Licenčná zmluva koncového používateľa

Tento dokument je zmluvou medzi koncovým používateľom (ďalej len „vy“ a všetky pádové formy tohto zámena) licencovanej aplikácie z nižšie uvedeného zoznamu, ktorú ste prevzali, a súvisiacej elektronickej dokumentácie (ďalej len „licencovaná aplikácia“) a spoločnosťou Canon Europa N.V so sídlom na adrese Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandsko (ďalej len „poskytovateľ aplikácie“) (a/alebo jej externými dodávateľmi, pobočkami alebo filiálkami). Licencovaná aplikácia môže predstavovať aplikácie EOS sprievodca alebo Lens Guru a ich aktualizované verzie (ak sa neuvedú konkrétnejšie podmienky).

Licencovanú aplikáciu môžete prevziať z webovej stránky prevádzkovanej spoločnosťou Apple Inc. (ďalej len „spoločnosť Apple“) na účel licencovaného používania v mobilnom zariadení značky Apple® (ako napríklad iPhone®, iPad® alebo iPod®) alebo prostredníctvom neho alebo na inej proprietárnej softvérovej platforme spoločnosti Apple pre vreckové zariadenia fungujúcej na bezdrôtovom vreckovom zariadení (pre všetky tieto prípady ďalej len „zariadenie Apple“) alebo z webovej stránky prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc. (ďalej len „spoločnosť Google“) na licencované používanie v mobilnom zariadení so systémom Android TM alebo prostredníctvom neho alebo na inej proprietárnej softvérovej platforme Android pre vreckové zariadenia fungujúcej na bezdrôtovom vreckovom zariadení (pre všetky tieto prípady ďalej len „zariadenie Android“) (spoločne pomenované ďalej len „zariadenie“).

NAINŠTALOVANÍM ALEBO POUŽÍVANÍM LICENCOVANEJ APLIKÁCIE VYJADRUJETE SÚHLAS S DODRŽIAVANÍM PODMIENOK TEJTO ZMLUVY. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY, NEINŠTALUJTE A NEPOUŽÍVAJTE TÚTO LICENCOVANÚ APLIKÁCIU.  V prípade, že aplikáciu chcete prevziať z webovej stránky, ktorú prevádzkuje spoločnosť Apple, okrem toho potvrdzujete a vyjadrujete súhlas s tým, že spoločnosť Apple a pobočky spoločnosti Apple sú oprávnené tretie strany licenčnej zmluvy s koncovým používateľom a že na základe vášho súhlasu s licenčnou zmluvou s koncovým používateľom bude mať spoločnosť Apple právo (vychádzajúc z domnienky, že toto právo prijala) presadzovať licenčnú zmluvu s koncovým používateľom voči vám ako oprávnená tretia strana.

Licencovaná aplikácia sa vám poskytuje – nepredáva – s oprávnením na použitie výlučne v súlade s podmienkami tejto licencie, pokiaľ medzi vami a poskytovateľom aplikácie nebola uzavretá osobitná zmluva. V takom prípade sa na základe vášho súhlasu s osobitnou zmluvou používanie licencovanej aplikácie riadi podmienkami osobitnej zmluvy. Poskytovateľ aplikácie si vyhradzuje všetky práva, ktoré vám neboli výslovne udelené.

a. Rozsah licencie

Táto licencia, ktorú vám pridelil poskytovateľ aplikácie pre licencovanú aplikáciu, je obmedzená na neprenosnú licenciu na používanie licencovanej aplikácie na akomkoľvek zariadení, ktoré vlastníte alebo ovládate. Táto licencia vám neumožňuje používanie licencovanej aplikácie na akomkoľvek zariadení, ktoré nevlastníte alebo neovládate, a licencovanú aplikáciu nesmiete distribuovať alebo sprístupňovať prostredníctvom siete, na ktorej by sa mohla používať na viacerých zariadeniach naraz. Licencovanú aplikáciu nesmiete prenajímať, poskytovať formou lízingu, požičiavať, predávať, opätovne distribuovať alebo sublicencovať. Nie je povolené licencovanú aplikáciu kopírovať (okrem prípadov výslovne povolených touto licenciou a pravidlami používania), dekompilovať, spätne analyzovať, rozoberať, pokúšať sa získať jej zdrojový kód, upravovať alebo vytvoriť odvodené diela z licencovanej aplikácie, akýchkoľvek aktualizácií, či jej častí (okrem a len do takej miery, do akej je uvedené obmedzenie zakázané príslušnými právnymi predpismi alebo do miery povolenej licenčnými podmienkami, ktorými sa upravuje používanie akýchkoľvek komponentov s otvoreným zdrojom zahrnutých v licencovanej aplikácii). Akýkoľvek pokus tak urobiť je porušením práv poskytovateľa aplikácie a jeho poskytovateľov licencií. V prípade porušenia tohto obmedzenia sa môže proti vám viesť súdne konanie a požadovať náhrada škôd. Licenčnými podmienkami sa riadia akékoľvek vylepšenia poskytnuté poskytovateľom aplikácie, ktorými sa nahrádza alebo dopĺňa pôvodná licencovaná aplikácia. Pokiaľ sa k takémuto vylepšeniu dodá osobitná licencia, v takom prípade budú platné licenčné podmienky osobitnej licencie.

