PROGRAM ZDOKONALENIA PRE ŠTUDENTOV OD SPOLOČNOSTI CANON 2023

SÚŤAŽ 2023

Zmluvné podmienky

1) Bude vybraná stovka účastníkov, ktorým pomôžu odborné online konzultácie s mentormi z odvetvia v súvislosti s ich portfóliom.
2) Až tridsať z týchto 100 účastníkov (podľa hodnotenia nezávislej komisie) bude vybraných na 5-dňový workshop pred účasťou na francúzskom festivale Visa pour l’image.
3) Päť z 30 účastníkov bude vybraných zúčastniť sa prehliadky portfólia v Hamburgu, dostane grant vo výške 2 000 EUR a získa výbavu od spoločnosti Canon. Úplné znenie zmluvných podmienok nájdete tu.

Obdobie registrácie: od 13. marca 2023 do 16. apríla 2023 (23:59 GMT)

ORGANIZÁTOR A SPRÁVCA PLATFORMY PRIHLÁŠOK

1.  Organizátorom je spoločnosť Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB (ďalej len „organizátor“). Akákoľvek spoločnosť, dcérska spoločnosť, partnerstvo alebo iný subjekt, ktoré môžu byť občasne kontrolované alebo pod spoločnou kontrolou organizátora, budú ďalej označované ako „pridružená spoločnosť organizátora“, pričom organizátor a pridružená spoločnosť organizátora budú spoločne označované ako „skupina organizátora“.
2.  Spracovateľom údajov a správcom platformy prihlášok je spoločnosť Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258, USA.
Zapojením sa do tejto súťaže programu zdokonalenia pre študentov od spoločnosti Canon („súťaž“) všetci účastníci súhlasia s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok, ak to nebolo písomnou formou oznámené inak.

KVALIFIKÁCIA

3.  Všetci účastníci (ďalej len „účastníci“):
 • musia mať k 16. aprílu 2023 vek 18 rokov a viac,
 • musia mať trvalý pobyt v jednej z nižšie uvedených krajín a

  1. začali alebo majú dokončený vzdelávací program v krajinách uvedených nižšie počas akademického roku 2022 – 2023 alebo
  2. sa v danom období zúčastňujú stáže v agentúrach alebo časopisoch alebo
  3. musia byť nominovaní/schválení profesionálmi z fotografického priemyslu

 • Zoznam krajín:
  • Albánsko 
  • Alžírsko 
  • Angola
  • Arménsko 
  • Rakúsko
  • Azerbajdžan
  • Bahrajn
  • Bielorusko
  • Belgicko
  • Benin
  • Bosna a Herzegovina
  • Botswana
  • Bulharsko
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Kamerun
  • Kapverdy
  • Stredoafrická republika
  • Čad
  • Komory
  • Chorvátsko
  • Cyprus
  • Česká republika
  • Konžská demokratická republika
  • Dánsko
  • Džibuti
  • Egypt
  • Rovníková Guinea
  • Eritrea
  • Estónsko
  • Etiópia
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Gabon
  • Gruzínsko
  • Nemecko
  • Ghana
  • Grécko
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Maďarsko
  • Irán
  • Irak
  • Írsko
  • Izrael
  • Taliansko
  • Pobrežie Slonoviny
  • Jordán
  • Kazachstan
  • Keňa
  • Saudská Arábia
  • Kosovo
  • Kuvajt
  • Kirgizsko
  • Lotyšsko
  • Libanon
  • Lesotho
  • Libéria
  • Líbya
  • Litva
  • Luxembursko
  • Madagaskar
  • Malawi
  • Mali
  • Malta
  • Mauritánia
  • Maurícius
  • Mayotte
  • Moldavsko
  • Čierna Hora
  • Maroko
  • Mozambik
  • Namíbia
  • Holandsko
  • Niger
  • Nigéria
  • Severné Macedónsko
  • Nórsko
  • Omán
  • Poľsko
  • Portugalsko
  • Katar
  • Kongo
  • Réunion
  • Rumunsko
  • Rwanda
  • Svätá Helena
  • Svätý Tomáš a Princov ostrov
  • Saudská Arábia
  • Senegal
  • Srbsko
  • Seychely
  • Sierra Leone
  • Slovensko
  • Slovinsko
  • Somálsko
  • Južná Afrika
  • Južný Sudán
  • Španielsko
  • Sudán
  • Svazijsko
  • Švédsko
  • Švajčiarsko
  • Sýria
  • Tadžikistan
  • Tanzánia
  • Gambia
  • Togo
  • Tunisko
  • Turkménsko
  • Uganda
  • Ukrajina
  • Spojené arabské emiráty
  • Spojené kráľovstvo
  • Uzbekistan
  • Západná Sahara
  • Jemen
  • Zambia
  • Zimbabwe
4.  Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo overiť kvalifikovanosť účastníkov a ich prijatie tým, že si vyžiada kópiu vášho preukazu totožnosti a buď doklad o vašom zápise do kvalifikačného kurzu/stáže/agentúry, alebo v prípade účastníkov, ktorí sa prihlásili na základe nominácie odborníkov z fotografického priemyslu, odporúčací list od odborníka, ktorý účastníka odporúča.
5.  Účastníci, ktorí navštevovali výučbu modulu 2 alebo 3 programu zdokonalenia pre študentov od spoločnosti Canon v roku 2022 nie sú spôsobilí na zápis a/alebo účasť.
6.  Zamestnanci organizátora, jeho dcérskych spoločností, rodinní príslušníci, zástupcovia ani iné strany priamo zapojené do tohto programu a sponzorstva nespĺňajú kvalifikáciu zúčastniť sa.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PROGRAME ZDOKONALENIA PRE ŠTUDENTOV OD SPOLOČNOSTI CANON

