Zmluvné podmienky

PRED VSTUPOM NA TIETO STRÁNKY CANON EUROPE SI PROSÍM PREČÍTAJTE TENTO DOKUMENT. Vstupom na stránky spoločnosti Canon súhlasíte so záväzným dodržiavaním nasledovných podmienok.
AK NESÚHLASITE S TÝMITO PODMIENKAMI, NEVSTUPUJTE NA TÚTO STRÁNKU.

1. Prijatie

2. Internetová stránka spoločnosti Canon

3. Informácie o súbore „cookie“

4. Použitie

5. Zrieknutie sa práv

6. Zodpovednosť

7. Zásady ochrany osobných údajov

8. Ochranná známka

9. Canon Europa N.V.

10. Rozhodujúce právo

11. Autorské právo

1. Prijatie

Spoločnosť Canon Europa N.V. (ďalej len Canon) vám poskytuje túto internetovú stránku (ďalej len internetová stránka spoločnosti Canon) na základe nasledovných podmienok (ďalej len podmienky). Vstupom na internetovú stránku spoločnosti Canon súhlasíte, že sa zaväzujete k týmto podmienkam. Spoločnosť Canon môže tieto podmienky z času na čas aktualizovať zaverejnením aktualizovaných podmienok bez toho, aby vám to vopred osobitne oznámila. Pri každom vstupe na internetovú stránku spoločnosti Canon by ste mali skontrolovať aktualizáciu podmienok.

  Hore

2. Internetová stránka spoločnosti Canon

Na tejto internetovej stránke spoločnosti Canon budete môcť získať informácie o určitých produktoch a službách spoločnosti Canon a môžete na nej takisto posielať otázky spoločnosti Canon za účelom získania ďalších informácií. Majte na pamäti, že táto stránka spoločnosti Canon je európska a že poskytované produkty a služby sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Pre zistenie detailov o dostupných produktoch a službách použite odkazy na národné internetové stránky.

  Hore

3. Informácie o súbore „cookie“

Prečítajte si naše zásady používania súborov „cookie“.

  Hore

4. Použitie

Zaväzujete sa, že cez túto internetovú stránku nezverejníte ani nepošlete žiadny materiál, ktorý môže alebo by mohol odôvodnene byť vykladaný ako: (i) hanlivý, urážlivý, obscénny, útočný, hrubý, náchylný k podnecovaniu rasovej nenávisti, diskriminačný alebo rúhavý; (ii) porušujúci niektorú z povinností dôvernosti alebo utajenia alebo obchodného tajomstva; (iii) porušujúci vlastnícke práva tretej osoby alebo predmetu, na ktorý ste nezískali všetky potrebné licencie a/alebo povolenia; alebo (iv) porušujúci iný právny predpis.

Okrem toho súhlasíte, že cez internetovú stránku neprenesiete ani nepošlete žiadny materiál, ktorý bol mohol byť odôvodnene považovaný za tvorbu alebo podnecovanie správania, ktoré by mohlo byť považované za trestný čin, spôsobiť občianskoprávnu zodpovednosť alebo byť inak v rozpore so zákonom krajiny alebo príslušného orgánu alebo porušovať práva tretej osoby, ktoré sú vymožiteľné v inej časti sveta.

Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo odstrániť z internetovej stránky všetky materiály, u ktorých má dôvodné podozrenie, že sú zakázané podľa tohto článku 3 alebo sú inak nevhodné. Bez ohľadu na horeuvedené, uznávate, že spoločnosť Canon nemá žiadnu kontrolu nad obsahom na internetovej stránke, ktorú poskytujú iní užívatelia, a nezamýšľa monitorovať obsah internetovej stránky, aby zabezpečila jej presnosť, správnosť alebo zhodu so zásadami uvedenými v týchto podmienkach.

Internetovú stránku spoločnosti Canon nesmiete spájať s inými internetovými stránkami, ktoré sú nemravné alebo nevhodné, a musíte okamžite odstrániť každý odkaz, ak o to spoločnosť Canon podľa svojho vlastného uváženia požiada.

Všetky materiály (vrátane, ale obmedzujúce sa nielen na text, hudbu, zvuky, fotografie, grafiku, obrázky, video, kompilácie dát, digitálne stiahnutia a softvér) zahrnuté na tejto internetovej stránky (ďalej len ako materiál) sú vlastníctvom spoločnosti Canon a jej dodávateľov a spadajú pod ochranu európskych, japonských a medzinárodných zákonov o autorských právach.

Spoločnosť Canon vás oprávňuje na prezeranie a sťahovanie materiálov len pre vaše osobné a nekomerčné použitie, za predpokladu, že materiály nebudete upravovať ani z nich vytvárať odvodené dielo, reprodukovať ich alebo verejne zobrazovať, realizovať, distribuovať ani inak používať pre verejný alebo komerčný účel. Použitie akýchkoľvek materiálov na inej internetovej stránke alebo v sieťovom počítačovom prostredí je pre všetky účely zakázané.

