PROGRAM ZDOKONALENIA PRE ŠTUDENTOV OD SPOLOČNOSTI CANON

SÚŤAŽ 2021

ORGANIZÁTOR A ÚČASTNÍCI

Organizátor je spoločnosť Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB („Organizátor“);
1. Dáta spracúva spoločnosť Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írsko.
2. Všetci uchádzači („uchádzači“) musia mať 9. júna 2021 vek 18 a viac rokov a počas akademického roka 2020/2021 začali alebo dokončili vzdelávací program, alebo počas toho istého obdobia absolvujú stáž v agentúrach alebo časopisoch; o spôsobilosti a prijatí rozhoduje doklad o zápise vo vzdelávacej inštitúcii alebo stáž v agentúre/časopise a/alebo kópia študentského preukazu.
3. Zamestnanci organizátora, jeho dcérskych spoločností, rodinní príslušníci, zástupcovia a iné strany priamo zapojené do tohto programu a sponzorstva nie sú oprávnení zúčastniť sa.
4. Má sa za to, že všetci uchádzači, ktorí sa zapojili do súťaže digitálneho programu zdokonalenia pre študentov od spoločnosti Canon („súťaž“), súhlasia s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok, ak to nebolo písomnou formou oznámené inak.

ČO JE PROGRAM ZDOKONALENIA PRE ŠTUDENTOV OD SPOLOČNOSTI CANON?

5.1 250 spôsobilých účastníkov bude vybratých z uchádzačov s bydliskom v jednej z nižšie uvedených krajín alebo uvedených miestnou organizáciou Canon: 


• Albánsko 
• Alžírsko
• Angola
• Arménsko
• Rakúsko
• Azerbajdžan
• Bahrajn
• Bielorusko
• Belgicko
• Benin
• Bosna a Herzegovina
• Botswana
• Bulharsko
• Burkina Faso
• Burundi
• Kamerun
• Kapverdy
• Stredoafrická republika
• Čad
• Komory
• Chorvátsko
• Cyprus
• Česká republika
• Konžská demokratická republika
• Dánsko
• Džibutsko
• Egypt
• Rovníková Guinea 
• Eritrea
• Estónsko
• Etiópia
• Fínsko
• Francúzsko
• Gabon
• Gruzínsko
• Nemecko
• Ghana
• Grécko
• Guinea
• Guinea-Bissau
• Maďarsko
• Maďarsko
• Irán
• Irak
• Írsko
• Izrael
• Taliansko
• Pobrežie Slonoviny
• Jordán
• Kazachstan
• Keňa
• Saudská Arábia
• Kosovo
• Kuvajt
• Kirgizsko
• Lotyšsko
• Libanon
• Lesotho
• Libéria 
• Líbya
• Litva
• Luxembursko
• Madagaskar
• Malawi
• Mali
• Malta
• Mauritánia 
• Maurícius
• Mayotte
• Moldavsko 
• Čierna Hora 
• Maroko
• Mozambik
• Namíbia
• Holandsko
• Niger 
• Nigéria
• Severné Macedónsko
• Nórsko
• Omán
• Poľsko
• Portugalsko
• Katar
• Kongo
• Réunion
• Rumunsko
• Rusko
• Rwanda
• Svätá Helena
• Svätý Tomáš a Princov ostrov
• Saudská Arábia
• Senegal
• Srbsko
• Seychely
• Sierra Leone
• Slovensko
• Slovinsko
• Somálsko
• Južná Afrika
• Južný Sudán
• Španielsko
• Sudán
• Eswatini
• Švédsko
• Švajčiarsko
• Sýria
• Tadžikistan
• Tanzánia 
• Gambia 
• Togo
• Tunisko
• Turecko
• Turkménsko 
• Uganda
• Ukrajina
• Spojené arabské emiráty
• Spojené kráľovstvo
• Uzbekistan
• Západná Sahara
• Jemen
• Zambia
• Zimbabwe

5.2 Na konci posudzovania sa vybraté osoby stanú „účastníkmi“ a 250 študentov bude prijatých do digitálneho programu zdokonalenia pre študentov od spoločnosti Canon („program“). Individuálne konzultácie k príprave portfólia na prezentáciu s profesionálmi z odvetvia sa uskutočnia na diaľku od júla do augusta. Od 1. do 4. septembra 2021 sa v digitálnom online prostredí pre Účastníkov uskutočnia nasledujúce kľúčové aktivity:
• Špeciálne prednášky, prezentácie a semináre
• Skupinové konzultácie portfólií s profesionálmi z odvetvia (fotografi, editori fotografií, kurátori, novinári)
• Príležitosti na nadviazanie kontaktov so zástupcami fotografického a mediálneho odvetvia sprostredkované spoločnosťou Canon

