Veľkoformátová tlačiareň Canon imagePROGRAF

Záručné podmienky pre tlačové hlavy
Work professional strengthening security and compliance

Záručné podmienky

Táto [vložte názov NSO] („Canon“) záruka sa vzťahuje na tlačovú hlavu („tlačová hlava“) tlačiarní Canon imagePROGRAF so šírkou 24 palcov a viac („produkt“) predávaných v jednej z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru EHP, Spojeného kráľovstva a Švajčiarsku počas záručnej doby uvedenej nižšie.
Tento záručný servis si môže zákazník vyžiadať a spoločnosť Canon ho môže poskytnúť len v krajine, kde sa zákazník nachádza, a to za predpokladu, že sa zákazník nachádza v jednej z krajín EHP, Spojeného kráľovstva alebo Švajčiarska. V prípade, že sa počas záručnej lehoty zistí, že tlačová hlava je chybná, spoločnosť Canon poskytne bezplatne náhradnú tlačovú hlavu rovnakej série alebo kompatibilný následný model v súlade s týmito záručnými podmienkami.

 • Táto záruka platí jeden rok od zakúpenia tlačovej hlavy – zakúpenej spolu s produktom alebo samostatne – alebo ak je vo výtlačku stavu „Status Print“ číslo šarže v stave „a“ (dátové pole „Head Info“), podľa toho, čo sa uplatňuje.
  Výtlačok stavu „Status Print“ bude znovu dostupný po vrátení chybnej tlačovej hlavy spoločnosti Canon spolu s požadovanou dokumentáciou, ako je uvedené v bode 2 nižšie.
  [Záručná doba na akúkoľvek náhradnú tlačovú hlavu nepredlžuje záručnú dobu chybnej tlačovej hlavy]. (Ak táto definícia nie je zvládnuteľná vo vašich lokálnych systémoch a procesoch, potom platí nasledujúce vyhlásenie [Záručná doba na akúkoľvek náhradnú tlačovú hlavu začína plynúť od okamihu jej inštalácie].)

 • Najprv pripravte tlačiareň podľa pokynov v prílohe 1;
  Záručnú reklamáciu je možné uplatniť zaslaním:

  (a) chybnej tlačovej hlavy,
  (b) kópie dokladu o kúpe (produktu alebo tlačovej hlavy, podľa potreby) s uvedením dátumu a
  (c) vyplnením reklamačného formulára (priloženého k týmto podmienkam v prílohe 2) na adresu uvedenú v reklamačnom formulári

  Spoločnosť Canon môže využívať autorizované servisné strediská, ktoré budú reklamačný proces vybavovať v mene spoločnosti Canon.
  Po prijatí tlačovej hlavy a všetkých vyššie uvedených dokumentov spoločnosť Canon posúdi, či má zákazník nárok na bezplatnú výmenu, a v prípade potreby zašle zákazníkovi náhradu. Všetky náklady na bezpečnú prepravu tlačovej hlavy do spoločnosti Canon znáša zákazník, zatiaľ čo spoločnosť Canon znáša náklady na prepravu náhradnej tlačovej hlavy k zákazníkovi za predpokladu, že sa zákazník nachádza v EHP, Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku.
  Chybné tlačové hlavy sa stanú vlastníctvom spoločnosti Canon a nebudú vrátené.

 • Záruka sa nevzťahuje na situácie, keď je tlačová hlava poškodená vzhľadom na:

  • Zneužívanie, zanedbávanie, nesprávne zaobchádzanie, nesprávne čistenie, neoprávnené opravy alebo úpravy tlačovej hlavy alebo produktu, v ktorom je tlačová hlava integrovaná, kolísanie elektrického prúdu alebo nehoda.
  • Nesprávne používanie vrátane nedodržania pokynov na inštaláciu, prevádzku alebo údržbu alebo podmienok prostredia predpísaných v návode na obsluhu alebo inej dokumentácii spoločnosti Canon.
  • Používanie neoriginálnych náhradných dielov alebo spotrebného materiálu (napríklad atramentu a médií) v prípade, že ich používanie spôsobuje poruchy alebo negatívne ovplyvňuje výkon výrobku a tlačovej hlavy.
  • Okrem toho sa táto záruka nevzťahuje na žiadnu tlačovú hlavu, na ktorej boli pôvodné identifikačné značky alebo sériové čísla poškodené, odstránené alebo zmenené.

