Warranty_Page_Image

Informácie o európskom záručnom systéme spoločnosti Canon

V prípade, že sa u produktu značky Canon vyskytne porucha, našich zákazníkov chráni európsky záručný systém spoločnosti Canon. Tento systém zabezpečuje, aby sa porucha počas obmedzeného časového obdobia po zakúpení bezplatne odstránila (platia Podmienky).

Európsky záručný systém tvoria dve rôzne servisné ponuky a ponuka platná pre vás závisí od vašej polohy a zakúpeného produktu. Pre väčšinu spotrebného tovaru značky Canon je dostupná služba Návrat na základňu. Ak sa počas záručnej doby vyskytne výrobná chyba produktu, je nutné ho vrátiť do autorizovaného servisu značky Canon, kde ho vyškolení technici spoločnosti Canon bezplatne opravia. Produkt dostanete po dokončení opráv späť.


Pre niektoré produkty z radov Laser a Inkjet (vo vybraných krajinách) je v ponuke služba Európsky záručný servis u vás doma. V nižšie uvedených Podmienkach tejto služby nájdete zoznam produktov, pre ktoré je dostupná.

Ak sa na príslušnom produkte prejaví počas záručnej doby výrobná chyba, záručný servis na mieste sa poskytne jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Oprava na mieste (technikom)

 • Výmena na mieste (kuriérom)

Ak nižšie nenájdete uvedené Podmienky tejto služby, v tom prípade služba Európsky záručný servis u vás doma nie je vo vašej krajine dostupná. V takomto prípade vám poskytneme len službu Návrat na základňu.Služba európskeho záručného systému Návrat na základňu

Ak chcete zobraziť plné znenie Podmienok všetkých druhov záruk, kliknite na príslušnú ponuku záruky nižšie -

Štandardné podmienky Európskeho záručného servisu (EZS)


Spoločnost‘ Canon a členovia EZS ručia, že hardware tohoto výrobku bude riadne fungovat‘ počas záručnej lehoty. V prípade, že hardware výrobku počas záručnej lehoty nefunguje, oprava hardwaru bude poskytnutá bezplatne v autorizovaných servisných strediskách spoločnosti Canon v krajinách, ktoré sú členmi EZS.

Táto záruka Návrátu na základňu sa vzťahuje na produkty Canon, ktoré sú určené pre Európsky hospodársky trh („EHP“) a Švajčiarsko tak Velké Británie a boli v rámci nich aj zakúpené. 

Bezplatný servis EZS môže byt’ poskytnutý len v prípade, ak sa zákazník preukáže týmto záručným listom spolu s originálom faktúry/pokladničného bloku, ktorý vydal zákazníkovi predajca, a len ak je v záručnom liste uvedené (a) meno kupujúceho, (b) meno a adresa predajcu, (c) názov modelu a v prípade, že je model označený sériovým číslom, aj sériové číslo zakúpeného výrobku a (d) dátum zakúpenia výrobku. Spoločnost’ Canon si vyhradzuje právo odmietnut’ poskytnutie záručného servisu v prípade, že uvedené informácie sú neúplné alebo boli odstránené, prípadne zmenené po zakúpení výrobku spotrebiteľom od predajcu. Canon môže opraviť alebo vymeniť produkty Canon s použitím nových alebo repasovaných dielov, alebo produktov s ekvivalentnými vlastnosťami a spoľahlivosťou. Canon môže taktiež vymeniť zariadenia za ekvivalentné modely, v prípade, že sa pôvodný model už nevyrába. Repasované náhradné diely, alebo produkty budú použité len vtedy, ak je to zlúčiteľné so záručnými podmienkami krajiny, v ktorej sa záruka uplatňuje.

1. Záručná lehota

Táto záruka platí po dobu dva roky* od zakúpenia výrobku spotrebiteľom, čoho dôkazom sú vyššie uvedené dokumenty.

* PIXMA G1400 / G1500 / G2400 / G2500 / G3400 / G3500: dva roky alebo 30000 výtlačkov, podľa toho, čo nastane skôr.

PIXMA G550/650: dva roky alebo 10000 výtlačkov, podľa toho, čo nastane skôr.


2. Získanie záručného servisu

Záručný servis je dostupný v autorizovaných servisných strediskách spoločnosti Canon.