5.3 Oficiálny a jediný jazyk iniciatívy je angličtina, nebudú poskytované žiadne prekladateľské služby. Aby bol program prínosom a účastníci mohli používať digitálne online prostredie, musia na primeranej úrovni ovládať anglický jazyk a mať potrebné nástroje a príslušné zručnosti. 

5.4 Všetci účastníci budú predstavení miestnej organizácii Canon v danej krajine.

AKO SA ZÚČASTNIŤ

6. Účasť je bezplatná. Ak sa uchádzači chcú stať víťazom a zúčastniť sa programu, musia svoje portfóliá poslať prostredníctvom URL adresy (canon-europe.com/student) v období od 1. apríla 2021 do 9. júna 2021. Uchádzači musia poslať portfólio s maximálne dvoma (2) príbehmi/projektmi, pričom každý z nich môže obsahovať maximálne dvadsať (20) fotografií s náležitým popisom.
7. Uchádzači spolu s portfóliom pošlú dodatočnú dokumentáciu (vo formáte PDF) súvisiacu s príbehom/projektom alebo ich štúdiom, ktorá bude obsahovať:
• Životopis;
• Motivačný list pre účasť v programe;
• Ak je to možné, doporučovací list od učiteľa/školy/agentúry/časopisu;
• Preukaz študenta a/alebo potvrdenie od školy/univerzity (alebo v prípade stáže od agentúry/časopisu) potvrdzujúce zápis v akademickom roku 2020/2021.

8. Neúplné, neplatné alebo nevhodné prihlášky alebo prihlášky prijaté po dátume uzávierky 9. júna 2021 o 23:59 (GMT) nespĺňajú podmienky na účasť v programe;
Uchádzači, ktorí boli vybratí ako účastníci, budú od 18. júna a najneskôr do 30. júna 2021 požiadaní, aby poskytli nasledujúce doklady:
• Potvrdenie účasti v programe;
• Fotografia pasu a/alebo občianskeho preukazu na overenie veku.

V prípade, ak účastníci do 30. júna 2021 nepotvrdia účasť a/alebo neposkytnú požadované dokumenty, doba spôsobilosti na účasť v programe uplynie.

POŽIADAVKY NA PRIHLÁŠKU

9. Všetky fotografie musia byť originály a nasnímané uchádzačom;

10. Fotografie/prihlášky poslané uchádzačmi nesmú obsahovať:

i. čokoľvek, čo by akýmkoľvek spôsobom mohlo byť považované za nelegálne alebo by mohlo porušovať práva ktorejkoľvek tretej strany;

11. Uchádzači takisto súhlasia s tým, že ich môže organizátor a jeho delegáti kontaktovať na účely spravovania súťaže, resp. v prípade, že by organizátor chcel prediskutovať akékoľvek iné použitie fotografií prihlásených do súťaže.

12. Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať neúplné alebo nezrozumiteľné prihlášky, resp. prihlášky, ktoré inak nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky.

ZÁRUKY

13. Odoslaním prihlášky uchádzač zaručuje nasledovné: 
1. Uchádzač je výlučný autor fotografií; 
2. Uchádzač disponuje vlastníckymi právami k fotografiám; 
14. Organizátor zaručuje nasledovné:
1. Bude konať v rámci rozsahu práv udelených na základe týchto zmluvných podmienok;
2. Organizátor môže chcieť použiť vaše meno a vybraté fotografie na účely reklamy, propagácie a publicity spoločnosti Canon, programu zdokonalenia pre študentov a ďalších vzdelávacích iniciatív spoločnosti Canon bez dodatočnej kompenzácie. V takýchto prípadoch bude organizátor kontaktovať účastníka a v súlade s odsekom 11 požiada o jeho povolenie. Toto povolenie nesmie byť bezdôvodne odmietnuté.