b. Súhlas so spracovaním údajov

Vyjadrujete súhlas s tým, že poskytovateľ aplikácie môže zbierať a používať technické údaje a príslušné informácie vrátane, avšak nie výlučne, technických informácií o vašom zariadení, systéme, softvéri aplikácie a perifériách, ktoré sa pravidelne zbierajú na zjednodušenie poskytovania aktualizácií softvéru, podpory produktov a iných služieb pre vás (ak vôbec) súvisiacich s licencovanou aplikáciou. Poskytovateľ aplikácie môže tieto informácie používať, ak ich používa vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje, s cieľom zlepšiť produkty alebo poskytovať vám služby alebo technológie, a to len na dobu, počas ktorej je to nevyhnutné. Pri používaní licencovanej aplikácie môžete byť požiadaní o poskytnutie názvu vášho zariadenia. Súhlasíte s poskytnutím názvu, popisu alebo iných údajov, ktoré vás osobne neidentifikujú.

c. Ukončenie platnosti

Táto licencia je platná, kým ju neukončíte vy odstránením alebo odinštalovaním licencovanej aplikácie alebo poskytovateľ aplikácie. Vaše práva v rámci tejto licencie poskytovateľ aplikácie automaticky bez oznámenia zruší, ak nedodržíte podmienku alebo podmienky tejto licencie. Po ukončení platnosti licencie musíte prerušiť používanie licencovanej aplikácie a zničiť všetky jej kópie, úplne alebo čiastočné.

d. Služby

Materiály tretích strán. Licencovaná aplikácia môže umožňovať prístup k službám a webovým stránkam poskytovateľa aplikácie a tretích strán (spolu aj jednotlivo ďalej len „služby“). Používanie služieb môže vyžadovať pripojenie k internetu a podliehať dodatočným zmluvným podmienkam služby.

Upozorňujeme, že pri používaní akýchkoľvek služieb sa môžete stretnúť s obsahom, ktorý môže byť označený za urážlivý, neslušný alebo nevhodný. Tento obsah môže a nemusí obsahovať jazyk, ktorý možno označiť za vulgárny, a výsledky akéhokoľvek vyhľadávania alebo zadávanie konkrétnej adresy URL môže automaticky a neúmyselne vygenerovať odkazy alebo referencie na neslušný materiál. Napriek tomu vyjadrujete súhlas s používaním služieb na svoje vlastné riziko a s tým, že poskytovateľ aplikácie nenesie voči vám žiadnu zodpovednosť. V rámci niektorých služieb sa môže zobraziť, zahrnúť alebo sprístupniť obsah, údaje, informácie, aplikácie alebo materiály tretích strán (ďalej len „materiály tretích strán“) alebo poskytovať odkazy na určité webové stránky tretích strán. Používaním služieb potvrdzujete a vyjadrujete súhlas, že poskytovateľ aplikácie nie je zodpovedný za preskúmanie a hodnotenie obsahu, presnosti, úplnosti, aktuálnosti, platnosti, súladu s autorskými právami, zákonnosťou, slušnosťou, kvalitou a iných aspektov takýchto materiálov alebo webových stránok tretích strán. Poskytovateľ aplikácie nezaručuje, neschvaľuje, nepreberá ani nemá akúkoľvek zodpovednosť voči vám alebo akejkoľvek inej osobe za akékoľvek služby, materiály alebo webové stránky tretích strán alebo za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán. Materiály tretích strán a odkazy na iné webové stránky sú vám poskytované výlučne ako vymoženosť. Finančné informácie zobrazené akýmikoľvek službami sú len na účely všeobecného informovania a neslúžia ako investičná rada. Pred tým, ako vykonáte akékoľvek transakcie s cennými papiermi na základe informácií získaných prostredníctvom týchto služieb, by ste sa mali obrátiť na finančného odborníka. Údaje o polohe poskytované akýmikoľvek službami slúžia výlučne na základné navigačné účely a nemôžete sa na ne spoliehať v situáciách, keď sa vyžadujú presné údaje o polohe alebo ak nesprávne, nepresné a neúplné údaje o polohe môžu viesť k smrti, zraneniu osôb alebo poškodeniu životného prostredia. Poskytovateľ aplikácie ani akýkoľvek poskytovatelia obsahu nezaručujú dostupnosť, presnosť, úplnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť informácií o akciách alebo údajov o polohe zobrazených akýmikoľvek službami.

