Licenčná zmluva koncového používateľa

Tento dokument je zmluvou medzi koncovým používateľom (ďalej len „vy“ vo všetkých gramatických tvaroch) licencovanej aplikácie z nižšie uvedeného zoznamu, ktorú ste si stiahli, a súvisiacej elektronickej dokumentácie (ďalej len „licencovaná aplikácia“) a spoločnosťou Canon Europa N.V so sídlom na adrese Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandsko (ďalej len „poskytovateľ aplikácie“) (a/alebo jej dodávateľmi v pozícii tretej strany, pobočkami alebo spriaznenými subjektmi). Licencovaná aplikácia môže znamenať a zahŕňať aplikáciu Canon Photo Companion a jej aktualizované verzie alebo aplikáciu Lens Guru (pokiaľ sa neuvádzajú špecifické podmienky).

Licencovanú aplikáciu si môžete stiahnuť z webovej lokality prevádzkovanej spoločnosťou Apple Inc. (ďalej len „spoločnosť Apple“) na účely licencovaného používania v mobilnom zariadení značky Apple® (napr. iPhone®, iPad® alebo iPod®) alebo prostredníctvom neho, alebo na inej softvérovej platforme vo vlastníctve spoločnosti Apple určenej pre vreckové zariadenia a používanej v bezdrôtovom vreckovom zariadení (každé ďalej len „zariadenie Apple“); prípadne z webovej lokality prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc. (ďalej len „spoločnosť Google“) na účely licencovaného používania v mobilnom zariadení so systémom Android™ alebo prostredníctvom neho, alebo na inej softvérovej platforme Android vo vlastníctve spoločnosti Google určenej pre vreckové zariadenia používanej v bezdrôtovom vreckovom zariadení (každé ďalej len „zariadenie s Androidom“) (spoločne ďalej len „zariadenie“).

NAINŠTALOVANÍM ALEBO POUŽÍVANÍM LICENCOVANEJ APLIKÁCIE VYJADRUJETE SÚHLAS S DODRŽIAVANÍM PODMIENOK TEJTO ZMLUVY. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY, NEINŠTALUJTE A NEPOUŽÍVAJTE TÚTO LICENCOVANÚ APLIKÁCIU.

Ak si chcete aplikáciu stiahnuť z webovej stránky, ktorú prevádzkuje spoločnosť Apple, ďalej potvrdzujete a vyjadrujete súhlas s tým, že spoločnosť Apple a jej pobočky sú oprávnené tretie strany licenčnej zmluvy koncového používateľa a že na základe vášho súhlasu s licenčnou zmluvou koncového používateľa bude mať spoločnosť Apple právo (a bude sa predpokladať, že toto právo prijala) presadzovať licenčnú zmluvu koncového používateľa voči vám ako oprávnená tretia strana. Ďalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že budete dodržiavať najnovšie zmluvné podmienky spoločnosti Apple v znení uvedenom na stránke https://www.apple.com/legal/sla/docs/xcode.pdf. Za každých okolností sa s vašimi údajmi zaobchádza v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré si môžete pozrieť na stránke: http://www.apple.com/legal/privacy/

Ak si stiahnete licencovanú aplikáciu z webovej lokality, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., ďalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že budete dodržiavať najnovšie zmluvné podmienky spoločnosti Google vrátane podmienok uvedených na stránke https://cloud.google.com/maps-platform/terms/. Osobitne beriete na vedomie, že vaše používanie Máp Google podlieha aktuálnym dodatočným podmienkam služieb Mapy Google a Google Earth uvedeným na stránke https://maps.google.com/help/terms_maps.html a pravidlám ochrany súkromia spoločnosti Google, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

Niektoré komponenty služieb Googlu (vrátane softvéru typu open source) podliehajú autorským právam tretích strán a iným právam duševného vlastníctva, ktoré sú uvedené v nasledujúcich zdrojoch: (a) právne vyhlásenia služieb Mapy Google a Google Earth na stránke https://www.google.com/help/legalnotices_maps.html; a (b) samostatné, verejne dostupné licenčné podmienky tretích strán, ktoré vám spoločnosť Google poskytne na požiadanie.

Licencovaná aplikácia sa vám poskytuje – nepredáva – s oprávnením na použitie výlučne v súlade s podmienkami tejto licencie, pokiaľ medzi vami a poskytovateľom aplikácie nebola uzavretá osobitná zmluva. V takom prípade sa na základe vášho súhlasu s osobitnou zmluvou používanie licencovanej aplikácie riadi podmienkami osobitnej zmluvy. Poskytovateľ aplikácie si vyhradzuje všetky práva, ktoré vám neboli výslovne udelené.

a. Rozsah licencie

Táto licencia, ktorú vám pridelil poskytovateľ aplikácie pre licencovanú aplikáciu, je obmedzená na neprenosnú licenciu na používanie licencovanej aplikácie na akomkoľvek zariadení, ktoré vlastníte alebo ovládate. Táto licencia vám neumožňuje používanie licencovanej aplikácie na akomkoľvek zariadení, ktoré nevlastníte alebo neovládate, a licencovanú aplikáciu nesmiete distribuovať alebo sprístupňovať prostredníctvom siete, na ktorej by sa mohla používať na viacerých zariadeniach naraz. Licencovanú aplikáciu nesmiete prenajímať, poskytovať formou lízingu, požičiavať, predávať, opätovne distribuovať alebo sublicencovať. Nie je povolené licencovanú aplikáciu kopírovať (okrem prípadov výslovne povolených touto licenciou a pravidlami používania), dekompilovať, spätne analyzovať, rozoberať, pokúšať sa získať jej zdrojový kód, upravovať alebo vytvoriť odvodené diela z licencovanej aplikácie, akýchkoľvek aktualizácií, či jej častí (okrem a len do takej miery, do akej je uvedené obmedzenie zakázané príslušnými právnymi predpismi alebo do miery povolenej licenčnými podmienkami, ktorými sa upravuje používanie akýchkoľvek komponentov s otvoreným zdrojom zahrnutých v licencovanej aplikácii). Akýkoľvek pokus tak urobiť je porušením práv poskytovateľa aplikácie a jeho poskytovateľov licencií. V prípade porušenia tohto obmedzenia sa môže proti vám viesť súdne konanie a požadovať náhrada škôd. Licenčnými podmienkami sa riadia akékoľvek vylepšenia poskytnuté poskytovateľom aplikácie, ktorými sa nahrádza alebo dopĺňa pôvodná licencovaná aplikácia. Pokiaľ sa k takémuto vylepšeniu dodá osobitná licencia, v takom prípade budú platné licenčné podmienky osobitnej licencie.

b. Použitie údajov

Spoločnosť Canon automaticky zhromažďuje a analyzuje technické údaje o používaní z vášho zariadenia na uľahčenie jeho používania. Ďalšie informácie o tom, aké údaje zhromažďujeme a ako ich používame, nájdete v príslušných častiach zásad ochrany osobných údajov spotrebiteľa spoločnosti Canon. (https://myid.canon/canonid/#/policy).

Na zhromažďovanie údajov o používaní využívame službu Google Analytics. Ďalšie informácie o službe Google Analytics nájdete na stránke www.google.com/policies/privacy. Pozrite si kapitolu s názvom „Ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie našich partnerov“.

