Warranty_Page_Image

Európska záruka spoločnosti Canon na produkty série WG

Toto je komerčná záruka pre koncového zákazníka, ktorú ponúka spoločnosť Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko („Canon“) koncovým zákazníkom, ktorí si zakúpia produkty série WG značky Canon na svoje súkromné používanie, no nefigurujú ako spotrebitelia v súlade s miestnymi zákonmi krajiny, kde tieto produkty série WG boli zakúpené.
Ak ste spotrebiteľ, nemáte nárok na túto záruku, no vzťahujú sa na vás zákonné práva spotrebiteľa na základe platnej vnútroštátnej legislatívy.
Tieto zmluvné podmienky a táto ponuka sa preto budú riadiť zákonmi Anglicka a Walesu a podliehajú výlučnej jurisdikcii súdov v Anglicku a Walese. 


V ponuke sú tieto služby: 

• záručný servis U vás

Na produkty série WG značky Canon určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP, čiže EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko), Švajčiarsko, Velká Británie a kúpené na tomto území sa vzťahuje európska záruka spoločnosti Canon na produkty série WG. Spoločnosť Canon zaručuje, že ak sa počas príslušnej záručnej doby zistí, že nový produkt série WG je chybný, jeho porucha bude bezplatne odstránená (uplatňujú sa zmluvné podmienky – pozri nižšie).
Pre každý produkt, na ktorý sa už nevzťahujú príslušné záručné podmienky ani záručná lehota, a pre poškodenia alebo opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, je k dispozícii spoplatnená služba opráv.
Táto záruka je vaším jediným a výlučným opravným prostriedkom, pričom spoločnosť Canon, jej pobočky ani iní členovia programu európskej záruky na produkty série WG neponesú žiadnu zodpovednosť za žiadne náhodné ani následné škody vyplývajúce z porušenia akýchkoľvek výslovných alebo implicitných záruk na tento produkt.


Zmluvné podmienkyZáručný servis U vás


Spoločnosť Canon zaručuje počas záručnej lehoty dobrý prevádzkový stav hardvéru tohto produktu série WG. V prípade, že sa počas záručnej lehoty zistí porucha hardvéru, zákazníkovi bude v členských krajinách bezplatne poskytnutá servisná oprava priamo na mieste používania.
Tento záručný servis U vás sa vzťahuje na všetky produkty série WG značky Canon, ktoré sú určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP) ,Švajčiarsko, Velká Británie a boli v týchto krajinách zakúpené.
Tento bezplatný servis je možné získať iba na základe predloženia originálnej faktúry alebo potvrdenia o zaplatení, ktoré koncovému zákazníkovi vydá predajca.
Spoločnosť Canon si ďalej vyhradzuje právo namiesto opravy pokazeného produktu nahradiť pokazený produkt iným ekvivalentným produktom s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. 


1. Záručná lehota

Záručný servis U vás je platný po dobu 1 roka od dátumu zakúpenia vášho nového produktu série WG značky Canon, ktorý je uvedený na potvrdení o nákupe, alebo do vyhotovenia 300 000 výtlačkov, podľa toho, čo nastane skôr. 


2. Ak chcete využiť záručný servis 

O opravy v rámci záručného servisu U vás je možné požiadať technickú podporu Canon telefonicky (kontaktné údaje na záručný servis U vás).
Záručný servis U vás bude poskytnutý jedným z nasledujúcich spôsobov: 

• oprava na mieste používania (vykonaná technikom)*, ktorá zahŕňa náklady na všetky súvisiace práce (vrátane výjazdu, cesty a času opravy) a na všetky servisné diely, 

• poslanie dielov vymeniteľných používateľom (prostredníctvom kuriéra), ktoré zahŕňa náklady na príslušné servisné diely a súvisiace prepravné náklady.

*Služby v rámci záručného servisu U vás môže v mene spoločnosti Canon vykonávať tretia strana s náležitými zručnosťami a starostlivosťou. 

Tento servis zahŕňa všetky náklady na súvisiace práce (vrátane výjazdu, cesty a času opravy) a na všetky servisné diely. 


3. Členské krajiny programu záruky na produkty série WG značky Canon

Členské krajiny programu záruky na produkty série WG značky Canon sú krajiny, v ktorých možno uplatniť nárok na záručný servis U vás. 