 • Táto záruka nemá vplyv na zákonné práva zákazníka podľa platných právnych predpisov ani na práva zákazníka voči predajcovi vyplývajúce z kúpnopredajnej zmluvy. Ak neexistuje žiadna platná legislatíva, táto záruka je jediným a výhradným opravným prostriedkom zákazníka a spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne náhodné alebo následné škody z dôvodu porušenia akejkoľvek výslovnej alebo predpokladanej záruky tlačovej hlavy.

Overenie záruky

Spoločnosť Canon sa snaží zabezpečiť, aby si zákazníci mohli vychutnať ten najlepší zážitok z tlače a vysokokvalitný výstup tým, že ponúka záručný systém pre tlačové hlavy veľkoformátových tlačiarní imagePROGRAF.
Aby ste mohli využívať výhody tohto systému, nižšie sú uvedené kroky, ktoré je potrebné vykonať na prípravu záručnej reklamácie v prípade technických problémov týkajúcich sa tlačovej hlavy:
Pred uplatnením akejkoľvek záručnej reklamácie u svojho dodávateľa alebo poskytovateľa služieb postupujte podľa nižšie uvedených pokynov v presne rovnakom poradí.

  1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite nadol a vyberte položku „Printer Settings“ (nastavenia tlačiarne)

  2. Vyberte položku „Test Print“ (skúšobná tlač)

  3. Vyberte položku „Nozzle Check“ (kontrola dýz):

   1 Tento vzorový ovládací panel môže na vašej tlačiarni vyzerať trochu inak, ale funkcie a nastavenia majú rovnakú štruktúru ponuky na všetkých veľkoformátových tlačiarňach Canon imagePROGRAF. Ďalšie informácie nájdete v užívateľskej príručke tlačiarni.

  4. Potom vyberte položku „Áno“ , aby bolo možné vytlačiť vzor na kontrolu dýz

   Ak na výtlačku vzoru na kontrolu dýz nie sú chyby, prejdite na krok 2.

 • Informácie o čistení tlačovej hlavy nájdete v online príručke na tomto odkaze. Zvoľte produkt imagePROGRAF, pre ktorý potrebujete usmernenie, napríklad pri výbere „PRO“ sa sprístupnia všetky dostupné tlačiarne imagePROGRAF PRO v ponuke. Vyberte presný model tlačiarne. Online príručka je pripravená na použitie:

  • Pozrite si časť „Maintenance and Consumables“ (údržba a spotrebný materiál) a dodržiavajte pokyny týkajúce sa „Print Head“ (tlačová hlava).
  • Po dokončení čistiaceho cyklu znovu spustite krok 1.

  Ak výtlačok vzoru na kontrolu dýz stále vykazuje nepravidelnosti, prejdite na krok 3.

 • Na maximalizáciu výkonu tlačovej hlavy a hardvéru tlačiarne sa odporúča aktualizovať tlačiareň na najnovšiu verziu firmvéru. Aktualizácia firmvéru na najnovšiu verziu zvýši výkon tlačiarne.

  Ak chcete aktualizovať firmvér pomocou nástroja „Firmware Update Tool“, použite tento link.

  Zadajte názov tlačiarne do vyhľadávacieho panela na úvodnej stránke Centra sťahovania softvéru. Pozrite si príklad nižšie:

  Vyberte položku „Firmware“ (firmvér) a stiahnite si vhodnú verziu operačného systému s najnovším dátumom „Release date“

  Po stiahnutí je možné nástroj nainštalovať do podporovaného počítača PC alebo Mac a pripojiť ho k tlačiarni prostredníctvom USB alebo siete. K dispozícii sú dva spôsoby aktualizácie tlačiarne pomocou nástroja na aktualizáciu firmvéru:

  • Nástroj skontroluje aktuálnu verziu tlačiarne a vyhľadá najnovšiu dostupnú verziu. Tento proces si vyžaduje pripojenie k internetu.
  • Ak nie je k dispozícii pripojenie na internet, je možné stiahnuť nástroj „Firmware Update Tool“ aj najnovší firmvér priamo z Centra sťahovania softvéru a pripojiť sa priamo k tlačiarni cez USB.