Ak používate Mapy Google, ďalej súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami: Spoločnosť Google musí prijímať a zhromažďovať od vás údaje vrátane hľadaných výrazov, adries IP a súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Google a jej spriaznené subjekty môžu používať a uchovávať tieto údaje na účely poskytovania a vylepšovania produktov a služieb spoločnosti Google v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.google.com/policies/privacy/. Ďalej súhlasíte so zmluvnými podmienkami služby Mapy Google o ochrane údajov upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľmi, ktoré sú k dispozícii na adrese https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-controller-terms. Prostredníctvom bežného využívania základných služieb Máp Google poskytujete identifikátory zariadení a osobné údaje priamo spoločnosti Google v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.google.com/policies/privacy/.

c. Ukončenie platnosti

Táto licencia je platná, kým ju neukončíte vy odstránením alebo odinštalovaním licencovanej aplikácie alebo poskytovateľ aplikácie, prípadne jeho poskytovatelia služieb. Vaše práva v rámci tejto licencie poskytovateľ aplikácie automaticky bez oznámenia zruší, ak nedodržíte podmienku alebo podmienky tejto licencie. Po ukončení platnosti licencie musíte prerušiť používanie licencovanej aplikácie a zničiť všetky jej kópie, úplne alebo čiastočné.

d. Služby

Materiály tretích strán. Licencovaná aplikácia môže umožňovať prístup k službám a webovým stránkam poskytovateľa aplikácie a tretích strán (spolu aj jednotlivo ďalej len „služby“). Používanie služieb môže vyžadovať pripojenie k internetu a podliehať dodatočným zmluvným podmienkam služby.

Upozorňujeme, že pri používaní akýchkoľvek služieb sa môžete stretnúť s obsahom, ktorý môže byť označený za urážlivý, neslušný alebo nevhodný. Tento obsah môže a nemusí obsahovať jazyk, ktorý možno označiť za vulgárny, a výsledky akéhokoľvek vyhľadávania alebo zadávanie konkrétnej adresy URL môže automaticky a neúmyselne vygenerovať odkazy alebo referencie na neslušný materiál. Napriek tomu vyjadrujete súhlas s používaním služieb na svoje vlastné riziko a s tým, že poskytovateľ aplikácie nenesie voči vám žiadnu zodpovednosť. V rámci niektorých služieb sa môže zobraziť, zahrnúť alebo sprístupniť obsah, údaje, informácie, aplikácie alebo materiály tretích strán (ďalej len „materiály tretích strán“) alebo poskytovať odkazy na určité webové stránky tretích strán. Používaním služieb potvrdzujete a vyjadrujete súhlas, že poskytovateľ aplikácie nie je zodpovedný za preskúmanie a hodnotenie obsahu, presnosti, úplnosti, aktuálnosti, platnosti, súladu s autorskými právami, zákonnosťou, slušnosťou, kvalitou a iných aspektov takýchto materiálov alebo webových stránok tretích strán. Poskytovateľ aplikácie nezaručuje, neschvaľuje, nepreberá ani nemá akúkoľvek zodpovednosť voči vám alebo akejkoľvek inej osobe za akékoľvek služby, materiály alebo webové stránky tretích strán alebo za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán. Materiály tretích strán a odkazy na iné webové stránky sú vám poskytované výlučne ako vymoženosť. Finančné informácie zobrazené akýmikoľvek službami sú len na účely všeobecného informovania a neslúžia ako investičná rada. Pred tým, ako vykonáte akékoľvek transakcie s cennými papiermi na základe informácií získaných prostredníctvom týchto služieb, by ste sa mali obrátiť na finančného odborníka. Údaje o polohe poskytované akýmikoľvek službami slúžia výlučne na základné navigačné účely a nemôžete sa na ne spoliehať v situáciách, keď sa vyžadujú presné údaje o polohe alebo ak nesprávne, nepresné a neúplné údaje o polohe môžu viesť k smrti, zraneniu osôb alebo poškodeniu životného prostredia. Poskytovateľ aplikácie ani akýkoľvek poskytovatelia obsahu nezaručujú dostupnosť, presnosť, úplnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť informácií o akciách alebo údajov o polohe zobrazených akýmikoľvek službami.

Vyjadrujete súhlas s tým, že služby obsahujú proprietárny obsah, informácie a materiál, ktoré sú chránené príslušnými právami duševného vlastníctva alebo inými právnymi predpismi vrátane, avšak nie výlučne, autorských práv a že nebudete používať takýto proprietárny obsah, informácie alebo materiály iným spôsobom, ako sa povoľuje v rámci používania služieb. Žiadna časť služieb nemôže byť reprodukovaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom. Vyjadrujete súhlas, že nebudete upravovať, prenajímať, poskytovať formou lízingu, požičiavať, predávať ani distribuovať služby alebo z nich vytvárať odvodené dielo akýmkoľvek spôsobom a nebudete zneužívať služby akýmkoľvek neoprávneným spôsobom vrátane, avšak nie výlučne, nepovoleného vstupu do siete a zaťaženia jej kapacity.

Ďalej vyjadruje súhlas, že nebudete akýmkoľvek spôsobom používať služby na obťažovanie, zneužívanie, sledovanie, vyhrážanie, ohováranie alebo iné narušenie alebo porušenie práv akejkoľvek inej strany a že poskytovateľ aplikácie nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za takéto vaše použitie, ani za obťažujúce, výhražné, ohovárajúce, neslušné alebo nezákonné správy alebo prenosy, ktoré môžete prijať v dôsledku používania akýchkoľvek služieb.

Okrem toho služby a materiály tretej strany, ktoré sú prístupné zo zaradenia, zobrazené na ňom alebo z neho prepojené, nie sú dostupné vo všetkých jazykoch alebo vo všetkých krajinách. Poskytovateľ aplikácie neprehlasuje, či takéto služby a materiály tretej strany sú vhodné alebo dostupné pre použitie na akomkoľvek konkrétnom mieste. Do akej miery sa rozhodnete využívať tieto služby alebo materiály tretej strany sa rozhodujete z vlastnej iniciatívy a ste zodpovedný za dodržiavanie akýchkoľvek príslušných právnych predpisov vrátane, avšak nie výlučne, príslušných miestnych právnych predpisov. Poskytovateľ aplikácie a jeho poskytovatelia licencií si vyhradzujú právo kedykoľvek a bez oznámenia zmeniť, pozastaviť, odstrániť alebo zakázať prístup k akýmkoľvek službám. Poskytovateľ aplikácie nebude v žiadnom prípade zodpovedný za odstránenie alebo zakázanie prístupu k akýmkoľvek takýmto službám. Poskytovateľ aplikácie môže takisto kedykoľvek a bez oznámenia a ručenia zaviesť obmedzenia na používanie určitých služieb alebo prístupu k nim.

í. ŽIADNA ZÁRUKA

VÝSLOVNE POTVRDZUJETE A VYJADRUJETE SÚHLAS, ŽE LICENCOVANÚ APLIKÁCIU POUŽÍVATE VÝLUČNE NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE NESIETE CELÉ RIZIKO SPOJENÉ S USPOKOJIVOU KVALITOU, VÝKONOM, PRESNOSŤOU A VYNALOŽENÝM ÚSILÍM. LICENCOVANÁ APLIKÁCIA A AKÉKOĽVEK SLUŽBY VYKONANÉ ALEBO POSKYTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM LICENCOVANEJ APLIKÁCIE (ĎALEJ LEN „SLUŽBY“) SÚ DO NAJVÄČŠEJ MIERY POVOLENEJ PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI POSKYTOVANÉ V „DANOM STAVE“ A „DANEJ DOSTUPNOSTI“ A BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY A POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE A JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA LICENCOVANEJ APLIKÁCIE A AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH, ODVODENÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ODVODENÝCH ZÁRUK A/ALEBO PODMIENOK PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRESNOSTI, NERUŠENÉHO VLASTNÍCTVA A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE NERUČÍ ZA ZASAHOVANIE DO VÁŠHO VLASTNÍCTVA LICENCOVANEJ APLIKÁCIE, ŽE FUNKCIE V LICENCOVANEJ APLIKÁCII ALEBO SLUŽBY VYKONANÉ ALEBO POSKYTOVANÉ LICENCOVANOU APLIKÁCIOU SPLNIA VAŠE POŽIADAVKY, ŽE PREVÁDZKA LICENCOVANEJ APLIKÁCIE ALEBO SLUŽIEB BUDE NEPRERUŠOVANÁ ALEBO BEZCHYBNÁ ALEBO ŽE NEDOSTATKY V LICENCOVANEJ APLIKÁCII ALEBO SLUŽBÁCH BUDÚ OPRAVENÉ. ŽIADNA ÚSTNE ALEBO PÍSOMNE POSKYTNUTÁ INFORMÁCIA ALEBO RADA OD POSKYTOVATEĽA APLIKÁCIE ALEBO JEHO AUTORIZOVANÉHO PREDSTAVITEĽA NEVYTVÁRA ZÁRUKU. AK BY SA LICENCOVANÁ APLIKÁCIA ALEBO SLUŽBY PREUKÁZALI BYŤ CHYBNÉ, PREBERÁTE NA SEBA VŠETKY NÁKLADY NA NEVYHNUTNÝ SERVIS, OPRAVY ČI NÁPRAVY. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ODVODENÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIA PRÍSLUŠNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTREBITEĽA, ČIŽE VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA A OBMEDZENIA PRE VÁS NEMUSIA PLATIŤ.