Vyjadrujete súhlas s tým, že služby obsahujú proprietárny obsah, informácie a materiál, ktoré sú chránené príslušnými právami duševného vlastníctva alebo inými právnymi predpismi vrátane, avšak nie výlučne, autorských práv a že nebudete používať takýto proprietárny obsah, informácie alebo materiály iným spôsobom, ako sa povoľuje v rámci používania služieb. Žiadna časť služieb nemôže byť reprodukovaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom. Vyjadrujete súhlas, že nebudete upravovať, prenajímať, poskytovať formou lízingu, požičiavať, predávať ani distribuovať služby alebo z nich vytvárať odvodené dielo akýmkoľvek spôsobom a nebudete zneužívať služby akýmkoľvek neoprávneným spôsobom vrátane, avšak nie výlučne, nepovoleného vstupu do siete a zaťaženia jej kapacity.

Ďalej vyjadruje súhlas, že nebudete akýmkoľvek spôsobom používať služby na obťažovanie, zneužívanie, sledovanie, vyhrážanie, ohováranie alebo iné narušenie alebo porušenie práv akejkoľvek inej strany a že poskytovateľ aplikácie nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za takéto vaše použitie, ani za obťažujúce, výhražné, ohovárajúce, neslušné alebo nezákonné správy alebo prenosy, ktoré môžete prijať v dôsledku používania akýchkoľvek služieb.

Okrem toho služby a materiály tretej strany, ktoré sú prístupné zo zaradenia, zobrazené na ňom alebo z neho prepojené, nie sú dostupné vo všetkých jazykoch alebo vo všetkých krajinách. Poskytovateľ aplikácie neprehlasuje, či takéto služby a materiály tretej strany sú vhodné alebo dostupné pre použitie na akomkoľvek konkrétnom mieste. Do akej miery sa rozhodnete využívať tieto služby alebo materiály tretej strany sa rozhodujete z vlastnej iniciatívy a ste zodpovedný za dodržiavanie akýchkoľvek príslušných právnych predpisov vrátane, avšak nie výlučne, príslušných miestnych právnych predpisov. Poskytovateľ aplikácie a jeho poskytovatelia licencií si vyhradzujú právo kedykoľvek a bez oznámenia zmeniť, pozastaviť, odstrániť alebo zakázať prístup k akýmkoľvek službám. Poskytovateľ aplikácie nebude v žiadnom prípade zodpovedný za odstránenie alebo zakázanie prístupu k akýmkoľvek takýmto službám. Poskytovateľ aplikácie môže takisto kedykoľvek a bez oznámenia a ručenia zaviesť obmedzenia na používanie určitých služieb alebo prístupu k nim.

