Európska záruka na projektor Canon

Toto je komerčná záruka pre koncového zákazníka, ktorú ponúka spoločnosť Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko („Canon“) koncovým zákazníkom, ktorí si zakúpia projektory Canon na svoje súkromné používanie, no nefigurujú ako spotrebitelia v súlade s miestnymi zákonmi krajiny, kde tieto projektory boli zakúpené.

Ak ste spotrebiteľ, nemáte nárok na túto záruku, no vzťahujú sa na vás zákonné práva spotrebiteľa na základe platnej vnútroštátnej legislatívy.

Tieto zmluvné podmienky a táto ponuka sa preto budú riadiť zákonmi Anglicka a Walesu a podliehajú výlučnej jurisdikcii súdov v Anglicku a Walese.

Táto európska záruka spoločnosti Canon na projektor pozostáva z rozličných ponúk služieb a to, ktorá ponuka sa vzťahuje na vás, závisí od miesta, kde sa nachádzate, projektora, ktorý ste zakúpili, a toho, kedy ste produkt zakúpili. K dispozícii sú tieto servisné ponuky:


 • Záruka vrátenia produktu na opravu
 • Služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor

Na projektory Canon určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP, čiže EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) plus Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo - ďalej ako „Územie“ - a kúpené na tomto území sa vzťahuje európska záruka na projektor Canon. Spoločnosť Canon zaručuje, že ak sa počas príslušnej záručnej doby zistí, že nový projektor je chybný, jeho porucha bude bezplatne odstránená (uplatňujú sa zmluvné podmienky - pozrite nižšie). Na službu poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor spoločnosti Canon sa vzťahujú ďalšie obmedzenia v závislosti od konkrétnych území a projektorov. Podrobné informácie nájdete v časti Služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor Canon nižšie.

Pre každý produkt, na ktorý sa už nevzťahujú príslušné záručné podmienky ani záručná lehota, a pre poškodenia alebo opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, je k dispozícii spoplatnená služba opráv, ktorú je možné získať vrátením projektora ľubovoľnému autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti Canon.

Táto záruka je vaším jediným a výlučným opravným prostriedkom, pričom spoločnosť Canon, jej pobočky ani iní členovia programu európskej záruky na projektor neponesú žiadnu zodpovednosť za žiadne náhodné ani následné škody vyplývajúce z porušenia akýchkoľvek výslovných alebo implicitných záruk na tento produkt.

Predchádzajúca ponuka predĺženej 3-ročnej záruky na lampu sa skončila a už nie je k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke s akciami na projektory.

Zmluvné podmienky

Ak chcete zobraziť plné znenie Podmienok všetkých druhov záruk, kliknite na príslušnú ponuku záruky nižšie -

Záruka vrátenia produktu na opravu

Služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor


Záruka vrátenia produktu na opravu

Spoločnosť Canon zaručuje počas záručnej lehoty dobrý prevádzkový stav hardvéru tohto projektora. V prípade, že sa počas záručnej lehoty zistí porucha hardvéru, zákazníkovi bude v autorizovaných servisných strediskách spoločnosti Canon v členských krajinách bezplatne poskytnutá servisná oprava hardvéru.

Táto záruka vrátenia produktu na opravu sa vzťahuje na všetky produkty značky Canon, ktoré sú určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP), Švajčiarsko,Velká Británie a boli v týchto krajinách zakúpené.

Tento bezplatný servis je možné získať iba na základe predloženia originálnej faktúry alebo potvrdenia o zaplatení, ktoré koncovému zákazníkovi vydá predajca.

Spoločnosť Canon si ďalej vyhradzuje právo namiesto opravy pokazeného produktu nahradiť pokazený projektor iným ekvivalentným projektorom s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.

1. Záručná lehota

Táto záruka v závislosti od konkrétneho projektora platí 3 roky alebo 5 rokov od dátumu zakúpenia (podrobné informácie sú uvedené nižšie). Na niektoré modely sa navyše môžu vzťahovať obmedzenia týkajúce sa používania. Na všetky lampy sa vzťahuje záruka deväťdesiat (90) dní. Podrobnejšie informácie nájdete na karte Oprávnenie.

