PODMIENKY POUŽÍVANIA CANON BUSINESS ID

Podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) sú záväznou zmluvou medzi spoločnosťou Canon Europa N.V. (registračné číslo spoločnosti: 33166721; IČ DPH: NL005916343B01, kontaktná adresa: www.canon-europe.com) (ďalej len „Canon“) a subjektom, ktorý sa registruje na účet Business ID (ďalej len „Spoločnosť“, „vy“ alebo „váš“) a firemný účet pre organizáciu, ktorá riadi vaše používanie „účtu Business ID“ definovaného v článku 1 tejto zmluvy.

Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Podmienky podľa vlastného uváženia. Keď sa Podmienky upravia, spoločnosť Canon zverejní upravené Podmienky na svojom portáli a upozorní vás na takúto úpravu. Ak nesúhlasíte s upravenými Podmienkami, budete môcť vymazať svoj účet Business ID.

1. Definícia účtu Business ID

„Účet Business ID“ je váš účet, ktorý vám umožňuje používať rôzne webové stránky, aplikácie, platformy a služby spoločnosti Canon (ďalej len „Služby“). Služby môžu mať svoje vlastné podmienky používania, ktoré budete musieť odsúhlasiť samostatne.

2. Firemný účet

2.1. Vytvorením účtu Business ID vyhlasujete, že (i) jednotlivec konajúci v mene Spoločnosti má oprávnenie vytvoriť firemný účet pre Spoločnosť, (ii) zaviazať Spoločnosť, (iii) Spoločnosť má všetky potrebné práva, právomoci a oprávnenia uzatvoriť túto zmluvu, plniť svoje záväzky vyplývajúce z nej a udeľovať práva a oprávnenia v nej a (iv) Spoločnosť je oprávneným subjektom. „Oprávnené subjekty“ zahŕňajú všetky typy podnikov (napríklad korporácie, partnerstvá, podniky jednotlivcov a družstvá), všetky typy vládnych subjektov (ústredné, miestne a polovládne subjekty, verejné inštitúcie, ako sú verejné školy a nemocnice) a všetky typy neziskových organizácií. Jednotlivcovi, ktorý vytvorí účet v mene Spoločnosti, bude pridelená rola hlavného používateľa.

2.2. Pre vašu organizáciu bude vytvorený firemný účet. Môžete splnomocniť iných na vytvorenie používateľského účtu pridruženého k vášmu firemnému účtu. Zodpovedáte za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú v rámci vášho firemného účtu a akýchkoľvek pridružených používateľských účtov, a musíte zabezpečiť, aby vaši používatelia dodržiavali zásady prijateľného používania a túto zmluvu. Zodpovedáte za udržiavanie bezpečnosti hesiel spojených s vaším firemným účtom a používateľskými účtami; ak sa domnievate, že neoprávnená osoba má prístup k vášmu heslu, účtu Business ID alebo pridruženému používateľskému účtu, musíte nás okamžite kontaktovať a zmeniť akékoľvek napadnuté heslá.

2.3. Pri registrácii nám poskytnete určité aktuálne informácie týkajúce sa firmy vrátane vášho celého mena, funkcie/role, spoločnosti/organizácie a e-mailovej adresy zamestnanca, pričom všetky musia byť presné, pravdivé a aktuálne. Overíme vaše registračné údaje a vydáme vám heslo. Vyhradzujeme si právo odmietnuť vytvorenie vášho účtu z akéhokoľvek dôvodu.

2.4. Spoločnosť Canon očakáva, že zadáte presné, aktuálne a úplné informácie, ktoré požadujeme, vrátane vašej e-mailovej adresy a hesla. Nesmiete použiť e-mailovú adresu, na ktorej používanie nemáte oprávnenie a spoločnosť Canon vás na nej nemôže kontaktovať. Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne škody alebo straty, ktoré môžete utrpieť v prípade, že zadáte nesprávne informácie alebo ich zabudnete aktualizovať.

2.5. Za zachovanie dôvernosti svojho hesla nesiete výhradnú zodpovednosť. Bez ohľadu na čokoľvek iné v tejto zmluve si vyhradzujeme právo uplatniť akékoľvek a všetky nároky voči vám a akémukoľvek používateľovi vášho účtu. Váš účet je platný iba počas obdobia, keď ste zamestnaní v organizácii uvedenej vo vašej prvotnej registračnej žiadosti. Máte zakázaný prístup k svojmu účtu ihneď po ukončení pracovného pomeru s touto organizáciou.