í. ŽIADNA ZÁRUKA

VÝSLOVNE POTVRDZUJETE A VYJADRUJETE SÚHLAS, ŽE LICENCOVANÚ APLIKÁCIU POUŽÍVATE VÝLUČNE NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE NESIETE CELÉ RIZIKO SPOJENÉ S USPOKOJIVOU KVALITOU, VÝKONOM, PRESNOSŤOU A VYNALOŽENÝM ÚSILÍM. LICENCOVANÁ APLIKÁCIA A AKÉKOĽVEK SLUŽBY VYKONANÉ ALEBO POSKYTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM LICENCOVANEJ APLIKÁCIE (ĎALEJ LEN „SLUŽBY“) SÚ DO NAJVÄČŠEJ MIERY POVOLENEJ PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI POSKYTOVANÉ V „DANOM STAVE“ A „DANEJ DOSTUPNOSTI“ A BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY A POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE A JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA LICENCOVANEJ APLIKÁCIE A AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH, ODVODENÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ODVODENÝCH ZÁRUK A/ALEBO PODMIENOK PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRESNOSTI, NERUŠENÉHO VLASTNÍCTVA A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE NERUČÍ ZA ZASAHOVANIE DO VÁŠHO VLASTNÍCTVA LICENCOVANEJ APLIKÁCIE, ŽE FUNKCIE V LICENCOVANEJ APLIKÁCII ALEBO SLUŽBY VYKONANÉ ALEBO POSKYTOVANÉ LICENCOVANOU APLIKÁCIOU SPLNIA VAŠE POŽIADAVKY, ŽE PREVÁDZKA LICENCOVANEJ APLIKÁCIE ALEBO SLUŽIEB BUDE NEPRERUŠOVANÁ ALEBO BEZCHYBNÁ ALEBO ŽE NEDOSTATKY V LICENCOVANEJ APLIKÁCII ALEBO SLUŽBÁCH BUDÚ OPRAVENÉ. ŽIADNA ÚSTNE ALEBO PÍSOMNE POSKYTNUTÁ INFORMÁCIA ALEBO RADA OD POSKYTOVATEĽA APLIKÁCIE ALEBO JEHO AUTORIZOVANÉHO PREDSTAVITEĽA NEVYTVÁRA ZÁRUKU. AK BY SA LICENCOVANÁ APLIKÁCIA ALEBO SLUŽBY PREUKÁZALI BYŤ CHYBNÉ, PREBERÁTE NA SEBA VŠETKY NÁKLADY NA NEVYHNUTNÝ SERVIS, OPRAVY ČI NÁPRAVY. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ODVODENÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIA PRÍSLUŠNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTREBITEĽA, ČIŽE VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA A OBMEDZENIA PRE VÁS NEMUSIA PLATIŤ.

Potvrdzujete, že licencovaná aplikácia nebola vyvinutá na splnenie vašich individuálnych požiadaviek a že je z toho dôvodu vašou zodpovednosťou uistiť sa, že možnosti a funkcie licencovanej aplikácie, ako sa opisuje v dokumentácii, spĺňajú vaše požiadavky.

Potvrdzujete, že licencovaná aplikácia nemusí byť bez chýb alebo porúch a vyjadrujete súhlas, že výskyt akýchkoľvek drobných chýb neznamená porušenie tejto licencie.

Ďalej potvrdzujete, že udalosti mimo rozumnej kontroly poskytovateľa aplikácie, pobočiek a filiálok poskytovateľa aplikácie môžu ovplyvniť používanie alebo prístup k licencovanej aplikácii alebo zabrániť jej používaniu, či už dočasne alebo trvalo.

f. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE V PLNOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM PRÁVNYMI PREDPISMI NENESIE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIE OSÔB ALEBO AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATY ZISKU, ÚDAJOV, PRERUŠENIA PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ OBCHODNÉ ŠKODY ALEBO STRATY VYPLÝVAJÚCE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVANÍM BEZ OHĽADU NA ICH PRÍČINU A TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI (ZMLUVNÚ, OBČIANSKOPRÁVNU ALEBO INÚ) A TO ANI V PRÍPADE, KEĎ BOL POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE INFORMOVANÝ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ZRANENIA OSÔB, NÁHODNÉ ALEBO DÔSLEDKOVÉ ŠKODY, PRETO TIETO OBMEDZENIA NEMUSIA PRE VÁS PLATIŤ. Celková zodpovednosť poskytovateľa aplikácie voči vám za všetky škody (iné, ako sa požaduje príslušnými právnymi predpismi v prípadoch zranenia osôb) v žiadnom prípade nepresiahne sumu 50 eur (päťdesiat eur). Prípadne, v prípade, že ste za licencovanú aplikáciu zaplatili poplatok, môžete informovať spoločnosť Apple alebo spoločnosť Google, ktorým ste zaplatili za prevzatie a používanie licencovanej aplikácie, a spoločnosť Apple alebo spoločnosť Google vám tento poplatok vrátia podľa vlastných platných zmluvných podmienok. Spoločnosť Apple alebo spoločnosť Google nenesú žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu za používanie, nepoužívanie alebo poškodenie licencovanej aplikácie. Uvedené obmedzenia budú platiť v prípade, že vyššie uvedené riešenie nesplní základný účel.

g. Exportné zákony

Licencovanú aplikáciu nesmiete používať inak alebo iným spôsobom exportovať alebo opätovne exportovať, ako sa oprávňuje právnymi predpismi Spojených štátov a právnymi predpismi jurisdikcie, v rámci ktorej bola licencovaná aplikácia získaná. Najmä, avšak nie výlučne, licencovaná aplikácia nesmie byť exportovaná alebo opätovne exportovaná (a) do akýchkoľvek krajín, na ktoré Spojené štáty uvalili embargo alebo (b) komukoľvek nachádzajúcemu sa na zozname špeciálne označených štátnych príslušníkov Ministerstva financií USA alebo zozname zakázaných osôb alebo entít Ministerstva obchodu USA. Použitím licencovanej aplikácie sa vyjadrujete a zaručujete, že sa nenachádzate v žiadnej z týchto krajín alebo na žiadnom takomto zozname. Takisto vyjadrujete súhlas, že tieto produkty nebudete používať na akékoľvek účely zakázané právnymi predpismi Spojených štátov vrátane, a bez obmedzenia, vývoja, návrhu, výroby alebo produkcie jadrových, raketových, chemických alebo biologických zbraní.

