Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky akcie s trojročnou zárukou

Akcia a organizátor akcie

1. Organizátorom akcie je spoločnosť Canon Europa N.V. so sídlom na adrese: Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko (ďalej len „Canon“).

2. Pre vybrané produkty značky Canon („Akciové produkty“) uvedené nižšie zahŕňa táto akcia trojročnej záruky („Akciová záruka“) nasledujúce:

o Dvojročné rozšírenie príslušnej jednoročnej obchodnej záruky spoločnosti Canon – Európsky záručný systém („EWS“); alebo

o Aktualizáciu služby a dvojročné rozšírenie príslušnej záruky EWS.

3. Okrem explicitných zmien uvedených tu (rozšírením alebo aktualizáciou) sa pre záručné služby poskytované na základe tejto Akciovej záruky uplatňujú podmienky záruky EWS. V prípade konfliktu zmluvných podmienok služieb poskytovaných na základe tejto Akciovej záruky a podmienok záruky EWS sa uplatnia podmienky tejto Akciovej záruky.

Trvanie akcie

4.    Akciové produkty musia byť zakúpené na Území akcie (uvedené nižšie) medzi 1. marcom 2016 a 31. december 2019. Dátum zakúpenia produktu sa musí potvrdiť platným dokladom o zakúpení. Produkty je potrebné zaregistrovať do 30 dní od zakúpenia.

Územie akcie

5.    Akciové produkty sa musia zakúpiť a zaregistrovať na adrese na jednom z nasledujúcich Území akcie: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

Akciové produkty

6.    Vybrané produkty značky Canon, na ktoré sa vzťahuje Akciová záruka („Akciové produkty“), sú tieto:

Produktová skupina  
Zariadenie/tlačiareň Akciová ponuka 
Akciová záruka
MAXIFY
MB2150
Aktualizácia a rozšírenie
Výmena na mieste
MB2155
Výmena na mieste
MB2750 Výmena na mieste
MB2755
Výmena na mieste
MB5150
Rozšírenie  Výmena na mieste
MB5155
Výmena na mieste
MB5450
Výmena na mieste
MB5455
Výmena na mieste
iB4150
Výmena na mieste
i-SENSYS
LBP212dw
Rozšírenie  Výmena na mieste
LBP214dw
Výmena na mieste
LBP611Cn
Aktualizácia a rozšírenie
Výmena na mieste
LBP613Cdw
Rozšírenie 
Oprava na mieste 
LBP621Cw
Aktualizácia a rozšírenie
Výmena na mieste
LBP623Cdw
Rozšírenie  Oprava na mieste 
LBP653Cdw
Oprava na mieste 
LBP663Cdw
Oprava na mieste 
LBP664Cx
Oprava na mieste 
MF421dw
Oprava na mieste 
MF426dw
Oprava na mieste 
MF428x
Oprava na mieste 
MF429x
Oprava na mieste 
MF522x
Oprava na mieste 
MF525x
Oprava na mieste 
MF631Cn
Oprava na mieste 
MF633Cdw
Oprava na mieste 
MF635Cx
Oprava na mieste 
MF641Cw
Oprava na mieste 
MF643Cdw
Oprava na mieste 
MF645Cx
Oprava na mieste 
MF732Cdw
Oprava na mieste 
MF734Cdw
Oprava na mieste 
MF735Cx
Oprava na mieste 
MF742Cdw
Oprava na mieste 
MF744Cdw
Oprava na mieste 
MF746Cx
Oprava na mieste 
imageFORMULA
P-208II
Rozšírenie  Vrátenie produktu na opravu 
P215II
Vrátenie produktu na opravu 
DR-F120
Vrátenie produktu na opravu 
imageRUNNER
iR C1225iF
Extension
Oprava na mieste 

V priebehu Akcie môže spoločnosť Canon rozšíriť zoznam produktov v tomto článku o nové modely po ich uvedení na trh. Akcia sa bude pre novo pridané produkty končiť v rovnaký dátum ako dátum stanovený v článku 4 týchto zmluvných podmienok.

