Európska záruka spoločnosti Canon na produkty série WG

Work professional strengthening security and compliance

This is a commercial end-customer warranty offered by Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (“Canon”) to the end-customers, who purchase Canon WG Series products for their own use, but not acting as consumers under the local laws of the country where the WG Series products are purchased.
If you are a consumer, you are not entitled to this warranty, but your consumer's statutory rights under applicable national legislation in force will apply to you.
These Terms and Conditions and the offer herein shall be governed by the laws of England and Wales and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales. 


The service offering is as follows: 


• On-Site Warranty


Canon WG series products intended for sale and purchased within the European Economic Area (“EEA” – namely EU, Iceland, Lichtenstein, Norway) plus Switzerland & The United Kingdom are covered by the Canon European WG series Warranty. Canon warrants that should the new WG series product be found to be defective within the applicable warranty period, the fault is resolved free of charge (terms & conditions apply – see below).
For any product, outside of the applicable warranty terms or period and for damage or repairs not covered by the warranty, a chargeable repair service is available.
This warranty will be your sole and exclusive remedy, and neither Canon nor its subsidiaries or other European WG Series Warranty members shall be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty of this product.

 • Záručný servis U vás


  Spoločnosť Canon zaručuje počas záručnej lehoty dobrý prevádzkový stav hardvéru tohto produktu série WG. V prípade, že sa počas záručnej lehoty zistí porucha hardvéru, zákazníkovi bude v členských krajinách bezplatne poskytnutá servisná oprava priamo na mieste používania.
  Tento záručný servis U vás sa vzťahuje na všetky produkty série WG značky Canon, ktoré sú určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP), Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo a boli v týchto krajinách zakúpené.
  Tento bezplatný servis je možné získať iba na základe predloženia originálnej faktúry alebo potvrdenia o zaplatení, ktoré koncovému zákazníkovi vydá predajca.
  Spoločnosť Canon si ďalej vyhradzuje právo namiesto opravy pokazeného produktu nahradiť pokazený produkt iným ekvivalentným produktom s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. 


  1. Záručná lehota

  Záručný servis U vás je platný po dobu 1 roka od dátumu zakúpenia vášho nového produktu série WG značky Canon, ktorý je uvedený na potvrdení o nákupe, alebo do vyhotovenia 300 000 výtlačkov, podľa toho, čo nastane skôr. 


  2. Ak chcete využiť záručný servis 

  O opravy v rámci záručného servisu U vás je možné požiadať technickú podporu Canon telefonicky (kontaktné údaje na záručný servis U vás).
  Záručný servis U vás bude poskytnutý jedným z nasledujúcich spôsobov: 

  • oprava na mieste používania (vykonaná technikom)*, ktorá zahŕňa náklady na všetky súvisiace práce (vrátane výjazdu, cesty a času opravy) a na všetky servisné diely, 

  • poslanie dielov vymeniteľných používateľom (prostredníctvom kuriéra), ktoré zahŕňa náklady na príslušné servisné diely a súvisiace prepravné náklady.

  *Služby v rámci záručného servisu U vás môže v mene spoločnosti Canon vykonávať tretia strana s náležitými zručnosťami a starostlivosťou. 

  Tento servis zahŕňa všetky náklady na súvisiace práce (vrátane výjazdu, cesty a času opravy) a na všetky servisné diely. 


  3. Členské krajiny programu záruky na produkty série WG značky Canon 

  Členské krajiny programu záruky na produkty série WG značky Canon sú krajiny, v ktorých možno uplatniť nárok na záručný servis U vás. 

  V prípade, že potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa tejto záruky, obráťte sa na príslušného člena programu európskej záruky na produkty série WG


  4. Obmedzenia

  Táto záruka sa nevzťahuje na nasledujúce: 