h. Komerčné položky

Licencovaná aplikácia a súvisiaca dokumentácia sú „komerčné položky“ v zmysle používania tohto pojmu v § 2.101 predpisov 48 C.F.R., ktoré zahŕňajú „komerčný počítačový softvér“ a „dokumentáciu ku komerčnému počítačovému softvéru“ v zmysle používania týchto pojmov v § 12.212 predpisov 48 C.F.R. alebo § 227.7202 predpisov 48 C.F.R., podľa použiteľnosti. V súlade s § 12.212 predpisov 48 C.F.R. alebo § 227.7202-1 až 227.7202-4 predpisov 48 C.F.R., podľa použiteľnosti, komerčný počítačový softvér a dokumentácia ku komerčnému počítačovému softvéru sú licencované koncovým používateľom verejnej správy USA (a) len ako komerčné položky a (b) len s právami udelenými všetkým ostatným koncovým používateľom v súlade s týmito zmluvnými podmienkami. Nezverejnené – práva vyhradené podľa ustanovení zákona o ochrane autorských práv Spojených štátov.

i. Právne predpisy

Táto zmluva sa bude uplatňovať a interpretovať podľa holandských právnych predpisov. Všetky nezhody medzi zúčastnenými stranami, ktoré by mohli vyvstať z obsahu tejto zmluvy, sa budú riešiť výhradne na oblastnom súdnom dvore holandského mesta Amsterdam. Poskytovateľ aplikácie má však výlučné právo zrieknuť sa tohto článku a presadzovať túto zmluvu podľa miestnych právnych predpisov a/alebo jurisdikcie používateľa.

j. Kontaktné informácie

V nepravdepodobnom prípade, že nebudete úplne spokojný s licencovanou aplikáciou alebo ak budete mať akékoľvek otázky alebo vyžadovať podporu, obráťte sa na vaše miestne zastúpenie spoločnosti Canon alebo predajcu.

k. OS používaný v rámci licencovanej aplikácie

 

Licencovaná aplikácia Sprievodca fotografovaním využíva tento otvorený softvér (OS)

 1. OS Keychain helper pre systémy iOS/Swift je licencovaný na základe licencie MIT License-Copyright (c) 2015 Marketplacer. Kópiu tohto OS a licencie môžete získať na adrese https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE

  Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:


  Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.


  SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.


 2. OS ObjectMapper je licencovaný na základe licencie MIT License (MIT)-Copyright (c) 2014 Hearst. Kópiu tohto OS a licencie môžete získať na adrese https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE

  Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:


  Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.


  SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.


 3. OS Alamofire. Kópiu tohto OS a licencie môžete získať na adrese https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE

  Copyright (c) 2014 – 2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


  Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:


  Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.


  SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.


 4. OS Bond. Kópiu tohto OS a licencie môžete získať na adrese https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE

  Copyright (c) 2015 – 2016 Bond


  Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:


  Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.


  SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO Z INÉHO DÔVODU, KTORÉ VZNIKLI V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM, JEHO POUŽÍVANÍM ALEBO INÝMI ÚKONMI SO SOFTVÉROM.


 5. OS UICollectionViewLeftAlignedLayout OSS je licencovaný na základe licencie https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE

  Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


  Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:


  Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.


  SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.


 6. OS RFQuiltLayout je licencovaný na základe licencie https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md

  Copyright (c) 2012 ITV LLC


  Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:


  Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.


  SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.


 7. OS ICSPullToRefresh je licencovaný na základe licencie https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE

  Copyright (c) 2015 Lei Wang


  Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:


  Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.


  SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.


 8. OS Fabric je licencovaný a jeho kópiu môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Licencovaný na základe licencie Apache License, verzia 2.0 (ďalej len „licencia“). Tento súbor nesmiete používať inak než v súlade s licenciou.


  Ak si to nevyžadujú príslušné zákony alebo ak nie je vopred písomne stanovené, softvér distribuovaný na základe licencie sa distribuuje „V DANOM STAVE“, BEZ AKÝCHKOĽVEK výslovných alebo predpokladaných ZÁRUK ALEBO PODMIENOK.
  Konkrétne ustanovenie o povoleniach a obmedzeniach vyplývajúcich z tejto licencie nájdete v samotnej licencii.