7. Akciové produkty musia byť nové a originálne produkty značky Canon a predajcom musia byť dodané a distribuované spoločnosťami zo skupiny Canon so sídlom na území EHS alebo Švajčiarska (EHP). Overte si u predajcu, či tomu tak je, aby ste sa vyhli sklamaniu. Kúpa produktov z druhej ruky, renovovaných alebo repasovaných produktov, alebo produktov, ktoré sú falšované alebo akýmkoľvek spôsobom porušujú práva duševného vlastníctva spoločností skupiny Canon (vrátane, nie však výlučne, paralelných alebo „šedých“ produktov) nespĺňajú podmienky tejto akcie. Ak sa chcete dozvedieť viac o paralelných produktoch, kliknite sem.

8.    Akciová záruka sa vzťahuje na Akciové produkty len vtedy, ak sú zaregistrované do 30 dní od zakúpenia. Ak chcete zaregistrovať svoj produkt, odošlite žiadosť podľa pokynov uvedených nižšie.

9.    Táto ponuka platí len pre koncových používateľov. Nároky firiem alebo jednotlivcov, ktorí nakupujú hromadne (nákup viac ako 25 Akciových produktov v priebehu Trvania akcie) nie je možné uplatniť v tejto Akcii.

Z akcie sú vylúčení distribútori a predajcovia. Takisto nemajú oprávnenie zúčastniť sa jej v mene svojich zákazníkov.

10.    Pri všetkých účastníkoch akcie sa predpokladá súhlas s tým, že sú viazaní znením týchto zmluvných podmienok.

Registrácia produktu a uplatnenie nároku na Akciovú záruku

11.    Všetci účastníci akcie musia byť starší ako 18 rokov. Odoslaním žiadosti na základe tejto akcie a registráciou produktu vyjadrujete súhlas s viazanosťou týmito podmienkami. Ak nemáte 18 rokov alebo nechcete byť viazaní podmienkami tejto akcie, neodosielajte žiadosť na Akciovú záruku.

12. Ak si chcete uplatniť Akciovú záruku, správne vyplňte a odošlite online formulár so žiadosťou, ktorým svoj produkt zaregistrujete (vrátane zadania platných sériových čísel produktu*) tu do tridsiatich dní od zakúpenia produktu. Žiadosti odoslané po 30 dňoch od zakúpenia produktu spoločnosť Canon nebude akceptovať. Účastníci budú musieť oskenovať, nahrať a priložiť k online formuláru so žiadosťou platný doklad o zakúpení (napr. kópiu pokladničného dokladu alebo online objednávky a potvrdenia o platbe). Dodací list nebude akceptovaný ako platný doklad o zakúpení.

* Ak potrebujete pomoc s nájdením vášho sériového čísla, kliknite sem.

13.    Po overení žiadosti dostanú účastníci e-mailom potvrdenie, že ich žiadosť bola prijatá a ich produkt zaregistrovaný. Ak takýto e-mail s potvrdením nedostanete do 8 pracovných dní od odoslania žiadosti alebo nemáte prístup k počítaču, obráťte sa na našu linku na podávanie žiadostí na telefónnom čísle +421 250 102 612. E-mail s potvrdením si uložte, pretože môže byť potrebný ako dôkaz o platnosti žiadosti, ak budete chcieť získať služby súvisiace so zárukou.

14.    Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zrušiť platnosť všetkých neúplných, nesprávnych alebo neopodstatnených žiadostí.

Vyhlásenia

15.    Spoločnosť Canon nenesie v plnom rozsahu povolenom zákonom zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody alebo vzniknuté zranenia akéhokoľvek druhu, ktoré môže akýkoľvek účastník utrpieť v rámci tejto akcie. Nič z týchto pravidiel však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Canon.

