékoľvek propagačné akcie môžu byť k dispozícii v závislosti od dostupnosti zásoby, a preto môžu skončiť aj pred vypršaním ponuky či propagačnej akcie, ak sa minú zásoby.

1.5 Žiadnu výhodu si nemožno nárokovať spätne, napr. nárokovaním si výhody, na ktorú ste mali nárok, ale nenárokovali ste si ju v čase, keď ste na ňu mali nárok.

2. Spôsobilosť na vstup do klubu Canon


2.1 Musíte mať minimálne 18 rokov a pobyt v zapojenej krajine.

Váš členský účet musí byť zaregistrovaný pomocou osobnej e-mailovej adresy (ktorú môže spoločnosť Canon použiť na komunikáciu s vami na účely identifikácie). Nesiete zodpovednosť za registráciu správnych a presných údajov na komunikáciu týkajúcu sa členstva.

2.2 Musíte zaistiť aktualizáciu vášho profilu v klube Canon, ak dôjde k zmene registrovaného oprávneného produktu Canon alebo osobných údajov.

2.3 Museli ste si zakúpiť produkt Canon za posledných 12 mesiacov pred dátumom registrácie, patrí sem okrem iného: videokamera, fotoaparát, tlačiareň, objektív, projektor, fax, osobná kopírka, skener, úložné zariadenie, ďalekohľad, pričom daný produkt musí obsahovať sériové číslo („oprávnený produkt“). Nie všetky produkty Canon (vrátane vybraného príslušenstva, reklamných produktov, papiera a atramentu) je možné zaregistrovať a nie všetky vás zaradia do určitej úrovne v klube, registrovať možno iba produkty Canon so sériovým číslom. Ak chcete nájsť sériové číslo produktu, kliknite sem.

2.4 Úroveň vášho členstva v klube Canon sa môže zvýšiť alebo znížiť, keď budete pridávať alebo odstraňovať oprávnené produkty. Body, ktoré získate za registrované oprávnené produkty, sa môžu znížiť, alebo sa nemusia viac rátať ako body, ak oprávnený produkt bude zo služby odstránený alebo nahradený alebo ak spoločnosť Canon k nemu viac nebude môcť poskytovať servisné služby.

2.5 Výhody sú určené pre vás osobne a sú neprenosné. Výhody si môže nárokovať iba registrovaný člen klubu Canon v rámci svojho členstva a iba v súvislosti s oprávneným produktom, ktorý bol úplne zaregistrovaný a daný člen je jeho právnym vlastníkom. Nemôžete si nárokovať výhody pre žiadnu inú osobu ani na neregistrované alebo čiastočne registrované vybavenie, nemôžete ani povoliť inej osobe nárokovať si výhody vo vašom mene. Produkt sa považuje za úplne registrovaný, ak bol uvedený názov produktu, sériové číslo, krajina nákupu, dátum nákupu a obchod, v ktorom bol produkt zakúpený, a ak body produktu (v relevantných prípadoch) boli overené a pripočítané k vášmu celkovému počtu bodov.

3. Ako sa pridať do klubu Canon


3.1 Navštívte túto stránku;
3.2 Vytvorte si účet Canon (ak už účet Canon máte, prihláste sa) a:
3.3 Zaregistrujte svoje oprávnené produkty

4. Získanie bodov a umiestnenie na úrovniach


Body môžete získať a umiestniť sa na rôznych úrovniach:

4.1 nakupovaním a registráciou ďalších oprávnených produktov;
4.2 vyplnením profilu a
4.3 po úspešnom vstúpení do klubu Canon (a splnení podmienok oprávnenosti, ktoré sú uvedené v tomto dokumente) si tiež môžete zaregistrovať produkty Canon, ktoré ste si zakúpili v priebehu posledných 12 mesiacov, a získať tak ďalšie body.

Toto nie je úplný zoznam, preto občas skontrolujte webovú stránku a sekciu Môj účet, kde môžete zistiť, ako získať body, a kde tiež nájdete prípadné aktualizácie.

