LOSOVANIE O BEZPLATNÚ VÝHRU – fotoaparát EOS R7 a súprava objektívu RF-S 18-45mm F4.5-6.3

1. ORGANIZÁTOR A ÚČASTNÍCI


1.1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Canon Europe so sídlom na 3 The Square, UB11 1ET, Spojené kráľovstvo (ďalej len „Canon“).


1.2. Všetci účastníci (ďalej len „účastníci“) musia pochádzať zo Spojeného kráľovstva, Írska, Francúzska, Belgicka, Holandska, Luxemburska, Španielska, Portugalska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Nórska, Dánska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Turecka, Grécka, Rumunska, Slovinska alebo Bulharska a mať najmenej 18 rokov.


1.3. Zamestnanci spoločnosti Canon, jej dcérskych spoločností, ich rodinní príslušníci, zástupcovia a iné strany priamo zapojené do tejto propagačnej akcie a sponzorstva nie sú oprávnení zúčastniť sa.


1.4. Má sa za to, že všetci účastníci, ktorí sa prihlásili do tejto súťaže, súhlasia s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok, ak nebolo písomnou formou oznámené inak.


2.   LOSOVANIE A AKO SA ZAPOJIŤ


2.1. Losovanie o bezplatnú výhru sa bude konať na stránke https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r7/ a súťaž bude prebiehať od 24. mája 2022 do 30. júna 2022, pričom losovanie sa uskutoční 18. júla 2022.


2.2. Ak sa účastníci chcú zúčastniť na losovaní o bezplatnú výhru a vyhrať jeden fotoaparát EOS R7 a súpravu objektívu RF-S 18-45mm F4.5-6.3. (ďalej len „cena“), musia vyplniť svoje údaje (krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa).


2.3. [Každý sa môže prihlásiť len raz (uveďte v relevantných prípadoch).]


2.4. Prihlášky doručené po dátume uzávierky nebudú do tohto losovania o ceny s bezplatnou účasťou zaradené. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo diskvalifikovať neúplné alebo nečitateľné prihlášky.


3.   CENA


3.1. Spomedzi všetkých platných prihlášok doručených v termíne od 24. mája 2022 do 30. júna 2022 bude náhodne vylosovaný jeden výherca.


3.2. Každý výherca získa jeden fotoaparát EOS R7 a súpravu objektívu RF-S 18-45mm F4.5-6.3.


3.3. Cena je neprenosná a nie je možné nechať si namiesto nej vyplatiť hotovosť ani získať kredit. V prípade, že ponúkaná cena nebude k dispozícii z dôvodov, na ktoré nemáme vplyv, spoločnosť Canon si vyhradzuje právo ponúknuť alternatívnu cenu rovnakej alebo vyššej hodnoty.


4.   VÝBER VÝHERCOV


4.1. Výherca bude spomedzi všetkých platných prihlášok vybratý pomocou generátora náhodných čísel a meno výhercu oznámi spoločnosť Canon.


4.2. Spoločnosť Canon bude výhercu kontaktovať čo najskôr po 18. júli 2022 prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej vo formulári s údajmi s cieľom dohodnúť podrobnosti týkajúce sa doručenia ceny.


4.3. Ak výherca cenu odmietne alebo si nárok na ňu neuplatní do 7 dní, odkedy ho spoločnosť Canon kontaktovala prostredníctvom e-mailu, pôvodnému vyhlásenému výhercovi cena prepadne.


4.4. Spoločnosť Canon môže výlučne na základe vlastného uváženia udeliť cenu inému uchádzačovi.


4.5. Výhercom bude Cena zaslaná kuriérom do 31. augusta 2022.


4.6. Cena zodpovedá popisu uvedenému v čase jej ohlásenia.


4.7. Spoločnosť Canon poskytuje cenu výhercom losovania o ceny s bezplatnou účasťou v dobrej viere. Ak výherca nemôže cenu z akýchkoľvek dôvodov prijať, musí túto skutočnosť spoločnosti Canon čo najskôr oznámiť.


5.   OSOBNÉ ÚDAJE


5.1. Akékoľvek osobné údaje poskytnuté spoločnosti Canon bude spracúvať spoločnosť Canon a jej zástupcovia alebo pridružené spoločnosti skupiny na účel organizovania tohto losovania o ceny s bezplatnou účasťou. Spoločnosť Canon je prevádzkovateľ vo vzťahu k týmto poskytnutým osobným údajom.


5.2. Spoločnosť Canon môže účastníkov kontaktovať v súvislosti s organizovaním losovania o ceny s bezplatnou účasťou alebo v prípade, že by chcela prejednať prípadné iné použitie informácií poskytnutých na účely losovania o ceny s bezplatnou účasťou.


5.3. Spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandsko („CENV“) je prevádzkovateľ vo vzťahu ku všetkým údajom, ktoré poskytnú účastníci.


5.4. Poskytnuté osobné údaje sú bezpečne uložené a môžu byť prenesené na zabezpečený server mimo EHP. Podrobnejšie informácie o ochrane údajov účastníkov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti Canon:
[ https://myid.canon/canonid/#/policy
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=fr-FR
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=de-DE
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=nl-NL
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=es-ES
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=pt-PT
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=no-NO
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=da-DK
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=cs-CZ
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=sk-SK
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=hu-HU
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=tr-TR
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=el-GR]


6.   VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI


6.1. Vo výnimočných prípadoch môže spoločnosť Canon zrušiť cenu a/alebo zmeniť iné podmienky propagačnej akcie za predpokladu, že sú takéto zmeny nevyhnutné a možno ich z objektívnych dôvodov odôvodniť.


6.2. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo odmietnuť uznať akúkoľvek prihlášku alebo právo získať späť plnú hodnotu akejkoľvek ceny, ak dospeje k záveru, že došlo k zneužitiu alebo porušeniu zmluvných podmienok tohto losovania o ceny s bezplatnou účasťou.


6.3. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody ani zranenia akejkoľvek povahy, ktoré akýkoľvek účastník utrpel v rámci tejto propagačnej akcie. Nič z v týchto podmienkach však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo dodávateľov spoločnosti.


6.4. V prípade sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania týchto pravidiel v akejkoľvek veci súvisiacej s losovaním o ceny s bezplatnou účasťou bude rozhodnutie riaditeľov spoločnosti Canon konečné a nebude sa o ňom viesť žiadna ďalšia korešpondencia.


6.5. Ak súd v príslušnej jurisdikcii alebo iný kompetentný orgán uzná niektoré ustanovenie týchto podmienok za neplatné, nezákonné alebo právne neúčinné, v takom prípade bude príslušné ustanovenie oddelené od zvyšných ustanovení týchto podmienok, ktoré budú naďalej platiť v plnom rozsahu povolenom zákonom.


7.   PRÁVO A JURISDIKCIA


V rámci tejto súťaže sa na vás ako spotrebiteľa vzťahujú zákony krajiny vášho pobytu a máte nárok na predkladanie súdnych žalôb vo vlastnom jazyku a na miestnych súdoch. O vašich právach vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto podmienky neobmedzujú vaše zákonné práva, na ktoré by ste mohli mať nárok.