Ak si želáte použiť materiály mimo rozsah vyššie uvedeného povolenia, musíte vopred získať povolenie od príslušného majiteľa autorského práva alebo udeľovateľa licencie na tieto materiály, t.j. od spoločnosti Canon, jej dodávateľov alebo iných.

Ak si želáte priamo citovať niektorú časť obsahu v tlačenom materiáli ako sú časopisy, spojte sa webmasterom ohľadom povolenia na adrese new.media@canon-europe.com. Ak si želáte zverejniť niektorú časť materiálov na CD alebo iné médium, konkretizujte, ktorú časť materiálov si želáte zverejniť.

Súhlasíte, že spoločnosť Canon a jej pridružené spoločnosti odškodníte za všetky žaloby, požiadavky, straty alebo škody, ktoré utrpí následkom porušenia tohto článku 3.

  Hore

5. Zrieknutie sa práv

Spoločnosť Canon týmto vylučuje všetky podmienky, záruky, zastúpenia alebo iné podmienky týkajúce sa dodávky alebo údajnej dodávky, zlyhania dodávky alebo omeškania dodávky všetkých služieb v spojení s internetovou stránkou spoločnosti Canon alebo že internetová stránka spoločnosti Canon je presná, kompletná alebo aktuálna, čo môže okrem tohto článku 4 ovplyvniť vzťah medzi spoločnosťou Canon a vami alebo by mohlo byť inak predpokladané alebo začlenené v týchto podmienkach alebo v inej súbežnej zmluve, či podľa predpisu, obyčajového práva alebo inak.

 

Chápete a súhlasíte, že internetovú stránku spoločnosti Canon používate výhradne na svoje vlastné nebezpečenstvo a že spoločnosť Canon nezaručuje, že jej internetová stránka splní vaše požiadavky alebo že bude neprerušovaná, bez chýb alebo bezpečná. Všetok obsah alebo služby poskytované cez internetovú stránku spoločnosti Canon alebo v jej spojení sa vykonáva na princípe bez záruky akosti a na báze DOSTUPNOSTI a spoločnosť Canon nevykonáva žiadne zastúpenie nai prevody, či výslovné alebo implikované, ohľadom obsahu alebo služieb na internetovej stránke spoločnosti Canon, ani ak sú v spojení s jej internetovou stránkou sprístupnené. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo meniť alebo stiahnuť podľa svojho vlastného uváženia všetok obsah alebo služby ponúkané ako súčasť internetovej stránky spoločnosti Canon.

  Hore

6. Zodpovednosť

Spoločnosť Canon a všetky iné osoby (bez ohľadu na to, či sú zapojené do vytvárania, výroby, údržby alebo dodávky tejto internetovej stránky spoločnosti Canon) a všetky spoločnosti skupiny Canon Group a ich vedúci pracovníci, konatelia, zamestnanci, akcionári alebo zástupcovia vylučujú akékoľvek ručenie a zodpovednosť za akékoľvek čiastky alebo druhy strát alebo škôd, ktoré môžu vzniknúť vám alebo tretej osobe (vrátane, ale nielen s obmedzením na priame, nepriame, trestné alebo následné škody alebo akékoľvek škody na príjme, ziskoch, dobrom mene, dátach, zmluvách, používaní peňažných prostriedkov alebo strát a škôd vyplývajúcich z alebo v súvislosti so všetkými druhmi prerušenia podnikania alebo úmyselného porušenia práva (vrátane neobmedzeného zanedbania), zmlúv alebo inak v spojení s touto internetovou stránkou spoločnosti Canon akýmkoľvek spôsobom alebo v spojení s používaním, neschopnosťou používať alebo výsledkami používania tejto internetovej stránky spoločnosti Canon, všetkých stránok odkazujúcich na túto internetovú stránku spoločnosti Canon alebo materiálov na týchto internetových stránkach, vrátane ale nielen strát alebo poškodenia z dôvodu vírusov, ktoré môžu napadnúť vaše počítačové zariadenie, softvér, dáta alebo iný majetok z dôvodu vášho vstupu na túto internetovú stránku spoločnosti Canon, je používanie alebo prezeranie alebo z dôvodu sťahovania akéhokoľvek materiálu z tejto internetovej stránky spoločnosti Canon alebo všetkých internetových stránok odkazujúcich na túto internetovú stránku spoločnosti Canon. Toto ustanovenie nemá žiadny vplyv na vaše zákonné práva.