2. Ak chcete využiť záručný servis

Záručný servis je k dispozícii len v autorizovaných servisných strediskách spoločnosti Canon.

Všetky náklady na prepravu projektora do autorizovaného servisného strediska a z neho uhradí koncový zákazník. V prípade presunutia projektora do krajiny, ktorá nie je členskou krajinou programu európskej záruky na projektor Canon, tento projektor je v záujme uplatnenia záruky nutné navrátiť do krajiny, kde bol zakúpený.

3. Členské krajiny programu európskej záruky na projektor Canon: Členskými krajinami programu európskej záruky na projektor Canon sú krajiny, kde je možné uplatniť záruku vrátenia produktu na opravu.

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa tejto záruky, obráťte sa na príslušného člena programu európskej záruky na projektor.

4. Obmedzenia

Táto záruka sa nevzťahuje na nasledujúce:

– spotrebný materiál,
– akýkoľvek súvisiaci softvér,
– súčasti podliehajúce opotrebeniu (napr. panel, optický filter, lampy, vzduchové filtre), ako aj spotrebné pomôcky a príslušenstvo (napr. objektívy, batérie, diaľkové ovládanie, konzoly a pod.) používané spolu s týmto výrobkom,
– poruchy spôsobená úpravami vykonanými bez schválenia zo strany spoločnosti Canon alebo opravy/úpravy/čistenie vykonané v servisnom stredisku, ktoré nie je autorizované spoločnosťou Canon,
– náklady, ktoré autorizovaným servisným strediskám spoločnosti Canon vzniknú v dôsledku úprav alebo modifikácií projektoru vyžadovaných technickými alebo bezpečnostnými normami alebo špecifikáciami, ktoré sú špecifické pre danú krajinu, alebo iné náklady na úpravu v dôsledku špecifikácií zmenených po dodaní produktu,
– poškodenia vyplývajúce z toho, že projektor nie je v zhode s normami alebo špecifikáciami pre danú krajinu, ak k nim dôjde v inej krajine, než je krajina nákupu.

Záručný servis nie je možné uplatniť v prípade poškodení a porúch spôsobených nasledujúcimi spôsobmi:
– nesprávne používanie, nadmerné používanie, manipulácia alebo používanie projektora, ako sú uvedené v príručkách pre používateľov, návode na používanie alebo relevantnej používateľskej dokumentácii, vrátane poškodení v dôsledku nesprávneho skladovania, spadnutia, nadmerných nárazov, korózie, nečistôt, vody alebo piesku,
– poškodenie spôsobené priamo používaním náhradných dielov, softvéru alebo spotrebného materiálu (napr. lampy, objektívy alebo batérie), ktoré nie sú kompatibilné s týmto výrobkom. Kompatibilita s vaším konkrétnym projektorom Canon musí byť uvedená na obale, no je zaručená v prípade používania originálnych náhradných dielov, softvéru a spotrebného materiálu značky Canon, ktoré boli podrobené testovaniu. Pred použitím sa odporúča overiť kompatibilitu v nasledujúcich prípadoch:
– pripojenie projektora k vybaveniu, ktorého pripojenie nie je schválené spoločnosťou Canon,
– neprimerané balenie projektora pri vrátení do autorizovaného servisného strediska spoločnosti Canon,
– nehody alebo prírodné katastrofy, prípadne iné príčiny mimo kontroly spoločnosti Canon vrátane zásahu bleskom, vody, ohňa, verejných nepokojov a nesprávneho vetrania.

Medzi záručné opravy na základe tejto záruky nespadajú pravidelné kontroly alebo iné štandardné služby na údržbu projektora.

5. Iné

Servisné opravy sa môžu oneskoriť v prípade ich vykonania v inej krajine, ako bol produkt zakúpený, ak sa produkt v danej krajine ešte nepredáva alebo sa predáva v osobitom prevedení pre danú krajinu. Určité náhradné diely pre projektor v súlade s tým nemusia v krajine vykonania opravy byť na sklade.

Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek iné nároky vrátane straty záznamových médií a straty údajov atď., ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto záruke.

Pri navrátení projektora na vykonanie záručného servisu ho opatrne zabaľte, poistite ho a priložte potvrdenie o kúpe spolu s opisom poruchy.


Služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor

 1. 1. Počas príslušnej záručnej doby sa okrem záruky vrátenia produktu na opravu ponúka aj služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor pre oprávnené projektory XEED a LX zakúpené 30. novembra 2021 alebo skôr. Na modely zakúpené po tomto dátume sa bude vzťahovať len záruka vrátenia produktu na opravu. V rámci tejto služby je koncovému zákazníkovi poskytnutý náhradný projektor počas trvania záručnej opravy v súlade s nasledujúcimi osobitými doplňujúcimi zmluvnými podmienkami.

 2. 2. Spoločnosť Canon ponúka náhradné projektory na vyžiadanie koncovým zákazníkom, ktorí disponujú touto zárukou, alebo ich predajcom, a to v súlade so štandardnými podmienkami zapožičania náhrady spoločnosti Canon tak, ako je uvedené v tomto dokumente. Prijatím zapožičaného projektora koncový zákazník vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami.

 3. 3. Koncoví zákazníci alebo ich predajcovia musia zabezpečiť vrátenie každej zo zapožičaných položiek v rovnakom stave, v akom boli dodané, pričom nesú zodpovednosť za prípadnú stratu, poškodenie alebo odcudzenie akéhokoľvek zapožičaného vybavenia a môžu byť požiadaní o odškodnenie spoločnosti Canon za jeho opravu alebo náhradu. Koncovým zákazníkom alebo ich predajcom sa odporúča zvážiť zabezpečenie vhodného poistenia na pokrytie vybavenia, ktoré im bude zapožičané.

 4. 4. Táto služba sa vzťahuje iba na projektory XEED a LX (vrátane zdravotníckych modelov, nie však prispôsobených jednotiek). Ďalšie informácie nájdete na karte Oprávnenie. Nie je možné previesť ju na žiadne iné projektory a neposkytuje sa za ňu žiadna náhrada v hotovosti.

 5. 5. Táto ponuka sa vzťahuje iba na produkty určené na dovoz a predaj spoločnosťou Canon v krajinách Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku. Nárok na uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor je podmienený zakúpením príslušného projektora v niektorej z týchto krajín.

 6. 6. Služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor je k dispozícii iba v nasledujúcich oprávnených krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

 7. 7. Na uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor je potrebné predložiť doklad o zakúpení. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie bezplatnej záručnej služby (alebo uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor) v prípade, že príslušné dokumenty nie je možné predložiť, alebo obsahujú neúplné alebo nečitateľné údaje.

 8. 8. O uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor môže požiadať samotný koncový zákazník alebo predajca, ktorý produkt inštaloval.

 9. 9. Všetky požiadavky na uplatnenie tejto služby je potrebné oznámiť telefonicky na miestnej linke pomoci spoločnosti Canon.

 10. 10. Zástupca spoločnosti Canon na linke pomoci môže požiadať o poskytnutie ďalších informácií, na základe ktorých stanoví príčinu problému, a potom rozhodne o poskytnutí náhradného výrobku.

 11. 11. V „nasledujúci deň“ znamená, že náhradný projektor bude vždy, keď je to možné, poskytnutý na druhý deň od požiadania v prípade predloženia požiadavky do 11:00 a o dva dni pri predložení po 11:00, počas víkendu alebo dňa pracovného pokoja.

 12. 12. Koncový zákazník alebo predajca musí zabezpečiť odovzdanie poškodeného produktu čo najskôr po tom, ako dostane náhradný projektor.

 13. 13. Koncový zákazník alebo predajca je zodpovedný za vrátenie náhradného projektora do spoločnosti Canon v priebehu 5 dní od vrátenia opraveného zariadenia.

 14. 14. Za normálnych okolností všetky náklady spojené s dodaním hradí spoločnosť Canon.

 15. 15. Spoločnosť Canon nezodpovedá za odstránenie či opätovnú inštaláciu pôvodného ani náhradného projektora.

 16. 16. Tieto zmluvné podmienky a tu uvedená ponuka sa riadia a interpretujú v súlade s príslušnými zákonmi Anglicka a Walesu, pričom prípadné spory vznikajúce v súvislosti so službou poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor spadajú pod výlučnú jurisdikciu súdov v Anglicku a Walesi.