  – spotrebný materiál,
  – akýkoľvek softvér,
  – súčasti podliehajúce opotrebeniu (napr. panel, vonkajší kryt), ako aj spotrebné pomôcky a príslušenstvo (napr. prídavná kazeta na papier, hladký podstavec atď.) používané spolu s týmto produktom,
  – chyby spôsobené úpravami vykonanými bez schválenia spoločnosťou Canon,
  – náklady, ktoré poskytovateľom servisu spoločnosti Canon vzniknú v dôsledku úprav alebo modifikácií produktu série WG vyžadovaných technickými alebo bezpečnostnými normami alebo špecifikáciami, ktoré sú špecifické pre danú krajinu, alebo iné náklady na úpravu v dôsledku špecifikácií zmenených po dodávke produktu,
  – poškodenia vyplývajúce z toho, že produkt série WG nie je v zhode s normami alebo špecifikáciami pre danú krajinu, ak k nim dôjde v inej krajine, než je krajina nákupu. Nárok na servisné opravy v rámci záručného servisu U vás nie je možné uplatniť v prípade poškodení a porúch spôsobených nasledujúcimi spôsobmi:
  – nesprávne používanie alebo prevádzka produktu série WG či manipulácia s ním podľa popisov v príručkách pre používateľov, návodoch na obsluhu alebo v príslušnej používateľskej dokumentácii, vrátane poškodení v dôsledku nesprávneho skladovania, spadnutia, nadmerných nárazov, korózie, nečistôt, vody alebo piesku,
  – poškodenie spôsobené priamo používaním náhradných dielov, softvéru alebo spotrebného materiálu (napr. atramentové zásobníky alebo údržbová kazeta), ktoré nie sú kompatibilné s týmto výrobkom. Kompatibilita s vaším konkrétnym produktom série WG značky Canon musí byť uvedená na obale, no je zaručená v prípade používania originálnych náhradných dielov, softvéru a spotrebného materiálu značky Canon, ktoré boli podrobené testovaniu. Pred použitím sa odporúča overiť kompatibilitu v nasledujúcich prípadoch:
  – pripojenie produktu série WG k zariadeniu, ktorého pripojenie nie je schválené spoločnosťou Canon,
  – nehody alebo prírodné katastrofy, prípadne iné príčiny mimo kontroly spoločnosti Canon vrátane zásahu bleskom, vody, ohňa, verejných nepokojov a nesprávneho vetrania,
  – pravidelné kontroly alebo iná štandardná údržba produktov série WG. Okrem toho záručný servis U vás nepokrýva:
  – servis a súvisiace servisné diely, ktoré sú potrebné pre chybnú inštaláciu alebo sieťové pripojenie produktu, ak inštaláciu a sieťové pripojenie produktu nevykonali pracovníci spoločnosti Canon,
  – práca, ktorá je potrebná z dôvodu akéhokoľvek odpojenia a následného pripojenia produktu série WG, vrátane akejkoľvek prípravy potrebnej na bezpečnú prepravu okrem prípadov zabezpečovaných našou spoločnosťou alebo v našom mene,
  – práce vykonané inokedy než počas našich štandardných pracovných hodín (9:00 – 17:00, pondelok až piatok okrem štátnych sviatkov). 


  Upozorňujeme, že na vykonanie záručného servisu U vás je nevyhnutné, aby sa váš produkt série WG nachádzal v členskej krajine programu záruky na produkty série WG značky Canon. Záručný servis U vás môže byť vykonaný len za predpokladu, že poskytnete servisnému technikovi prístup k produktu a náležitú pomoc potrebnú na jeho vykonanie.
  Ak produkt prenesiete do inej krajiny, skontrolujte, či krajina, do ktorej daný produkt prenášate, je členom programu záruky na produkty série WG značky Canon s cieľom uistiť sa, či spoločnosť Canon v tejto krajine ponúka záručný servis U vás. 


  5. Iné 

  Servisné opravy sa môžu oneskoriť v prípade ich vykonania v inej krajine, než v akej bol produkt zakúpený, ak sa produkt série WG v danej krajine ešte nepredáva alebo sa predáva v osobitom prevedení pre danú krajinu. Určité náhradné diely pre produkt série WG v súlade s tým nemusia byť v krajine vykonania opravy na sklade. Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek iné nároky vrátane straty záznamových médií a straty údajov atď., ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto záruke. 

 • Otázka: Aká záruka sa vzťahuje na produkty série WG značky Canon zakúpené v Európe?

  Odpoveď: Spoločnosť Canon ponúka európsku záruku na produkty série WG zakúpené v týchto krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo. Pozrite si kompletné zmluvné podmienky tejto záruky. 

  Otázka: Aké informácie týkajúce sa záruky by mali byť v balení produktu značky Canon pri jeho nákupe? 