PROCES VÝBERU

7.  Po uplynutí obdobia na prihlasovanie vyberie nezávislá porota zložená zo zamestnancov spoločnosti Canon a externých odborníkov z odvetvia 100 prihlášok, ktoré budú zaradené do programu zdokonalenia pre študentov od spoločnosti Canon (ďalej len „program“). Prihlášky budú hodnotené na základe rozprávačských zručností, autenticity, príbehu, biografie a celkovej kvality portfólia.
8.  Spôsobilí účastníci s prihláškami spĺňajúcimi požiadavky budú vybratí a informovaní o výsledku hodnotenia do 5. mája 2023.
9.  Vybrané osoby sa stanú „účastníkmi“ a postúpia do programu. Program bude pozostávať z troch samostatných modulov, pričom časť účastníkov vyberie na ďalšie etapy nezávislá komisia, ako je uvedené v oddiele 9 s názvom „Cena“.

CENA

10. Program bude pozostávať z troch samostatných modulov
 • Modul 1: Mentorstvá na prípravu virtuálneho portfólia
  Stovke prijatých účastníkov bude v období od 29. mája do 30. júna pridelený profesionálny mentor, ktorý ich bude podporovať v zdokonaľovaní ich portfólií. Každý účastník dostane najviac tri hodinové konzultácie. Všetky konzultácie sa uskutočnia online. 
 • Modul 2: Workshop
  Po skončení modulu 1 bude v júli vybraných 30 účastníkov, ktorí sa zúčastnia na päťdňovom workshope, ktorý sa bude konať v dňoch 2. – 6. septembra 2023 v Girone (v Španielsku) a v Perpignane (vo Francúzsku). Počas workshopu sa účastníci zúčastnia špecializovaných prednášok, skupinových prehliadok portfólia, praktických konzultácií, festivalu Visa pour l'image (ďalej len „festival“) a budú mať možnosť nadviazať kontakty so zástupcami z odvetvia zobrazovacích technológií a médií.
 • Modul 3: Prehliadka portfólia v Hamburgu
  V septembri bude vybraných 5 účastníkov, ktorí získajú 3-dňový výlet do Hamburgu (v Nemecku) a rezerváciu na prehliadke portfólia Hamburg Portfolio Review, ktorá sa uskutoční 15. až 17. septembra 2023. Počas podujatia sa účastníci zúčastnia na prehliadke portfólia a na ďalších stretnutiach s odborníkmi z odvetvia. Po tomto podujatí získa 5 účastníkov grant vo výške 2 000 eur a výbavu Canon v hodnote až 9 000 eur.
  Všetci účastníci budú predstavení miestnej organizácii Canon v danej krajine.
11.  Vybraných účastníkov modulov 2 a 3 predstaví priamo organizátor. Organizátor poskytne spiatočné cestovné lístky v ekonomickej triede letecky, resp. autobusom alebo vlakom (ak je to možné), ubytovanie s plnou penziou, stravu (raňajky, obed a večera) a cestovné poistenie (okrem krádeže alebo straty cenností) počas celého pobytu, ako je uvedené v bode 9.
12.  Aby sa predišlo pochybnostiam, organizátor nezodpovedá za sprostredkovanie víz pre akékoľvek aspekty súvisiace s cenou. Za to zodpovedá výhradne účastník.
13.  Ubytovacie služby sú určené len pre účastníka. Organizátor nepokryje žiadne iné výdavky, než sú uvedené vyššie.
14.  Účastníci musia zabezpečiť, aby boli k dispozícii počas vyššie uvedených dátumov 29. mája až 17. septembra 2023 v prípade ich výberu do ktoréhokoľvek z vyššie uvedených modulov. Spoločnosť Canon nemôže tieto dátumy nijak zmeniť ani prispôsobiť.
15.  Spoločnosť Canon môže podľa vlastného uváženia zahrnúť do tohtoročných 30 prijatých účastníkov modulu 2 aj niektorých účastníkov z minulého roka. To však len v prípade, že sa minulý rok nemohli zúčastniť modulu 2 z dôvodu mimoriadnych okolností.