VÝBER

15. Po dátume uzávierky 9. júna 2021 nezávislý tím zložený zo zamestnancov spoločnosti Canon a/alebo iných profesionálov z odvetvia zo všetkých prihlášok vyberie účastníkov, ktorí budú prijatí do programu zdokonalenia pre študentov od spoločnosti Canon 2021. Prihlášky budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií: dokumentárne a rozprávačské zručnosti portfólia, autentickosť, dejová línia, životopis, motivačný list, doporučovací list a celková kvalita portfólia.

16. Spôsobilí účastníci s prihláškami spĺňajúcimi požiadavky budú vybratí a informovaní o výsledku hodnotenia do 30. júna 2021.

CENA

17. Vybratí študenti, resp. účastníci, sa zúčastnia digitálneho programu zdokonalenia pre študentov od spoločnosti Canon a budú mať príležitosť absolvovať špeciálne prednášky, konzultácie k vlastnému portfóliu a spolupracovať s profesionálmi z odvetvia. To všetko v digitálnom online formáte („cena“).

18. Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť mená, mestá a krajiny účastníkov alebo zverejniť odovzdanie ceny po ukončení programu. Ak účastník so zverejnením týchto údajov nesúhlasí, musí to oznámiť organizátorovi v momente, keď ho organizátor informuje o prijatí.

19. Cena je neprenosná a nie je možné nechať si namiesto nej vyplatiť hotovosť ani získať kredit. Ak ponúkaná cena nie je k dispozícii z dôvodov, ktoré možno pripísať vyššej moci, organizátor si vyhradzuje právo upraviť program.

20. Organizátor neporušuje tieto zmluvné podmienky ani nenesie zodpovednosť za oneskorenie plnenia alebo neplnenie akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z týchto zmluvných podmienok, ak je dané oneskorenie plnenia alebo neplnenie výsledkom udalostí, okolností alebo príčin, ktoré sú mimo rozumnej kontroly vrátane, ale nie výlučne, požiarov, záplav, pandemických opatrení, vojen, vojnových činov (či už bola vojna vyhlásená, alebo nie), teroristických činov, povstaní, verejných nepokojov, občianskych nepokojov, štrajkov, výluk alebo iných narušení práce, prírodných pohrôm alebo činov, opomenutí alebo oneskorených konaní ktoréhokoľvek vládneho orgánu („vyššia moc“).
21. Po prijatí si vybratí študenti musia vyhradiť čas na účasť v digitálnom programe zdokonalenia pre študentov od spoločnosti Canon, edícii 2021, ktorý sa uskutoční od 1. do 4. septembra 2021. 
22. Organizátor môže výlučne na základe vlastného uváženia ponúknuť odmietnutú alebo nepotvrdenú prihlášku inému uchádzačovi.

OSOBNÉ ÚDAJE

23. Spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je prevádzkovateľ vo vzťahu k všetkým údajom poskytnutým uchádzačmi. Poskytnuté osobné údaje sú bezpečne uložené a môžu byť prenesené na zabezpečený server mimo EHP.
24. Na osobné údaje získané od uchádzačov sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Canon, ktoré sú dostupné na stránke https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=sk-SK.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

25. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť uznať akýkoľvek príspevok alebo právo získať späť plnú hodnotu akejkoľvek ceny, ak dospeje k záveru, že došlo k zneužitiu alebo porušeniu zmluvných podmienok tejto Súťaže.

26. Organizátor nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody ani zranenia akejkoľvek povahy, ktoré ktorýkoľvek účastník utrpel v rámci tejto súťaže. Nič z v týchto pravidlách však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti organizátora za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti jeho zamestnancov alebo dodávateľov.

27. V prípade sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania týchto pravidiel v akejkoľvek veci súvisiacej so súťažou bude rozhodnutie riaditeľov organizátora konečné a nebude sa o ňom viesť žiadna ďalšia korešpondencia.
28. Všetky dane alebo poplatky uložené účastníkovi miestnou vládou v dôsledku jeho účasti v programe budú kompenzované organizátorom (alebo v závislosti od okolností jeho miestnou partnerskou spoločnosťou).

JURISDIKCIA

29. Tieto zmluvné podmienky a všetky prípadné spory, ktoré vzniknú na základe nich alebo v súvislosti s nimi, sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Holandska a podliehajú nevýhradnej jurisdikcii súdov v Amsterdame.

Verzia I, aktualizovaná [8. marca 2021]

Tiež by vás mohlo zaujímať

Zistite viac o rôznom vybavení a nástrojoch, ktoré zo študenta urobia profesionála.