5. Zrušenie členstva


Máte právo kedykoľvek zrušiť svoje členstvo v klube Canon. Môžete tak spraviť, keď nás kontaktujete cez tento online webový formulár. Ak máte otázky týkajúce sa Komunity, môžete ich položiť priamo v Komunite.

Komunita klubu Canon


6. Materiály a konanie používateľov


6.1 Súhlasíte s tým, že nebudete zverejňovať príspevky, komentáre, obrázky, videá, obsah ani iné kreatívne materiály („materiály“), ktoré:
• sú hanlivé;
• sú obscénne, urážajúce, hrubé, nenávistné či poburujúce;
• podporujú diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku;
• zverejňujú meno, adresu, číslo pevnej telefónnej linky, mobilného telefónu alebo faxu, e-mailovú adresu alebo iné osobné údaje akejkoľvek osoby;
• porušujú autorské práva, práva k databázam, práva k ochranným známkam alebo iné práva duševného vlastníctva iných osôb;
• porušujú zákonné povinnosti voči tretím stranám, ako sú zmluvné záväzky alebo povinnosť zachovania dôvernosti;
• predstavujú pohŕdanie súdom;
• môžu potenciálne obťažovať, strápňovať, znepokojovať alebo dráždiť iné osoby;
• obsahujú výrok, o ktorom viete, ste presvedčení alebo máte opodstatnený dôvod si myslieť, že verejnosť, ktorej je alebo má byť takýto výrok adresovaný, si ho môže vyložiť ako priamu alebo nepriamu výzvu, resp. iný popud na páchanie, prípravu alebo podnecovanie teroristických činov či iných trestných činov;
• obsahujú reklamu alebo propagujú služby alebo webové odkazy na iné lokality, ktoré nie sú spojené so spoločnosťou Canon ani k nej nie sú pridružené;
• organizujú, propagujú alebo napomáhajú pri akomkoľvek predaji alebo kúpe okrem iného vrátane akéhokoľvek tovaru, produktu, softvéru a/alebo služby.

V takomto prípade máme právo odstrániť akýkoľvek materiál.

6.2 Komunitu nesmiete využívať:

• na nezákonné, zavádzajúce, zlomyseľné alebo diskriminujúce činnosti;
• na prenasledovanie, šikanovanie, obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie sa a na vydávanie sa za iné osoby;
• na činnosti, ktoré by mohli mať za následok výpadky činnosti alebo preťažovanie akejkoľvek časti Komunity, resp. činnosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na ich riadne fungovanie alebo vzhľad, ako sú útoky DoS (denial of service – odmietnutie služby) alebo zasahovanie do funkčnosti;
• na vydávanie sa za iné osoby, skreslené podávanie vašej totožnosti alebo spojenia s inými osobami;
• na akékoľvek účely súvisiace s predajom alebo nákupom akéhokoľvek fyzického alebo digitálneho produktu a/alebo služby alebo
• na obhajovanie, podporovanie a podnecovanie tretích osôb v páchaní nezákonnej alebo trestnej činnosti, resp. na napomáhanie pri takejto činnosti.

6.3 Na základe vlastného uváženia rozhodneme, či vaše materiály alebo používanie platformy Komunity porušuje tieto podmienky. Máme právo odstrániť z Komunity akékoľvek materiály, ktoré podľa nás porušujú tieto podmienky, platné zákony alebo práva tretej strany, prípadne k nim zamedziť prístup. Ak opakovane porušíte práva tretej strany alebo platné zákony či tieto podmienky, môžeme zablokovať alebo odstrániť váš účet. Nenesieme zodpovednosť za žiadne materiály, o ktoré prídete v dôsledku zablokovania alebo zrušenia vášho účtu zo strany spoločnosti Canon v súlade s ustanoveniami tohto odseku.

6.4 Súhlasíte s tým, že nebudete zverejňovať žiadne obrázky, videá ani iný obsah, na ktorom sa zobrazujú deti (ktokoľvek vo veku nižšom ako 18 rokov).

6.5 Pri nahrávaní obrázkov si položte otázku „mala osoba na fotografii realistické očakávanie súkromia?“

6.6 Nenesieme zodpovednosť za obrázky, ktoré nahráte, ak sú na nich identifikovateľné osoby nasnímané bez povolenia.

6.7 Ak dostaneme sťažnosť, obrázok/video/obsah bude odstránený a vaše údaje budú zdieľané so sťažovateľom, ak bude chcieť podniknúť právne kroky.