AKO SA ZÚČASTNIŤ

16.  Registrácia je bezplatná. Účastníci budú mať šancu byť vybraní do programu len vtedy, keď predložia svoje portfólio (prostredníctvom URL (canon-europe.com/get-involved/student-development-program/submit/) v rámci vstupného obdobia. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 18 „Požiadavky týkajúce sa prihlášok“.
17.  Neúplné, neplatné alebo nevhodné prihlášky alebo prihlášky prijaté po dátume uzávierky nespĺňajú podmienky na účasť v programe.
18.  Od vybraných účastníkov sa bude požadovať, aby od 5. mája a najneskôr do 14. mája 2023 poskytli nasledovné:
 • potvrdenie účasti v programe,
 • fotografia pasu a/alebo občianskeho preukazu na overenie veku,
 • preukaz študenta a/alebo potvrdenie od školy/univerzity (alebo v prípade stáže od agentúry/časopisu) potvrdzujúce zápis v akademickom roku 2022/2023.
V prípade, ak účastníci do 14. mája 2023 nepotvrdia účasť a/alebo neposkytnú požadované dokumenty, doba spôsobilosti na účasť v programe uplynie a ich miesto bude poskytnuté ďalšiemu v poradí.
19.  Oficiálny a jediný jazyk iniciatívy je angličtina, nebudú zabezpečené žiadne prekladateľské služby. Aby bol program prínosom a účastníci mohli používať digitálne online prostredie, musia na primeranej úrovni ovládať anglický jazyk a mať potrebné nástroje a príslušné zručnosti.

POŽIADAVKY NA PRIHLÁŠKU

20.  Účastníci musia predložiť portfólio s maximálne dvoma (2) príbehmi/projektmi, pričom každý z nich môže obsahovať maximálne dvadsať (20) fotografií, spolu s opisom svojho projektu (projektov) v rozsahu maximálne 200 slov, životopis a popisky k obrázkom. Všetky písomné materiály musia byť dodané v angličtine. Obrazové súbory by mali byť vo formáte JPEG, max. 1 500 DPI, 2 000 px.

Dodatočné podporné dokumenty môžu predkladať aj účastníci. Môže ísť o nasledovné:
 • motivačný list k účasti v programe,
 • list s odporúčaním od profesora/školy/agentúry/časopisu/odborníka v odvetví.
21.  Všetky fotografie musia byť originály nasnímané uchádzačom.
22.  Fotografie predložené účastníkom nesmú obsahovať nič, čo by sa mohlo považovať za nezákonné alebo čo by porušovalo práva akejkoľvek tretej strany vrátane práv duševného vlastníctva, morálnych práv alebo práv na ochranu súkromia, resp.
23.  Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať neúplné alebo nezrozumiteľné prihlášky, t. j. prihlášky, ktoré inak nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky.

