Európska záruka na projektor Canon

Toto je komerčná záruka pre koncového zákazníka, ktorú ponúka spoločnosť Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko („Canon“) koncovým zákazníkom, ktorí si zakúpia projektory Canon na svoje súkromné používanie, no nefigurujú ako spotrebitelia v súlade s miestnymi zákonmi krajiny, kde tieto projektory boli zakúpené.

Ak ste spotrebiteľ, nemáte nárok na túto záruku, no vzťahujú sa na vás zákonné práva spotrebiteľa na základe platnej vnútroštátnej legislatívy.

Tieto zmluvné podmienky a táto ponuka sa preto budú riadiť zákonmi Anglicka a Walesu a podliehajú výlučnej jurisdikcii súdov v Anglicku a Walese.

Táto európska záruka spoločnosti Canon na projektor pozostáva z rozličných ponúk služieb a to, ktorá ponuka sa vzťahuje na vás, závisí od miesta, kde sa nachádzate, projektora, ktorý ste zakúpili, a toho, kedy ste produkt zakúpili. K dispozícii sú tieto servisné ponuky:


  • Záruka vrátenia produktu na opravu
  • Služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor

Na projektory Canon určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP, čiže EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) plus Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo - ďalej ako „Územie“ - a kúpené na tomto území sa vzťahuje európska záruka na projektor Canon. Spoločnosť Canon zaručuje, že ak sa počas príslušnej záručnej doby zistí, že nový projektor je chybný, jeho porucha bude bezplatne odstránená (uplatňujú sa zmluvné podmienky - pozrite nižšie). Na službu poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor spoločnosti Canon sa vzťahujú ďalšie obmedzenia v závislosti od konkrétnych území a projektorov. Podrobné informácie nájdete v časti Služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor Canon nižšie.

Pre každý produkt, na ktorý sa už nevzťahujú príslušné záručné podmienky ani záručná lehota, a pre poškodenia alebo opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, je k dispozícii spoplatnená služba opráv, ktorú je možné získať vrátením projektora ľubovoľnému autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti Canon.

Táto záruka je vaším jediným a výlučným opravným prostriedkom, pričom spoločnosť Canon, jej pobočky ani iní členovia programu európskej záruky na projektor neponesú žiadnu zodpovednosť za žiadne náhodné ani následné škody vyplývajúce z porušenia akýchkoľvek výslovných alebo implicitných záruk na tento produkt.

Predchádzajúca ponuka predĺženej 3-ročnej záruky na lampu sa skončila a už nie je k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke s akciami na projektory.


Záruka vrátenia produktu na opravu

Všetky projektory značky Canon, ktoré sú určené pre oblasť Európskeho hospodárskeho priestoru („EEA“ – konkrétne EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) alebo Švajčiarsko, a zároveň v nich boli zakúpené, majú počas obdobia 3 rokov od dátumu zakúpenia nárok na bezplatnú podporu v podobe vrátenia produktu na opravu (uplatňujú sa zmluvné podmienky).

Na nasledujúce modely sa však vzťahujú odlišné záručné lehoty tak, ako je uvedené nižšie:


Model Záručná lehota
XEED 4K600Z 5 rokov alebo 12 000 hodín*
XEED 4K600STZ 5 rokov alebo 12 000 hodín*
XEED 4K6020Z 5 rokov alebo 12 000 hodín*
XEED 4K501ST 3 roky alebo 6 000 hodín*
XEED 4K5020Z 5 rokov alebo 12 000 hodín*
XEED 4K6021Z 5 rokov alebo 12 000 hodín*
XEED WUX7500 3 roky alebo 6 000 hodín*
XEED WUX7000Z  5 rokov alebo 12 000 hodín*
XEED WUX6700 3 roky alebo 6 000 hodín*
XEED WUX6600Z 5 rokov alebo 12 000 hodín*
XEED WUX6500 3 roky alebo 6 000 hodín*
XEED WUX5800 3 roky alebo 6 000 hodín*
XEED WUX5800Z 5 rokov alebo 12 000 hodín*
XEED WUX500ST 3 roky alebo 6 000 hodín*
LX-MU500Z 5 rokov alebo 12 000 hodín*
LX-MH502Z 5 rokov alebo 12 000 hodín*
LV-HD420 3 roky alebo 6 000 hodín*
LV-X420 3 roky alebo 6 000 hodín*

*Podľa toho, čo nastane skôr.


Služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor

Služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor sa ponúka počas príslušnej záručnej doby pre oprávnené projektory XEED a LX (iba v oprávnených krajinách) zakúpené 30. novembra 2021 alebo skôr.

Krajiny oprávnené na uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor

Službu poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor poskytujú nasledujúce členské krajiny programu európskej záruky na projektor:

         
Rakúsko Belgicko Česká republika Dánsko  Estónsko
Fínsko Francúzsko Nemecko Maďarsko Írsko
Taliansko Lotyšsko Litva Luxembursko Holandsko
Nórsko Poľsko Portugalsko Švajčiarsko Slovensko
Španielsko Švédsko UK    

Modely oprávnené na uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor

Služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor sa vzťahuje na nasledujúce modely:
Upozornenie: Zo služby poskytnutia náhrady sú vylúčené všetky prispôsobené modely.

XEED

     
XEED SX6000 XEED WUX400ST XEED WUX5800Z
XEED WUX450 XEED WUX450ST XEED WUX500ST
XEED WUX500 XEED WUX7500 XEED WUX5000
XEED WUX4000 XEED WUX7000Z XEED WUX6010
XEED WUX6000 XEED WUX6700 XEED WX450ST
XEED WX520 XEED WUX6600Z XEED WX6000
XEED 4K500ST XEED WUX6500 XEED 4K501ST
XEED 4K5020Z XEED WUX5800
XEED 4K600STZ
XEED 4K600Z
XEED 4K6020Z
Všetky zdravotnícke prevedenia uvedených modelov

LX

   
LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 LX-MU500Z

LX-MH502Z