Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Príručka k nastaveniu siete Wi-Fi na tlačiarni PIXMA PRO-10S

Niektoré prístupové body (nazývané tiež smerovače alebo rozbočovače) majú aj tlačidlo WPS (Wi-Fi Protected Setup) na automatické pripojenie.

Tlačidlo umožňuje povoleným zariadeniam, napr. tlačiarni PIXMA, pripojiť sa k vašej sieti bez zadávania hesla a ponúka rýchly a jednoduchý spôsob pripojenia zariadení.

Táto metóda je najjednoduchším spôsobom, ako pripojiť tlačiareň PIXMA, preto ak máte prístupový bod s tlačidlom WPS, vyberte nižšie možnosť „Metóda pripojenia WPS“, kde nájdete pokyny na pripojenie pomocou tejto metódy.

Ak váš prístupový bod nepodporuje metódu WPS, nižšie nájdete aj alternatívne pokyny na pripojenie tlačiarne PIXMA – stačí nižšie vybrať možnosť „Metóda štandardného pripojenia“.

Metóda pripojenia WPS

Skôr ako začneme, v prípade metódy pripojenia stlačením tlačidla WPS musí byť splnených niekoľko podmienok:

 • Na prístupovom bode musí byť tlačidlo WPS. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
  Ak na prístupovom bode nie je tlačidlo WPS, použite pokyny uvedené v časti Metóda štandardného pripojenia.
 • Vaša sieť musí používať bezpečnostný protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) alebo WPA2. Väčšina prístupových bodov s WPS používa tento protokol.
 1. Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá.
 2. Stlačte a podržte tlačidlo [Wi-Fi ] na vrchnej strane tlačiarne, kým biely indikátor napájania raz zabliká, potom tlačidlo uvoľnite.
 3. Keď tlačidlo Wi-Fi začne blikať namodro, do 2 minút stlačte tlačidlo [WPS] na prístupovom bode.
  Podrobné informácie o tom, ako stlačiť tlačidlo WPS, nájdete v príručke k prístupovému bodu.

Počas vyhľadávania alebo pripájania k prístupového bodu bude na tlačiarni naďalej blikať modrý indikátor Wi-Fi. Počas nastavovania začne blikať aj biely indikátor napájania. Po úspešnom pripojení tlačiarne k bezdrôtovej sieti modrý a biely indikátor prestanú blikať a budú svietiť.

Potvrdenie nastavení siete

Ak chcete potvrdenie, že tlačiareň je úspešne pripojená k bezdrôtovej sieti, môžete vytlačiť nastavenia siete tlačiarne:

 1. Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá.
 2. Vložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.
 3. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [Resume/Cancel/Pokračovať/Zrušiť], kým biely indikátor napájania 6-krát zabliká, potom tlačidlo uvoľnite. Vytlačia sa informácie o sieti. 

Na výtlačku skontrolujte, či je pri položke „Pripojenie“ napísané „Aktívne“ a či identifikátor SSID (názov vašej bezdrôtovej siete) uvádza správny názov vašej bezdrôtovej siete.


Tým sa ukončí proces nastavenia pripojenia WPS.


Teraz pokračujte nainštalovaním softvéru, pomocou ktorého budete môcť tlačiareň PIXMA Pro-10S využívať naplno.

Ak nemáte inštalačný disk CD, ktorý bol dodaný so zariadením, príručky a softvér si prevezmite.


Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.


Štandardná metóda pripojenia pre operačný systém Windows

 1. Vložte disk CD, ktorý bol dodaný s tlačiarňou, a spustite inštaláciu.
  Ak sa „Inštalačný disk CD-ROM“ nespustí automaticky po vložení do počítača, kliknite na ikonu [My Computer/Tento počítač] alebo [This PC/Počítač], vyberte jednotku CD-ROM a dvakrát kliknite na súbor MSETUP4.EXE].
  Ak nemáte inštalačný disk CD, ktorý bol dodaný so zariadením, príručky a softvér si prevezmite.