6.8 Vyhradzujeme si právo odstrániť z Komunity akékoľvek materiály, pri ktorých máme realistické podozrenie, že daný materiál táto sekcia zakazuje, a natrvalo zrušíme váš prístup do Komunity Canon.

6.9 Akýkoľvek obsah nahrávate alebo odosielate na vlastné riziko. Komunita bude obsahovať aj diskusie o podpore a odporúčania od iných členov a spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za obsah vytvorený používateľmi, ako sú príspevky alebo odporúčania členov. Riadite sa nimi na vlastné riziko, a ak potrebujete podporu alebo radu od spoločnosti Canon, kontaktujte miestu podporu cez online webový formulár.

6.10 Akékoľvek materiály, ktoré nahráte, nesmú obsahovať propagáciu vašej ani akejkoľvek inej firmy či značky. V takomto prípade máme právo odstrániť akýkoľvek materiál.

6.11 Máme právo odstrániť, upraviť, spravovať, duplikovať alebo kopírovať akékoľvek materiály, ktoré zverejníte v Komunite.

7. Potreby vlastníkov


7.1 Zverejnením akéhokoľvek obsahu v Komunite klubu Canon vyjadrujete, že toto zverejnenie je dobrovoľné a že ste jediným vlastníkom daného obsahu.

7.2 Ak budeme chcieť váš nahratý obsah použiť na komerčné účely, požiadame vás o povolenie, no nie na úkor odseku 6.11. Ak nám toto povolenie udelíte, dávate nám neobmedzené trvalé práva na jeho použitie bez licenčného poplatku, a to na zverejnenie, verejné použitie tohto obsahu alebo nápadu, ktorý je v ňom uvedený, alebo akejkoľvek jeho časti akýmkoľvek spôsobom v akýchkoľvek médiách, ktoré sú dnes známe alebo budú vyvinuté v budúcnosti, bez obmedzenia miestneho času či iných obmedzení a bez akejkoľvek odmeny pre vás.

7.3 Podľa odseku 7.2 vyššie zverejnením akýchkoľvek materiálov v Komunite nám udeľujete povolenie na používanie vašich materiálov v galérii na domovskej stránke zákazníkov.

7.4 Upozorňujeme, že obsah a obrázky nahrávate na vlastné riziko a beriete do úvahy, že ako na každom fóre, akýkoľvek obsah, ktorý nahráte, bude verejne dostupný v rôznych oblastiach a spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek záležitosti, ktoré vzniknú v súvislosti s použitím vášho obsahu alebo obrázkov.

8. Sťahovanie obrázkov nahratých členmi


Podľa vyššie uvedeného odseku 7.3 berú členovia na vedomie, že svoj obsah a obrázky nahrávajú verejne a na vlastné riziko. Vyzývame vás však, aby ste nesťahovali ani nepoužívali žiadne obrázky a/alebo obsah nahratý inými používateľmi, pokiaľ vám na to nedali povolenie.

9. Rola moderátora


Moderátor bude spravovať Komunitu a akékoľvek otázky spojené s touto platformou („moderátor“). Moderátor môže odstrániť akékoľvek obrázky, príspevky, komentáre alebo iné materiály, ktoré porušujú tieto podmienky používania. Odpoveď na niektoré otázky môže príležitostne trvať dlhšie, preto vás žiadame, aby ste umožnili minimálne 48 hodín na poskytnutie odpovede.

10. Výzvy


10.1 Ak chcete odoslať obsah do výzvy, musí ísť o vaše pôvodné materiály a nie o kópie z iných miest ani práce iných ľudí.