Potvrdzujete, že licencovaná aplikácia nebola vyvinutá na splnenie vašich individuálnych požiadaviek a že je z toho dôvodu vašou zodpovednosťou uistiť sa, že možnosti a funkcie licencovanej aplikácie, ako sa opisuje v dokumentácii, spĺňajú vaše požiadavky.

Potvrdzujete, že licencovaná aplikácia nemusí byť bez chýb alebo porúch a vyjadrujete súhlas, že výskyt akýchkoľvek drobných chýb neznamená porušenie tejto licencie.

Ďalej potvrdzujete, že udalosti mimo rozumnej kontroly poskytovateľa aplikácie, pobočiek a filiálok poskytovateľa aplikácie môžu ovplyvniť používanie alebo prístup k licencovanej aplikácii alebo zabrániť jej používaniu, či už dočasne alebo trvalo.

f. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE V PLNOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM PRÁVNYMI PREDPISMI NENESIE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIE OSÔB ALEBO AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATY ZISKU, ÚDAJOV, PRERUŠENIA PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ OBCHODNÉ ŠKODY ALEBO STRATY VYPLÝVAJÚCE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVANÍM BEZ OHĽADU NA ICH PRÍČINU A TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI (ZMLUVNÚ, OBČIANSKOPRÁVNU ALEBO INÚ) A TO ANI V PRÍPADE, KEĎ BOL POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE INFORMOVANÝ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ZRANENIA OSÔB, NÁHODNÉ ALEBO DÔSLEDKOVÉ ŠKODY, PRETO TIETO OBMEDZENIA NEMUSIA PRE VÁS PLATIŤ. Celková zodpovednosť poskytovateľa aplikácie voči vám za všetky škody (iné, ako sa požaduje príslušnými právnymi predpismi v prípadoch zranenia osôb) v žiadnom prípade nepresiahne sumu 50 eur (päťdesiat eur). Prípadne, v prípade, že ste za licencovanú aplikáciu zaplatili poplatok, môžete informovať spoločnosť Apple alebo spoločnosť Google, ktorým ste zaplatili za prevzatie a používanie licencovanej aplikácie, a spoločnosť Apple alebo spoločnosť Google vám tento poplatok vrátia podľa vlastných platných zmluvných podmienok. Spoločnosť Apple alebo spoločnosť Google nenesú žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu za používanie, nepoužívanie alebo poškodenie licencovanej aplikácie. Uvedené obmedzenia budú platiť v prípade, že vyššie uvedené riešenie nesplní základný účel.

g. Exportné zákony

Licencovanú aplikáciu nesmiete používať inak alebo iným spôsobom exportovať alebo opätovne exportovať, ako sa oprávňuje právnymi predpismi Spojených štátov a právnymi predpismi jurisdikcie, v rámci ktorej bola licencovaná aplikácia získaná. Najmä, avšak nie výlučne, licencovaná aplikácia nesmie byť exportovaná alebo opätovne exportovaná (a) do akýchkoľvek krajín, na ktoré Spojené štáty uvalili embargo alebo (b) komukoľvek nachádzajúcemu sa na zozname špeciálne označených štátnych príslušníkov Ministerstva financií USA alebo zozname zakázaných osôb alebo entít Ministerstva obchodu USA. Použitím licencovanej aplikácie sa vyjadrujete a zaručujete, že sa nenachádzate v žiadnej z týchto krajín alebo na žiadnom takomto zozname. Takisto vyjadrujete súhlas, že tieto produkty nebudete používať na akékoľvek účely zakázané právnymi predpismi Spojených štátov vrátane, a bez obmedzenia, vývoja, návrhu, výroby alebo produkcie jadrových, raketových, chemických alebo biologických zbraní.

h. Komerčné položky

Licencovaná aplikácia a súvisiaca dokumentácia sú „komerčné položky“ v zmysle používania tohto pojmu v § 2.101 predpisov 48 C.F.R., ktoré zahŕňajú „komerčný počítačový softvér“ a „dokumentáciu ku komerčnému počítačovému softvéru“ v zmysle používania týchto pojmov v § 12.212 predpisov 48 C.F.R. alebo § 227.7202 predpisov 48 C.F.R., podľa použiteľnosti. V súlade s § 12.212 predpisov 48 C.F.R. alebo § 227.7202-1 až 227.7202-4 predpisov 48 C.F.R., podľa použiteľnosti, komerčný počítačový softvér a dokumentácia ku komerčnému počítačovému softvéru sú licencované koncovým používateľom verejnej správy USA (a) len ako komerčné položky a (b) len s právami udelenými všetkým ostatným koncovým používateľom v súlade s týmito zmluvnými podmienkami. Nezverejnené – práva vyhradené podľa ustanovení zákona o ochrane autorských práv Spojených štátov.

i. Právne predpisy

Táto zmluva sa bude uplatňovať a interpretovať podľa holandských právnych predpisov. Všetky nezhody medzi zúčastnenými stranami, ktoré by mohli vyvstať z obsahu tejto zmluvy, sa budú riešiť výhradne na oblastnom súdnom dvore holandského mesta Amsterdam. Poskytovateľ aplikácie má však výlučné právo zrieknuť sa tohto článku a presadzovať túto zmluvu podľa miestnych právnych predpisov a/alebo jurisdikcie používateľa.

j. Kontaktné informácie

V nepravdepodobnom prípade, že nebudete úplne spokojný s licencovanou aplikáciou alebo ak budete mať akékoľvek otázky alebo vyžadovať podporu, obráťte sa na vaše miestne zastúpenie spoločnosti Canon alebo predajcu.

k. OS používaný v rámci licencovanej aplikácie

Aplikácia Canon Photo Companion verzie 5.0 a novších, ktorá je k dispozícii v zariadeniach so systémom iOS, využíva nasledujúci softvér typu open sourceNázov Prepojenie a oznamy o ochrane autorských práv, ak sú k dispozícii Popis Typ licencie
AlamoFire https://github.com/Alamofire/Alamofire
Copyright (c) 2014 – 2018 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)
Sieťová knižnica HTTP napísaná v jazyku Swift Licencia MIT
RealmSwift https://realm.io/docs/swift/3.5.0/api/index.html
Kópiu tohto OS a licencie môžete získať na adrese https://github.com/realm/realm-core/blob/master/LICENSE
Mobilná databáza, ktorá funguje priamo v telefónoch, tabletoch a nositeľných zariadeniach Licencia Apache 2.0
SnapKit https://github.com/SnapKit/SnapKit
Autori: Robert Payne (@robertjpayne) a iní prispievatelia
SnapKit je doménovo špecifický jazyk na jednoduchú tvorbu automatického rozloženia v systéme iOS a OS X Licencia MIT
SDWebImage https://github.com/rs/SDWebImage
Copyright (c) 2009 – 2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com
Asynchrónny program na sťahovanie obrázkov s podporou vyrovnávacej pamäte vo forme kategórie UIImageView Licencia MIT
PromiseKit https://github.com/mxcl/PromiseKit
Copyright 2016 – súčasnosť, Max Howell; mxcl@me.com
Implementácia tried Promise pre Swift a ObjC Licencia MIT
SwiftFormat https://github.com/nicklockwood/SwiftFormat
Copyright (c) 2016 Nick Lockwood
Knižnica kódov a nástroj na formátovanie príkazov v príkazovom riadku, ktorý slúži na preformátovanie kódu Swift Licencia MIT
Tealium Swift https://github.com/Tealium/tealium-swift Súprava Tealium SDK na integráciu správcu značiek do aplikácii pre iOS Prispôsobená licencia Tealium
https://github.com/Tealium/tealium-swift/blob/master/LICENSE.txt (ako sa uvádza v časti „Predchádzajúca verzia“)

