PROGRAM ZDOKONALENIA PRE ŠTUDENTOV OD SPOLOČNOSTI CANON 2024

SÚŤAŽ 2024

Zmluvné podmienky

Do tejto súťaže sa môžete zapojiť odoslaním svojho portfólia do uplynutia lehoty na prihlásenie a v súlade s týmito podmienkami. Môžete získať šancu zúčastniť sa programu zdokonalenia pre študentov od spoločnosti Canon 2024, ktorý je plánovaný nasledovne:


1)  vyberie sa až 100 účastníkov, ktorým pomôžu odborné online konzultácie s mentormi z odvetvia v súvislosti s ich portfóliom a návrhom nového projektu,
2)  až 25 z týchto 100 účastníkov (podľa hodnotenia nezávislej komisie) bude vybraných na 4-dňový seminár pred účasťou na francúzskom festivale Visa pour l’Image a
3)  vyberú sa 3 z 25 účastníkov, ktorí dostanú grant vo výške 2 000 EUR a získať produkt značky Canon. Úplné znenie zmluvných podmienok nájdete tu.

Obdobie registrácie: od 12. februára 2024 do 7. marca 2024 (23:59 GMT)

ORGANIZÁTOR A SPRÁVCA PLATFORMY PRIHLÁŠOK


1.  Organizátorom je spoločnosť Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandsko („Organizátor“). Akákoľvek spoločnosť, dcérska spoločnosť, partnerstvo alebo iný subjekt, ktoré môžu byť občasne kontrolované alebo pod spoločnou kontrolou organizátora, budú ďalej označované ako „pridružená spoločnosť organizátora“, pričom organizátor a pridružená spoločnosť organizátora budú spoločne označované ako „skupina organizátora“.
2.  Spracovateľom údajov a správcom platformy prihlášok je spoločnosť Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258, USA.


Zapojením sa do tejto súťaže programu zdokonalenia pre študentov od spoločnosti Canon („súťaž“) všetci účastníci súhlasia s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok, ak to nebolo písomnou formou oznámené inak.

KVALIFIKÁCIA


3.  Všetci účastníci (ďalej len „účastníci“):
 • musia mať k 7. marcu 2024 18 rokov alebo viac,
 • musia mať trvalý pobyt v jednej z nižšie uvedených krajín a

  1. a) začali alebo majú dokončený vzdelávací program v krajinách uvedených nižšie počas akademického roku 2023 – 2024 alebo
  2. b) sa v danom období zúčastňujú stáže v agentúrach alebo časopisoch alebo
   c) musia byť nominovaní/schválení profesionálmi z fotografického priemyslu