10.2 Do výziev zobrazených v Komunite sa môžu zapojiť iba osoby vo veku 18 a viac rokov.

10.3 Upozorňujeme, že pre každú výzvu platia jej vlastné podmienky a pravidlá.

11. Použitie údajov


11.1 Chceme vás upozorniť, že budeme zobrazovať údaje týkajúce sa značky, modelu a nastavení vášho fotoaparátu, ak ich zadáte pri nahrávaní obrázkov. Uistite sa, že tieto údaje sú presné, pretože ich zobrazujeme ako nástroj, ktorý má pomôcť členom Komunity učiť sa a inšpirovať sa pri tvorbe podobných obrázkov.

11.2 Skôr ako fotografiu zverejníte, skontrolujte, či bola nasnímaná fotoaparátom Canon (ideálne aj s objektívom Canon). Ak bola fotografia nasnímaná fotoaparátom Canon, ale pomocou objektívu tretej strany, v príspevku vynechajte informácie o objektíve. Nezverejníme miesto nasnímania fotografie, ale túto informáciu môžete prípadne zadať sami.

11.3 Pozrite si naše Zásady ochrany súkromia spotrebiteľov, v ktorých zistíte, ako používame vaše osobné údaje a ako môžete uplatniť svoje osobné práva.

12. Rôzne


12.1 Svoje otázky a sťažnosti týkajúce sa vášho členstva v klube Canon alebo v Komunite nám môžete odoslať prostredníctvom tohto online webového formulára. Ak máte všeobecné otázky o členstve v klube Canon alebo v Komunite, môžete ich položiť aj priamo v Komunite.

12.2 Pre členstvo v klube Canon a používanie Komunity striktne platia tieto podmienky používania. Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že nechce byť členom alebo nechcete prijať tieto podmienky používania, zrušte svoje členstvo podľa pokynov v odseku 5 v týchto podmienkach používania.

12.3 Nesiete plnú zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré nastanú v súvislosti s vaším členstvom v klube Canon alebo na platforme Komunity, a je vašou zodpovednosťou upozorniť nás, ak si všimnete akékoľvek nepovolené používanie svojho účtu.

12.4 Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky používania okrem iného vrátane úrovní členstva a výhod a priebežne môže zavádzať zmeny alebo aktualizácie bez toho, aby vás upozornila, preto by ste mali pravidelne kontrolovať webovú stránku klubu Canon. Spoločnosť Canon sa však vynasnaží komunikovať a upozorniť na akékoľvek významné zmeny týchto podmienok.

12.5 Ak spoločnosť Canon kedykoľvek striktne neuplatní alebo nedodrží akékoľvek pravidlo či podmienku, nezabráni to spoločnosti Canon striktne uplatniť dané pravidlo či podmienku alebo ktorékoľvek iné pravidlo či podmienku inokedy.

12.6 Upozorňujeme, že ak tak vyslovene neuvedieme, členstvo v klube Canon neovplyvňuje ani nepredlžuje vaše práva v rámci akejkoľvek komerčnej záruky spoločnosti Canon poskytovanej na produkt pri nákupe ani vaše zákonné práva.

12.7 Vaše členstvo v klube Canon a účet môžu byť okamžite zablokované alebo ukončené spoločnosťou Canon, ak porušíte tieto podmienky používania alebo ak spoločnosť Canon kedykoľvek na základe vlastného uváženia rozhodne, že vaše členstvo a/alebo služby, ktoré sú v rámci neho ponúkané, používate nevhodným spôsobom. V takom prípade stratíte prístup aj k ostatným prepojeným službám Canon, ako je napríklad Komunita Canon.

12.8 Spoločnosť Canon si navyše vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zrušiť akékoľvek členstvo, ak má podozrenie, že došlo ku krádeži, podvodu alebo nevhodnému použitiu.

12.9 Pre tieto podmienky používania platia zákony Anglicka a Walesu a anglické súdy majú nevýhradnú jurisdikciu v prípade akýchkoľvek sporov, nárokov alebo záležitostí vyplývajúcich z týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi. Ak ste spotrebiteľom, na tieto podmienky sa vzťahujú vaše miestne spotrebiteľské zákony, akékoľvek spory budú riešené na príslušných súdoch vo vašej krajine. Podporu pri ochrane vašich spotrebiteľských práv získate od miestneho úradu na ochranu spotrebiteľov.

PODMIENKY AKTUALIZOVANÉ: 7. marca 2022