Podmienky licencie MIT:

Týmto sa každej osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a súborov súvisiacej dokumentácie („softvér“), udeľuje povolenie bez obmedzenia obchodovať so softvérom vrátane (no nie výlučne) práv používať, kopírovať, upravovať, zlučovať, zverejňovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoľovať to osobám, ktorým sa softvér poskytne, a to pri splnení nasledujúcich podmienok (vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a toto oznámenie o povolení budú začlenené do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru).
SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.

Podmienky licencie Apache 2.0:

Rozumiete tomu, že softvér môže obsahovať kryptografické funkcie, ktoré môžu podliehať obmedzeniam exportu, a vyhlasujete a zaručujete, že nie ste (i) v jurisdikcii, na ktorú sa vzťahujú ekonomické sankcie Spojených štátov („zakázaná jurisdikcia“) vrátane Kuby, Iránu, Severnej Kórey, Sudánu, Sýrie alebo Krymskej oblasti, (ii) osoba uvedená na akejkoľvek čiernej listine vlády USA (vrátane zoznamu osobitne označených štátnych príslušníkov a blokovaných osôb alebo konsolidovaného zoznamu sankcií, ktoré spravuje úrad Office of Foreign Assets Control (Úrad pre kontrolu zahraničných aktív) Ministerstva financií USA, prípadne na zozname zakázaných osôb alebo subjektov, ktorý spravuje Ministerstvo obchodu USA) („sankcionovaná osoba“) alebo (iii) subjekt, ktorý riadi alebo ktorého 50 % alebo väčší podiel vlastní sankcionovaná osoba. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky obmedzenia a nariadenia týkajúce sa exportu, opätovného exportu a importu Ministerstva obchodu USA alebo iného orgánu či úradu Spojených štátov, prípadne iných príslušných krajín. Ďalej súhlasíte s tým, že neuskutočníte prenos ani neposkytnete oprávnenie, priamo alebo nepriamo, na prenos softvéru do akejkoľvek zakázanej jurisdikcie, ani iný prenos, ktorý by bol v rozpore s týmito obmedzeniami alebo nariadeniami.

Licencia Apache License, verzia 2.0 (ďalej len „licencia“). Tento súbor nesmiete používať inak než v súlade s licenciou. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Pokiaľ sa na základe príslušných zákonov nevyžaduje inak alebo ak nie je vopred písomne stanovené inak, softvér distribuovaný na základe licencie sa distribuuje „V DANOM STAVE“, BEZ AKÝCHKOĽVEK výslovných či odvodených ZÁRUK ALEBO PODMIENOK. Konkrétne ustanovenie o povoleniach a obmedzeniach vyplývajúcich z tejto licencie nájdete v samotnej licencii.

Aplikácia Canon Photo Companion verzie 5.0 a novších, ktorá je k dispozícii v zariadeniach s Androidom, využíva nasledujúci softvér typu open source

Názov Prepojenie a oznamy o ochrane autorských práv, ak sú k dispozícii Popis Typ a kópia licencie
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Balíčky knižnice podpory pre Android https://developer.android.com/reference/android/support/classes Použité balíčky – design, appcompat, recyclerview, cardview, palette, constraint Licencia Apache 2.0
Dagger https://github.com/google/dagger Rýchly vkladač závislostí pre Android a Javu Licencia Apache 2.0
Retrofit https://github.com/square/retrofit
Copyright 2013 Square, Inc.
Klient HTTP od spoločnosti Square, Inc. typovo bezpečný pre Android a Javu Licencia Apache 2.0
Retrofit Adapter https://github.com/JakeWharton/retrofit2-rxjava2-adapter Implementácia adaptéra CallAdapter.Factory pre Retrofit 2 pomocou knižnice RxJava 2 Licencia Apache 2.0
OKHTTP https://github.com/square/okhttp Klient HTTP a HTTP/2 pre aplikácie pre Android a Javu Licencia Apache 2.0
Picasso https://github.com/square/picasso
Copyright 2013 Square, Inc.
Výkonný program na sťahovanie obrázkov a knižnica vyrovnávacej pamäte pre Android Licencia Apache 2.0
AHBottomNavigation https://github.com/aurelhubert/ahbottomnavigation
Knižnica AHBottomNavigation pre Android
Copyright (c) 2017 Aurelien Hubert (http://github.com/aurelhubert).
Knižnica na reprodukovanie reakcií na základe pokynov pre dolný navigačný panel z dielne Material Design Licencia Apache 2.0
Material-ViewPagerIndicator https://github.com/ronaldsmartin/Material-ViewPagerIndicator
Copyright 2016 Ronald Martin
Bodkový ukazovateľ zobrazenej stránky pre Android s animáciami z dielne Material Design Licencia Apache 2.0
ShimmerLayout https://github.com/team-supercharge/ShimmerLayout
Copyright 2017 Supercharge
Efekt ligotania s nízkymi nárokmi na pamäť pre aplikácie v Androide z dielne Supercharge Licencia Apache 2.0
RxJava https://github.com/ReactiveX/RxJava
Copyright (c) 2016 – súčasnosť, prispievatelia do knižnice RxJava.
Knižnica na tvorbu asynchrónnych programov a programov založených na udalostiach pomocou pozorovateľných sekvencií pre Javu VM Licencia Apache 2.0
RXAndroid https://github.com/ReactiveX/RxAndroid
Copyright 2015, autori knižnice RxAndroid
Väzby medzi knižnicou RxJava a systémom Android. Licencia Apache 2.0
Kotlin https://github.com/JetBrains/kotlin Programovací jazyk Kotlin Licencia Apache 2.0
Timber https://github.com/JakeWharton/timber
Copyright 2013 Jake Wharton
Denník s krátkym rozšíriteľným rozhraním API, ktorý poskytuje okrem bežnej triedy Log Androidu aj nástroj Utility Licencia Apache 2.0
jUnit https://junit.org/junit4/license.html
Copyright © 2002 – 2018 JUnit. Všetky práva vyhradené.
JUnit je jednoduchý rámec na písanie opakujúcich sa testov Verejná licencia Eclipse – v 1.0
Android Test Runner https://developer.android.com/reference/android/support/test/runner/package-summary Spúšťač testov pre Android Pre dokumentáciu platí licencia Apache 2.0. Pre všetok ostatný obsah (okrem samotných licenčných dokumentov a iného výslovne uvedeného obsahu) platí licencia Creative Commons Attribution 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode
Espresso https://developer.android.com/reference/android/support/test/espresso/package-summary Espresso sa používa na písanie stručných, pekných a spoľahlivých testov používateľského rozhrania pre Android Licencia Apache 2.0
Realm https://github.com/realm/realm-java
Projekt sa riadi pravidlami správania Contributor Covenant Code of Conduct. Zapojením sa do projektu sa zaväzujete tieto pravidlá dodržiavať. Neprijateľné správanie nahláste na adrese info@realm.io.
Realm je mobilná databáza, ktorá nahrádza SQLite a ORMs Licencia Apache 2.0
Tealium Android https://github.com/Tealium/tealium-android Súprava Tealium SDK na integráciu správcu značiek do aplikácii pre Android Prispôsobená licencia Tealium
https://github.com/Tealium/tealium-android/blob/master/LICENSE.txt (ako sa uvádza v časti „Predchádzajúca verzia“)
Crashlytics https://try.crashlytics.com/
Copyright 2002 © The Codehaus. Všetky práva vyhradené.
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
Systém na nahlasovanie zlyhaní Zmluvné podmienky
 
Podmienky spracovania údajov a zabezpečenia

Zoznam licencií na závislé prvky softvéru Fabric typu open source: Javascript na základe licencie Creative Commons, Apache a unlicense https://fabric.io/licenses/javascript a Android Tooling na základe licencie Codehaus Classworlds a GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (k dispozícii tu: https://fabric.io/licenses/android_plugin)
BSD 3-Clause License

BSD 3-Clause License

Redistribúcia a použitie v zdrojovej alebo binárnej forme s úpravami alebo bez sú povolené pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti;

2. redistribúcie v binárnej forme musia v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytovaných spolu s distribúciou reprodukovať vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti;

3. mená držiteľov autorských práv ani mená ich prispievateľov nemôžu byť použité na odporúčanie ani na propagáciu produktov odvodených od tohto softvéru bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu.

TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ DRŽITEĽMI AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATEĽMI „V DANOM STAVE“ A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ ZÁRUKY VRÁTANE (OKREM INÉHO) ODVODENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL SA VYLUČUJÚ. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, MIMORIADNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, OBSTARANIA NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB; STRATY POUŽITEĽNOSTI, ÚDAJOV ALEBO ZISKU; PRÍPADNE PRERUŠENIA OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ) VZNIKNUTÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ IDE O ZODPOVEDNOSŤ NA ZÁKLADE ZMLUVY, OBJEKTÍVNU ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ZODPOVEDNOSŤ NA ZÁKLADE PREČINU (Z NEDBALOSTI A INÝCH PRÍČIN), VYPLÝVAJÚCE AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽITIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE BOLI NA MOŽNOSŤ TAKEJTO ŠKODY UPOZORNENÍ.

Apache 2.0

Licencovaný na základe licencie Apache License, verzia 2.0 (ďalej len „licencia“). Tento súbor nesmiete používať inak než v súlade s licenciou. Kópiu licencie môžete získať na stránke http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ak si to nevyžadujú príslušné zákony alebo ak nie je vopred písomne stanovené, softvér distribuovaný na základe licencie sa distribuuje „V DANOM STAVE“, BEZ AKÝCHKOĽVEK výslovných alebo predpokladaných ZÁRUK ALEBO PODMIENOK. Konkrétne ustanovenie o povoleniach a obmedzeniach vyplývajúcich z tejto licencie nájdete v samotnej licencii.

Verejná licencia Eclipse – v 1.0

SPRIEVODNÝ PROGRAM SA POSKYTUJE NA ZÁKLADE PODMIENOK TEJTO VEREJNEJ LICENCIE ECLIPSE („ZMLUVA“). AKÉKOĽVEK POUŽÍVANIE, REPRODUKOVANIE ALEBO DISTRIBÚCIA PROGRAMU PREDSTAVUJE PRIJATIE TEJTO ZMLUVY ZO STRANY PRÍJEMCU.

1. VYMEDZENIA POJMOV

„Príspevok“ znamená:

a) v prípade pôvodného prispievateľa pôvodný kód a dokumentáciu distribuované na základe tejto zmluvy a

b) v prípade každého ďalšieho prispievateľa:

i) zmeny programu a

ii) doplnenia programu,

ak takéto zmeny a/alebo doplnenia programu pochádzajú od tohto konkrétneho prispievateľa a sú distribuované týmto prispievateľom. Príspevok „pochádza“ od prispievateľa, ak ho do programu pridal samotný prispievateľ alebo niekto konajúci v mene tohto prispievateľa. Príspevky nezahŕňajú doplnenia programu, ktoré: (i) sú samostatné moduly softvéru distribuované spolu s programom na základe ich vlastnej licenčnej zmluvy a (ii) nie sú dielami odvodenými od programu.

„Prispievateľ“ znamená akúkoľvek osobu alebo subjekt, ktorý distribuuje program.

„Licencované patenty“ znamenajú patentové nároky, ktoré môže prispievateľ licencovať a ktoré sú nevyhnutne porušené použitím alebo predajom jeho príspevku samostatne alebo v spojení s programom.

„Program“ znamená príspevky distribuované v súlade s touto zmluvou.

„Príjemca“ je akákoľvek osoba, ktorá prijíma program podľa tejto zmluvy, vrátane všetkých prispievateľov.

2. UDELENIE PRÁV

a) V súlade s podmienkami tejto zmluvy každý prispievateľ týmto udeľuje príjemcovi nevýhradnú, celosvetovú bezplatnú licenciu (na základe autorských práv) na reprodukciu, prípravu odvodených diel, verejné zobrazovanie, verejné predvádzanie, distribúciu a sublicencovanie príspevku daného prispievateľa (ak existuje) a príslušných odvodených diel vo forme zdrojového kódu a objektového kódu.

b) V súlade s podmienkami tejto zmluvy každý prispievateľ týmto udeľuje príjemcovi nevýhradnú, celosvetovú, bezplatnú patentovú licenciu (na základe licencovaných patentov) na výrobu, používanie, predaj, ponuku na predaj, dovoz a iný prenos príspevku daného prispievateľa (ak existuje), vo forme zdrojového kódu a objektového kódu. Táto patentová licencia sa bude vzťahovať aj na kombináciu príspevku a programu, ak v čase pridania príspevku prispievateľom toto pridanie spôsobí, že daná kombinácia bude krytá licencovanými patentmi. Patentová licencia sa nevzťahuje na žiadne iné kombinácie, ktoré zahŕňajú príspevok. Na základe tejto zmluvy nie je licencovaný žiaden hardvér ako taký.

c) Príjemca si je vedomý toho, že hoci každý prispievateľ udeľuje licencie na svoje príspevky uvedené v tejto zmluve, žiadny prispievateľ neposkytuje žiadnu záruku, že program neporušuje patent alebo iné práva duševného vlastníctva iného subjektu. Každý prispievateľ odmieta akúkoľvek zodpovednosť voči príjemcovi za nároky podané akýmkoľvek iným subjektom na základe porušenia práv duševného vlastníctva alebo inak. Ako podmienku na uplatnenie práv a licencií udelených v tomto dokumente týmto každý príjemca prijíma výlučnú zodpovednosť za zabezpečenie akýchkoľvek ďalších potrebných práv duševného vlastníctva. Ak napríklad príjemca potrebuje na distribúciu programu licenciu na patenty tretej strany, je jeho povinnosťou túto licenciu získať ešte pred distribúciou programu.

d) Každý prispievateľ vyhlasuje, že podľa svojich vedomostí má na svoj príspevok (ak existuje) dostatočné autorské práva, ktoré ho oprávňujú udeliť licenciu na základe autorských práv, ako je stanovené v tejto zmluve.

3. POŽIADAVKY

Prispievateľ sa môže rozhodnúť distribuovať program vo forme objektového kódu na základe vlastnej licenčnej zmluvy za predpokladu, že:

a) spĺňa podmienky tejto zmluvy a

b) licenčná zmluva:

i) efektívne vylučuje v mene všetkých prispievateľov všetky záruky a podmienky, výslovné a odvodené, vrátane záruk alebo podmienok týkajúcich sa právnych nárokov a neporušovania práv a zákonov a odvodených záruk alebo podmienok obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel;

ii) efektívne vylučuje v mene všetkých prispievateľov akúkoľvek zodpovednosť za škodu vrátane priamych, nepriamych, mimoriadnych, náhodných a následných škôd, ako sú ušlé zisky;

iii) uvádza, že akékoľvek ustanovenia, ktoré sa líšia od tejto zmluvy, sú ponúkané samotným prispievateľom a nie žiadnou inou stranou; a

iv) uvádza, že zdrojový kód programu je k dispozícii u tohto prispievateľa, a informuje o tom, ako ho získať primeraným spôsobom prostredníctvom média, ktoré sa bežne používa na výmenu softvéru.