 2. Po zobrazení úvodnej obrazovky kliknite na možnosť [Next/Ďalej]. 3. Vyberte možnosť [Wireless LAN Connection/Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN] ako metódu pripojenia a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej] 4. Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá, a skontrolujte, či svieti biely indikátor napájania. Potom kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 5. Softvér začne vyhľadávať tlačiarne pripojené k sieti.
  Ak tlačiareň nastavujete prvýkrát, nenájde sa. Uistite sa, že je vybraná položka [Setting printer could not be found on the list/Nastavovaná tlačiareň sa v zozname nenašla] a potom kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 6. Spustí sa inštalácia návodu na nastavenie. 7. Kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 8. Kliknite na položku [Cableless setup/Bezkáblové nastavenie]. 9. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, podržte stlačené tlačidlo [Wi-Fi ] (A) na tlačiarni, kým biely indikátor napájania dvakrát zabliká. Po druhom zablikaní tlačidlo uvoľnite a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 10. Uistite sa, že modrý indikátor Wi-Fi rýchlo bliká a biely indikátor napájania svieti. Potom kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 11. Zobrazí sa nasledujúce hlásenie. 12. Po dokončení pripojenia tlačiarne k prístupovému bodu kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 13. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte oblasť a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 14. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 15. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte softvér, ktorý chcete nainštalovať, a kliknite na položku [Next/Ďalej]. Nevadí, ak si nie ste istí, ktorý softvér chcete práve nainštalovať. Neskôr ho totiž môžete odinštalovať. 16. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, kliknite na položku [Yes/Áno], čím potvrdíte súhlas s licenčnou zmluvou pre koncového používateľa. 17. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Next/Ďalej]. 18. Softvér sa nainštaluje.


  Ak sa počas inštalácie zobrazí nasledujúca obrazovka, kliknutím na položku [Redetect/Znova rozpoznať] skúste tlačiareň znova vyhľadať.

  V závislosti od nastavenia siete môže rozpoznanie tlačiarne trvať softvéru zhruba minútu. Môže pri tom byť potrebné niekoľkokrát kliknúť na tlačidlo na opätovné rozpoznanie. 19. Po dokončení bezkáblového nastavenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka uvádzajúca model tlačiarne a názov (resp. identifikátor SSID) bezdrôtovej siete. Kliknite na položku [Complete/Dokončiť]. 20. Ak tlačiareň nastavujete prvýkrát, po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknutím na položku [Execute/Vykonať] a vykonajte zarovnanie tlačovej hlavy, inak kliknite na položku [Next/Ďalej]. 21. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 22. Ak chcete tlačiareň teraz zaregistrovať, kliknite na položku [Next/Ďalej]. Zaregistrovať ju môžete aj neskôr pomocou softvéru Quick Menu – v takomto prípade kliknite na položku [Cancel/Zrušiť]. 23. Ak sa chcete zúčastniť programu rozšíreného prieskumu produktu, kliknite na položku [Agree/Súhlasím]. V opačnom prípade kliknite na položku [Nesúhlasím].

   

 24. Dokončite inštaláciu kliknutím na tlačidlo [Exit/Ukončiť].Týmto dokončíte nastavenie pre operačný systém Windows 
Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme. 


Štandardná metóda pripojenia pre operačný systém Mac

Než začnete, prevezmite si inštalačný softvér.

 1. Po prevzatí prejdite do umiestnenia súboru a dvakrát kliknite na súbor. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky dvakrát kliknite na položku [Setup/Nastavenie]. 2. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Open/Otvoriť]. 3. Po zobrazení úvodnej obrazovky kliknite na možnosť [Next/Ďalej]. 4. Ak chcete pokračovať v inštalácii, systém vás môže vyzvať na zadanie hesla. Zadajte heslo a kliknite na položku [Install Helper/Inštalovať pomocníka]. 5. Kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 6. Vyberte možnosť [Wireless LAN Connection/Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN] ako metódu pripojenia a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej] 7. Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá, a skontrolujte, či svieti biely indikátor napájania. Potom kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 8. Softvér začne vyhľadávať tlačiarne pripojené k sieti.
  Ak tlačiareň nastavujete prvýkrát, nenájde sa. Uistite sa, že je vybraná položka [Setting printer could not be found on the list/Nastavovaná tlačiareň sa v zozname nenašla] a potom kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 9. Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, kliknite na tlačidlo [Open/Otvoriť]. 10. Kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 11. Kliknite na položku [Cableless setup/Bezkáblové nastavenie].

