BUSINESS BYTES

HĽADÁ SA: Finančný riaditeľ, ktorý rozumie Internetu

WANTED: a CFO who understands the Internet of Everything

V najnovších pracovných ponukách sa začali objavovať takéto požiadavky: finančné plánovanie a manažment, riadenie toku hotovosti, účtovníctvo, stratégia a vízia v oblasti informačných technológií. O aké pracovné miesto išlo?


Ak ste odpovedali „riaditeľ pre financie a technológie“ alebo „CFTO“, máte pravdu.


Narastajúca závislosť od technológií na pracovisku sa výrazne prejavuje aj v oblasti financií. Ako naznačila britská Asociácia certifikovaných účtovníkov (ACCA), toto pracové zaradenie sa čoskoro stane oveľa bežnejším. CFTO bude zodpovedať za investície do technológií a hospodárenie s financiami, a je pravdepodobné, že tento trend sa rozšíri do celej Európy.


Ešte pred desiatimi rokmi bolo nepredstaviteľné, aby sa tradičný finančný riaditeľ musel bližšie zaujímať o cloudové technológie, kybernetickú bezpečnosť či poskytovanie digitálnych služieb. Podľa spoločnosti Gartner sa však 39 percent IT organizácií vyjadrilo, že dnes už komunikujú priamo s finančnými riaditeľmi. Tento posun v sfére kompetencií znamená, že finančný riaditeľ potrebuje čoraz väčšie skúsenosti s využívaním technológií a musí vedieť jasne identifikovať súvisiacu návratnosť investícií.


Ak chcú finanční riaditelia dosahovať efektívne výsledky, musia sa dôverne zoznámiť s inovatívnymi technológiami, ktoré môžu prispieť k rastu ich podnikov. Musia rozumieť vzťahom, ktoré formujú náš spôsob života a práce: nástupu nových technológií, Internetu a digitálnych médií. Finančný riaditeľ navyše musí vedieť odhdnúť návratnosť investícií, aby sa pri výbere nových IT riešení nezameriaval len na celkový hospodársky výsledok a znižovanie nákladov, ale zohľadnil aj ich schopnosť čeliť výzvam budúcnosti.


Preto je dôležité, aby finanční riaditelia mali prehľad aj o otázkach bezpečnosti. Nedostatočný bezpečnostný program by mohol viesť k strate cenných obchodných alebo zákazníckych informácií a následne k pokute za ohrozenie týchto dát. Otázka miesta a spôsobu skladovania informácií sa tak čoraz viac stáva záležitosťou finančného riaditeľa. Avšak ako uvádza spoločnosť Gartner, len 18 percent finančných odborníkov považuje bezpečnosť za prioritnú v nákladoch na rok 2014, hoci ako najvyššie priority uvádzajú podnikovú inteligenciu a riadenie výkonnosti.


Väčšina finančných riaditeľov by potvrdila, že ich funkcia už nie je len o riadení finančnej prevádzky podniku; ich postavenie sa mení a čoraz častejšie musia prijímať dôležité obchodné rozhodnutia. Medzi tie patria investície do oblasti IT a zabezpečenie informácií spoločnosti. Moderný finančný riaditeľ musí vedieť využívať nové technológie na prijímanie lepších a informovanejších obchodných rozhodnutí, ktoré priamo ovplyvňujú výkonnosť podniku. Od zavádzania mobility, ktorá zlepší komunikáciu s obchodnými zástupcami a môže tak viesť k postupnému zvyšovaniu predaja, až po uplatňovanie rozsiahlych zmien, ktoré ovplyvňujú spôsob komunikácie medzi oddeleniami, kanceláriami, krajinami a kontinentmi. Finanční riaditelia musia mať základné znalosti o technológiách a ich možnostiach, aby mohli stáť v čele zmien a pretvárať abstraktné potreby podniku na realitu.