  Odpoveď: V európskych krajinách, v ktorých sa uplatňuje táto záruka na produkty série WG, býva ku každému produktu v balení priložený záručný list o európskej záruke na produkty série WG. Vzor záručného listu si môžete pozrieť v nasledujúcom príklade:

   

  Otázka: Je potrebné na registráciu záruky v rámci európskej záruky vyplniť nejakú dokumentáciu a odovzdať ju spoločnosti Canon?

  Odpoveď: Na účely registrácie záruky v rámci európskej záruky na produkty série WG nemusíte spoločnosti Canon odovzdávať žiadnu dokumentáciu. Ak chcete požiadať špeciálne o záručnú opravu na základe európskej záruky na produkty série WG, je potrebné, aby ste spoločnosti Canon vždy poskytli pôvodné platné potvrdenie o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného produktu.

  Otázka: Aká dokumentácia je potrebná na uplatnenie nároku na záručnú opravu v rámci európskej záruky na produkty série WG? 

  Odpoveď: Ak chcete požiadať špeciálne o záručnú opravu na základe európskej záruky na produkty série WG, je potrebné, aby ste spoločnosti Canon vždy poskytli pôvodné platné potvrdenie o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného produktu série WG. Akciové ponuky na záruku môžu obsahovať aj ďalšie požiadavky, preto si v prípade každej akciovej ponuky prečítajte zmluvné podmienky k nej (ak sú k dispozícii).

  Otázka: Aké je bežné obdobie platnosti záruky v rámci európskej záruky na produkty série WG? 

  Odpoveď: Záručná lehota na produkty série WG značky Canon je obyčajne buď 1 rok alebo do vyhotovenia 300 000 výtlačkov, podľa toho, čo nastane skôr. Existujú však aj výnimky, o ktorých nájdete ďalšie informácie na karte Oprávnenie. 

  Otázka: Ak si kúpim produkt série WG značky Canon mimo krajín, v ktorých spoločnosť Canon ponúka európsku záruku na produkty série WG, bude sa na môj produkt série WG stále vzťahovať európska záruka na produkty série WG, ak som obyvateľom členskej krajiny európskej záruky na produkty série WG? 

  Odpoveď: Na produkty sa vo všeobecnosti vzťahuje záruka, ktorá platí pre konkrétnu oblasť, v ktorej bol produkt zakúpený, a ak chce koncový zákazník uplatniť nárok na záručnú opravu, musí produkt vrátiť v tejto oblasti. Spoločnosť Canon všeobecne neposkytuje globálne záruky s výnimkou prípadov, keď sa táto skutočnosť špecificky uvádza pre konkrétne produkty/oblasti. 

  Otázka: Za akých okolností poskytne spoločnosť Canon diely vymeniteľné používateľom a ako ich treba vymeniť? 

  Odpoveď: Technická podpora spoločnosti Canon po jej kontaktovaní vykoná postup odstraňovania problémov zákazníka a ako riešenie môže určiť náhradu dielov vymeniteľných používateľom. Po získaní príslušných dielov by ich mal zákazník vymeniť podľa podrobného postupu zobrazeného na používateľskom rozhraní tlačiarne.

 • V tabuľke nižšie sú uvedené krajiny ponúkajúce európsku záruku spoločnosti Canon na produkty série WG. Ďalšie informácie nájdete v úplnom znení zmluvných podmienok európskej záruky spoločnosti Canon na produkty série WG.

  Nižšie sú uvedené kontaktné údaje pre jednotlivé krajiny.

