Trvalá udržateľnosť – spoločnosť Canon a trvalo udržateľné podnikanie

Cieľom spoločnosti Canon je zodpovedné podnikanie. Sme presvedčení, že inovácie a technologické zlepšenia, ktoré začleňujeme do našich zobrazovacích riešení, obohatia životy a podnikanie našich zákazníkov bez toho, aby poškodzovali životné prostredie. Naša podnikateľská činnosť a naša značka sú založené na trvalo udržateľnom hospodárskom raste. Znižujeme svoju spotrebu nových prírodných zdrojov, pozorne sledujeme hospodársky pokrok a riziká a rešpektujeme komunity, ktoré od nás závisia.

Trvalá udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania. Našim zákazníkom ponúkame udržateľné zobrazovacie riešenia, ktoré im pomáhajú pracovať efektívnejšie a znižovať vlastný dopad na životné prostredie. Znižujeme dopad našich produktov na životné prostredie, minimalizujeme potrebu nových zdrojov a opakovane využívame a recyklujeme materiály. Preberáme zodpovednosť za naše činy, znižujeme naše prevádzkové dopady a angažujeme sa v širšom ekonomickom raste komunít a partnerov. Okrem toho ústretovo akceptujeme a dodržiavame predpisy a normy a, ak je to možné, dokonca sa ich snažíme aj prekonať.

Korporátna zodpovednosť
Preberáme zodpovednosť za dopady našej činnosti a uplatňujeme čestné pracovné postupy. Naša angažovanosť v oblasti trvalo udržateľného rozvoja je zameraná na tri kľúčové oblasti: životné prostredie, spoločnosť a podnikanie.

Získajte ďalšie informácie o našich troch kľúčových oblastiach:
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie

United Nations Global CompactPicture_UNGC logo
V januári 2014 podpísal Canon Europe United Nations Global Compact a zaviazal sa akceptovať 10 princípov v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. Naše zapojenie legalizuje úsilie, ktoré sme vložili do zakorenenia udržateľnosti v našej stratégii, kultúre a podnikaní.

Trvalo udržateľný rast
Naším dlhodobým cieľom je prevádzkovať tri regionálne ústredia v Európe, USA a Japonsku vrátane výskumných a vývojových centier a výrobných kapacít v každom regióne. Naša európska regionálna centrála je rozdelená do štyroch lokalít v rámci spoločností Canon Europe Limited, Londýn, VB, Canon Europa N.V., Amstelveen, Holandsko, a bývalých pracovísk spoločnosti Océ v mestách Venlo v Holandsku a Poing v Nemecku.

Naša filozofia
Naša podnikateľská činnosť je založená na našej japonskej podnikovej filozofii Kyosei, čo možno voľne preložiť ako „žiť a pracovať spoločne pre spoločné blaho“. Znamená to, že preberáme zodpovednosť za dopady našej činnosti a zároveň rešpektujeme našich zákazníkov, komunity a krajiny, kde pôsobíme, ako aj životné prostredie. Získajte ďalšie informácie o filozofii Kyosei.

Správa o trvalej udržateľnosti spoločnosti Canon EMEA za rok 2013

Životné prostredie – znižovanie dopadov na životné prostredie
Minimalizujeme potrebu nových prírodných zdrojov, znižujeme dopady na životné prostredie od návrhu produktov až po uplynutie ich životnosti, ako aj v rámci našich vlastných prevádzok. Naše riešenia pomáhajú zákazníkom pracovať efektívnejšie a súčasne znižovať vlastný dopad na životné prostredie.

Ďalšie informácie o tom, ako znižujeme dopady našich produktov a činností na životné prostredie a podporujeme trvalo udržateľnú spotrebu, získate v časti Životné prostredie.

Spoločnosť – podpora spoločnosti prostredníctvom obrazu
Obohacujeme spoločnosť prostredníctvom zobrazovacích riešení a príležitostí, angažujeme sa v živote zamestnancov a ďalších partnerov všade, kde pôsobíme, a rešpektujeme etické zásady. Naším cieľom je byť pozitívnym prínosom pre spoločnosť zvyšovaním kvality života ľudí, ktorých sa dotýka naša činnosť. Podrobnosti o tom, ako spolupracujeme s rôznymi zainteresovanými subjektmi, nájdete v časti Spoločnosť.

Podnikanie – férové a zodpovedné pôsobenie
Svoje podnikanie rozvíjame zodpovedne, podporujeme širší ekonomický rast, pracujeme spravodlivo a v súlade s platnými zákonmi, predpismi a normami. Uplatňujeme prísne pravidlá a postupy s cieľom chrániť našich zákazníkov a zamestnancov a zároveň udržateľným spôsobom rozširujeme svoje aktivity a plníme svoje hospodárske ciele. Ďalšie informácie o tom, ako vykonávame svoju podnikateľskú činnosť, nájdete v časti Podnikanie.

spacer
					image
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia
Správy o trvalej udržateľnosti