Zmluvné podmienky používania log Canon

Skôr než získate prístup k logám Canon, akýmkoľvek logám produktov alebo logám dostupným na stiahnutie na tomto webe („Logá Canon“), prečítajte si tento dokument. Získaním prístupu k logám Canon vyjadrujete súhlas s tým, že nasledujúce zmluvné podmienky sú pre vás záväzné. Spoločnosť Canon môže tieto zmluvné podmienky priebežne aktualizovať zverejnením aktualizovaných zmluvných podmienok bez toho, aby vás na to vopred samostatne upozornila.

Súhlas
Tieto ustanovenia predstavujú zmluvné podmienky medzi vami a spoločnosťou Canon Europa N.V. so sídlom na adrese 59-61 Bovenkerkerweg, 1185XB Amstelveen, Holandsko („Canon“) o používaní log Canon, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na tomto webe.

Použite
Spoločnosť Canon vám (jednotlivcovi alebo spoločnosti) udeľuje oprávnenie ako novinárovi, tlačovej spoločnosti alebo pracovníkovi tlače stiahnuť a použiť ľubovoľné logá Canon v ich originálnej podobe v Európe, na Strednom východe a v Afrike, ako aj na internete výlučne na nekomerčné tlačové účely, okrem iného v týchto médiách:

a) tlač (vrátane titulných strán časopisov),
b) TV,
c) online médiá a
d) noviny.

  • V rámci povoleného použitia sa Logá Canon nesmú žiadnym spôsobom meniť ani upravovať. Logá Canon musia byť vždy zobrazené konzistentne a v súlade s poskytnutými usmerneniami.

  • Logá Canon nesmú byť použité na komerčné účely, okrem iného (nie však výlučne) na propagáciu obchodu, v predajných prospektoch, na plagátoch, bilbordoch ani na iné obchodné účely

  • Logá Canon sa nesmú použiť spôsobom, ktorý znevažuje ich hodnotu, vrhá zlé svetlo na spoločnosť Canon alebo jej spriaznené subjekty alebo na základe ktorého môžu vzniknúť nejasnosti, pokiaľ ide o vzťah medzi vami, vašou spoločnosťou a spoločnosťou Canon a/alebo skupinou spoločností Canon. Ak spoločnosť Canon na základe vlastného uváženia usúdi, že sú ktorékoľvek Logá Canon použité takýmto spôsobom, na požiadanie ich okamžite prestanete týmto konkrétnym spôsobom používať.

Beriete na vedomie a súhlasíte, že mimo oprávnení výslovne uvedených v týchto zmluvných podmienkach nemáte na Logá Canon žiadne iné právo, nárok ani na nich nemáte žiadny podiel, a že takéto právo a nárok na ne alebo podiel na nich prináleží výlučne spoločnosti Canon alebo skupine spoločností Canon. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte, že nič v týchto zmluvných podmienkach sa nebude interpretovať ako postúpenie alebo udelenie práv alebo nároku na Logá Canon, ochrannú známku alebo priemyselný dizajn spoločnosti Canon alebo skupiny Canon alebo podielu na nich s výnimkou obmedzeného práva udeleného na základe týchto zmluvných podmienok. Spoločnosť Canon a ktorákoľvek zo spoločností skupiny Canon a vedúci pracovníci, riaditelia, zamestnanci, akcionári alebo zástupcovia ktorejkoľvek z nich v maximálnom zákonom povolenom rozsahu vylučujú akúkoľvek hmotnú či morálnu zodpovednosť za akúkoľvek výšku alebo druh straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť vám alebo tretej strane (okrem iného akékoľvek priame, nepriame alebo následné straty alebo škody, náhrady strát alebo škôd plniace represívnu funkciu alebo straty príjmu, ziskov, dobrého mena, údajov, zákaziek, prípadne peňažné straty alebo škody) v akejkoľvek spojitosti alebo súvislosti s prevzatím a/alebo použitím, nemožnosťou stiahnuť a/alebo použiť alebo v dôsledku prevzatia alebo použitia Log Canon. Toto ustanovenie nemá vplyv na vaše zákonné práva ani na zodpovednosť, škody alebo odškodnenie, ktoré podľa príslušného zákona nemožno vylúčiť.

Ukončenie platnosti
Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo požiadať vás, aby ste Logá Canon okamžite prestali používať, ak nedodržíte tieto zmluvné podmienky alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Na základe takejto žiadosti okamžite prestanete používať Logá Canon a okamžite zlikvidujete všetky nezverejnené kópie Log Canon.

Všeobecné
Výklad, platnosť a výkon týchto zmluvných podmienok sa riadi holandským právom a spoločnosť Canon aj vy súhlasíte, že sa podrobíte nevýlučnej právomoci amsterdamských súdov.

Ak si spoločnosť Canon neuplatní alebo nevymôže ktorékoľvek právo alebo ustanovenie uvedené v týchto zmluvných podmienkach, neznamená to, že sa daného práva alebo ustanovenia vzdáva, a nemá to žiadny vplyv na jej právo uplatniť alebo vymôcť si ho neskôr.

Ak súd v príslušnej jurisdikcii uzná niektoré ustanovenie týchto zmluvných podmienok za neplatné, zmluvné strany súhlasia, že to nebude mať vplyv na platnosť alebo vymožiteľnosť akýchkoľvek iných ustanovení alebo práv, ktoré zostanú v plnej platnosti a účinnosti s výnimkou daného neplatného alebo nevymožiteľného ustanovenia alebo jeho časti.

Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na oddelenie pre styk s verejnosťou miestneho zastúpenia spoločnosti Canon.