Akékoľvek náklady na bezpečnú prepravu výrobku do a zo servisného strediska spoločnosti Canon znáša zákazník. Ak je výrobok privezený do krajiny, na ktorú sa nevzt’ahuje EZS a v ktorej sa neakceptuje záručný list, výrobok musí byt’ vrátený do krajiny, v ktorej bol zakúpený, aby bol zabezpečený záručný servis.

3. ZS - Členovia:

Pre úplné informácie o záruke ponúkanej v jednotlivých krajinách sa, prosím, obráťte na príslušného člena EWS.

4. Obmedzenia

Spoločnost’ Canon a členovia EZS neposkytujú záruku na nasledovné:
- pravidelné kontroly, údržbu a opravu alebo výmenu súčiastok, ktoré boli poškodené bežným používaním a opotrebením;
- spotrebný materiál;
- akýkoľvek software;
- diely podliehajúce opotrebovaniu (napr. Videohlavy, Optické súčasti projektora, zberače prebytočného atramentu a vodiace valčeky) a príslušenstvo produktov [napr. batérie a nahrávacie médiá (najmä kazety, DVD, pamaťové karty a odnímateľné HDD a pod.)], na ktoré sa nevzťahuje táto záruka;
- vady spôsobené úpravami vykonanými bez súhlasu spoločnosti Canon;
- náklady, ktoré vznikli servisným strediskám spoločnosti Canon pri vykonaní prispôsobení alebo zmien výrobku, ktoré sú nevyhnutné k zosúladeniu výrobku so špecifickými technickými a bezpečnostnými normami alebo predpismi, ktoré sú uplatňované v krajine; prípadne akékoľvek iné náklady spojené s prispôsobením výrobku v dôsledku technických požiadaviek, ktoré boli zmenené po dodávke výrobku;
- škody vyplývajúce zo skutočnosti, že výrobok nie je v súlade so špecifickými normami alebo technickými parametrami inej krajiny, ako je krajina, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Záručný opravný servis je vylúčený v prípadoch, ak škoda alebo porucha bola spôsobená:
- nesprávnym používaním, zaobchádzaním alebo využívaním výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s inštrukciami, ktoré sú uvedené v návode na použitie, respektíve v príslušnej užívateľskej dokumentácii, vrátane napríklad nesprávneho uskladnenia, pádov a neúmerného zat’ažovania;
- koróziou, špinou, vodou alebo pieskom;
- opravami, úpravami alebo čistením uskutočneným v servisnom stredisku, ktoré nie je autorizované spoločnost’ou Canon;
- Poškodenie priamo spôsobené použitím náhradných dielov, softvéru alebo spotrebného materiálu (napríklad atrament, papier, toner alebo batérie), ktoré nie sú kompatibilné s výrobkom. Informácie o kompatibilite s vaším konkrétnym výrobkom Canon sú uvedené na balení; kompatibilita je zaručená v prípade použitia originálnych náhradných dielov Canon, softvéru a spotrebného materiálu Canon, keďže prešli testovaním. Pred použitím skontrolujte kompatibilitu s výrobkom.
- pripojením výrobku k zariadeniu, ktoré nie je schválené ako vhodné na pripojenie spoločnost’ou Canon; - nevhodným zabalením výrobku pri jeho vrátení autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti Canon; - nehodami alebo katastrofami prípadne inými príčinami, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Canon, vrátane situácií, kedy škody spôsobí blesk, voda, oheň, občianske nepokoje a nevhodná ventilácia.

5. Iné ustanovenia

Oprava výrobku sa môže predĺžit’ v prípade, keď sa vykonáva mimo krajiny nákupu, a to z dôvodu, že sa daný výrobok v krajine nákupu ešte nepredáva alebo že sa nepredáva v prevedení špecifickom pre danú krajinu. Preto v krajine opravy nemusia byt’ určité náhradné diely pre daný výrobok na sklade.
Zákazník je zodpovedný za to, aby akékoľvek softwarové súbory a programy pred opravou zálohoval a aby si ich po vykonaní opravy obnovil.

Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek iné nároky, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto záruke, a to vrátane (avšak bez obmedzenia len na tieto prípady) straty záznamových médií, straty údajov atď. Pri vrátení produktu za účelom servisnej opravy ho prosím veľmi opatrne zabaľte, poistite ho, pribaľte k nemu pokladničný doklad a záručný list, pokyny pre opravu a v prípade potreby aj vzorku záznamových médií, na ktorých sú uložené obrázky nasnímané prostredníctvom produktu.

Táto záruka nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľa vyplývajúce z právoplatnej národnej legislatívy ani na práva spotrebiteľa voči predajcovi, ktoré vyplývajú z kúpno-predajnej zmluvy. V prípade neexistencie platnej národnej legislatívy v danom štáte je táto záruka spotrebiteľovým jediným a výhradným prostriedkom nápravy a ani spoločnost’ Canon, ani jej dcérske spoločnosti alebo iní členovia EZS nebudú zodpovední za akékoľvek náhodné alebo následné škody spôsobené porušením výslovnej alebo implicitnej záruky tohoto výrobku.

Tieto záručné podmienky poskytnuté spoločnosťou Canon nesiahajú na dodatočné zákonné nároky a práva, ktoré eventuálne na produkty, pre ktoré platia tieto záručné podmienky, máte.Späť na začiatok


Služba Európsky záručný systém u vás doma

Plán servisu záruky na mieste (laserové a atramentové produkty)


Na zobrazenie všetkých použiteľných modelov kliknite sem.


Ďakujeme, že ste si zakúpili tento kancelársky produkt od spoločnosti Canon. V prípade, že si na tento produkt potrebujete uplatniť vašu záruku v mieste inštalácie, platia nasledujúce zmluvné podmienky. Vaša záruka v mieste inštalácie platí 2 rok od pôvodného dátumu zakúpenia nového kancelárskeho produktu Canon.

V tejto záruke máte právo na podporu od spoločnosti Canon, ako je popísané nižšie. Všetky služby poskytované v záruke na mieste podliehajú tu uvedeným záručným podmienkam. Upozorňujeme, že táto záruka v mieste inštalácie platí ako doplnok k akejkoľvek inej záruke spoločnosti Canon, ktorú môžete mať pre príslušný produkt a k všetkým zákonným právam, ktoré môžete mať ako spotrebiteľ podľa platných miestnych zákonov. Táto záruka v mieste inštalácie sa vzťahuje na určité kancelárske produkty Canon, ktoré sú určené pre Európsky hospodársky trh („EHP“) , Švajčiarsko a Velká Británie, a boli v rámci nich aj zakúpené.

Spoločnosť Canon zaručuje, že hardvér tohto produktu bude počas záručnej doby vo funkčnom stave. V prípade, že sa počas záručnej doby na hardvéri objaví porucha, vám bude poskytnutý "Servis na mieste inštalácie" a to na zaregistrovanom mieste inštalácie nachádzajúcom sa v Oblasti (ako je definované nižšie).

Uplatnenie bezplatnej záruky na opravu na mieste inštalácie je možné po predložení originálu dokladu o zakúpení s uvedeným dátumom zakúpenia produktu. Canon môže opraviť alebo vymeniť produkty Canon s použitím nových alebo repasovaných dielov, alebo produktov s ekvivalentnými vlastnosťami a spoľahlivosťou. Canon môže taktiež vymeniť zariadenia za ekvivalentné modely, v prípade, že sa pôvodný model už nevyrába. Repasované náhradné diely, alebo produkty budú použité len vtedy, ak je to zlúčiteľné so záručnými podmienkami krajiny, v ktorej sa záruka uplatňuje.1. Záručná doba

Záruka v mieste inštalácie platí 2 rok od dátumu zakúpenia nového kancelárskeho Canon produktu ako je uvedené na doklade o zakúpení.

2. Ako získať záručný servis

Servis záruky na mieste je dostupný prostredníctvom telefonického kontaktu na linku pomoci spoločnosti Canon (podrobné kontaktné informácie kliknite sem).

Záručný opravný servis v mieste inštalácie bude poskytnutý jednou z nasledujúcich foriem:

 • Oprava v mieste inštalácie (vykonaná servisným technikom)*, ktorá pokrýva všetky súvisiace pracovné náklady (vrátane nákladov na telefón, prepravu a času opravy) a náklady na všetky náhradné diely.
 • Výmena v mieste inštalácie (vykonaná prostredníctvom kuriéra), ktorá pokrýva náklady spojené s výmenou produktu a všetky náklady súvisiace s prepravou.