2.6. Čo najskôr nám oznámite (i) ak vám bude udelený prístup k informáciám, o ktorých sa, konajúc primerane, domnievate, že by ste k nim vzhľadom na svoju funkciu/rolu/spoločnosť/organizáciu nemali mať prístup a/alebo (ii) ak sa dozviete, že niekomu vo vašej spoločnosti/organizácii bol udelený prístup k informáciám, o ktorých sa, konajúc primerane, domnievate, že by k nim vzhľadom na svoju funkciu/rolu nemal mať prístup.

3. Roly a povolenia

3.1. Povolenia hlavného používateľa zahŕňajú, okrem iného, spravovanie informácií o firemnom účte, vytváranie/pozývanie/deaktivovanie/požiadanie o obnovenie hesla pre používateľské účty, schvaľovanie/odmietanie žiadostí a používanie oprávnení, schvaľovanie/odmietanie cenových ponúk, spravovanie akýchkoľvek predplatných a prístupu k službám a iné.

3.2. Prístup k službám/propozíciám sa udeľuje spoločnosti ako celku, nie konkrétnym používateľom, a na hlavných používateľov sa vzťahuje automaticky.

3.3. Hlavný používateľ môže používateľom udeliť alebo odobrať prístup k službám. Môže byť rovnaký alebo v menšej miere ako má spoločnosť, ale nikdy nie v miere väčšej.

Používateľské oprávnenia zahŕňajú, okrem iného, zobrazovanie informácií o firemnom účte, vznášanie žiadostí a žiadanie o používanie oprávnení.

4. Informácie spoločnosti

Vyžadujeme, aby ste poskytli informácie o vašej organizácii, aby sme mohli overiť stav firmy, informácie o vás a používateľoch, ktorí budú mať prístup k firemnému účtu a budú ho používať. Zabezpečíte, aby všetky informácie, ktoré nám poskytnete, boli vždy presné a úplné. Môžeme použiť a zdieľať informácie, ktoré poskytnete (napríklad názov vašej organizácie, adresy, IČ DPH) s ostatnými vo vašej organizácii a tretími stranami, aby sme potvrdili presnosť týchto informácií a vašu oprávnenosť používať firemný účet alebo určité služby (napr. na potvrdenie, že ste držiteľom platného oprávnenia, certifikácie alebo poverenia, ak sa to vyžaduje).

5. Platobné podmienky a úverový limit

Pri zakladaní firemného účtu pre svoju spoločnosť si budete môcť vybrať preferovaný spôsob platby. V prípade, že by ste ho chceli neskôr zmeniť, budete musieť kontaktovať podporu spoločnosti Canon na adresehttps://www.canon-europe.com/contact_us/

Po overení firemného účtu pre vašu spoločnosť môže byť nastavený úverový limit a budete o tom informovaní. Úverový limit sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

6. OSOBNÉ ÚDAJE

Spoločnosť Canon použije vaše osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov firemných zákazníkov spoločnosti Canon https://www.canon-europe.com/privacy/privacy-notice/

7. Zrušenie účtu zo strany spoločnosti Canon

Spoločnosť Canon môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť váš účet Business ID, ak:

(1) nedodržiavate tieto Podmienky a/alebo podmienky Služby;

(2) existuje žiadosť súdu, vládneho orgánu, príslušného dozorného orgánu alebo iného úradného orgánu v súlade so zákonom alebo predpisom;

(3) dôjde k neočakávanému technickému alebo bezpečnostnému problému vyplývajúcemu z účtu Business ID a/alebo Služby alebo v súvislosti s nimi;

(4) spoločnosť Canon vás nemôže kontaktovať prostredníctvom vašej zaregistrovanej e-mailovej adresy; alebo

(5) spoločnosť Canon považuje vaše používanie účtu Business ID a/alebo Služby za nevhodné z akéhokoľvek dôvodu.

V prípade zrušenia vášho účtu nebudete môcť používať celý účet Business ID a/alebo Službu alebo ich časť. Spoločnosť Canon nezodpovedá vám ani žiadnej tretej strane za žiadnu škodu alebo stratu, ktorú vy alebo tretia strana utrpíte v dôsledku takéhoto zrušenia a nedostupnosti celého účtu Business ID a/alebo Služby alebo ich časti.

8. Zrušenie účtu z vašej strany

Svoj účet môžete kedykoľvek zrušiť v súlade s postupom určeným spoločnosťou Canon.

