Podmienky používania

 1. CANON A ÚČASTNÍCI
  • 1.1. Organizátorom tejto súťaže je spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkekerweg, 1185 XB, Holandsko („Canon“).
  • 1.2. Všetci účastníci súťaže („účastníci“) musia mať trvalý pobyt v Slovensko a musia byť starší ako 18 rokov.
  • 1.3. Zamestnanci spoločnosti Canon, jej dcérskych spoločností, ich rodinní príslušníci, zástupcovia a iné strany priamo zapojené do tejto propagačnej akcie a sponzorstva nie sú oprávnení zúčastniť sa.
  • 1.4. Má sa za to, že všetci Účastníci, ktorí sa prihlásili do tejto súťaže, súhlasia s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok, ak nebolo písomnou formou oznámené inak.

 2. LOSOVANIE A AKO SA ZAPOJIŤ
  • 2.1. Losovanie o ceny s bezplatnou účasťou sa uskutoční v spoločnosti Canon. Súťaž bude prebiehať od 28. augusta 2019 do 29. novembra 2019 a losovanie prebehne 29. novembra 2019.
  • 2.2. Do losovania o ceny s bezplatnou účasťou, v ktorom možno vyhrať fotoaparát EOS R a objektívy RF 15-35mm F2.8 zoom, RF24-70mm F2.8 zoom a RF 70-200mm F2.8 zoom (ďalej len „Cena“), budú zaradení len uchádzači, ktorí vyplnia svoje údaje na prihlásenie do losovania.
  • 2.3. Každý sa môže prihlásiť len raz.
  • 2.4. Prihlášky doručené po dátume uzávierky nebudú do tohto losovania o ceny s bezplatnou účasťou zaradené. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo diskvalifikovať neúplné alebo nečitateľné prihlášky.

 3. CENA
  • 3.1. Spomedzi všetkých platných prihlášok doručených v termíne od 28. augusta 2019 do 29. novembra 2019 bude náhodne vylosovaný jeden výherca.
  • 3.2. Jeden víťaz získa fotoaparát EOS R a objektívy RF 15-35mm F2.8 zoom, RF24-70mm F2.8 zoom a RF 70-200mm F2.8 zoom
  • 3.3. Cena je neprenosná a nie je možné nechať si namiesto nej vyplatiť hotovosť ani získať kredit. V prípade, že ponúkaná cena nebude k dispozícii z dôvodov, na ktoré nemáme vplyv, spoločnosť Canon si vyhradzuje právo ponúknuť alternatívnu cenu rovnakej alebo vyššej hodnoty.

 4. VÝBER VÝHERCOV
  • 4.1. Výherca bude spomedzi všetkých platných prihlášok vybratý pomocou generátora náhodných čísel a meno výhercu oznámi spoločnosť Canon.
  • 4.2. Spoločnosť bude výhercu kontaktovať čo najskôr po 29. novembri 2019 prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej vo formulári s údajmi s cieľom dohodnúť si podrobnosti týkajúce sa doručenia Ceny.
  • 4.3. Ak výherca Cenu odmietne alebo si nárok na ňu neuplatní do 7 dní, odkedy ho spoločnosť Canon kontaktovala prostredníctvom e-mailu, pôvodnému vyhlásenému výhercovi Cena prepadne.
  • 4.4. Spoločnosť Canon môže výlučne na základe vlastného uváženia udeliť Cenu inému uchádzačovi.
  • 4.5. Výhercovi bude Cena zaslaná kuriérom do 23. decembra 2019.
  • 4.6. Cena zodpovedá popisu uvedenému v čase jej ohlásenia.
  • 4.7. Organizátor poskytuje Cenu výhercom losovania o ceny s bezplatnou účasťou v dobrej viere. Ak výherca nemôže Cenu z akýchkoľvek dôvodov prijať, musí túto skutočnosť organizátorovi čo najskôr oznámiť.

 5. OSOBNÉ ÚDAJE
  • 5.1. Akékoľvek osobné údaje poskytnuté spoločnosti Canon budú spracované spoločnosťou Canon a jej zástupcami alebo pridruženými spoločnosťami skupiny Canon na účely organizovania losovania o túto Cenu s bezplatnou účasťou. Spoločnosť Canon je prevádzkovateľ vo vzťahu k týmto poskytnutým osobným údajom.
  • 5.2. Spoločnosť Canon môže účastníkov kontaktovať v súvislosti s organizovaním losovania o ceny s bezplatnou účasťou alebo v prípade, že by chcela prejednať prípadné iné použitie informácií poskytnutých na účely losovania o ceny s bezplatnou účasťou.
  • 5.3. Spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg 1185 XB, Holandsko („CENV“), je prevádzkovateľ vo vzťahu k všetkým údajom poskytnutým účastníkmi.
  • 5.4. Poskytnuté osobné údaje sú bezpečne uložené a môžu byť prenesené na zabezpečený server mimo EHP. Podrobnejšie informácie o ochrane údajov účastníkov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti Canon na webovej lokalite https://myid.canon/canonid/#/policy.

 6. VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI
  • 6.1. Vo výnimočných prípadoch môže spoločnosť Canon zrušiť Cenu a/alebo zmeniť iné podmienky propagačnej akcie za predpokladu, že sú takéto zmeny nevyhnutné a možno ich z rozumných dôvodov odôvodniť.
  • 6.2. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo odmietnuť uznať akúkoľvek prihlášku alebo právo získať späť plnú hodnotu akejkoľvek ceny, ak dospeje k záveru, že došlo k zneužitiu alebo porušeniu zmluvných podmienok tohto losovania o ceny s bezplatnou účasťou.
  • 6.3. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody ani zranenia akejkoľvek povahy, ktoré akýkoľvek Účastník utrpel v rámci tejto propagačnej akcie. Nič z v týchto podmienkach však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo dodávateľov spoločnosti.
  • 6.4. V prípade sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania týchto pravidiel v akejkoľvek veci súvisiacej s losovaním o ceny s bezplatnou účasťou bude rozhodnutie riaditeľov spoločnosti Canon konečné a nebude sa o ňom viesť žiadna ďalšia korešpondencia.
  • 6.5. Ak súd v príslušnej jurisdikcii alebo iný kompetentný orgán uzná niektoré ustanovenie týchto podmienok za neplatné, nezákonné alebo právne neúčinné, v takom prípade bude príslušné ustanovenie oddelené od zvyšných ustanovení týchto podmienok, ktoré budú naďalej platiť v plnom rozsahu povolenom zákonom.

 7. PRÁVO A JURISDIKCIA
  • 7.1. V rámci tejto súťaže sa na vás ako spotrebiteľa vzťahujú zákony krajiny vášho pobytu a máte nárok na predkladanie súdnych žalôb vo vlastnom jazyku a na miestnych súdoch. O vašich právach vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto podmienky neobmedzujú vaše zákonné práva, na ktoré by ste mohli mať nárok.