 9. OS Tealium je licencovaný na základe licenčnej zmluvy https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt

  Licencovaný na základe licencie Apache License, verzia 2.0 (ďalej len „licencia“). Tento súbor nesmiete používať inak než v súlade s licenciou.


  Ak si to nevyžadujú príslušné zákony alebo ak nie je vopred písomne stanovené, softvér distribuovaný na základe licencie sa distribuuje „V DANOM STAVE“, BEZ AKÝCHKOĽVEK výslovných alebo predpokladaných ZÁRUK ALEBO PODMIENOK. Konkrétne ustanovenie o povoleniach a obmedzeniach vyplývajúcich z tejto licencie nájdete v samotnej licencii.


Ďakujeme za váš záujem o softvér Tealium iOS Library (ďalej len „softvér“), ktorý vlastní a licencuje spoločnosť Tealium Inc. („Tealium“, „my“ alebo „náš“ vo všetkých gramatických tvaroch). Prečítajte si pozorne túto licenčnú zmluvu (ďalej len „zmluva“), ktorá obsahuje zmluvné podmienky týkajúce sa spôsobu, akým softvér používate, a vášho prístupu k nemu.


Na prístup k softvéru nemáte právo, ak ste našim priamym konkurentom, s výnimkou prípadov, keď vám na to dáme písomný súhlas. Okrem toho nemáte právo na prístup k softvéru na účely monitorovania dostupnosti, výkonu alebo funkčnosti akéhokoľvek z našich produktov alebo služieb ani na účely porovnávania alebo z konkurenčných dôvodov.


PREVZATÍM TOHTO SOFTVÉRU ALEBO VYUŽITÍM OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRA SPOLOČNOSTI TEALIUM, KTORÝ SA ODVOLÁVA NA TÚTO ZMLUVU, SÚHLASÍTE, ŽE TÁTO ZMLUVA JE PRE VÁS ZÁVÄZNÁ A ŽE JU BUDETE DODRŽIAVAŤ. AK UZATVÁRATE TÚTO ZMLUVU V MENE SPOLOČNOSTI ALEBO INEJ PRÁVNICKEJ OSOBY, POTVRDZUJETE, ŽE MÁTE OPRÁVNENIE UZAVRIEŤ TÚTO ZMLUVU V MENE DANÉHO SUBJEKTU A JEHO SPRIAZNENÝCH SUBJEKTOV. V TAKOM PRÍPADE SA VÝRAZY „VY“ ALEBO „VÁŠ“ (A ICH GRAMATICKÉ TVARY) VZŤAHUJÚ NA TENTO SUBJEKT A JEHO SPRIAZNENÉ SUBJEKTY. AK TAKÉTO OPRÁVNENIE NEMÁTE ALEBO AK NESÚHLASÍTE SO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY, TENTO SOFTVÉR NESMIETE POUŽÍVAŤ.


Obdobie platnosti vašej licencie na používanie softvéru (ďalej len „licenčné obdobie“) sa začne, keď zmluvu prijmete, ako je uvedené vyššie, a bude pokračovať až do jej ukončenia v súlade s ustanoveniami v časti „Zrušenie a odstúpenie od zmluvy“ uvedenej nižšie. Na dobu licenčného obdobia vám udeľujeme nevýhradnú, neprenosnú, bezplatnú obmedzenú licenciu (bez práva na sublicencovanie) na používanie softvéru na tieto účely:


vývoj softvérových aplikácií a funkcií určených na používanie s produktmi a službami spoločnosti Tealium;
vykonávanie testov na kontrolu kvality s cieľom zabezpečiť kompatibilitu vašej softvérovej aplikácie s produktmi a službami spoločnosti Tealium a
vykonávanie podporných testov na odstránenie problémov s kompatibilitou vašej softvérovej aplikácie s produktmi a službami spoločnosti Tealium.Na dobu licenčného obdobia vám spoločnosť Tealium ďalej udeľuje nevýhradnú, neprenosnú, bezplatnú, obmedzenú celosvetovú licenciu (bez práva na sublicencovanie) na predaj, reprodukciu a distribúciu aplikácií obsahujúcich integráciu, ktorú vyviniete na základe tejto zmluvy, či už priamo, prostredníctvom viacerých úrovní distribútorov alebo prostredníctvom vašich koncových používateľov, avšak len na základe licenčnej zmluvy koncového používateľa, ktorá obsahuje podmienky zaručujúce spoločnosti Tealium rovnakú ochranu práv ako táto zmluva.