 • Zoznam krajín:
  • Albánsko 
  • Alžírsko 
  • Angola
  • Arménsko 
  • Rakúsko
  • Azerbajdžan
  • Bahrajn
  • Belgicko
  • Benin
  • Bosna a Herzegovina
  • Botswana
  • Bulharsko
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Kamerun
  • Kapverdy
  • Stredoafrická republika
  • Čad
  • Komory
  • Chorvátsko
  • Cyprus
  • Česká republika
  • Konžská demokratická republika
  • Dánsko
  • Džibuti
  • Egypt
  • Rovníková Guinea
  • Eritrea
  • Estónsko
  • Etiópia
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Gabon
  • Gruzínsko
  • Nemecko
  • Ghana
  • Grécko
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Maďarsko
  • Island
  • Irán
  • Irak
  • Írsko
  • Izrael
  • Taliansko
  • Pobrežie Slonoviny
  • Jordán
  • Kazachstan
  • Keňa
  • Saudská Arábia
  • Kosovo
  • Kuvajt
  • Kirgizsko
  • Lotyšsko
  • Libanon
  • Lesotho
  • Libéria
  • Líbya
  • Litva
  • Luxembursko
  • Madagaskar
  • Malawi
  • Mali
  • Malta
  • Mauritánia
  • Maurícius
  • Mayotte
  • Moldavsko
  • Čierna Hora
  • Maroko
  • Mozambik
  • Namíbia
  • Holandsko
  • Niger
  • Nigéria
  • Severné Macedónsko
  • Nórsko
  • Omán
  • Poľsko
  • Portugalsko
  • Katar
  • Kongo
  • Réunion
  • Rumunsko
  • Rwanda
  • Svätá Helena
  • Svätý Tomáš a Princov ostrov
  • Saudská Arábia
  • Senegal
  • Srbsko
  • Seychely
  • Sierra Leone
  • Slovensko
  • Slovinsko
  • Somálsko
  • Južná Afrika
  • Južný Sudán
  • Španielsko
  • Sudán
  • Svazijsko
  • Švédsko
  • Švajčiarsko
  • Sýria
  • Tadžikistan
  • Tanzánia
  • Gambia
  • Togo
  • Tunisko
  • Turkménsko
  • Uganda
  • Ukrajina
  • Spojené arabské emiráty
  • Spojené kráľovstvo
  • Uzbekistan
  • Západná Sahara
  • Jemen
  • Zambia
  • Zimbabwe
4.  Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo overiť kvalifikovanosť účastníkov a ich prijatie tým, že si vyžiada kópiu vášho preukazu totožnosti a buď doklad o vašom zápise do kvalifikačného kurzu/stáže/agentúry, alebo v prípade účastníkov, ktorí sa prihlásili na základe nominácie odborníkov z fotografického priemyslu, odporúčací list od odborníka, ktorý účastníka odporúča.
5.  Účastníci, ktorí navštevovali výučbu modulu 2 alebo 3 programu zdokonalenia pre študentov od spoločnosti Canon v roku 2022 alebo 2023 nie sú spôsobilí na zápis a/alebo účasť.
6.  Zamestnanci organizátora, jeho dcérskych spoločností, rodinní príslušníci, zástupcovia ani iné strany priamo zapojené do tohto programu a sponzorstva nespĺňajú kvalifikáciu zúčastniť sa. 

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PROGRAME ZDOKONALENIA PRE ŠTUDENTOV OD SPOLOČNOSTI CANON

PROCES VÝBERU


7.  Po uplynutí obdobia na prihlasovanie vyberie nezávislá porota zložená zo zamestnancov spoločnosti Canon a externých odborníkov z odvetvia vyberie až 100 prihlášok, ktoré budú zaradené do programu zdokonalenia pre študentov od spoločnosti Canon (ďalej len „program“). Prihlášky budú hodnotené na základe rozprávačských zručností, autenticity, príbehu, biografie a celkovej kvality portfólia.
8.  Spôsobilí účastníci s prihláškami spĺňajúcimi požiadavky budú vybratí a informovaní o výsledku hodnotenia do 29. marca 2024.
9.  Vybrané osoby sa stanú „účastníkmi“ a postúpia do programu. Program bude pozostávať z troch samostatných modulov, pričom časť účastníkov vyberie na ďalšie etapy nezávislá komisia, ako je uvedené v oddiele 10 s názvom „Cena“.

CENA


10. Program bude pozostávať z troch samostatných modulov
 • Modul 1: Mentorstvá na prípravu virtuálneho portfólia
  Až 100 prijatým účastníkom bude v období od 22. apríla do 31. mája pridelený profesionálny mentor, ktorý ich bude podporovať v zdokonaľovaní ich portfólií a navrhovaní nových projektov. Každý účastník dostane najviac tri hodinové konzultácie. Všetky konzultácie sa uskutočnia online. 
 • Modul 2: Seminár
  Po skončení modulu 1 sa v júni vyberie 25 účastníkov, ktorí sa zúčastnia na 4-dňovom seminári, ktorý sa bude konať v dňoch od 31. augusta do 4. septembra 2024 v Girone (v Španielsku) a v Perpignane (vo Francúzsku). Počas seminára sa účastníci zúčastnia špecializovaných prednášok, skupinových prehliadok portfólia, praktických konzultácií, festivalu Visa pour l’Image (ďalej len „festival“) a budú mať možnosť nadviazať kontakty so zástupcami z odvetvia zobrazovacích technológií a médií.
 • Modul 3: Zariadenie a grant
  V septembri sa vyberú 3 účastníci, ktorí dostanú grant vo výške 2 000 EUR (dve tisíc eur) na vytvorenie nového fotografického projektu a produkty značky Canon, ako sú telo fotoaparátu a objektív, ktorý vyberie organizátor. 3 vybraní účastníci budú po udelení grantu môcť:
 • dokončiť svoj projekt na základe návrhu, ktorý predložili na konci prvého modulu do 1. júla 2025,
 • poskytnúť 10 obrázkov s vysokým rozlíšením podľa dohody medzi účastníkom a organizátorom,

