Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky akcie s trojročnou zárukou

Organizátor akcie

1. Organizátorom akcie je spoločnosť Canon Europa N.V. so sídlom na adrese: Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko (ďalej len „Canon“).

 

Ponuka

2. Pre vybrané produkty značky Canon („akciové produkty“) uvedené nižšie zahŕňa táto akcia trojročnej záruky („akciová záruka“) nasledujúce:

o Dvojročné rozšírenie príslušnej jednoročnej obchodnej záruky od spoločnosti Canon – Európsky záručný systém („ EWS “).
o Aktualizáciu služby a dvojročné rozšírenie príslušnej záruky EWS .
o Pre rad PIXMA G je to dvojročné rozšírenie príslušnej jednoročnej obchodnej záruky od spoločnosti Canon alebo 30 000 strán, podľa toho, čo nastane ako prvé.
o V prípade modelov PIXMA G640 a G540 ponúkame rozšírenie záruky o 2 roky alebo 10 000 strán, podľa toho, čo nastane ako prvé

3. Okrem uvedených explicitných zmien (rozšírením alebo aktualizáciou) sa pre záručné služby poskytované na základe tejto akciovej záruky uplatňujú podmienky záruky EWS . V prípade konfliktu zmluvných podmienok služieb poskytovaných na základe tejto akciovej záruky a podmienok záruky EWS sa uplatnia podmienky tejto akciovej záruky.

 

Účastníci

4. Akciová záruka platí len pre koncových používateľov, t. j. firmy alebo jednotlivcov (ďalej len „účastníci“ alebo „účastník“). Z akcie sú vylúčení distribútori a predajcovia. Takisto nemajú oprávnenie zúčastniť sa jej v mene svojich zákazníkov.

5. Všetci účastníci akcie musia mať 18 alebo viac rokov.

6. Predpokladá sa, že všetci účastníci akcie vyjadrili svoj súhlas s tým, že sú viazaní znením týchto zmluvných podmienok (ďalej len „podmienky“).

 

Akciové produkty

7. Vybrané produkty značky Canon, na ktoré sa vzťahuje táto akciová záruka (ďalej len „akciové produkty“) a príslušná akciová záruka, sú uvedené v zozname akciových produktov v dodatku 1 k týmto podmienkam. Spoločnosť Canon bude na zoznam akciových produktov pridávať produkty alebo ich z neho odoberať, preto nezabúdajte sledovať stránku akcie na tomto odkaze a dodatok 1 k týmto podmienkam, kde nájdete najnovšie informácie o produktoch zaradených do ponuky akciovej záruky.

 

DODATOK 1

 

Zoznam akciových produktov

 

Produktová skupina Zariadenie/Tlačiareň Akciová ponuka Akciová záručná služba
PIXMA G640 Rozšírenie Vrátenie produktu na opravu
G540 Vrátenie produktu na opravu
G7040 Vrátenie produktu na opravu
G6040 Vrátenie produktu na opravu
GM4040 Vrátenie produktu na opravu
G4411 Vrátenie produktu na opravu
G5040 Vrátenie produktu na opravu
GM2040 Vrátenie produktu na opravu
G3411 Vrátenie produktu na opravu
G1420 Vrátenie produktu na opravu
G2420 Vrátenie produktu na opravu
G3420 Vrátenie produktu na opravu
G2460 Vrátenie produktu na opravu
G3460 Vrátenie produktu na opravu
MAXIFY MB2150 Aktualizácia a rozšírenie Výmena na mieste
MB2155 Výmena na mieste
MB2750 Výmena na mieste
MB2755 Výmena na mieste
GX6040 Výmena na mieste
GX7040 Výmena na mieste
MB5150 Rozšírenie Výmena na mieste
MB5155 Výmena na mieste
MB5450 Výmena na mieste
MB5455 Výmena na mieste
iB4150 Výmena na mieste
i-SENSYS LBP223dw Rozšírenie Oprava na mieste
LBP226dw Oprava na mieste
LBP228x Oprava na mieste
LBP621Cw Aktualizácia a rozšírenie Výmena na mieste
LBP623Cdw Rozšírenie Oprava na mieste
LBP663Cdw Oprava na mieste
LBP664Cx Oprava na mieste
MF443dw Oprava na mieste
MF445dw Oprava na mieste
MF446x Oprava na mieste
MF449x Oprava na mieste
MF542x Oprava na mieste
MF543x Oprava na mieste
MF641Cw Oprava na mieste
MF643Cdw Oprava na mieste
MF645Cx Oprava na mieste
MF742Cdw Oprava na mieste
MF744Cdw Oprava na mieste
MF746Cx Oprava na mieste
MF832Cdw Oprava na mieste
imageFORMULA P-208II Rozšírenie Vrátenie produktu na opravu
P215II Vrátenie produktu na opravu
DR-F120 Vrátenie produktu na opravu
imageRUNNER iR C1225iF Rozšírenie Oprava na mieste