Metóda realizácie opravy závisí od modelu zariadenia. O postupe budete informovaný našimi pracovníkmi, keď budete kontaktovať zákaznícku podporu Canon.

*Služby pod touto zárukou na mieste môže vykonávať tretia strana s primeranou kvalifikáciou v mene spoločnosti Canon s vynaložením primeranej starostlivosti.


3. Obmedzenia

Spoločnosť Canon nedáva záruky na nasledujúce položky:

 • Pravidelné kontroly, údržbu a opravu alebo náhradné diely v dôsledku bežného opotrebovania.
 • Spotrebný materiál a príslušenstvo, vrátane napájacieho adaptéra.
 • Akýkoľvek softvér.
 • Diely podliehajúce opotrebeniu, ako aj spotrebný materiál a príslušenstvo.
 • Poruchy spôsobené úpravami vykonanými bez schválenia spoločnosti Canon.
 • Náklady vzniknuté spoločnosti Canon pri príprave akýchkoľvek adaptácií alebo úprav produktu potrebných pre technické alebo bezpečnostné štandardy špecifické pre príslušnú krajinu alebo akékoľvek iné náklady na úpravu produktu následkom akýchkoľvek špecifikácií, ktoré sa mohli zmeniť od doručenia produktu.
 • Škody spôsobené tým, že produkt nevyhovuje štandardom špecifickým pre príslušnú krajinu alebo špecifikáciám v inej krajine, ako je krajina zakúpenia.

Záručná oprava je vylúčená, ak škody alebo poruchy boli spôsobené:

 • Nesprávnym používaním, manipuláciou alebo obsluhou produktu inak ako je uvedené v užívateľskej alebo operačnej príručke a/alebo príslušných užívateľských dokumentoch, a to vrátane a bez obmedzení nesprávnym skladovaním, pádom, neúmernými nárazmi, poškodením koróziou, nečistotami, vodou alebo pieskom;
 • Opravami, úpravami alebo čistením vykonávanými v servisnom stredisku, ktoré nie je autorizované spoločnosťou Canon;
 • Poškodenie priamo spôsobené použitím náhradných dielov, softvéru alebo spotrebného materiálu (napríklad atramentu, papiera, tonera alebo batérií, tlačových hláv), ktoré nie sú kompatibilné s výrobkom. Informácie o kompatibilite s vaším konkrétnym výrobkom Canon sú uvedené na balení; kompatibilita je zaručená v prípade použitia originálnych náhradných dielov Canon, softvéru a spotrebného materiálu Canon, keďže prešli testovaním. Pred použitím skontrolujte kompatibilitu s výrobkom.
 • Pripojením produktu k zariadeniu, ktoré nie je schválené spoločnosťou Canon na pripojenie k produktu.
 • Nehodami, katastrofami či akoukoľvek inou príčinou mimo kontroly spoločnosti Canon, a to vrátane, avšak nie výlučne blesku, povodne, požiaru, verejných nepokojov a nesprávnym vetraním.

Okrem vyššie uvedených položiek záruka na mieste nezahŕňa:

 • Prácu nevyhnutnú z dôvodu akéhokoľvek odpojenia a opätovného pripojenia produktu, a to vrátane akejkoľvek prípravy potrebnej na bezpečnú prepravu, okrem prepravy poskytnutej z našej stany alebo na naše náklady;
 • Prácu mimo našich štandardných servisných hodín (9:00 až 17:00, pondelok až piatok, mimo štátnych sviatkov), pokiaľ nie je uvedené inak v pláne servisu záruky na opravu na mieste inštalácie.
 • Opravy a potrebné náhradné diely nevyhnutné z dôvodu chybnej inštalácie alebo chybného sieťového pripojenia vášho produktu, ak inštalácia a sieťové pripojenie zariadenia neboli vykonané spolosnosťou Canon.

Prosím vezmite na vedomie, že pre poskytnutie servisnej služby v mieste inštalácie servisným technikom / kuriérom je podmienkou, že sa vaše zariadenie nachádza v "Oblasti". Servis v mieste inštalácie môže byť poskytnutý len za podmienky, že technikovi / kuriérovi zabezpečíte prístup k prístroju a poskytnete mu z toho vyplývajúcu primeranú podporu.