Neudeľujeme vám žiadne iné práva na tento softvér. Softvér môžete využívať len počas licenčného obdobia, pričom spoločnosť Tealium si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tejto zmluve. Na základe tejto zmluvy neudeľujeme žiadne odvodené ani iné práva, či už na základe prekážky uplatnenia nároku, alebo iné. Nemáte nárok: i) softvér kopírovať ani reprodukovať (s výnimkou odôvodnených archivačných účelov); ii) softvér modifikovať ani z neho vytvárať odvodené diela; iii) softvér dekompilovať, rozoberať ani spätne analyzovať (okrem rozsahu výslovne povoleného príslušnými právnymi predpismi), ani iv) odstraňovať či upravovať žiadne ochranné známky, logá, autorské práva, oznámenia o vlastníctve, legendy, symboly alebo štítky v rámci softvéru. Okrem toho nesmiete softvér používať na žiadne nezákonné ani neoprávnené účely.

Spoločnosť Tealium si ponecháva všetky autorské práva, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva týkajúce sa softvéru a z neho odvodených diel. Pojem „práva duševného vlastníctva“ označuje všetky patenty, autorské práva, obchodné tajomstvá, ochranné známky a iné vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva vrátane morálnych práv. Softvér je chránený autorskými právami a inými právnymi predpismi týkajúcimi sa duševného vlastníctva, ako aj medzinárodnými dohovormi. Súhlasíte, že spoločnosť Tealium bude vlastníkom všetkých návrhov, žiadostí o vylepšenie, spätnej väzby, odporúčaní alebo iných vstupov, ktoré jej poskytnete vy alebo iné strany v súvislosti so softvérom. Okrem licencií na používanie softvéru výslovne udelených na základe tejto zmluvy sa prostredníctvom tejto zmluvy ani jej vykonávaním na vás neprenáša žiadne duševné vlastníctvo spoločnosti Tealium.

Všeobecné podmienky a obmedzenia
Softvér používate na vlastné riziko.
Súhlasíte, že spoločnosť Tealium nemá voči vám žiadne záväzky týkajúce sa poskytovania podpory, aktualizácií alebo opráv chýb (ďalej ako „aktualizácie“) v súvislosti so softvérom. Ak sa spoločnosť Tealium na základe vlastného uváženia rozhodne poskytnúť vám aktualizácie, tieto aktualizácie budú považované za súčasť softvéru a budú sa na ne vzťahovať podmienky tejto zmluvy.
Zaväzujete sa, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, opakovane predávať ani zneužívať softvér, ani k nemu pristupovať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Tealium.

Žiadna záruka
TENTO SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ A „PODĽA DANEJ DOSTUPNOSTI“ A SPOLOČNOSŤ TEALIUM VÝSLOVNE VYLUČUJE AKÉKOĽVEK ZÁRUKY A PODMIENKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, OKREM INÉHO ZÁRUKY NA PREDAJNOSŤ, VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, AUTORSKÉ PRÁVA, NERUŠENÉ VLASTNÍCTVO, PRESNOSŤ A NEPORUŠENIE PRÁV. BEZ OBMEDZENIA PLATNOSTI VYŠŠIE UVEDENÉHO SPOLOČNOSŤ TEALIUM NEZARUČUJE, ŽE JEJ SLUŽBY SPLNIA VAŠE KONKRÉTNE POŽIADAVKY, ŽE BUDÚ FUNGOVAŤ BEZ PRERUŠENIA, NAČAS, BEZPEČNE A BEZCHYBNE, ŽE VÝSLEDKY ZÍSKANÉ POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU BUDÚ KOMPLETNÉ, PRESNÉ A SPOĽAHLIVÉ, ŽE KVALITA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SLUŽIEB, INFORMÁCIÍ A INÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ SI ZAKÚPITE ALEBO ZÍSKATE PROSTREDNÍCTVOM TOHTO SOFTVÉRU, SPLNÍ VAŠE OČAKÁVANIA, ANI NEZARUČUJE OPRAVU ŽIADNYCH CHÝB V RÁMCI SOFTVÉRU.

