BUSINESS BYTES

Dilema informačného riaditeľa: „Veľký tresk“ alebo postupné zlepšovanie?

Big bang change or incremental improvement

V ideálnych podmienkach by informační riaditelia mali mať strategickú víziu, keď sa podujmú transformovať organizáciu, aby sa stala pružnejšia, kreatívnejšia a viac zameraná na zákazníkov. V reálnych podmienkach však prestavbu informačných technológií až príliš často sprevádzajú momentálne obavy a nie dlhodobé ideály.

Hoci firma môže byť odhodlaná začať používať mnohé nové digitálne technológie, napríklad mobilné technológie, cloudové služby a technológie na zber „spravodajských“ údajov, pokusy o transformáciu často stroskotajú na obavách z ich integrácie do existujúcich IT systémov. Nie je vôbec jednoduché pretransformovať sa na používanie technológií „na požiadanie“ alebo technológií na zelenej lúke, keď väčšina výrobných systémov stále beží na tradičnej podnikovej sieti.

S touto výzvou sa musia informační riaditelia priamo vysporiadať. Nad všetkými ostatnými vecami vo firme stojí práve technológia, ktorá má najväčší potenciál zrevolučniť prevádzkové procesy, zvýšiť ziskovosť a zvýšiť spokojnosť zamestnancov.

Mnohí vedúci v oblasti informačných technológií poznajú požiadavky na digitálnu transformáciu, no zároveň vnímajú obmedzenia svojich existujúcich systémov. Ako môžu informační riaditelia zrealizovať transformáciu informačných technológií čo najinteligentnejšie? Mali by technologickí šéfovia podnikať postupné kroky, ktoré nebudú narúšať hladký chod podniku, alebo radšej presadiť koncepciu „generálnej opravy“?

Názory na najlepšiu stratégiu sa líšia. Niektorí veria v nový začiatok, iní, opatrnejší, zase prezentujú presvedčivé argumenty týkajúce sa nákladov, narušenia výroby a možných prestojov. V mnohých prípadoch je na informačnom riaditeľovi alebo jeho oddelení, aby zabezpečili správne využitie benefitov vyplývajúcich z technologickej inovácie.

Vďaka všadeprítomnosti informačných technológií sa informační riaditelia vo väčšine organizácií nachádzajú na unikátnom mieste, z ktorého sa na jednotlivé operácie v organizácii dokážu pozerať z nadhľadu. Tento nadhľad im prináša možnosť komunikovať s jednotlivými podnikovými jednotkami a koncovými zákazníkmi. Takáto komunikácia by mala stáť pri zrode akéhokoľvek úsilia o znovuvynájdenie organizácie pod vedením IT. Zo vzájomnej komunikácie s kľúčovými osobami môžu informační riaditelia zistiť, ktoré nové systémy použiť a kedy.

Problematickejšou časťou na tejto ceste však zostáva realizačná fáza transformácie. Ako sme už uviedli, mnohé kľúčové výrobné systémy sú hlboko zakorenené do každodenných prevádzkových činností. Experimentovanie s technológiami, ktoré by ich narúšali, no zároveň by neohrozovali podnikové procesy, nie je vôbec jednoduché.

V každej organizácii existujú skupiny, ktoré odolávajú novým myšlienkam a zmenám. Namiesto pocitu sklamania sa informační riaditelia musia zmeniť na podnikavcov, ktorí dokážu úspešne predať hodnotu zmien a spropagovať ich benefity pre podnikateľskú činnosť. K inovatívnym myšlienkam by mali pristupovať s rovnakým odhodlaním a pružnosťou a nemali by sa báť chýb.

Vedúci v oblasti informačných technológií by mali ku každému internému projektu pristupovať tak, ako podnikateľ k novej investícii. Namiesto prehnaného dôrazu na potenciál narušenia spôsobený digitálnymi technológiami by firmy mali skôr diskutovať o šanci na výmenu existujúcich procesov, ktoré sú neefektívne a frustrujúce.

Prístup „veľkého tresku“ je v IT príležitosťou na dosiahnutie širších strategických cieľov, ktoré majú reálny transformačný potenciál. Namiesto kontinuálneho plánovania ďalšieho postupného kroku by sa firmy mali osmeliť, zanechať za sebou staré štruktúry a učiť sa sledovať svoje ciele na ceste, ktorej cieľom je transformácia.

Keď na svoju stranu získajú ostatné časti firmy, informační riaditelia môžu vytvoriť transformačnú stratégiu, v ktorej sa budú negovať problémy súvisiace s existujúcimi technológiami a naplno sa využijú digitálne systémy a služby.[References]
https://enterprisersproject.com/article/2015/3/3-ways-cios-can-embrace-disruptive-technologies-without-ignoring-legacy-it
http://blogs.wsj.com/cio/2012/11/30/cios-must-embrace-risk-to-achieve-greater-innovation/