Ak je program k dispozícii vo forme zdrojového kódu:

a) musí byť k dispozícii na základe tejto zmluvy a

b) kópia tejto zmluvy musí byť súčasťou každej kópie programu.

Prispievatelia nesmú odstrániť ani zmeniť žiadny oznam o ochrane autorských práv obsiahnutý v programe.

Každý prispievateľ sa musí identifikovať ako pôvodca svojho príspevku (ak existuje) spôsobom, ktorý primerane umožňuje ďalším príjemcom identifikovať pôvodcu príspevku.

4. KOMERČNÁ DISTRIBÚCIA

Komerční distribútori softvéru môžu prijať určité povinnosti vo vzťahu ku koncovým používateľom, obchodným partnerom a podobným stranám. Účelom tejto licencie je uľahčiť komerčné využívanie programu a prispievateľ, ktorý zahŕňa program do komerčného produktu, by tak mal urobiť spôsobom, ktorý nezakladá potenciálnu zodpovednosť pre iných prispievateľov. Ak teda prispievateľ zahrnie program do komerčného produktu, takýto prispievateľ („komerčný prispievateľ“) sa týmto zaväzuje chrániť a odškodniť každého ďalšieho prispievateľa („odškodnený prispievateľ“) proti akýmkoľvek stratám, škodám a nákladom (spoločne „straty“) vyplývajúcim z nárokov, súdnych sporov a iných právnych žalôb podaných treťou stranou proti odškodnenému prispievateľovi v rozsahu spôsobenom konaním alebo opomenutím tohto komerčného prispievateľa v súvislosti s jeho distribúciou Programu v rámci komerčného produktu. Záväzky uvedené v tejto časti sa nevzťahujú na žiadne nároky alebo straty súvisiace s akýmkoľvek skutočným alebo údajným porušením práv duševného vlastníctva. Ak chce odškodnený prispievateľ využiť toto ustanovenie, musí: a) takýto nárok bezodkladne písomne oznámiť komerčnému prispievateľovi a b) umožniť komerčnému prispievateľovi riadiť obhajobu a akékoľvek súvisiace rokovania o urovnaní a pri týchto činnostiach s komerčným prispievateľom spolupracovať. Odškodnený prispievateľ sa môže na akomkoľvek takomto nároku podieľať na vlastné náklady.

Prispievateľ môže napríklad zahrnúť program do komerčného produktu (Produkt X). Takýto prispievateľ sa týmto stáva komerčným prispievateľom. Ak tento komerčný prispievateľ následne poskytne vyhlásenie týkajúce sa výkonnosti alebo iné záruky týkajúce sa Produktu X, tieto vyhlásenia o výkonnosti a záruky sú výhradnou zodpovednosťou komerčného prispievateľa. Podľa tejto časti komerčný prispievateľ musí brániť nároky voči ostatným prispievateľom, ktoré súvisia s týmito vyhláseniami o výkonnosti a zárukami, a ak súd vyžaduje, aby iný prispievateľ zaplatil akékoľvek škody, tieto škody musí uhradiť komerčný prispievateľ.

5. ŽIADNA ZÁRUKA

OKREM PRÍPADOV, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE UVEDENÉ V TEJTO ZMLUVE, JE PROGRAM POSKYTOVANÝ „ V DANOM STAVE“, BEZ ZÁRUK A PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH, TEDA AJ (OKREM INÉHO) BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK ALEBO PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA PRÁVNYCH NÁROKOV A NEPORUŠOVANIA PRÁV A ZÁKONOV, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Každý príjemca je výlučne zodpovedný za určenie vhodnosti používania a distribúcie programu a preberá všetky riziká spojené s jeho uplatňovaním práv na základe tejto zmluvy, teda zodpovedá aj (okrem iného) za riziká a náklady spôsobené chybami programu, dodržiavanie platných zákonov, poškodenie alebo stratu údajov, programov alebo zariadení a nedostupnosť alebo prerušenie činností.

6. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

OKREM PRÍPADOV, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE UVEDENÉ V TEJTO ZMLUVE, PRÍJEMCA ANI ŽIADNI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, MIMORIADNE, EXEMPLÁRNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE (OKREM INÉHO) UŠLÝCH ZISKOV) VZNIKNUTÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ IDE O ZODPOVEDNOSŤ NA ZÁKLADE ZMLUVY, OBJEKTÍVNU ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ZODPOVEDNOSŤ NA ZÁKLADE PREČINU (Z NEDBALOSTI A INÝCH PRÍČIN), VYPLÝVAJÚCE AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽITIA ALEBO DISTRIBÚCIE PROGRAMU ALEBO UPLATŇOVANIA AKÝCHKOĽVEK PRÁV UDELENÝCH NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE BOLI NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ.

7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nevymožiteľné podľa platných zákonov, nemá to vplyv na platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok tejto zmluvy a bez ďalších krokov zmluvných strán bude takéto ustanovenie pozmenené v minimálnom rozsahu nevyhnutnom na to, aby bolo platné a vymožiteľné.

Ak príjemca iniciuje patentový spor voči akémukoľvek subjektu (vrátane vzájomného nároku alebo protinároku v súdnom spore) a vznesie obvinenie, že samotný program (nie kombinácia programu s iným softvérom alebo hardvérom) porušuje patenty tohto príjemcu, podľa časti 2 písm. b) dňom podania tohto sporu skončí platnosť práv udelených takémuto príjemcovi.

Ak príjemca nedodrží ktorúkoľvek z podstatných podmienok tejto zmluvy a nenapraví takéto porušenie v primeranom časovom období po tom, ako sa o takomto nedodržaní dozvie, všetky práva príjemcu na základe tejto zmluvy zaniknú. Ak všetky práva príjemcu podľa tejto zmluvy zaniknú, príjemca súhlasí s tým, že prestane používať a distribuovať Program, hneď ako to pri vynaložení primeraného úsilia možné. Povinnosti príjemcu podľa tejto zmluvy a akékoľvek licencie udelené príjemcom v súvislosti s programom však budú pokračovať a zachovajú sa.

Ktokoľvek je oprávnený kopírovať a distribuovať kópie tejto zmluvy, avšak v záujme predchádzania nekonzistentnosti je zmluva chránená autorskými právami a môže byť zmenená iba nasledujúcim spôsobom. Správca zmluvy si vyhradzuje právo z času na čas zverejňovať nové verzie (vrátane revízií) tejto zmluvy. Túto zmluvu nemá právo upravovať nikto iný ako správca zmluvy. Pôvodným správcom zmluvy je spoločnosť Eclipse Foundation. Spoločnosť Eclipse Foundation môže priradiť zodpovednosť správcu zmluvy vhodnému samostatnému subjektu. Každej novej verzii zmluvy sa pridelí odlišné číslo verzie. Program (vrátane príspevkov) môže byť vždy distribuovaný na základe verzie zmluvy, podľa ktorej bol prijatý. Okrem toho sa prispievateľ môže po uverejnení novej verzie zmluvy rozhodnúť distribuovať program (vrátane svojich príspevkov) podľa novej verzie. Okrem prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v časti 2(a) a 2(b) vyššie, príjemca nezískava na základe tejto zmluvy žiadne práva ani licencie na duševné vlastníctvo žiadneho prispievateľa, či už výslovne, odvodene, na zabránenie uplatnenia nároku alebo inak. Všetky práva na program, ktoré nie sú výslovne udelené podľa tejto Zmluvy, sú vyhradené.

Táto zmluva sa riadi zákonmi štátu New York a zákonmi o duševnom vlastníctve Spojených štátov amerických. Žiadna strana tejto zmluvy nevykoná právne úkony podľa tejto zmluvy neskôr ako jeden rok po vzniku ich príčiny. Každá strana sa vzdáva svojich práv na súdny proces pred porotou v prípadnom výslednom súdnom konaní.