 12. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, podržte stlačené tlačidlo [Wi-Fi ] (A) na tlačiarni, kým biely indikátor napájania dvakrát zabliká. Po druhom zablikaní tlačidlo uvoľnite. Kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 13. Uistite sa, že modrý indikátor Wi-Fi rýchlo bliká a biely indikátor napájania svieti. Kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 14. Zobrazí sa nasledujúce hlásenie. 15. Keď sa zobrazí nasledujúce hlásenie, kliknite na tlačidlo [Allow/Povoliť]. 16. Po dokončení pripojenia k prístupovému bodu kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 17. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte oblasť a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 18. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 19. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte softvér, ktorý chcete nainštalovať, a kliknite na položku [Next/Ďalej]. Nevadí, ak si nie ste istí, ktorý softvér chcete práve nainštalovať. Neskôr ho totiž môžete odinštalovať. 20. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, kliknite na tlačidlo [Yes/Áno], čím vyjadríte súhlas s licenčnou zmluvou pre koncového používateľa. 21. Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka a chcete, aby sa na pracovnej ploche vytvoril zástupca návodu, kliknite na tlačidlo [Agree/Súhlasím], v opačnom prípade kliknite na tlačidlo [Do not agree/Nesúhlasím]. 22. Softvér sa teraz prevezme a nainštaluje.


  Ak sa počas inštalácie zobrazí nasledujúca obrazovka, kliknutím na položku [Redetect/Znova rozpoznať] skúste tlačiareň znova vyhľadať.
  V závislosti od nastavenia siete môže rozpoznanie tlačiarne trvať softvéru zhruba minútu. Môže pri tom byť potrebné niekoľkokrát kliknúť na tlačidlo na opätovné rozpoznanie. 23. Na obrazovke s nástrojmi Canon IJ Network vyberte zistenú tlačiareň a kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 24. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Add Printer/Pridať tlačiareň]. 25. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte verziu ovládača [Canon IJ Network] vašej tlačiarne a kliknite na tlačidlo [Add/Pridať]. 26. Na chvíľu sa zobrazí nasledujúca obrazovka. 27. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 28. Ak tlačiareň nastavujete prvýkrát, po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknutím na položku [Execute/Vykonať] a vykonajte zarovnanie tlačovej hlavy, inak kliknite na položku [Next/Ďalej]. 29. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Next/Ďalej]. 30. Ak chcete tlačiareň teraz zaregistrovať, kliknite na položku [Next/Ďalej]. Zaregistrovať ju môžete aj neskôr pomocou softvéru Quick Menu – v takomto prípade kliknite na položku [Cancel/Zrušiť] 31. Ak sa chcete zúčastniť programu rozšíreného prieskumu produktu, kliknite na položku [Agree/Súhlasím]. V opačnom prípade kliknite na položku [Do not agree/Nesúhlasím]. 32. Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka a chcete, aby sa vykonala skúšobná tlač na potvrdenie nastavenia siete, kliknite na tlačidlo [Execute/Vykonať], v opačnom prípade kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej]. 33. Aby ste dokončili inštaláciu, kliknite na tlačidlo [Exit/Skončiť].


Týmto dokončíte nastavenie pre operačný systém Mac.

Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.


Obnovenie výrobných nastavení siete

Ak potrebujete obnoviť nastavenia siete na predvolené nastavenia z výroby, napríklad pri zmene prístupového bodu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Upozorňujeme vás, že týmto postupom vymažete všetky sieťové nastavenia zariadenia, takže tlač a skenovanie z počítača cez sieť bude nemožné, až kým tlačiareň znova nenakonfigurujete na nové sieťové nastavenia.

 1. Stlačte a podržte tlačidlo [RESUME/CANCEL /POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ ], kým indikátor napájania 15-krát nezabliká, a potom tlačidlo uvoľnite.
 2. Uvoľnite tlačidlo [RESUME/CANCEL/POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ ].


Sieťové nastavenia boli obnovené na predvolené nastavenia z výroby.

Ak ste postupovali podľa tohto návodu a proces stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

Feedback