16.    V záujme zabezpečenia dodržania týchto zmluvných podmienok si spoločnosť Canon vyhradzuje právo kontrolovať všetky žiadosti a vyžiadať si doplňujúce informácie a doklady. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo vylúčiť žiadosti a/alebo účastníkov, ak má podozrenie, že došlo k akémukoľvek zneužitiu akcie. Rozhodnutia spoločnosti Canon týkajúce sa tejto akcie sú konečné a akákoľvek ďalšia korešpondencia bude považovaná za bezpredmetnú.

17.    Akciové produkty sú dostupné do vypredania zásob. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za plnenie objednávok akciových produktov predajcami počas trvania akcie.

18.    Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zrušiť, doplniť alebo zmeniť túto akciu kedykoľvek bez toho, aby z toho spoločnosti Canon vyplynuli akékoľvek záväzky, no vždy sa bude snažiť obmedziť vplyv takýchto zmien na účastníka, aby sa predišlo zbytočnej nespokojnosti.

Ochrana osobných údajov

19.    Canon Europa N.V. a Canon Europe Limited so sídlom v Spojenom kráľovstve a registračným číslom 4093977 na adrese 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Spojené kráľovstvo, sú správcami osobných údajov v zmysle príslušných zákonov a nariadení o ochrane osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom, ktoré poskytli účastníci v rámci tejto akcie. Kontrola a spracovanie osobných údajov, či už spoločnosťou Canon alebo ktoroukoľvek treťou stranou oprávnenou spoločnosťou Canon, prebieha výlučne v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami o ochrane osobných údajov. Osobné údaje bude uchovávať a spracúvať len spoločnosť Canon alebo tretie strany oprávnené spoločnosťou Canon na účely spravovania tejto akcie a služieb Akciovej záruky, ak to nie je dohodnuté inak. Pokiaľ si účastníci neželajú, aby ich kontaktné údaje boli použité na marketingové účely alebo aby ich spoločnosť Canon v budúcnosti kontaktovala ohľadom podobných akcií, NEMALI by pri vypĺňaní formulára so žiadosťou začiarknuť príslušné políčko na vyjadrenie súhlasu.

Ako uplatniť nárok na akciovú záruku

20. Odpoveď: Ak po uznaní reklamácie potrebujete získať rozšírené alebo aktualizované záručné služby poskytnuté v rámci tejto propagačnej akcie, obráťte sa na vašu miestnu technickú podporu spoločnosti Canon a buďte pripravení:

    a.    Poskytnúť úplný názov modelu zariadenia/tlačiarne a sériové číslo*;
    b.    Potvrdiť operačný systém nainštalovaný vo vašom počítači – ak je to potrebné;
    c.    Potvrdiť vaše kontaktné údaje, adresu zariadenia/tlačiarne a vašu e-mailovú adresu;
    d.    Poskytnúť dôkaz o kúpe produktu a aktivovanej akciovej záruke, na základe e-mailovej správy, ktorá vám bola doručená po online registrácii záruky;
    í.    Zrozumiteľne popísať príslušnú poruchu a v prípade pokynu vykonať potrebnú diagnostiku;
    f.    Dodržať akékoľvek primerané pokyny od technickej podpory na získanie záručnej služby.

* Ak potrebujete pomoc s nájdením vášho sériového čísla, kliknite sem.

Právo a jurisdikcia

21.    Žiadne z informácií uvedených v tomto dokumente neobmedzujú žiadne vaše práva, ktoré máte ako spotrebiteľ.

22.    V rozsahu povolenom zákonom sa táto akcia, zmluvné podmienky a všetky prípadné spory, ktoré vzniknú na základe nich alebo v súvislosti s nimi, riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Anglicka a Walesu a podliehajú nevýhradnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.

23.    Ako spotrebiteľ môžete mať nárok na predkladanie súdnych žalôb vo vlastnom jazyku a na miestnom súde. O vašich právach vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto podmienky neobmedzujú vaše zákonné práva, na ktoré by ste mohli mať nárok.