ZÁRUKY

24.  Odoslaním prihlášky uchádzač zaručuje nasledovné:
 • Uchádzač je výlučný autor fotografií.
 • Uchádzač disponuje vlastníckymi právami k fotografiám.
25.  Organizátor zaručuje nasledovné:
 1. Bude konať v rámci rozsahu práv udelených na základe týchto zmluvných podmienok.
 2. Organizátor môže chcieť použiť vaše meno a vybraté fotografie na účely reklamy, propagácie a publicity spoločnosti Canon, programu zdokonalenia pre študentov a ďalších vzdelávacích iniciatív spoločnosti Canon bez dodatočnej kompenzácie. V takýchto prípadoch bude organizátor kontaktovať účastníka a v súlade s odsekom 31 požiada o jeho povolenie. Toto povolenie nesmie byť bezdôvodne odmietnuté.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

26.  Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť uznať akýkoľvek príspevok alebo právo získať späť plnú hodnotu akejkoľvek ceny, ak dospeje k záveru, že došlo k zneužitiu alebo porušeniu zmluvných podmienok tejto súťaže.
27.  Organizátor nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody ani zranenia akejkoľvek povahy, ktoré ktorýkoľvek účastník utrpel v rámci tejto súťaže. Nič z v týchto pravidlách však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti organizátora za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti jeho zamestnancov alebo dodávateľov.
28.  V prípade sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania týchto pravidiel v akejkoľvek veci súvisiacej so súťažou bude rozhodnutie riaditeľov organizátora konečné a nebude sa o ňom viesť žiadna ďalšia korešpondencia.
29.  Všetky dane alebo poplatky uložené účastníkovi miestnou vládou v dôsledku jeho účasti v programe budú kompenzované organizátorom (alebo v závislosti od okolností jeho miestnou partnerskou spoločnosťou).
30.  Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť mená, mestá a krajiny účastníkov alebo zverejniť odovzdanie ceny po ukončení programu. Ak účastník so zverejnením týchto údajov nesúhlasí, musí to oznámiť organizátorovi v momente, keď ho organizátor informuje o prijatí.
31.  Uchádzači takisto súhlasia s tým, že ich môže organizátor a jeho delegáti kontaktovať na účely spravovania súťaže, resp. v prípade, že by organizátor chcel prediskutovať akékoľvek iné použitie fotografií prihlásených do súťaže.
32.  Cena je neprenosná a nie je možné nechať si namiesto nej vyplatiť hotovosť ani získať kredit. Ak ponúkaná cena nie je k dispozícii z dôvodov, ktoré možno pripísať vyššej moci, organizátor si vyhradzuje právo upraviť program.
33.  Organizátor neporušuje tieto zmluvné podmienky ani nenesie zodpovednosť za oneskorenie plnenia alebo neplnenie akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z týchto zmluvných podmienok, ak je dané oneskorenie plnenia alebo neplnenie výsledkom udalostí, okolností alebo príčin, ktoré sú mimo rozumnej kontroly vrátane, ale nie výlučne, požiarov, záplav, pandemických opatrení (okrem iného v dôsledku alebo v priamej alebo nepriamej súvislosti s ochorením Covid-19), vojen, vojnových činov (či už bola vojna vyhlásená, alebo nie), teroristických činov, povstaní, verejných nepokojov, občianskych nepokojov, štrajkov, výluk alebo iných narušení práce, prírodných pohrôm alebo činov, opomenutí alebo oneskorených konaní ktoréhokoľvek vládneho orgánu („vyššia moc“).
34.  Organizátor môže výlučne na základe vlastného uváženia ponúknuť odmietnutú alebo nepotvrdenú prihlášku inému uchádzačovi.

OSOBNÉ ÚDAJE

35.  Spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je správcom údajov vo vzťahu k všetkým údajom poskytnutým uchádzačmi. Poskytnuté osobné údaje sú bezpečne uložené a môžu byť prenesené na zabezpečený server mimo EHP.
36.  Spracovateľom údajov je spoločnosť Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258, USA, ktorá spravuje platformu prihlášok.
37.  Na osobné údaje získané od účastníkov sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Canon, ktoré sú dostupné na stránke https://myid.canon/canonid/#/policy.

JURISDIKCIA

38.  Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek prípadné spory, ktoré vzniknú na základe nich alebo v súvislosti s nimi, sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Holandska a podliehajú nevýhradnej jurisdikcii súdov v Amsterdame.

Verzia I, aktualizácia 25. januára 2023

Tiež by vás mohlo zaujímať

Zistite viac o rôznom vybavení a nástrojoch, ktoré zo študenta urobia profesionála.