9. Zakázané činnosti

Súhlasíte s tým, že účet Business ID nebudete používať na:

(1) spracovávanie akéhokoľvek obsahu, ktorý je nezákonný, obťažujúci, výhražný, škodlivý, delikventný, hanlivý, nactiutŕhačský, urážlivý, násilný, obscénny, vulgárny, narúšajúci súkromie iných, nenávistný, rasovo alebo eticky urážlivý alebo inak nevhodný;

(2) zapájanie sa do akéhokoľvek konania, ktoré porušuje akýkoľvek zákon, nariadenie, usmernenie, pravidlo, príkaz, zmluvu alebo verejný poriadok;

(3) podieľanie sa na porušovaní autorských práv, ochrannej známky, patentu, obchodného tajomstva alebo iných práv duševného vlastníctva;

(4) podieľanie sa na porušovaní práv na súkromie alebo akýchkoľvek iných zákonných alebo morálnych práv inej osoby;

(5) spracovávanie obscénnych obrázkov, detskej pornografie, obrázkov zneužívania detí alebo akýchkoľvek iných podobných obrázkov;

(6) spracovávanie informácií podnecujúcich vojnu, rasovú diskrimináciu, náboženské prenasledovanie, obchodovanie s ľuďmi, prostitúciu, násilie, brutalitu alebo užívanie drog;

(7) navrhovanie, vyvíjanie alebo vyrábanie zbraní hromadného ničenia alebo sa zapájanie do terorizmu alebo iných vojenských činov;

(8) podieľanie sa na akýchkoľvek činoch spojených s trestnými činmi, ako je bránenie obchodu alebo podvod;

(9) prenasledovanie, obťažovanie, vyhrážanie sa alebo ubližovanie iným osobám;

(10) vydávanie sa za inú osobu alebo subjekt alebo nepravdivé prezentovanie sa za ne alebo iné nepravdivé prezentovanie svojej príslušnosti k inej osobe alebo subjektu;

(11) spracovávanie vírusov alebo akýkoľvek iných počítačových kódov, súborov alebo programov určených na poškodenie, zasahovanie alebo obmedzovanie normálnej prevádzky účtu Business ID;

(12) porušovanie bezpečnosti účtu Business ID hackovaním, podvodným získavaním hesiel alebo inými prostriedkami;

(13) zasahovanie alebo narúšanie účtu Business ID alebo akýchkoľvek serverov alebo sietí používaných na poskytovanie účtu Business ID alebo akýchkoľvek zásad, požiadavok alebo predpisov sietí využívaných na poskytovanie účtu Business ID; alebo

(14) zapojenie sa do iného konania, ktoré spoločnosť Canon považuje za nevhodné.

10. Vylúčenie zodpovednosti

ÚČET BUSINESS ID A SOFTVÉR, KTORÝ SA POUŽÍVA PRE ÚČET BUSINESS ID, SA POSKYTUJE „V STAVE, V AKOM JE“ A „V STAVE, V AKOM JE K DISPOZÍCII“. SPOLOČNOSŤ CANON NEPOSKYTUJE ŽIADNE PREHLÁSENIA ANI ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ, TÝKAJÚCE SA POSKYTOVANIA A FUNGOVANIA ÚČTU BUSINESS ID A SOFTVÉRU, KTORÝ SA POUŽÍVA PRE ÚČET BUSINESS ID. POUŽÍVANIE ÚČTU BUSINESS ID A SOFTVÉRU, KTORÝ SA POUŽÍVA PRE ÚČET BUSINESS ID, JE NA VAŠOM VLASTNOM UVÁŽENÍ A RIZIKU, A STE V PLNEJ MIERE ZODPOVEDNÍ ZA VŠETKY ŠKODY ALEBO STRATY VZNIKNUTÉ Z VÁŠHO POUŽÍVANIA ÚČTU BUSINESS ID A SOFTVÉRU, KTORÝ SA POUŽÍVA PRE ÚČET BUSINESS ID, A SPOLOČNOSŤ CANON ZA NE NIE JE ZODPOVEDNÁ.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ CANON VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ VRÁTANE, OKREM INÉHO, AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNE POUŽITIE ALEBO ÚČEL, KOMPATIBILITY ÚČTU BUSINESS ID S KONKRÉTNYM POUŽITÍM ALEBO ÚČELOM A NEPORUŠOVANIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA. SPOLOČNOSŤ CANON NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE (1) ÚČET BUSINESS ID BUDE SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, (2) VAŠE POUŽÍVANIE ÚČTU BUSINESS ID BUDE NEPRERUŠENÉ, VČASNÉ ALEBO ZABEZPEČENÉ, ALEBO (3) CHYBY V ÚČTE BUSINESS ID BUDÚ OPRAVENÉ. ĎALEJ SPOLOČNOSŤ CANON NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA VÝSLEDOK VÁŠHO POUŽÍVANIA ÚČTU BUSINESS ID, TÝKAJÚCE SA JEHO PRESNOSTI A SPOĽAHLIVOSTI.

