Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Príručka k nastaveniu siete Wi-Fi na tlačiarni PIXMA MG3140

Niektoré prístupové body (často nazývané aj smerovače alebo rozbočovače) disponujú tlačidlom automatického pripojenia označeným WPS, čo znamená Wi-Fi Protected Setup a umožňuje povoleným zariadeniam, aby sa pripojili k vašej sieti bez zadávania hesla. Ide o najjednoduchší spôsob, ako pripojiť tlačiareň PIXMA, preto ak máte prístupový bod s tlačidlom WPS, vyberte nižšie možnosť „Metóda pripojenia WPS“, kde nájdete pokyny na pripojenie pomocou tejto metódy.

Ak váš prístupový bod nepodporuje metódu WPS, vyberte nižšie možnosť „Metóda štandardného pripojenia“.

Metóda pripojenia WPS

Skôr ako začneme, v prípade metódy pripojenia stlačením tlačidla WPS musí byť splnených niekoľko podmienok:

  • Na prístupovom bode musí byť tlačidlo WPS. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
    Ak tlačidlo WPS nie je dostupné, použite pokyny uvedené v časti Metóda štandardného pripojenia USB.

  • Vaša sieť musí používať bezpečnostný protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) alebo WPA2. Väčšina prístupových bodov s WPS používa tento protokol.


Krok 1


Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá.

Ak je napájanie zapnuté, indikátor LED svieti ako na obrázku nižšie.1. Stlačte tlačidlo [Maintenance/Údržba] (A) na tlačiarni a podržte ho stlačené približne 5 sekúnd.2. Presvedčte sa, že indikátor LED bliká, ako je to znázornené na obrázku nižšie.Krok 2


1. Stlačte tlačidlo [Fit to Page/Prispôsobiť na veľkosť strany] (A).2. Presvedčte sa, že indikátor LED bliká, ako je to znázornené na obrázku vyššie, a potom do 2 minút stlačte tlačidlo [WPS] na prístupovom bode.
Podrobné informácie o tom, ako stlačiť tlačidlo WPS, nájdete v príručke k prístupovému bodu.

Počas vyhľadávania alebo pripájania k prístupového bodu bude na tlačiarni blikať (modrá) kontrolka [Wi-Fi].


3. Po nadviazaní bezdrôtového pripojenia sa indikátor LED rozsvieti približne na 3 sekundy, potom sa zmení na „1“, ako je to znázornené na obrázku nižšie. Uistite sa, že (modrá) kontrolka Wi-Fi na tlačiarni tiež svieti.Ak sa na indikátore LED zobrazí niektorý z nasledujúcich chybových kódov (indikátor bude preblikovať medzi písmenom „E“ a dvoma číslami), stlačte tlačidlo [Čiernobielo] alebo [Farebne], čím chybu zrušíte. Potom zopakujte kroky 1 a 2.

Podrobnosti o chybe:

Chyba E, 2, 1.Táto chyba sa vyskytne, keď nedokončíte nastavenie bezdrôtovej siete do 2 minút po stlačení tlačidla WPS.

  • Je prístupový bod zapnutý? Ak je prístupový bod už zapnutý, vypnite ho a potom ho znova zapnite.Chyba E, 2, 3.Táto chyba sa vyskytne pri rozpoznaní viacerých prístupových bodov s WPS. Chvíľu počkajte a potom zopakujte konfiguráciu nastavenia WPS.

Ak máte viac prístupových bodov, tlačidlo [WPS] stlačte iba na jednom z nich.


Potvrdenie nastavení siete


Ak chcete potvrdenie, že tlačiareň je úspešne pripojená k bezdrôtovej sieti, môžete vytlačiť nastavenia siete tlačiarne:

1. Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá.

2. Vložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.

3. Opakovane stláčajte tlačidlo [Maintenance/Údržba] (A), kým sa na displeji LED nezobrazí4. Stlačte tlačidlo [Colour/Farebne] alebo tlačidlo [Black/Čiernobielo].

Na výtlačku skontrolujte, či sa pri položke „Link Status“ (Stav prepojenia) zobrazuje hlásenie „Active“ (Aktívne) a či identifikátor SSID (názov vašej bezdrôtovej siete) uvádza správny názov bezdrôtovej siete.


Tým sa ukončí proces nastavenia pripojenia WPS.

Teraz pokračujte nainštalovaním softvéru, pomocou ktorého budete môcť tlačiareň PIXMA MG3140 využívať naplno.


Ak nemáte inštalačný disk CD, ktorý bol dodaný so zariadením, prevezmite si príručky a softvér, aby ste mohli pokračovať.


Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia WPS stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.


Metóda štandardného pripojenia USB

Krok 1


1. Vložte disk CD dodaný s tlačiarňou a spustite inštaláciu.

Používatelia operačného systému Windows – Ak sa „Inštalačný disk CD-ROM“ nespustí automaticky po vložení do počítača, kliknite na ikonu [Môj počítač], vyberte CD-ROM a dvakrát kliknite na súbor [MSETUP4.EXE].
Používatelia operačného systému Windows 8 – dvakrát kliknite na [Canon_IJ]. Keď sa zobrazí okno s výberom, dvakrát kliknite na súbor [MSETUP4.EXE].


Používatelia operačného systému Mac – Dvakrát kliknite na ikonu [Canon_IJ] na ploche. Keď sa zobrazí okno s výberom, kliknutím na položku [NASTAVENIE] aktivujete prepojenie na prevzatie softvéru.

Ak nemáte inštalačný disk CD, ktorý bol dodaný so zariadením, príručky a softvér si môžete prevziať výberom príslušnej karty vyššie.


2. Po zobrazení úvodnej obrazovky kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].
3. Vyberte metódu pripojenia [Bezdrôtové pripojenie].
4. Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá, a kliknite na položku [Ďalej].
Krok 2


1. Kliknite na položku [Pripojiť k sieti].
2. Stlačte tlačidlo [Údržba] (A) na tlačiarni a podržte ho stlačené približne 5 sekúnd.Potom kliknite na položku [Ďalej].


3. Presvedčte sa, či indikátor LED bliká ako na obrázku nižšie.Potom kliknite na položku [Ďalej].


4. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, kliknite na položku [Nastavenie bezdrôtového pripojenia pomocou kábla USB].
5. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte váš región a kliknite na položku [Next/Ďalej].
6. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte jazyk a kliknite na položku [Next/Ďalej].
7. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte softvér, ktorý chcete nainštalovať, a kliknite na položku [Next/Ďalej]. Nevadí, ak si nie ste istí, ktorý softvér chcete práve nainštalovať. Neskôr ho totiž môžete odinštalovať.
8. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, kliknite na položku [Yes/Áno], čím potvrdíte súhlas s licenčnou zmluvou pre koncového používateľa.
9. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Next/Ďalej].


Windows používatelia
Mac používatelia
Krok 3


1. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, pripojte tlačiareň k počítaču pomocou dodaného kábla USB. Ide o kábel so symbolom  na konektore.


Systém WindowsSystém Mac(Ak používate operačný systém Mac, kliknite na položku [Ďalej]).


2. Po rozpoznaní tlačiarne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Zobrazí sa názov prístupového bodu, ku ktorému je pripojený váš počítač (na mieste, kde je zobrazené „xxxxxxxxxxxxx“). Ak je to bezdrôtová sieť, ku ktorej chcete pripojiť svoju tlačiareň, kliknite na položku [Áno]. V opačnom prípade kliknite na položku [Nie].


Systém WindowsSystém Mac<Len používatelia operačného systému Mac>

Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Povoliť].
3. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, odpojte tlačiareň od počítača a kliknite na položku [Ďalej].


Systém WindowsSystém Mac
4. Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazí model tlačiarne a názov (alebo SSID) bezdrôtovej siete.


Systém Windows
Systém MacKliknite na položku [Complete/Dokončiť]. Kliknite na tlačidlo [OK].

Týmto dokončíte nastavenie pre operačný systém Windows


<Len používatelia operačného systému Mac>

Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Add Printer/Pridať tlačiareň].Na nasledujúcej obrazovke vyberte verziu ovládača [Canon IJ Network] a kliknite na položku [Pridať].Týmto dokončíte nastavenie pre operačný systém Mac.

Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.


Obnovenie výrobných nastavení siete

Ak potrebujete obnoviť nastavenia siete na predvolené nastavenia z výroby, napríklad pri zmene prístupového bodu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Upozorňujeme vás, že týmto postupom vymažete všetky sieťové nastavenia zariadenia, takže tlač a skenovanie z počítača cez sieť bude nemožné, až kým tlačiareň znova nenakonfigurujete na nové sieťové nastavenia.

1. Opakovane stláčajte tlačidlo [Maintenance/Údržba] (A), kým sa na displeji LED nezobrazí2. Stlačte tlačidlo [Colour/Farebne] alebo tlačidlo [Black/Čiernobielo].


Sieťové nastavenia sú zavedené.

Sieťové nastavenia boli obnovené na predvolené nastavenia z výroby.


Ak ste postupovali podľa tohto návodu a proces stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

Feedback