Verzie aplikácie Canon Photo Companion predchádzajúce verzii 5.0 obsahujú nasledujúci softvér typu open source s nasledujúcimi podmienkami:

1. Softvér typu open source Keychain helper pre systémy iOS/Swift je licencovaný na základe licencie MIT – Copyright (c) 2015 Marketplacer. Kópiu tohto softvéru typu open source a licencie môžete získať na adrese https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:


Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.


SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.


2. Softvér typu open source ObjectMapper je licencovaný na základe licencie MIT (MIT) – Copyright (c) 2014 Hearst. Kópiu tohto OS a licencie môžete získať na adrese https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:


Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.


SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.


3. OS Alamofire. Kópiu tohto OS a licencie môžete získať na adrese https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE

Copyright (c) 2014 – 2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:


Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.


SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.


4. OS Bond. Kópiu tohto OS a licencie môžete získať na adrese https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE

Copyright (c) 2015 – 2016 Bond


Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:


Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.


SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO Z INÉHO DÔVODU, KTORÉ VZNIKLI V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM, JEHO POUŽÍVANÍM ALEBO INÝMI ÚKONMI SO SOFTVÉROM.


5. OS UICollectionViewLeftAlignedLayout OSS je licencovaný na základe licencie https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE

Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:


Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.


SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.


6. OS RFQuiltLayout je licencovaný na základe licencie https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md

Copyright (c) 2012 ITV LLC


Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:


Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.


SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.


7. OS ICSPullToRefresh je licencovaný na základe licencie https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE

Copyright (c) 2015 Lei Wang


Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:


Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.


SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.


8. OS Fabric je licencovaný na základe licencie, ktorej kópiu môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Licencovaný na základe licencie Apache License, verzia 2.0 (ďalej len „licencia“). Tento súbor nesmiete používať inak než v súlade s licenciou.


Ak si to nevyžadujú príslušné zákony alebo ak nie je vopred písomne stanovené, softvér distribuovaný na základe licencie sa distribuuje „V DANOM STAVE“, BEZ AKÝCHKOĽVEK výslovných alebo predpokladaných ZÁRUK ALEBO PODMIENOK.
Konkrétne ustanovenie o povoleniach a obmedzeniach vyplývajúcich z tejto licencie nájdete v samotnej licencii.


9. OS Tealium je licencovaný na základe licenčnej zmluvy https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt

Licencovaný na základe licencie Apache License, verzia 2.0 (ďalej len „licencia“). Tento súbor nesmiete používať inak než v súlade s licenciou.


Ak si to nevyžadujú príslušné zákony alebo ak nie je vopred písomne stanovené, softvér distribuovaný na základe licencie sa distribuuje „V DANOM STAVE“, BEZ AKÝCHKOĽVEK výslovných alebo predpokladaných ZÁRUK ALEBO PODMIENOK. Konkrétne ustanovenie o povoleniach a obmedzeniach vyplývajúcich z tejto licencie nájdete v samotnej licencii.


Ďakujeme za váš záujem o softvér Tealium iOS Library (ďalej len „softvér“), ktorý vlastní a licencuje spoločnosť Tealium Inc. („Tealium“, „my“ alebo „náš“ vo všetkých gramatických tvaroch). Prečítajte si pozorne túto licenčnú zmluvu (ďalej len „zmluva“), ktorá obsahuje zmluvné podmienky týkajúce sa spôsobu, akým softvér používate, a vášho prístupu k nemu.


Na prístup k softvéru nemáte právo, ak ste našim priamym konkurentom, s výnimkou prípadov, keď vám na to dáme písomný súhlas. Okrem toho nemáte právo na prístup k softvéru na účely monitorovania dostupnosti, výkonu alebo funkčnosti akéhokoľvek z našich produktov alebo služieb ani na účely porovnávania alebo z konkurenčných dôvodov.


PREVZATÍM TOHTO SOFTVÉRU ALEBO VYUŽITÍM OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRA SPOLOČNOSTI TEALIUM, KTORÝ SA ODVOLÁVA NA TÚTO ZMLUVU, SÚHLASÍTE, ŽE TÁTO ZMLUVA JE PRE VÁS ZÁVÄZNÁ A ŽE JU BUDETE DODRŽIAVAŤ. AK UZATVÁRATE TÚTO ZMLUVU V MENE SPOLOČNOSTI ALEBO INEJ PRÁVNICKEJ OSOBY, POTVRDZUJETE, ŽE MÁTE OPRÁVNENIE UZAVRIEŤ TÚTO ZMLUVU V MENE DANÉHO SUBJEKTU A JEHO SPRIAZNENÝCH SUBJEKTOV. V TAKOM PRÍPADE SA VÝRAZY „VY“ ALEBO „VÁŠ“ (A ICH GRAMATICKÉ TVARY) VZŤAHUJÚ NA TENTO SUBJEKT A JEHO SPRIAZNENÉ SUBJEKTY. AK TAKÉTO OPRÁVNENIE NEMÁTE ALEBO AK NESÚHLASÍTE SO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY, TENTO SOFTVÉR NESMIETE POUŽÍVAŤ.


Obdobie platnosti vašej licencie na používanie softvéru (ďalej len „licenčné obdobie“) sa začne, keď zmluvu prijmete, ako je uvedené vyššie, a bude pokračovať až do jej ukončenia v súlade s ustanoveniami v časti „Zrušenie a odstúpenie od zmluvy“ uvedenej nižšie. Na dobu licenčného obdobia vám udeľujeme nevýhradnú, neprenosnú, bezplatnú obmedzenú licenciu (bez práva na sublicencovanie) na používanie softvéru na tieto účely:


vývoj softvérových aplikácií a funkcií určených na používanie s produktmi a službami spoločnosti Tealium;
vykonávanie testov na kontrolu kvality s cieľom zabezpečiť kompatibilitu vašej softvérovej aplikácie s produktmi a službami spoločnosti Tealium a
vykonávanie podporných testov na odstránenie problémov s kompatibilitou vašej softvérovej aplikácie s produktmi a službami spoločnosti Tealium.Na dobu licenčného obdobia vám spoločnosť Tealium ďalej udeľuje nevýhradnú, neprenosnú, bezplatnú, obmedzenú celosvetovú licenciu (bez práva na sublicencovanie) na predaj, reprodukciu a distribúciu aplikácií obsahujúcich integráciu, ktorú vyviniete na základe tejto zmluvy, či už priamo, prostredníctvom viacerých úrovní distribútorov alebo prostredníctvom vašich koncových používateľov, avšak len na základe licenčnej zmluvy koncového používateľa, ktorá obsahuje podmienky zaručujúce spoločnosti Tealium rovnakú ochranu práv ako táto zmluva.

Neudeľujeme vám žiadne iné práva na tento softvér. Softvér môžete využívať len počas licenčného obdobia, pričom spoločnosť Tealium si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tejto zmluve. Na základe tejto zmluvy neudeľujeme žiadne odvodené ani iné práva, či už na základe prekážky uplatnenia nároku, alebo iné. Nemáte nárok: i) softvér kopírovať ani reprodukovať (s výnimkou odôvodnených archivačných účelov); ii) softvér modifikovať ani z neho vytvárať odvodené diela; iii) softvér dekompilovať, rozoberať ani spätne analyzovať (okrem rozsahu výslovne povoleného príslušnými právnymi predpismi), ani iv) odstraňovať či upravovať žiadne ochranné známky, logá, autorské práva, oznámenia o vlastníctve, legendy, symboly alebo štítky v rámci softvéru. Okrem toho nesmiete softvér používať na žiadne nezákonné ani neoprávnené účely.

