Zmluvné podmienky

LOSOVANIE O CENY S BEZPLATNOU ÚČASŤOU – súťaž o fotoaparát CANON EOS RP

1. ORGANIZÁTOR A ÚČASTNÍCI

1.1. Organizátorom je spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkekerweg, 1185 XB, Holandsko („Canon“).

1.2. Všetci uchádzači („Účastníci“) musia mať trvalé bydlisko v Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Poľsku, Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Nórsku, Švédsku, Dánsku, Fínsku, Rusku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Grécku, Turecku, Bahrajne, Iráne, Iraku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Ománe, Katare, Saudskej Arábii, Sýrii, Spojených arabských emirátoch, Jemene, Rumunsku, Slovinsku, Bulharsku, Rakúsko, na Ukrajine alebo v Chorvátsku a musia mať viac ako 18 rokov.

1.3. Zamestnanci spoločnosti Canon, jej dcérskych spoločností, ich rodinní príslušníci, zástupcovia a iné strany priamo zapojené do tejto propagačnej akcie a sponzorstva nie sú oprávnení zúčastniť sa.

1.4. Má sa za to, že všetci Účastníci, ktorí sa prihlásili do tejto súťaže, súhlasia s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok, ak nebolo písomnou formou oznámené inak.

2.   LOSOVANIE A AKO SA ZAPOJIŤ

2.1. Losovanie o ceny s bezplatnou účasťou sa uskutoční v priestoroch spoločnosti Canon a bude prebiehať od 14. februára do 14. apríla 2019.

2.2. Do losovania o ceny s bezplatnou účasťou, v ktorom možno vyhrať fotoaparát Canon EOS RP (ďalej len „Cena“), budú zaradení len uchádzači, ktorí vyplnia svoje údaje na prihlásenie do losovania.

2.3. Každý sa môže prihlásiť len raz.

2.4. Prihlášky doručené po dátume uzávierky nebudú do tohto losovania o ceny s bezplatnou účasťou zaradené. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo diskvalifikovať neúplné alebo nečitateľné prihlášky.

3. CENA

3.1. Spomedzi všetkých platných prihlášok doručených v termíne od 14. februára do 14. apríla 2019 budú náhodne vylosovaní 2 výhercovia.

3.2. Každý výherca získa fotoaparát Canon EOS RP.

3.3. Cena je neprenosná a nie je možné nechať si namiesto nej vyplatiť hotovosť ani získať kredit. V prípade, že ponúkaná cena nebude k dispozícii z dôvodov, na ktoré nemáme vplyv, spoločnosť Canon si vyhradzuje právo ponúknuť alternatívnu cenu rovnakej alebo vyššej hodnoty.

4. VÝBER VÝHERCOV

4.1. Jednotliví výhercovia budú spomedzi všetkých platných prihlášok vybratí pomocou generátora náhodných čísel a ich mená oznámi spoločnosť Canon.

4.2. Spoločnosť Canon uverejní informácie o výhercoch 1. 5. 2019 a následne bude výhercov kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej vo formulári s údajmi s cieľom dohodnúť si podrobnosti týkajúce sa doručenia Ceny.

4.3. Ak výherca Cenu odmietne alebo si nárok na ňu neuplatní do 7 dní odkedy ho spoločnosť Canon kontaktovala prostredníctvom e-mailu, pôvodnému vyhlásenému výhercovi Cena prepadne.

4.4. Spoločnosť Canon môže výlučne na základe vlastného uváženia udeliť Cenu inému uchádzačovi.

4.5. Výhercom bude Cena zaslaná kuriérom do 31. 05. 2019.

4.6. Cena zodpovedá popisu uvedenému v čase jej ohlásenia.

4.7. Organizátor poskytuje Cenu výhercom losovania o ceny s bezplatnou účasťou v dobrej viere. Ak výherca nemôže Cenu z akýchkoľvek dôvodov prijať, musí túto skutočnosť organizátorovi čo najskôr oznámiť.

5. OSOBNÉ ÚDAJE

5.1. Spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandsko, je prevádzkovateľ vo vzťahu k všetkým údajom poskytnutým účastníkmi. Poskytnuté osobné údaje sú bezpečne uložené a môžu byť prenesené na zabezpečený server mimo EHP. Na osobné údaje získané od Účastníkov sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Canon, ktoré sú dostupné na stránke https://myid.canon/canonid/#/policy.

5.2. Spoločnosť Canon vás bude kontaktovať v súvislosti s organizovaním losovania o ceny s bezplatnou účasťou alebo v prípade, že by chcela prejednať prípadné iné použitie informácií poskytnutých na účely losovania o ceny s bezplatnou účasťou.

5.3. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zverejniť meno a mesto výhercu alebo spropagovať ktorékoľvek odovzdanie cien po vylosovaní výhercov.

6. VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI

6.1. Vo výnimočných prípadoch môže spoločnosť Canon zrušiť Cenu a/alebo zmeniť iné podmienky propagačnej akcie za predpokladu, že sú takéto zmeny nevyhnutné a možno ich z rozumných dôvodov odôvodniť.

6.2. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo odmietnuť uznať akúkoľvek prihlášku alebo právo získať späť plnú hodnotu akejkoľvek ceny, ak dospeje k záveru, že došlo k zneužitiu alebo porušeniu zmluvných podmienok tohto losovania o ceny s bezplatnou účasťou.

6.3. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody ani zranenia akejkoľvek povahy, ktoré akýkoľvek Účastník utrpel v rámci tejto propagačnej akcie. Nič z v týchto podmienkach však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo dodávateľov spoločnosti.

6.4. V prípade sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania týchto pravidiel v akejkoľvek veci súvisiacej s losovaním o ceny s bezplatnou účasťou bude rozhodnutie riaditeľov spoločnosti Canon konečné a nebude sa o ňom viesť žiadna ďalšia korešpondencia.

6.5. Ak súd v príslušnej jurisdikcii alebo iný kompetentný orgán uzná niektoré ustanovenie týchto podmienok za neplatné, nezákonné alebo právne neúčinné, v takom prípade bude príslušné ustanovenie oddelené od zvyšných ustanovení týchto podmienok, ktoré budú naďalej platiť v plnom rozsahu povolenom zákonom.

7. PRÁVO A JURISDIKCIA

V rámci tejto súťaže sa na vás ako spotrebiteľa vzťahujú zákony krajiny vášho pobytu a máte nárok na predkladanie súdnych žalôb vo vlastnom jazyku a na miestnych súdoch. O vašich právach vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto podmienky neobmedzujú vaše zákonné práva, na ktoré by ste mohli mať nárok.