  Hore

7. Zásady ochrany osobných údajov

Ak sa rozhodnete zaregistrovať v akejkoľvek časti tejto webovej lokality spoločnosti Canon, vyjadrujete súhlas, že spoločnosti Canon poskytnete presné údaje podľa požiadaviek uvedených v registračnom formulári. Podrobné informácie o tom, ako používame a prenášame vaše osobné údaje, nájdete v časti ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v tomto dokumente.
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Informácie poskytnuté vo formulári alebo inak prostredníctvom webovej lokality spoločnosti Canon budú použité spoločnosťou Canon (ktorá na účely odseku 7 zahŕňa aj spoločnosť Canon Europe Ltd) s cieľom poskytovať služby, ktoré ste si vyžiadali prostredníctvom webovej lokality spoločnosti Canon.
  2. Spoločnosť Canon, jej pridružené spoločnosti alebo zástupcovia spoločnosti Canon môžu priebežne tieto informácie využívať na marketingové účely alebo na to, aby vás informovali o iných výrobkoch alebo službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. V príslušnom poli vo formulári môžete určiť, či chcete dostávať takéto informácie. V prípade informácií poskytovaných prostredníctvom e-mailu môžete zrušiť ich odber. Vaše osobné informácie môžu byť prepojené s údajmi prehliadača, inými pridruženými spoločnosťami spoločnosti Canon a tretími stranami (ako sú poskytovatelia hostingových služieb) na účely uvedené vyššie a v pravidlách súborov cookie a na účely skupinovej správy. Tento proces môže zahŕňať prenos údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Niektorí z týchto príjemcov sa môžu nachádzať v krajinách, ktoré nemajú rovnaké zákony o ochrane osobných údajov ako členské štáty EÚ, uisťujeme vás však, že na ochranu dôvernosti a zaistenie bezpečnosti vašich informácií sú zavedené potrebné opatrenia.
  3. Sme zaviazaní chrániť vaše súkromie. Vaše osobné údaje sú uchovávané v zabezpečených počítačoch a v manuálnych súboroch a nebudú spracovávané na žiadne iné účely okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany súkromia. Server, ktorý spoločnosť Canon využíva na ukladanie týchto údajov, je prístupný len pre určené agentúry tretích strán, zmluvných partnerov alebo oprávnený personál spoločnosti Canon v rámci prísnej kontroly spoločnosti Canon (ďalej len „oprávnený personál“). Tento server je navyše pripojený k internetu cez ochranu firewall, a teda nie je prístupný pre verejnosť.
  4. Do vášho počítača sa nainštalujú drobné informácie známe ako súbory cookie, aby zbierali štatistické informácie vrátane navigačných ciest, počtu návštev, vracajúcich sa zákazníkov a počtu prístupov na stránku. Súbory cookie môžu obsahovať len tie osobné informácie, ktoré poskytnete vy sami. Nedokážu čítať údaje z vášho pevného disku. Tieto súbory cookie používame na to, aby nám pomohli určiť užitočnosť informácií, ktoré poskytujeme, a zistiť, v akej miere je naša webová lokalita vhodná pre používateľov. Spoločnosť Canon nezdieľa informácie, ktoré získava zo súborov cookie, s inými subjektmi mimo spoločnosti Canon ani ich nepredáva tretím stranám. Ak nechcete prijímať súbory cookie z našej webovej lokality, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás varoval pred prijatím súborov cookie. Keď vás prehliadač upozorní na prítomnosť súboru cookie, môžete ho odmietnuť. Súbory cookie môžete tiež odmietnuť, keď ich vypnete vo svojom prehliadači. Na používanie žiadnej časti webovej lokality spoločnosti Canon sa nevyžadujú zapnuté súbory cookie.
  5. Máte právo na prístup, opravu, aktualizáciu alebo vymazanie svojich údajov prostredníctvom príslušného prepojenia na váš profil alebo odoslaním požiadavky na adresu consumer.deletions@canon-europe.com.
  6. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je potrebné na poskytnutie služieb, ktoré ste si vyžiadali, alebo počas obdobia vyplývajúceho zo zákona.
  7. Tieto Zásady ochrany súkromia môže spoločnosť Canon v času na čas zmeniť. Tieto zmeny môžu mať vplyv na naše používanie vašich osobných údajov. Aktualizované zásady ochrany osobných údajov budú k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti Canon bez toho, aby sme vás o nich vopred informovali.

Podrobné informácie o tom, ako používame informácie spotrebiteľov, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov spotrebiteľa.

Zásady ochrany osobných údajov online prijímacieho systému Canon

  Hore

8. Ochranná známka

Bez predošlého prísomného povolenia spoločnosti Canon nemôžete žiadnym spôsobom zobrazovať ani používať ochranné známky alebo logá spoločností Canon alebo Canon Group.

  Hore

9. Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.

Bovenkerkerweg 59-61

1185 XB Amstelveen

Holandsko

Tel 0031 20 545 8545

Fax 0031 20 545 8222

Registračné č.: Identifikačné číslo spoločnosti: 33166721

IČ DPH: NL005916343B01

  Hore

10. Rozhodujúce právo

Tieto podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade s anglickými zákonmi. Spory vyplývajúce v súvislosti s týmito podmienkami podliehajú exkluzívnej jurisdikcii anglických súdov.

  Hore

11. Autorské právo

Copyright © Canon Europa N.V. and Canon Europe Ltd 2002-2007. Všetky práva vyhradené. Je prísne zakázané kopírovať, redistribuovať, opätovne zverejňovať alebo upravovať všetky materiály alebo softvér na internetovej stránke spoločnosti Canon alebo v ďalšej podpore bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti Canon.

Verzia 1

Dátum vydania: 23/02/2005

  Hore

spacer
					image
  • Canon
  • ...
  • Zmluvné podmienky