BUSINESS BYTES

Spoločné projekty môžu vykoreniť nedôveru

Shared projects can ease the mistrust

Digitálny vek zmenil vrcholový manažment na nepoznanie. Spoločnosť Gartner očakáva, že v roku 2017 vznikne vďaka zvyšujúcemu sa spoliehaniu marketingových oddelení na informácie o zákazníkoch a ich digitálne oslovovanie situácia, že marketingoví riaditelia budú realizovať viac IT projektov a štatistických analýz ako informační riaditelia. Spoločnosť IBM však zistila, že viac ako70 percent marketingových riaditeľov sa necíti byť pripravených na zvýšenú prioritu údajov a IT vo svojom pracovnom živote.


Zdá sa, že s rýchlym tempom vývoja v oblasti technológií prichádza aj ovzdušie vzájomnej spolupráce, na druhej strane je však pravdou, že spoločnosť Accenture definovala tzv. „odlúčenie marketingového a informačného riaditeľa“.


Čo je jeho príčinou? Hlboko zakorenená nedôvera. Marketingoví riaditelia si myslia, že IT je príliš rigidné a projekty trvajú nekonečne dlho, na IT oddeleniach sa zase domnievajú, že marketing ich nechce angažovať do svojich stratégií a vníma ich len ako poskytovateľov platforiem, a nie ako aktívnych spolupracujúcich partnerov.


Ako je možné v organizácii premostiť rozdiely medzi marketingovým a informačným riaditeľom?


Na príklade spoločnosti Adobe vidíme, že spolufinancovanie projektov je jedno z riešení. Aby bližšie pochopila svojich zákazníkov, táto spoločnosť založila projektový tím, ktorého členmi boli zamestnanci marketingového oddelenia a IT oddelenia, a tím bol financovaný rovnomerne obidvomi oddeleniami. Zamestnancom bolo od začiatku jasné, že sú v novom tíme, nemajú pôvodnú funkciu z pôvodného oddelenia a sú spoločne podriadení informačnému a marketingovému riaditeľovi. Ich spolupráca mala veľmi jasný cieľ – získať informácie o zákazníkoch – a časový plán na jeho dosiahnutie. Po jej ukončení sa členovia tímu vrátili na svoje pôvodné pracovné pozície v organizácii.


Spolufinancovanie môže byť vynikajúcim spôsobom, ako z obidvoch svetov vyťažiť maximum bez toho, aby sa jeden musel včleniť do druhého, alebo aby bolo nutné najať dodatočný personál na vyplnenie medzier. V spoločných projektoch je však potrebné vymedziť priestor a „vlastníctvo“. Bolo by veľmi nereálne, keby sme očakávali, že dve veľmi odlišné funkcie sa budú bezproblémovo integrovať bez príslušného rozdelenia rolí. Kľúčom je, aby IT zostalo zodpovedné za manipuláciu s údajmi a súvisiacu politiku a marketing za správu zákazníckych databáz.


Nikto netvrdí, že ovzdušie nedôvery medzi marketingovým a finančným riaditeľom sa prelamuje ľahko, no ak chce mať podnik skutočný úžitok z prístupu k údajom o zákazníkoch, neexistuje iné riešenie. Ponaučenia od priekopníkov tohto prístupu sú jasné. Usilujte sa o tvorbu ovzdušia vzájomnej dôvery a vytvorte si spoločné projekty, ktoré budú rovnomerne financované a budú mať jasne rozdelené vlastníctvo na elimináciou konfliktov v budúcnosti. Keď sa nabudúce vaša organizácia rozhodne spustiť projekt, do ktorého je zapojené marketingové a IT oddelenie, takýto projekt vnímajte ako „začiatok nádherného priateľstva“. Ale s jasne definovanými rolami a zodpovednosťou.