 

8. Všetky akciové produkty musia byť nové a originálne produkty značky Canon a predajcom musia byť dodané a distribuované spoločnosťami zo skupiny Canon so sídlom na území Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHP) alebo Švajčiarska. Overte si u predajcu, či to tak je, aby ste sa vyhli sklamaniu . Produkty zakúpené z druhej ruky, renovované alebo repasované produkty, prípadne produkty, ktoré sú falšované alebo akýmkoľvek spôsobom porušujú práva duševného vlastníctva spoločností skupiny Canon (vrátane, nie však výlučne, paralelných alebo „šedých“ produktov) nespĺňajú podmienky tejto akcie. Ak sa chcete dozvedieť viac o paralelných produktoch, kliknite sem .

9. Účastníci, ktorí nakupujú hromadne (a zakúpia si viac ako 25 akciových produktov na jedného účastníka), nemajú nárok zapojiť sa do tejto akcie.

 

Trvanie akcie

10. Táto ponuka akciovej záruky je teraz trvalá. Akciové produkty je potrebné zaregistrovať najneskôr do 30 dní odo dňa ich zakúpenia, ktorý je uvedený na potvrdení o nákupe. Ak chcete zaregistrovať akciový produkt, odošlite žiadosť podľa pokynov uvedených v týchto podmienkach.

 

Územia platnosti akcie

11. Akciové produkty musia byť zakúpené od predajcov so sídlom alebo v prípade internetového obchodu s doménou alebo zaregistrovanou adresou na niektorom z nižšie uvedených území („územia platnosti akcie“). Akciové produkty musia byť taktiež zaregistrované na adresu v rámci týchto území platnosti akcie.

Medzi územia platnosti akcie patrí: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

 

Registrácia produktu a uplatnenie nároku na akciovú záruku

12. Na uplatnenie akciovej záruky je potrebné, aby účastníci správne vyplnili a odoslali online formulár so žiadosťou, ktorým svoj akciový produkt zaregistrujú (vrátane zadania platných sériových čísel produktu*), najneskôr do tridsiatich dní od jeho zakúpenia . Žiadosti odoslané po uplynutí 30 dní od zakúpenia akciového produktu nebude spoločnosť Canon akceptovať. Účastníci budú musieť naskenovať, nahrať a priložiť k online formuláru so žiadosťou platný doklad o zakúpení (napríklad kópiu pokladničného dokladu alebo online objednávky a potvrdenia o platbe s DPH). Dodací list nebude akceptovaný ako platný doklad o zakúpení.

* Ak potrebujete pomoc s nájdením vášho sériového čísla, kliknite sem.

13. Po overení žiadosti dostanú účastníci e-mailom potvrdenie, že ich žiadosť bola prijatá a ich akciový produkt zaregistrovaný. Ak účastník takýto e-mail s potvrdením nedostane do 8 pracovných dní od odoslania žiadosti, obráťte sa na našu linku na podávanie žiadostí na telefónnom čísle +44 (0) 207 660 0186. E-mail s potvrdením si uložte, pretože môže byť potrebný ako dôkaz o platnosti žiadosti, ak budete chcieť získať služby súvisiace so zárukou.

14. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zrušiť platnosť všetkých neúplných, nesprávnych alebo neopodstatnených žiadostí.

 

Vyhlásenia

15. Spoločnosť Canon nenesie v plnom rozsahu povolenom zákonom zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody alebo vzniknuté zranenia akéhokoľvek druhu, ktoré môže akýkoľvek účastník utrpieť v rámci tejto akcie. Nič z týchto pravidiel však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Canon.

16. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto podmienok si spoločnosť Canon vyhradzuje právo kontrolovať všetky žiadosti a vyžiadať si doplňujúce informácie a doklady. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo vylúčiť žiadosti a/alebo Účastníkov, ak má podozrenie, že došlo k akémukoľvek zneužitiu akcie. Rozhodnutia spoločnosti Canon týkajúce sa tejto akcie sú konečné a akákoľvek ďalšia korešpondencia bude považovaná za bezpredmetnú.

17. Akciové produkty sú dostupné do vypredania zásob. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za plnenie objednávok akciových produktov predajcami počas trvania akcie.

18. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zrušiť, doplniť alebo zmeniť túto akciu kedykoľvek bez toho, aby z toho spoločnosti Canon vyplynuli akékoľvek záväzky. Spoločnosť Canon sa však vždy bude snažiť obmedziť dopad takýchto zmien na účastníkov, aby sa predišlo zbytočnej nespokojnosti.

 

Ochrana osobných údajov

19. Spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je správcom vo vzťahu k všetkým osobným údajom poskytnutým účastníkmi. Všetky osobné údaje, ktoré nám boli predložené, budú na účely správy tejto akcie spracované spoločnosťou Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írsko. Poskytnuté osobné údaje sú bezpečne uložené a môžu byť prenesené na zabezpečený server mimo EHP.

20. Na osobné údaje získané od účastníkov sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov obchodných partnerov a spotrebiteľov spoločnosti Canon, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.canon-europe.com/privacy-policy/ .

 

Ako si uplatniť nárok na služby akciovej záruky

21. Ak po uznaní reklamácie potrebujú účastníci získať rozšírené alebo aktualizované záručné služby poskytnuté v rámci tejto akcie, musia sa obrátiť na príslušnú miestnu technickú podporu spoločnosti Canon na tomto odkaze a byť pripravení:

a. Poskytnúť úplný názov modelu zariadenia/tlačiarne a sériové číslo*;
b. Potvrdiť operačný systém nainštalovaný vo svojom počítači – ak je to potrebné;
c. Potvrdiť svoje kontaktné údaje, adresu zariadenia/tlačiarne a svoju e-mailovú adresu;
d. Poskytnúť dôkaz o kúpe produktu a aktivovanej akciovej záruke na základe e-mailovej správy, ktorá im bola doručená po online registrácii záruky;
e. Zrozumiteľne popísať príslušnú poruchu a v prípade pokynu vykonať potrebnú diagnostiku;
f. Dodržať akékoľvek primerané pokyny od technickej podpory na získanie záručnej služby.

* Ak potrebujete pomoc s nájdením vášho sériového čísla, kliknite sem.

 

Právo a jurisdikcia

22. V rozsahu povolenom zákonom sa táto akcia, zmluvné podmienky a všetky prípadné spory, ktoré vzniknú na základe nich alebo v súvislosti s nimi, riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Anglicka a Walesu a podliehajú nevýhradnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.

23. Ak ste spotrebiteľom, na naše akcie sa vzťahujú zákony krajiny vášho trvalého pobytu a máte nárok na predkladanie súdnych žalôb vo vlastnom jazyku a na miestnych súdoch. O vašich právach vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto podmienky neobmedzujú vaše zákonné práva, na ktoré by ste mohli mať nárok.