PRAVIDLA SOUTĚŽE S NÁZVEM #mycanonlowlight

1. Organizátor soutěže


Organizátorem soutěže je obchodní společnost Emperium s.r.o., Široká 24/4, 110 00 Praha 1, IČ: 284 53 123, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: C 142610 (dále jen “organizátor").


2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 1. 12. do 31. 12. 2022 (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je zveřejněna na internetových stránkách https://www.canon.cz/soutez/, https://www.canon.sk/sutaz/ a https://www.instagram.com/canonczsk/ (dále jen „internetové stránky soutěže“).


3. Podmínky účasti v soutěži


Soutěžícím se může stát každý zletilý uživatel elektronické komunitní sítě Instagram (dále jen „Instagram“), jehož trvalý pobyt se nachází na území České republiky nebo Slovenské republiky. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.


Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a zástupci organizátora, jakož i zaměstnanci a zástupci obchodní společnosti Canon CZ s.r.o., se sídlem Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 615 01 484, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: C 30771 (dále jen „Canon CZ“) a obchodní společnosti CANON SLOVAKIA s.r.o., IČO: 357 82 889, se sídlem Karadžičova 8, Bratislava, PSČ 821 08, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I pod vložkou č. 21217/B (dále jen „Canon SK“).


Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje o své osobě nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.


4. Mechanismus soutěže a určení výherců


Soutěžící se soutěže mohou zúčastnit prostřednictvím Instagramu. Každý soutěžící má za úkol pořídit fotografii na téma low light.


Soutěžící musí vyfotit fotografii na tyto témata a umístit jí na Instagram s označením @canonczsk #mycanonlowlight.


Fotografie musí být na Instagram umístěna v soutěžním období.


Soutěžící mohou umístit libovolný počet fotografií. Do soutěžního kola budou zahrnuty pouze fotografie umístěné nejpozději ve 23:59:59 hodin posledního dne soutěžního kola.


Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria a současně žádným způsobem neznevažují dobré jméno organizátora nebo společnosti Canon CZ a/nebo Canon SK.


Organizátor vyhodnotí nejpozději do 5 dnů po konci soutěžního kola veškeré fotografie řádně doručené organizátorovi během daného soutěžního kola, a to tak, že všechny fotografie splňující podmínky soutěže budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou složenou z řad fotografů, kteří jsou ambasadory značky Canon. Naše porota vybere po skončení soutěže 3 výherce. Mezi výherce budou rozděleny následující ceny.


5. Výhry a jejich předání

Organizátor bude nejpozději do 10 dnů od skončení soutěžního kola výherce kontaktovat prostřednictvím Instagramu. V případě, že se organizátorovi nepodaří výherce úspěšně kontaktovat a výherce ani do 7 dnů od odeslání informativní zprávy o výhře v soutěži nepotvrdí svůj zájem o výhru, jakož i v případě, kdy se výherce výhry výslovně vzdá, ztrácí výherce právo na výhru a výhercem se stává další soutěžící v pořadí. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, až dokud není cena udě


Výhry budou výherci předány výhradně na adrese organizátora (Emperium s.r.o. Dlouhá 9, Praha 1).


V případě, že se výherce nepodostaví pro výhru do 30 dnů od odeslání informativní zprávy o výhře v soutěži, nepotvrdí svůj zájem o výhru, jakož i v případě, kdy se výherce výhry výslovně vzdá, ztrácí výherce právo na výhru a bude kontaktován další soutěžící v pořadí. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, až dokud není cena udělena.


Výherce se před využitím výhry musí prokázat platným dokladem totožnosti, na kterém je uvedeno jméno a příjmení.


6. Ostatní podmínky soutěže


Pro případ výhry v soutěži poskytuje účastník soutěže organizátorovi souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení, jakož i souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním a využitím výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.


Účastník soutěže prohlašuje, že je autorem Fotografie a že Fotografii pořídil v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Účastník soutěže prohlašuje, že pořízením Fotografie a její další distribucí neporušuje žádné právní předpisy, ani žádná práva třetích osob, zejména pak autorská a další práva vážící se k osobám a objektům na fotografii zachycených, přičemž prohlašuje, že v případě, kde je to nezbytné, disponuje všemi potřebnými souhlasy a/nebo licencemi.


7. Souhlas se zpracováním osobních údajů


Organizátor soutěže a dále pak společnosti CANON CZ a CANON SK žádají až do odvolání, nejméně však na dobu 2 let, o souhlas účastníka ve smyslu platných předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, se zpracováním osobních údajů sdělených organizátorovi soutěže v rámci soutěže, a to za účelem realizace soutěže a za účelem realizace dalších marketingových akcí organizátora soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýz, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Účastník soutěže má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátora soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům. Zpracovávané údaje budou zpřístupněny organizátorovi soutěže a osobám jinak zúčastněných na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora soutěže.


Soutěžící uděluje organizátorovi soutěže a dále pak společnosti CANON CZ a CANON SK souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své emailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích organizátora, společnosti Canon CZ nebo společnosti Canon SK.


Soutěžící uděluje organizátorovi soutěže a dále pak společnosti CANON CZ a CANON SK souhlas ke zpracování fotografií pro výstavní účely.


8. Další práva a povinnosti


Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti.


Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění, jakož i se zpětnou účinností. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů, jakož i bez uvedení důvodu. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je organizátorem stanovena.


Soutěžící se mohou obracet na organizátora s případnými dotazy týkajícími se výkladu těchto pravidel prostřednictvím emailových zpráv zaslaných na canon@emperium.cz. Organizátor je oprávněn dotazy soutěžících spolu s odpovědí organizátora zveřejnit na internetových stránkách soutěže.


Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.