 • Všetci účastníci budú predstavení miestnej organizácii Canon v danej krajine.
11.  Vybraných účastníkov modulov 2 predstaví priamo organizátor. Organizátor poskytne spiatočné cestovné lístky v ekonomickej triede letecky, resp. autobusom alebo vlakom (ak je to možné), ubytovanie s plnou penziou, stravu (raňajky, obed a večera) a cestovné poistenie (okrem krádeže alebo straty cenností) počas celého pobytu, ako je uvedené v bode 10.
12.  Aby sa predišlo pochybnostiam, organizátor nezodpovedá za sprostredkovanie víz pre akékoľvek aspekty súvisiace s cenou. Za to zodpovedá výhradne účastník.
13.  Ubytovacie služby sú určené len pre účastníka. Organizátor nepokryje žiadne iné výdavky, než sú uvedené vyššie.
14.  Účastníci musia zabezpečiť, aby boli k dispozícii počas vyššie uvedených dátumov 22. apríla až 4. septembra 2024 v prípade ich výberu do ktoréhokoľvek z vyššie uvedených modulov. Spoločnosť Canon nemôže tieto dátumy nijak zmeniť ani prispôsobiť.
15.  Od účastníkov vybraných pre moduly 2 a 3 sa očakáva, že podpíšu dodatočnú dokumentáciu umožňujúcu používanie ich mena či obsahu a poskytnú určité práva na účely reklamy, propagácie a publicity pre program rozvoja študentov a iné vzdelávacie iniciatívy spoločnosti Canon bez dodatočnej kompenzácie, zhrnuté nasledovne:
 • Modul 2: Účastníci budú vyzvaní, aby poskytli práva na používanie obrázkov ich portfólií, ktoré poslali počas programu, osobné údaje (meno, snímku a podobizeň) a obsah (vyhlásenia (ústne alebo písomné) a fotografie vytvorené počas programu) na propagáciu programu a ich samých ako účastníkov na webových stránkach, účtoch a kanáloch sociálnych sietí, priamych správ, firemných prezentácií, videí či správ, tlačových správ, výstavách (online/offline), letákoch, baneroch spoločnosti Canon.
 • Modul 3: Finalisti budú vyzvaní, aby poskytli práva na používanie obrázkov ich projektu vytvoreného pomocou grantu na propagáciu programu a ich samých ako účastníkov na webových stránkach, účtoch a kanáloch sociálnych sietí, priamych správ, firemných prezentácií, videí či správ, tlačových správ, výstavách (online/offline), letákoch, baneroch spoločnosti Canon.

AKO SA ZÚČASTNIŤ16.  Registrácia je bezplatná. Účastníci budú mať šancu byť vybraní do programu len vtedy, keď predložia svoje portfólio a návrh nového projektu (prostredníctvom URL (canon-europe.com/get-involved/student-development-program/submit/) v rámci vstupného obdobia. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 20 „Požiadavky týkajúce sa prihlášok“.
17.  Neúplné, neplatné alebo nevhodné prihlášky alebo prihlášky prijaté po dátume uzávierky nespĺňajú podmienky na účasť v programe.
18.  Od vybraných účastníkov sa bude požadovať, aby od 29. marca a najneskôr do 7. apríla 2024 poskytli nasledovné:
 • potvrdenie účasti v programe,
 • fotografia pasu a/alebo občianskeho preukazu na overenie veku,
 • preukaz študenta a/alebo potvrdenie od školy/univerzity (alebo v prípade stáže od agentúry/časopisu) potvrdzujúce zápis v akademickom roku 2023/2024.
V prípade, ak účastníci do 7. apríla 2024 nepotvrdia účasť a/alebo neposkytnú požadované dokumenty, doba spôsobilosti na účasť v programe uplynie a ich miesto bude poskytnuté ďalšiemu v poradí.
19.  Oficiálny a jediný jazyk iniciatívy je angličtina, nebudú zabezpečené žiadne prekladateľské služby. Aby bol program prínosom a účastníci mohli používať digitálne online prostredie, musia na primeranej úrovni ovládať anglický jazyk a mať potrebné nástroje a príslušné zručnosti.