  Krajina Kontaktné údaje technickej podpory Obmedzenia služby U vás
  Rakúsko +43 1 360 277 45 67
  Canon Austria
  Žiaden
  Belgicko +32 (0)2 620 01 97
  Canon Belgium (holandčina)
  Canon Belgium (francúzština)
  Žiaden
  Bulharsko Cantek
  0700 42 555
  callcenter@cantek.bg
  www.cantek.bg
  Žiaden
  Kintech Ltd
  +359 2 961 72 77
  office@kintech.bg
  www.kintech.bg
  Žiaden
  Chorvátsko KOPITEHNA d.o.o.
  +385 (0)42 200 400
  info@kopitehna.hr
  www.kopitehna.hr
  Žiaden
  PROPRINT d.o.o.
  +385 (0)1 55 65 800
  info@proprint.hr
  www.proprint.hr
  Žiaden
  KSU d.o.o.
  +385 (0)1 6222 122
  prodaja@ksu.hr
  www.ksu.hr
  Žiaden
  Tehnicar Copyservis
  +385(0)13820 333
  copyservis@copyservis.hr
  www.copyservis.hr
  Žiaden
  Cyprus Multitech
  (+357) 22 711300
  info@multitech.com.cy
  www.multitech.com.cy
  Žiaden
  Česká republika +420 296 335 619
  Canon Czech
  Žiaden
  Dánsko +45 70 20 55 15
  Canon Denmark
  Iba pevnina Dánska (vrátane ostrovov s mostovým spojením). Odľahlé oblasti sú vylúčené.
  Estónsko +372 630 0530
  overall@overall.ee
  Celkovo
  Žiaden
  Fínsko +358 (020) 366 466
  (Hovory z pevnej linky sú spoplatňované sumou 0,15 centov/min. Poplatky za hovor sa môžu u jednotlivých mobilných operátorov líšiť. Viac informácií vám poskytne váš operátor)
  Canon Finland
  Iba pevnina Fínska (vrátane ostrovov s mostovým spojením). Odľahlé oblasti sú vylúčené.
  Francúzsko +33 (0)1 70 48 05 00
  Canon France
  Iba pevnina Francúzska (vrátane ostrovov s mostovým spojením).
  Nemecko 069 2999 3680
  Canon Germany
  Iba pevnina Nemecka (vrátane ostrovov s mostovým spojením).
  Grécko Intersys SA
  +30 210 9554 007
  intersys@intersys.gr
  www.intersys.gr
  Žiaden
  Digimark
  +30 210 2518 666
  sales@digimark.gr
  www.digimark.gr
  Dostupné iba v Aténach
  Maďarsko +36 (06)1 235 53 15
  Canon Hungary
  Žiaden
  Island +354 569 77 60
  Origo
  Žiaden
  Írsko +353 16 990 990
  Canon Ireland
  Iba pevnina Írska (vrátane ostrovov s mostovým spojením).
  Taliansko +39 02 3859 2000
  Canon Italy
  Žiaden
  Lotyšsko +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv
  I B Serviss
  Žiaden
  Litva +370 5 239 5510
  Orgsis
  Žiaden
  Luxembursko +352 27 302 054
  Canon Luxembourg
  Žiaden
  Malta Avantech
  (356)21488800
  service@avantech.com.mt
  https://www.avantech.com.mt/
  Žiaden
  Nórsko +47 23 50 01 43
  Canon Norway
  Iba pevnina Nórska (vrátane ostrovov s mostovým spojením). Odľahlé oblasti sú vylúčené.
  Poľsko +48 22 583 4307
  Canon Poland
  Iba pevnina Poľska (vrátane ostrovov s mostovým spojením).
  Portugalsko +351 21 424 51 90
  Canon Portugal
  Iba pevnina Portugalska (vrátane ostrovov s mostovým spojením).
  Rumunsko Sama Consul
  +40 21 2423094
  service@sama.ro
  www.sama.ro
  Žiaden
  Expert Line
  +40 21 3202440
  secretariat@expertline.ro
  http://www.expertline.ro
  Žiaden
  Slovensko +421 (0)250 102 612
  Canon Slovakia
  Žiaden
  Slovinsko BIROTEHNA d.o.o.
  01 585 37 77
  info@birotehna.si
  www.birotehna.si
  Žiaden
  Španielsko +34 91 375 45 55
  Canon Spain
  Žiaden
  Švédsko +46 (0)8 519 923 69
  Canon Sweden
  Iba pevnina Švédska (vrátane Gotlandu a ostrovov s mostovým spojením). Odľahlé oblasti sú vylúčené.
  Švajčiarsko +41 22 567 58 58
  Canon Switzerland (francúzština)
  Canon Switzerland (nemčina)
  Žiaden
  Holandsko +31 (0)20 721 91 03
  Canon Netherlands
  Iba pevnina Holandska (vrátane ostrovov s mostovým spojením).
  UK 0248 228 556
  Canon UK
  Iba pevnina Spojeného kráľovstva (vrátane ostrovov s mostovým spojením).

Možno budete potrebovať aj...

Prieskum