Európska záruka na projektor Canon

Toto je komerčná záruka pre koncového zákazníka, ktorú ponúka spoločnosť Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko („Canon“) koncovým zákazníkom, ktorí si zakúpia projektory Canon na svoje súkromné používanie, no nefigurujú ako spotrebitelia v súlade s miestnymi zákonmi krajiny, kde tieto projektory boli zakúpené.

Ak ste spotrebiteľ, nemáte nárok na túto záruku, no vzťahujú sa na vás zákonné práva spotrebiteľa na základe platnej vnútroštátnej legislatívy.

Tieto zmluvné podmienky a táto ponuka sa preto budú riadiť zákonmi Anglicka a Walesu a podliehajú výlučnej jurisdikcii súdov v Anglicku a Walese.

Táto európska záruka spoločnosti Canon na projektor pozostáva z rozličných ponúk služieb a to, ktorá ponuka sa vzťahuje na vás, závisí od miesta, kde sa nachádzate, projektora, ktorý ste zakúpili, a toho, kedy ste produkt zakúpili. K dispozícii sú tieto servisné ponuky:


  • Záruka vrátenia produktu na opravu
  • Služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor

Na projektory Canon určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP, čiže EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) plus Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo - ďalej ako „Územie“ - a kúpené na tomto území sa vzťahuje európska záruka na projektor Canon. Spoločnosť Canon zaručuje, že ak sa počas príslušnej záručnej doby zistí, že nový projektor je chybný, jeho porucha bude bezplatne odstránená (uplatňujú sa zmluvné podmienky - pozrite nižšie). Na službu poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor spoločnosti Canon sa vzťahujú ďalšie obmedzenia v závislosti od konkrétnych území a projektorov. Podrobné informácie nájdete v časti Služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor Canon nižšie.

Pre každý produkt, na ktorý sa už nevzťahujú príslušné záručné podmienky ani záručná lehota, a pre poškodenia alebo opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, je k dispozícii spoplatnená služba opráv, ktorú je možné získať vrátením projektora ľubovoľnému autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti Canon.

Táto záruka je vaším jediným a výlučným opravným prostriedkom, pričom spoločnosť Canon, jej pobočky ani iní členovia programu európskej záruky na projektor neponesú žiadnu zodpovednosť za žiadne náhodné ani následné škody vyplývajúce z porušenia akýchkoľvek výslovných alebo implicitných záruk na tento produkt.

Predchádzajúca ponuka predĺženej 3-ročnej záruky na lampu sa skončila a už nie je k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke s akciami na projektory.

Kontaktné informácie

V tabuľke nižšie sú uvedené krajiny ponúkajúce európsku záruku na projektor Canon. Ďalšie informácie nájdete v úplnom znení zmluvných podmienok európskej záruky na projektor Canon.


00800 2561 2566

Canon Lithuania

Krajina

Kontaktné údaje technickej podpory

Rakúsko

+43 1 360 277 45 67

Canon Austria

Belgicko

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgium (holandčina)
Canon Belgium (francúzština)

Bulharsko

+359 (0)2 8079 260
Canon Bulgaria

Cyprus

+357 250 569 60
Canon Bulgaria

Česká republika

+420 296 335 619

Canon Czech

Dánsko

+45 70 20 55 15

Canon Denmark

Estónsko

+372 2660 2265

Canon Estonia

Fínsko

+358 (020) 366 466
(Hovory z pevnej linky sú spoplatňované sumou 0,15 centov/min. Poplatky za hovor sa môžu u jednotlivých mobilných operátorov líšiť. Viac informácií vám poskytne váš operátor)

Canon Finland

Francúzsko

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon France

Nemecko

069 2999 3680

Canon Germany

Grécko

+302 10 969 6422

Canon Greece

Maďarsko

+36 (06)1 235 53 15

Canon Hungary

Island

+354 533 34 11 

Beco 

Írsko

+353 16 990 990

Canon Ireland

Taliansko

+39 02 3859 2000

Canon Italy

Lotyšsko

00800 2561 2566

Canon Latvia

Litva

Luxembursko

+352 27 302 054

Canon Luxembourg

Malta

+356 279 227 39
Canon Malta

Nórsko

+47 23 50 01 43

Canon Norway

Poľsko

+48 22 583 4307

Canon Poland

Portugalsko

+351 21 424 51 90

Canon Portugal

Rumunsko

0311 305 090
Canon Romania

Slovensko

+421 (0)250 102 612

Canon Slovakia

Slovinsko

+386 1888 8053
Canon Slovenia

Španielsko

+34 91 375 45 55

Canon Spain

Švédsko

+46 (0)8 519 923 69

Canon Sweden

Švajčiarsko

+41 22 567 58 58

Canon Switzerland (francúzština)
Canon Switzerland (nemčina)

Holandsko

+31 (0)20 721 91 03

Canon Netherlands

UK

0248 228 556

Canon UK