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa tejto záruky, obráťte sa na príslušného člena programu európskej záruky na produkty série WG


4. Obmedzenia

Táto záruka sa nevzťahuje na nasledujúce: 

– spotrebný materiál,
– akýkoľvek softvér,
– súčasti podliehajúce opotrebeniu (napr. panel, vonkajší kryt), ako aj spotrebné pomôcky a príslušenstvo (napr. prídavná kazeta na papier, hladký podstavec atď.) používané spolu s týmto produktom,
– chyby spôsobené úpravami vykonanými bez schválenia spoločnosťou Canon,
– náklady, ktoré poskytovateľom servisu spoločnosti Canon vzniknú v dôsledku úprav alebo modifikácií produktu série WG vyžadovaných technickými alebo bezpečnostnými normami alebo špecifikáciami, ktoré sú špecifické pre danú krajinu, alebo iné náklady na úpravu v dôsledku špecifikácií zmenených po dodávke produktu,
– poškodenia vyplývajúce z toho, že produkt série WG nie je v zhode s normami alebo špecifikáciami pre danú krajinu, ak k nim dôjde v inej krajine, než je krajina nákupu. Nárok na servisné opravy v rámci záručného servisu U vás nie je možné uplatniť v prípade poškodení a porúch spôsobených nasledujúcimi spôsobmi:
– nesprávne používanie alebo prevádzka produktu série WG či manipulácia s ním podľa popisov v príručkách pre používateľov, návodoch na obsluhu alebo v príslušnej používateľskej dokumentácii, vrátane poškodení v dôsledku nesprávneho skladovania, spadnutia, nadmerných nárazov, korózie, nečistôt, vody alebo piesku,
– poškodenie spôsobené priamo používaním náhradných dielov, softvéru alebo spotrebného materiálu (napr. atramentové zásobníky alebo údržbová kazeta), ktoré nie sú kompatibilné s týmto výrobkom. Kompatibilita s vaším konkrétnym produktom série WG značky Canon musí byť uvedená na obale, no je zaručená v prípade používania originálnych náhradných dielov, softvéru a spotrebného materiálu značky Canon, ktoré boli podrobené testovaniu. Pred použitím sa odporúča overiť kompatibilitu v nasledujúcich prípadoch:
– pripojenie produktu série WG k zariadeniu, ktorého pripojenie nie je schválené spoločnosťou Canon,
– nehody alebo prírodné katastrofy, prípadne iné príčiny mimo kontroly spoločnosti Canon vrátane zásahu bleskom, vody, ohňa, verejných nepokojov a nesprávneho vetrania,
– pravidelné kontroly alebo iná štandardná údržba produktov série WG. Okrem toho záručný servis U vás nepokrýva:
– servis a súvisiace servisné diely, ktoré sú potrebné pre chybnú inštaláciu alebo sieťové pripojenie produktu, ak inštaláciu a sieťové pripojenie produktu nevykonali pracovníci spoločnosti Canon,
– práca, ktorá je potrebná z dôvodu akéhokoľvek odpojenia a následného pripojenia produktu série WG, vrátane akejkoľvek prípravy potrebnej na bezpečnú prepravu okrem prípadov zabezpečovaných našou spoločnosťou alebo v našom mene,
– práce vykonané inokedy než počas našich štandardných pracovných hodín (9:00 – 17:00, pondelok až piatok okrem štátnych sviatkov). 


Upozorňujeme, že na vykonanie záručného servisu U vás je nevyhnutné, aby sa váš produkt série WG nachádzal v členskej krajine programu záruky na produkty série WG značky Canon. Záručný servis U vás môže byť vykonaný len za predpokladu, že poskytnete servisnému technikovi prístup k produktu a náležitú pomoc potrebnú na jeho vykonanie.
Ak produkt prenesiete do inej krajiny, skontrolujte, či krajina, do ktorej daný produkt prenášate, je členom programu záruky na produkty série WG značky Canon s cieľom uistiť sa, či spoločnosť Canon v tejto krajine ponúka záručný servis U vás. 


5. Iné 

Servisné opravy sa môžu oneskoriť v prípade ich vykonania v inej krajine, než v akej bol produkt zakúpený, ak sa produkt série WG v danej krajine ešte nepredáva alebo sa predáva v osobitom prevedení pre danú krajinu. Určité náhradné diely pre produkt série WG v súlade s tým nemusia byť v krajine vykonania opravy na sklade. Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek iné nároky vrátane straty záznamových médií a straty údajov atď., ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto záruke. 

Možno budete potrebovať aj...

Feedback