  Ak chcete aktualizovať firmvér prostredníctvom vzdialeného používateľského rozhrania tlačiarne, jednoducho zadajte IP adresu tlačiarne do internetového prehliadača a prejdite do štruktúry ponuky podľa nasledujúceho príkladu:

 • Problémy s kvalitou obrazu tlačovej hlavy zvyčajne súvisia so spôsobom, akým sa správajú dýzy. Chybové kódy sa potom zobrazia na ovládacom paneli a poskytnú úplné informácie o probléme. Veľkoformátové tlačiarne Canon imagePROGRAF sú vybavené nastaveniami údržby z ovládacieho panela, ktoré pomáhajú udržiavať výkon tlačovej hlavy a odstraňovať niektoré problémy s tlačovou hlavou.
  Ďalšie podrobnosti o údržbe tlačovej hlavy nájdete v online príručke na tomto odkaze.

  Po príchode na webovú stránku s online príručkou vyberte produkt imagePROGRAF, ktorý si vyžaduje poradenstvo, a skontrolujte ho, napríklad pri výbere „PRO“ sa vám sprístupnia všetky dostupné tlačiarne imagePROGRAF PRO v ponuke. Vyberte presný model tlačiarne a potom je online príručka pripravená na použitie.

  • Ak chcete upraviť tlačovú hlavu na zlepšenie kvality výstupu, pozrite si časť „Adjustments for Better Print Quality“ (nastavenia pre lepšiu kvalitu tlače) a postupujte podľa pokynov v časti „Adjusting Print Head“ (nastavenia tlačovej hlavy).
  • Postup kalibrácie tlačovej hlavy nájdete v časti „Color Management“ (správa farieb) a v časti „Performing Color Calibration“ (vykonávanie kalibrácie farieb).
  • Po dokončení úprav znovu vytlačte súbor, ktorý pôvodne vykazoval problémy s kvalitou.

  Ak tento nový výtlačok stále vykazuje chyby kvality, prejdite na krok 5.

  1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite nadol a vyberte položku „Printer Settings“ (nastavenia tlačiarne)

  2. Vyberte položku „Skúšobná tlač“

  3. Vyberte položku „Status Print“ (výtlačok stavu)

  4. Po zobrazení „Start Printing“ (spustiť tlač) vyberte položku „Áno“

  Na výtlačku stavu „Status Print“ si všimnite informácie zvýraznené žltou farbou: model tlačiarne (TM-200 v tejto ukážke), sériové číslo alebo „S/N“, verziu firmvéru alebo „Firm“ a stav informácií o hlave vrátane písmena za číslom LOT (dátové pole „Head Info“):

  Ak je písmeno za LOT NUMBER „a“ a dátum nákupu tlačovej hlavy nie je starší ako 1 rok, vyplňte „Warranty Claim Form“ (reklamačný formulár). Ak niektorá z týchto podmienok nie je splnená, na tlačovú hlavu sa už nevzťahuje záruka.

  • Ak bola tlačová hlava pred inštaláciou poškodená, obráťte sa na predajcu alebo poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne ďalšiu pomoc.
  • Ak chcete optimalizovať a udržiavať výkon tlačovej hlavy, prečítajte si používateľskú príručku tlačiarne a postupujte podľa pokynov výrobcu.
  • Pred vykonaním akýchkoľvek nastavení tlačovej hlavy sa uistite, že je nainštalovaný najnovší firmvér. Ak chcete skontrolovať najnovší firmvér vášho zariadenia, pozrite si krok 2 opísaný vyššie.
  • Pri výmene tlačovej hlavy zvoľte v ponuke ovládacieho panela tlačiarne možnosť „Replace Print Head“ (výmena tlačovej hlavy). Ďalšie pokyny nájdete v používateľskej príručke k tlačiarni.
  • Skontrolujte kvalitu tlače a postupujte podľa používateľskej príručky tlačiarne, kde nájdete pokyny na úpravu kvality tlače a na udržiavanie výstupu.

Možno budete potrebovať aj...