11. Obmedzenie zodpovednosti

Účet Business ID môžete používať len po tom, čo pochopíte a prijmete, že z dôvodu obmedzení zabezpečenia používaného účtom Business ID nemožno pri používaní účtu Business ID zaručiť žiadne zabezpečenie účtu Business ID. Spoločnosť Canon voči vám nezodpovedá za žiadnu z takýchto neistôt alebo súvisiacich následkov.

V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI, SPOLOČNOSŤ CANON NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY VRÁTANE, OKREM INÉHO, STRATY ZISKU, DOBRÉHO MENA, POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ČASU, PRERUŠENIE PODNIKANIA ALEBO INÉ STRATY, AJ KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ CANON UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD ALEBO BY O NEJ MALA VEDIEŤ, VYPLÝVAJÚCICH Z ÚČTU BUSINESS ID ALEBO V SÚVISLOSTI S NÍM, VRÁTANE, OKREM INÉHO, POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVANIA ÚČTU BUSINESS ID ALEBO VÝSLEDKU VÁŠHO POUŽÍVANIA ÚČTU BUSINESS ID, ČI UŽ SÚ TAKÉTO ŠKODY ZALOŽENÉ NA ZÁRUKE, ZMLUVE, DELIKTE, ŠTATÚTE ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRII.

12. Vylúčenie zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

Niektoré jurisdikcie nemusia povoliť vylúčenie určitých záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za určité škody. Ako také, v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, platia takéto výnimky alebo obmedzenia.

13. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť Canon, jej dcérske spoločnosti, pobočky a subdodávateľov pred a proti všetkým nárokom, záväzkom, škodám, stratám, nákladom, výdavkom alebo poplatkom (vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie) vyplývajúcich z používania účtu Business ID vami (alebo kýmkoľvek, kto používa váš účet) alebo v súvislosti s ním, alebo porušením Podmienok z vašej strany (alebo zo strany kohokoľvek, kto používa váš účet).

14. Úprava, pozastavenie, pridelenie a zrušenie účtu Business ID

Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo upraviť, pozastaviť, prideliť tretej strane alebo zrušiť účet Business ID, ako aj právo kedykoľvek pridať, upraviť alebo zrušiť Služby podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne škody alebo straty, ktoré vám alebo akejkoľvek tretej strane vzniknú v dôsledku úpravy, pozastavenia, pridelenia alebo zrušenia účtu Business ID.

15. Zverejnenie

Spoločnosť Canon môže zverejniť akékoľvek informácie, ktoré spoločnosť Canon získa prostredníctvom účtu Business ID, ak to vyžaduje súd, vládna agentúra, príslušný dozorný úrad alebo iný štátny orgán príslušnej jurisdikcie. Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne škody alebo straty, ktoré vám v dôsledku takéhoto zverejnenia vzniknú.

16. Komunikácia služieb

Súhlasíte s tým, že budete dostávať upozornenia služieb od spoločnosti Canon e-mailom.

17. Žiadne vzdanie sa práv

Ak spoločnosť Canon nevyužije alebo neuplatní niektoré svoje práva alebo ustanovenia tejto zmluvy, nebude to znamenať vzdanie sa týchto práv alebo ustanovení.

18. Oddeliteľnosť

Ak sa niektorá časť Podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, súhlasíte s tým, že takáto časť sa bude vykladať spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi, aby odrážal pôvodný zámer spoločnosti Canon a vás, a že to neovplyvní platnosť ani vymáhateľnosť akýchkoľvek iných podmienok alebo práv, ktoré zostanú v platnosti a účinnosti v plnej miere.

19. Pretrvávanie platnosti

Bez ohľadu na akékoľvek zrušenie vášho používania účtu Business ID, Podmienky zostanú v platnosti a účinnosti v plnej miere.

20. Rozhodné právo a súdna právomoc

V rozsahu povolenom zákonmi sa Podmienky riadia zákonmi Anglicka a Walesu a všetky súdne spory, ktoré vzniknú alebo súvisia s Podmienkami alebo vaším používaním účtu Business ID, budú predložené nevýhradnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.

21. Úplná zmluva

Podmienky spolu so Zásadami ochrany osobných údajov firemných zákazníkov predstavujú úplnú zmluvu a porozumenie medzi vami a spoločnosťou Canon v súvislosti s účtom Business ID.

22. Kontaktovanie spoločnosti Canon

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k týmto Podmienkam používania, kontaktujte spoločnosť Canon na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Canon: https://www.canon-europe.com/contact_us/