Ak plánujete počas trvania vašej záruky na opravu na mieste inštalácie presunúť produkt z jednej adresy na inú, ste povinní upovedomiť spoločnosť Canon o novej adrese. Môžete tak vykonať zaslaním e-mailu na "kontaktnú e-mailovú adresu" pre oblasť (e-mailové adresy sú uvedené v kontaktných údajoch záruky na mieste inštalácie). Ak presuniete produkt do inej krajiny, skontrolujte, či je krajina, do ktorej ho presúvate, uvedená sem, pre overenie , či spoločnosť Canon ponúka v tejto krajine záruku na opravu v mieste inštalácie.

4. Iné

Oprava / výmenný servis sa môže oneskoriť, ak sa vykonáva mimo pôvodnej krajiny zakúpenia, ak sa produkt ešte nepredáva v tejto krajine, prípadne sa predáva vo vyhotovení špecifickom pre danú krajinu. Z tohto dôvodu aj určité náhradné diely pre produkt nemusia byť na sklade v krajine, kde prebieha oprava. Je zodpovednosťou zákazníka, aby pred opravou / výmenou zariadenia zálohoval a uložil všetky softvérové súbory a programy a po oprave oprave / výmene ich obnovil. Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne iné nároky, a to vrátane, ale neobmedzujúce sa na stratu záznamových médií, stratu údajov a pod., ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto záruke. Táto záruka nemá vplyv na práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zákona pod platnou národnou legislatívou ani práva spotrebiteľa voči predajcovi vyplývajúce z kúpno-predajnej zmluvy. Ak takáto platná národná legislatíva neexistuje, táto záruka bude jediným a výhradným riešením pre spotrebiteľa a spoločnosť Canon ani jej pobočky nebudú zodpovedné za žiadne neplánované alebo následné škody spôsobené nedodržaním žiadnej vyjadrenej alebo implikovanej záruky na tento produkt. Kompletné informácie o záruke ponúkanej v jednotlivých krajinách získate na linke zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

S ohľadom na vyššie uvedené súhlasíte, že spoločnosť Canon nie je zodpovedná za žiadne ďalšie nevyhnutné práce alebo spôsobené straty, náklady či poškodenia, pokiaľ:

 1. Ste produkt nepoužívali, neskladovali alebo s ním nemanipulovali správne (vrátane nezabezpečenia primeraných okolitých podmienok), prípadne ste nesplnili akékoľvek iné pokyny alebo odporúčania pre produkt dané spoločnosťou Canon, prípadne uvedené v akomkoľvek návode na používanie, či akékoľvek iné ustanovenie záruky na opravu na mieste inštalácie;
 2. Ste nenainštalovali alebo neuskutočnili nápravy chýb, aktuálne aktualizácie softvéru či nové vydania, ktoré boli dodané alebo všeobecne dostupné od spoločnosti Canon či iných príslušných nezávislých dodávateľov;
 3. Sa vo vašom systéme vyskytol vírus (alebo podobný program) alebo nastala akákoľvek porucha či požiadavka akéhokoľvek produktu, ktorý ste pripojili k produktu, prípadne ktorý inak negatívne ovplyvňuje prevádzku produktu;
 4. Ste vy alebo iná osoba konajúca vo vašom mene poškodila produkt alebo na ňom vykonala zmeny, prípadne pripojila alebo začlenila do produktu, alebo príslušných systémov akúkoľvek inú položku, ktorá negatívne ovplyvňuje prevádzku produktu;

Záruka na opravu na mieste inštalácie sa bude riadiť a interpretovať v súlade s platnými zákonmi krajiny, kde sa produkt používa a kde sa poskytujú služby a akékoľvek spory v súvislosti so zárukou na opravu na mieste inštalácie spadajú do výhradnej jurisdikcie príslušných súdov tejto jurisdikcie.Späť na začiatok


Posledná aktualizácia: 1. Január 2022

Ak máte akékoľvek otázky o európskom záručnom systéme, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej podpory alebo telefonickej podpory.

Možno budete potrebovať aj...

Feedback