Európska záruka na projektor Canon

Toto je komerčná záruka pre koncového zákazníka, ktorú ponúka spoločnosť Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko („Canon“) koncovým zákazníkom, ktorí si zakúpia projektory Canon na svoje súkromné používanie, no nefigurujú ako spotrebitelia v súlade s miestnymi zákonmi krajiny, kde tieto projektory boli zakúpené.

Ak ste spotrebiteľ, nemáte nárok na túto záruku, no vzťahujú sa na vás zákonné práva spotrebiteľa na základe platnej vnútroštátnej legislatívy.

Tieto zmluvné podmienky a táto ponuka sa preto budú riadiť zákonmi Anglicka a Walesu a podliehajú výlučnej jurisdikcii súdov v Anglicku a Walese.

Táto európska záruka spoločnosti Canon na projektor pozostáva z rozličných ponúk služieb a to, ktorá ponuka sa vzťahuje na vás, závisí od miesta, kde sa nachádzate, projektora, ktorý ste zakúpili, a toho, kedy ste produkt zakúpili. K dispozícii sú tieto servisné ponuky:


  • Záruka vrátenia produktu na opravu
  • Služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor

Na projektory Canon určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP, čiže EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) plus Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo - ďalej ako „Územie“ - a kúpené na tomto území sa vzťahuje európska záruka na projektor Canon. Spoločnosť Canon zaručuje, že ak sa počas príslušnej záručnej doby zistí, že nový projektor je chybný, jeho porucha bude bezplatne odstránená (uplatňujú sa zmluvné podmienky - pozrite nižšie). Na službu poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor spoločnosti Canon sa vzťahujú ďalšie obmedzenia v závislosti od konkrétnych území a projektorov. Podrobné informácie nájdete v časti Služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor Canon nižšie.

Pre každý produkt, na ktorý sa už nevzťahujú príslušné záručné podmienky ani záručná lehota, a pre poškodenia alebo opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, je k dispozícii spoplatnená služba opráv, ktorú je možné získať vrátením projektora ľubovoľnému autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti Canon.

Táto záruka je vaším jediným a výlučným opravným prostriedkom, pričom spoločnosť Canon, jej pobočky ani iní členovia programu európskej záruky na projektor neponesú žiadnu zodpovednosť za žiadne náhodné ani následné škody vyplývajúce z porušenia akýchkoľvek výslovných alebo implicitných záruk na tento produkt.

Predchádzajúca ponuka predĺženej 3-ročnej záruky na lampu sa skončila a už nie je k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke s akciami na projektory.


Záruka vrátenia produktu na opravu

Otázka: Aká záruka sa vzťahuje na projektorové produkty značky Canon zakúpené v Európe?

Odpoveď: Spoločnosť Canon ponúka európsku záruku na projektor na produkty zakúpené v týchto krajinách:-

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo.

Pozrite si kompletné zmluvné podmienky tejto záruky.


Otázka: Aké informácie týkajúce sa záruky by mali byť v balení produktu značky Canon pri jeho nákupe?

Odpoveď: V európskych krajinách, kde sa uplatňuje táto záruka na projektor, býva ku každému projektoru v balení priložený záručný list o európskej záruke na projektor. Vzor záručného listu si môžete pozrieť v nasledujúcom príklade:


Otázka: Je potrebné na registráciu záruky v rámci európskej záruky na projektor vyplniť nejakú dokumentáciu a odovzdať ju spoločnosti Canon?

Odpoveď: Na účely registrácie záruky v rámci európskej záruky na projektor nemusíte spoločnosti Canon odovzdávať žiadnu dokumentáciu. Ak chcete požiadať špeciálne o záručnú opravu na základe európskej záruky na projektor, je potrebné, aby ste spoločnosti Canon vždy poskytli pôvodné platné potvrdenie o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného projektora.


Otázka: Aká dokumentácia je potrebná na uplatnenie nároku na záručnú opravu v rámci európskej záruky na projektor?

Odpoveď: Ak chcete požiadať špeciálne o záručnú opravu na základe európskej záruky na projektor, je potrebné, aby ste spoločnosti Canon vždy poskytli pôvodné platné potvrdenie o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného projektora. Akciové ponuky na záruku môžu obsahovať aj ďalšie požiadavky, preto si v prípade každej akciovej ponuky prečítajte zmluvné podmienky k nej (ak sú k dispozícii).


Otázka: Aké je bežné obdobie platnosti záruky v rámci európskej záruky na projektor?

Odpoveď: Na projektorové produkty Canon sa štandardne vzťahuje 3 alebo 5-ročná záruka. Existujú však aj výnimky, o ktorých nájdete ďalšie informácie na karte Oprávnenie.


Otázka: Ak si kúpim projektor značky Canon mimo krajín, v ktorých spoločnosť Canon ponúka európsku záruku na projektor, bude sa na môj projektor stále vzťahovať európska záruka na projektor, ak som obyvateľom členskej krajiny európskej záruky na projektor?

Odpoveď: Podrobnosti o konkrétnej záruke poskytovanej na projektor sa zvyčajne uvádzajú v balení projektora. Na produkty sa vo všeobecnosti vzťahuje záruka, ktorá platí pre konkrétnu oblasť, v ktorej bol produkt zakúpený, a ak chce koncový zákazník uplatniť nárok na záručnú opravu, musí produkt vrátiť v tejto oblasti. Spoločnosť Canon všeobecne neposkytuje globálne záruky s výnimkou prípadov, keď sa táto skutočnosť špecificky uvádza pre konkrétne produkty/oblasti.


Služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor

Otázka: Na ktoré modely sa vzťahuje služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor?

1. Služba sa ponúka počas príslušnej záručnej doby pre oprávnené projektory XEED a LX zakúpené 30. novembra 2021 alebo skôr.

Ďalšie informácie nájdete na karte Oprávnenie.


Otázka: Kde je služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor k dispozícii?

Odpoveď: Táto služba je k dispozícii iba v nasledujúcich oprávnených krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.


Otázka: Kto môže požiadať o uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor?

Odpoveď: O poskytnutie služby môže požiadať koncový zákazník alebo jeho predajca v prípade zistenia poruchy produktu. Náhradný projektor bude odoslaný po vykonaní diagnostiky pokazeného projektora (v súlade s plným znením zmluvných podmienok) a prijatí ponuky na poskytnutie náhradného produktu.


Otázka: Na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor?

Odpoveď: Koncoví zákazníci alebo ich predajcovia sa musia obrátiť na príslušnú miestnu linku pomoci spoločnosti Canon. Spoločnosť Canon zaznamená všetky náležité informácie (t. j. podrobnosti o poruche) a uplatní proces skúmania možnej príčiny. Ak porucha pretrváva, s koncovým zákazníkom alebo predajcom sa skontaktuje oddelenie podpory spoločnosti Canon druhej úrovne. Ak sa potvrdí diagnostika poruchy a odporučí sa vykonanie opravy, bude ponúknutý podobný projektor (alebo projektor s lepšími technickými parametrami) ako náhrada.


Otázka: Koľko potrvá doručenie náhradného projektora?

Odpoveď: Vždy, keď je to možné, bude náhradný projektor poskytnutý na druhý deň od požiadania v prípade predloženia požiadavky do 11:00 a o dva dni pri predložení po 11:00, počas víkendu alebo dňa pracovného pokoja.


Otázka: Kam bude náhradný projektor doručený?

Odpoveď: Náhradné projektory je možné doručiť predajcovi alebo priamo koncovému zákazníkovi (ak má koncový zákazník dostatočné technické znalosti na vykonanie inštalácie).


Otázka: Čo sa stane po prijatí náhradného projektora?

Odpoveď: Predajca alebo koncový zákazník je po prijatí náhradného projektora povinný zabezpečiť vrátenie pokazeného projektora spoločnosti Canon. Dostane štítky s adresou slúžiace na vrátenie pokazeného projektora, ktorý je potrebné umiestniť do dodanej škatule na odoslanie. Je potrebné obrátiť sa na príslušnú prepravnú spoločnosť a zaručiť čo najskoršie vyzdvihnutie chybného projektora. Za bežných podmienok tieto náklady na doručenie uhradí spoločnosť Canon.


Otázka: Čo sa stane po opravení pokazeného projektora?

Odpoveď: Predajca alebo koncový zákazník je zodpovedný za vrátenie náhradného projektora do spoločnosti Canon v priebehu 5 dní od vrátenia opraveného zariadenia. Dostane štítky s adresou slúžiace na vrátenie náhradného projektora, ktorý je potrebné umiestniť do dodanej škatule na odoslanie. Je potrebné kontaktovať príslušnú prepravnú spoločnosť a zaručiť čo najskoršie vyzdvihnutie náhradného produktu. Za bežných podmienok tieto náklady na doručenie uhradí spoločnosť Canon.


Otázka: Kto zodpovedá za odpojenie pokazeného projektora a jeho opätovnú inštaláciu po dokončení opravy?

Odpoveď: Spoločnosť Canon nezodpovedá za odpojenie ani opätovnú inštaláciu pôvodného projektora. Za tie zodpovedá koncový zákazník alebo jeho predajca.


Otázka: Kto zodpovedá za inštaláciu náhradného projektora a jeho opätovné odpojenie po dokončení opravy?

Odpoveď: Spoločnosť Canon nezodpovedá za inštaláciu ani odpojenie náhradného projektora. Za tie zodpovedá koncový zákazník alebo jeho predajca.


Otázka: Aké sú dôsledky prípadného stratenia, poškodenia alebo odcudzenia náhradného zariadenia?

Odpoveď: Spoločnosť Canon náhradné projektory koncovým zákazníkom alebo ich predajcom ponúka v súlade so štandardnými podmienkami zapožičania náhrady spoločnosti Canon, ktoré sa tým, že zákazník alebo systémový integrátor prijme náhradný projektor na základe služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor, považujú za prijaté. Koncoví zákazníci alebo ich predajcovia musia zabezpečiť vrátenie každej zo zapožičaných položiek v rovnakom stave, v akom boli dodané, pričom nesú zodpovednosť za prípadnú stratu, poškodenie alebo odcudzenie akéhokoľvek zapožičaného vybavenia a môžu byť požiadaní o odškodnenie spoločnosti Canon za jeho opravu alebo náhradu. Koncovým zákazníkom alebo ich predajcom sa odporúča zvážiť zabezpečenie vhodného poistenia na pokrytie vybavenia, ktoré im bude zapožičané.