Spoločnosť Tealium si ponecháva všetky autorské práva, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva týkajúce sa softvéru a z neho odvodených diel. Pojem „práva duševného vlastníctva“ označuje všetky patenty, autorské práva, obchodné tajomstvá, ochranné známky a iné vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva vrátane morálnych práv. Softvér je chránený autorskými právami a inými právnymi predpismi týkajúcimi sa duševného vlastníctva, ako aj medzinárodnými dohovormi. Súhlasíte, že spoločnosť Tealium bude vlastníkom všetkých návrhov, žiadostí o vylepšenie, spätnej väzby, odporúčaní alebo iných vstupov, ktoré jej poskytnete vy alebo iné strany v súvislosti so softvérom. Okrem licencií na používanie softvéru výslovne udelených na základe tejto zmluvy sa prostredníctvom tejto zmluvy ani jej vykonávaním na vás neprenáša žiadne duševné vlastníctvo spoločnosti Tealium.

Všeobecné podmienky a obmedzenia
Softvér používate na vlastné riziko.
Súhlasíte, že spoločnosť Tealium nemá voči vám žiadne záväzky týkajúce sa poskytovania podpory, aktualizácií alebo opráv chýb (ďalej ako „aktualizácie“) v súvislosti so softvérom. Ak sa spoločnosť Tealium na základe vlastného uváženia rozhodne poskytnúť vám aktualizácie, tieto aktualizácie budú považované za súčasť softvéru a budú sa na ne vzťahovať podmienky tejto zmluvy.
Zaväzujete sa, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, opakovane predávať ani zneužívať softvér, ani k nemu pristupovať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Tealium.

Žiadna záruka
TENTO SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ A „PODĽA DANEJ DOSTUPNOSTI“ A SPOLOČNOSŤ TEALIUM VÝSLOVNE VYLUČUJE AKÉKOĽVEK ZÁRUKY A PODMIENKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, OKREM INÉHO ZÁRUKY NA PREDAJNOSŤ, VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, AUTORSKÉ PRÁVA, NERUŠENÉ VLASTNÍCTVO, PRESNOSŤ A NEPORUŠENIE PRÁV. BEZ OBMEDZENIA PLATNOSTI VYŠŠIE UVEDENÉHO SPOLOČNOSŤ TEALIUM NEZARUČUJE, ŽE JEJ SLUŽBY SPLNIA VAŠE KONKRÉTNE POŽIADAVKY, ŽE BUDÚ FUNGOVAŤ BEZ PRERUŠENIA, NAČAS, BEZPEČNE A BEZCHYBNE, ŽE VÝSLEDKY ZÍSKANÉ POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU BUDÚ KOMPLETNÉ, PRESNÉ A SPOĽAHLIVÉ, ŽE KVALITA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SLUŽIEB, INFORMÁCIÍ A INÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ SI ZAKÚPITE ALEBO ZÍSKATE PROSTREDNÍCTVOM TOHTO SOFTVÉRU, SPLNÍ VAŠE OČAKÁVANIA, ANI NEZARUČUJE OPRAVU ŽIADNYCH CHÝB V RÁMCI SOFTVÉRU.

Obmedzenie zodpovednosti
VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, ŽE SPOLOČNOSŤ TEALIUM NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ANI EXEMPLÁRNE ŠKODY, OKREM INÉHO, NO NIE VÝHRADNE, ŠKODY V DÔSLEDKU STRATY ZISKU, DOBRÉHO MENA, POUŽITIA, ÚDAJOV ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (AJ KEBY BOLA SPOLOČNOSŤ TEALIUM VOPRED INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD), A TO ANI ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ POUŽIVANÍM ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ TENTO SOFTVÉR; NÁKLADY NA OBSTARANIE NÁHRADNÉHO TOVARU A SLUŽIEB ZA TOVAR, DÁTA, INFORMÁCIE ALEBO SLUŽBY ZAKÚPENÉ ALEBO ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM TOHTO SOFTVÉRU, SPRÁVY PRIJATÉ V RÁMCI TOHTO SOFTVÉRU ALEBO TRANSAKCIE UZATVORENÉ PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉRU; NEOPRÁVNENÉ PRÍSTUPY K VAŠIM PRENOSOM ALEBO DÁTAM, PRÍPADNE ICH ZMENY; VYHLÁSENIA ALEBO SPRÁVANIE TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU; ZRUŠENIE VÁŠHO ÚČTU, ANI ZA ŽIADNE INÉ ZÁLEŽITOSTI SÚVISIACE S TÝMTO SOFTVÉROM.
BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK PROTICHODNÉ USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI TEALIUM VOČI VÁM ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY SPÔSOBENÉ SOFTVÉROM ALEBO S NÍM SÚVISIACE (BEZ OHĽADU NA ICH PRÍČINU A POTREBNÉ KROKY) BUDE VŽDY OBMEDZENÁ NA VYŠŠIU SUMU Z TÝCHTO DVOCH MOŽNOSTÍ: 1) NA SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI SPOLOČNOSTI TEALIUM ZA ŠESŤ (6) MESIACOV BEZPROSTREDNE PREDCHÁDZAJÚCICH UDALOSTI, NA ZÁKLADE KTOREJ TENTO NÁROK VZNIKOL, ALEBO 2) NA SUMU STOPÄŤDESIAT DOLÁROV (150,00 USD).

Zrušenie a odstúpenie od zmluvy
Spoločnosť Tealium môže na základe vlastného uváženia kedykoľvek odstúpiť od zmluvy bez ohľadu na dôvod.
Na základe vlastného uváženia môžete od tejto zmluvy odstúpiť bezprostredne po doručení písomného oznámenia spoločnosti Tealium.
Bezprostredne po odstúpení od zmluvy alebo po vypršaní platnosti tejto zmluvy prestanete používať tento softvér a zlikvidujete jeho originálnu verziu aj všetky jeho kópie, ktoré vlastníte alebo máte pod kontrolou. Na základe písomnej žiadosti spoločnosti Tealium jej písomne potvrdíte, že ste dodržali všetky ustanovenia vyplývajúce z tejto zmluvy.
Obe strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť na základe písomného oznámenia druhej strane z dôvodu vážneho porušenia zmluvy druhou stranou, ak toto porušenie nie je napravené do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy poškodená strana písomne informuje druhú stranu o tomto porušení zmluvy.

Rôzne
Táto zmluva sa riadi právnymi predpismi štátu Kalifornia, a to bez ohľadu na akúkoľvek kolíziu právnych predpisov, ktoré by si vyžadovali uplatnenie právnych princípov inej jurisdikcie. Súhlasíte, že akékoľvek spory alebo súdne konania vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace, budú postúpené jurisdikcii štátnych súdov v okrese San Diego v štáte Kalifornia, a federálnemu súdu v južnom okrsku štátu Kalifornia, pričom súhlasíte s týmto miestom konania. Ak spoločnosť Tealium nevyužije alebo neuplatní niektoré svoje práva alebo ustanovenia tejto zmluvy, nebude to znamenať vzdanie sa týchto práv alebo ustanovení. Táto zmluva predstavuje celkovú dohodu medzi vami a spoločnosťou Tealium a upravuje vaše využívanie služieb, pričom nahrádza všetky predchádzajúce dohody medzi vami a spoločnosťou Tealium (okrem iného, no nie výhradne, všetkých predchádzajúcich verzií tejto zmluvy).

Oznamy/potvrdenia o ochrane autorských práv

Apple, iPad, iPhone a iPod sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrovanej v USA a iných krajinách;
Google je ochranná známka spoločnosti Google Inc.
Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Používaním aplikácie Lens Guru potvrdzujete a vyjadrujete svoj súhlas s tým, že služby alebo licencovaná aplikácia podliehajú tejto ochrane autorských práv:

1. AndroidAnnotations

Architektúru AndroidAnnotations vytvoril Pierre-Yves Ricau a sponzoruje ju eBusinessInformations.

Viac informácií o tomto otvorenom softvéri získate na stránke http://github.com/excilys/androidannotations/wiki

2. AFNETWORKING

Licencia MIT

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.