POŽIADAVKY NA PRIHLÁŠKU


20.  Účastníci budú musieť predložiť portfólio, ktoré bude pozostávať až z dvoch príbehov/projektov, pričom každý z nich bude obsahovať maximálne dvadsať (20) obrázkov spolu s opisom ich projektov v rozsahu maximálne 200 slov, nový návrh projektu (max. 1 napísaná stránka; ďalšie podrobnosti môžete nájsť na (https://www.canon-europe.com/get-involved/student-development-programme/faq/), životopis a popiskami k obrázkom. Všetky písomné materiály musia byť dodané v angličtine. Obrazové súbory by mali byť vo formáte JPEG, max. 1 500 DPI, 2 000 px.

Dodatočné podporné dokumenty môžu predkladať aj účastníci. Môže ísť o nasledovné:
 • motivačný list k účasti v programe,
 • list s odporúčaním od profesora/školy/agentúry/časopisu/odborníka v odvetví.
21.  Všetky fotografie musia byť originály nasnímané uchádzačom.
22.  Fotografie predložené účastníkom nesmú obsahovať nič, čo by sa mohlo považovať za nezákonné alebo čo by porušovalo práva akejkoľvek tretej strany vrátane práv duševného vlastníctva, morálnych práv alebo práv na ochranu súkromia, resp.
23.  Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať neúplné alebo nezrozumiteľné prihlášky, t. j. prihlášky, ktoré inak nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky.

ZÁRUKY


24.  Odoslaním prihlášky uchádzač zaručuje nasledovné:
 • Uchádzač je výlučný autor fotografií a návrhu projektu.
 • Uchádzač je vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva a iných vlastníckych práv fotografií a návrh projektu.
 • Fotografie, návrhy projektov a akýchkoľvek iných materiálov predložených účastníkom nesmú obsahovať nič, čo by sa mohlo považovať za nezákonné alebo čo by porušovalo práva akejkoľvek tretej strany vrátane práv duševného vlastníctva, morálnych práv alebo práv na ochranu súkromia.
 • Účastník neposlal žiadne obrázky vytvorené, vygenerované, upravované, zložené alebo spracované pomocou akéhokoľvek softvéru, nástrojov alebo technológie s akoukoľvek zabudovanou formou umelej inteligencie. To zahŕňa (okrem iného) akékoľvek použitie generatívnej umelej inteligencie vrátane funkcie generatívneho vypĺňania. Používanie funkcií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výrobnej špecifikácie fotoaparátov (napr. automatické zaostrovanie a spracovanie obrazu) však nebude mať za následok automatickú diskvalifikáciu, pokiaľ nie je podozrenie, že fotoaparát nebol žiadnym spôsobom upravený.
 • Všetci prijatí účastníci budú musieť poslať súbory RAW ich predložených obrázkov, ako súčasť ich finálneho portfólia na konci modulu 1, ktorý sa bude analyzovať za účelom použitia technológie umelej inteligencie, a môže sa použiť aj na posúdenie iných súťažných kritérií (napr. kompozíciu, nadmerné upravovanie či manipuláciu), podľa uváženia poroty. Nepredloženie súboru RAW pred stanoveným termínom bude mať za následok diskvalifikáciu.
 • Uchádzačov návrh projektu neobsahuje žiadne dôverné alebo obmedzené informácie uchádzača alebo tretej strany. Uchádzač rozumie, že pokiaľ ide o návrh projektu, spoločnosť Canon nepodlieha mlčanlivosti.
25.  Organizátor zaručuje nasledovné:
 1. Bude konať v rámci rozsahu práv udelených na základe týchto zmluvných podmienok.
 2. Organizátor môže chcieť použiť vaše meno a vybraté fotografie na účely reklamy, propagácie a publicity spoločnosti Canon, programu zdokonalenia pre študentov a ďalších vzdelávacích iniciatív spoločnosti Canon bez dodatočnej kompenzácie. V takýchto prípadoch bude organizátor kontaktovať účastníka a v súlade s odsekom 31 požiada o jeho povolenie. Toto povolenie nesmie byť bezdôvodne odmietnuté.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI


26.  Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť uznať akýkoľvek príspevok alebo právo získať späť plnú hodnotu akejkoľvek ceny, ak dospeje k záveru, že došlo k zneužitiu alebo porušeniu zmluvných podmienok tejto súťaže.
27.  Organizátor nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody ani zranenia akejkoľvek povahy, ktoré ktorýkoľvek účastník utrpel v rámci tejto súťaže. Nič z v týchto pravidlách však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti organizátora za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti jeho zamestnancov alebo dodávateľov.
28.  V prípade sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania týchto pravidiel v akejkoľvek veci súvisiacej so súťažou bude rozhodnutie riaditeľov organizátora konečné a nebude sa o ňom viesť žiadna ďalšia korešpondencia.
29.  Všetky dane alebo poplatky uložené účastníkovi miestnou vládou v dôsledku jeho účasti v programe budú kompenzované organizátorom (alebo v závislosti od okolností jeho miestnou partnerskou spoločnosťou).
30.  Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť mená, mestá a krajiny účastníkov alebo zverejniť odovzdanie ceny po ukončení programu. Ak účastník so zverejnením týchto údajov nesúhlasí, musí to oznámiť organizátorovi v momente, keď ho organizátor informuje o prijatí.
31.  Uchádzači takisto súhlasia s tým, že ich môže organizátor a jeho delegáti kontaktovať na účely spravovania súťaže, resp. v prípade, že by organizátor chcel prediskutovať akékoľvek iné použitie fotografií prihlásených do súťaže.
32.  Cena je neprenosná a nie je možné nechať si namiesto nej vyplatiť hotovosť ani získať kredit. Ak ponúkaná cena nie je k dispozícii z dôvodov, ktoré možno pripísať vyššej moci, organizátor si vyhradzuje právo upraviť program.
33.  Organizátor neporušuje tieto zmluvné podmienky ani nenesie zodpovednosť za oneskorenie plnenia alebo neplnenie akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z týchto zmluvných podmienok, ak je dané oneskorenie plnenia alebo neplnenie výsledkom udalostí, okolností alebo príčin, ktoré sú mimo rozumnej kontroly vrátane, ale nie výlučne, požiarov, záplav, pandemických opatrení (okrem iného v dôsledku alebo v priamej alebo nepriamej súvislosti s ochorením Covid-19), vojen, vojnových činov (či už bola vojna vyhlásená, alebo nie), teroristických činov, povstaní, verejných nepokojov, občianskych nepokojov, štrajkov, výluk alebo iných narušení práce, prírodných pohrôm alebo činov, opomenutí alebo oneskorených konaní ktoréhokoľvek vládneho orgánu („vyššia moc“).
34.  Organizátor môže výlučne na základe vlastného uváženia ponúknuť odmietnutú alebo nepotvrdenú prihlášku inému uchádzačovi.

OSOBNÉ ÚDAJE


35.  Spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je správcom údajov vo vzťahu k všetkým údajom poskytnutým uchádzačmi. Poskytnuté osobné údaje sú bezpečne uložené a môžu byť prenesené na zabezpečený server mimo EHP.
36.  Spracovateľom údajov je spoločnosť Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258, USA, ktorá spravuje platformu prihlášok.
37.  Na osobné údaje získané od účastníkov sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Canon, ktoré sú dostupné na stránke https://myid.canon/canonid/#/policy.

JURISDIKCIA 


38.  Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek prípadné spory, ktoré vzniknú na základe nich alebo v súvislosti s nimi, sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Holandska a podliehajú nevýhradnej jurisdikcii súdov v Amsterdame.

Verzia I, aktualizácia 15. januára 2024

Tiež by vás mohlo zaujímať

Zistite viac o rôznom vybavení a nástrojoch, ktoré zo študenta urobia profesionála.