Obmedzenie zodpovednosti
VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, ŽE SPOLOČNOSŤ TEALIUM NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ANI EXEMPLÁRNE ŠKODY, OKREM INÉHO, NO NIE VÝHRADNE, ŠKODY V DÔSLEDKU STRATY ZISKU, DOBRÉHO MENA, POUŽITIA, ÚDAJOV ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (AJ KEBY BOLA SPOLOČNOSŤ TEALIUM VOPRED INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD), A TO ANI ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ POUŽIVANÍM ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ TENTO SOFTVÉR; NÁKLADY NA OBSTARANIE NÁHRADNÉHO TOVARU A SLUŽIEB ZA TOVAR, DÁTA, INFORMÁCIE ALEBO SLUŽBY ZAKÚPENÉ ALEBO ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM TOHTO SOFTVÉRU, SPRÁVY PRIJATÉ V RÁMCI TOHTO SOFTVÉRU ALEBO TRANSAKCIE UZATVORENÉ PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉRU; NEOPRÁVNENÉ PRÍSTUPY K VAŠIM PRENOSOM ALEBO DÁTAM, PRÍPADNE ICH ZMENY; VYHLÁSENIA ALEBO SPRÁVANIE TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU; ZRUŠENIE VÁŠHO ÚČTU, ANI ZA ŽIADNE INÉ ZÁLEŽITOSTI SÚVISIACE S TÝMTO SOFTVÉROM.
BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK PROTICHODNÉ USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI TEALIUM VOČI VÁM ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY SPÔSOBENÉ SOFTVÉROM ALEBO S NÍM SÚVISIACE (BEZ OHĽADU NA ICH PRÍČINU A POTREBNÉ KROKY) BUDE VŽDY OBMEDZENÁ NA VYŠŠIU SUMU Z TÝCHTO DVOCH MOŽNOSTÍ: 1) NA SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI SPOLOČNOSTI TEALIUM ZA ŠESŤ (6) MESIACOV BEZPROSTREDNE PREDCHÁDZAJÚCICH UDALOSTI, NA ZÁKLADE KTOREJ TENTO NÁROK VZNIKOL, ALEBO 2) NA SUMU STOPÄŤDESIAT DOLÁROV (150,00 USD).

Zrušenie a odstúpenie od zmluvy
Spoločnosť Tealium môže na základe vlastného uváženia kedykoľvek odstúpiť od zmluvy bez ohľadu na dôvod.
Na základe vlastného uváženia môžete od tejto zmluvy odstúpiť bezprostredne po doručení písomného oznámenia spoločnosti Tealium.
Bezprostredne po odstúpení od zmluvy alebo po vypršaní platnosti tejto zmluvy prestanete používať tento softvér a zlikvidujete jeho originálnu verziu aj všetky jeho kópie, ktoré vlastníte alebo máte pod kontrolou. Na základe písomnej žiadosti spoločnosti Tealium jej písomne potvrdíte, že ste dodržali všetky ustanovenia vyplývajúce z tejto zmluvy.
Obe strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť na základe písomného oznámenia druhej strane z dôvodu vážneho porušenia zmluvy druhou stranou, ak toto porušenie nie je napravené do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy poškodená strana písomne informuje druhú stranu o tomto porušení zmluvy.

Rôzne
Táto zmluva sa riadi právnymi predpismi štátu Kalifornia, a to bez ohľadu na akúkoľvek kolíziu právnych predpisov, ktoré by si vyžadovali uplatnenie právnych princípov inej jurisdikcie. Súhlasíte, že akékoľvek spory alebo súdne konania vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace, budú postúpené jurisdikcii štátnych súdov v okrese San Diego v štáte Kalifornia, a federálnemu súdu v južnom okrsku štátu Kalifornia, pričom súhlasíte s týmto miestom konania. Ak spoločnosť Tealium nevyužije alebo neuplatní niektoré svoje práva alebo ustanovenia tejto zmluvy, nebude to znamenať vzdanie sa týchto práv alebo ustanovení. Táto zmluva predstavuje celkovú dohodu medzi vami a spoločnosťou Tealium a upravuje vaše využívanie služieb, pričom nahrádza všetky predchádzajúce dohody medzi vami a spoločnosťou Tealium (okrem iného, no nie výhradne, všetkých predchádzajúcich verzií tejto zmluvy).

Oznamy/potvrdenia o ochrane autorských práv

Apple, iPad, iPhone a iPod sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrovanej v USA a iných krajinách;
Google je ochranná známka spoločnosti Google Inc.
Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Používaním aplikácie Lens Guru potvrdzujete a vyjadrujete svoj súhlas s tým, že služby alebo licencovaná aplikácia podliehajú tejto ochrane autorských práv:

1. AndroidAnnotations

Architektúru AndroidAnnotations vytvoril Pierre-Yves Ricau a sponzoruje ju eBusinessInformations.

Viac informácií o tomto otvorenom softvéri získate na stránke http://github.com/excilys/androidannotations/wiki

2. AFNETWORKING

Licencia MIT

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), aby využívala softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.