Pravidlá a podmienky akcie Canon zimný cashback

1. PROPAGOVANÉ PRODUKTY, DOBA TRVANIA AKCIE A ÚČASTNÍCI
1.1 Táto propagačná akcia sa vzťahuje výhradne na nižšie uvedené produkty zakúpené v Slovenskej republike u maloobchodného predajcu uvedeného v prehľade na týchto webových stránkach v dobe od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021 vrátane.
1.2 Všetci účastníci musia byť starší ako 18 rokov a mať trvalé bydlisko v Slovenskej republike.
1.3 U všetkých účastníkov sa predpokladá, že čítali tieto podmienky, súhlasia s nimi a sú nimi viazaní.
1.4 Všetky produkty musia byť zakúpené v Slovenskej republike od miestneho predajcu, pričom je nutné, aby tento predajca nakúpil produkty od Canon SK alebo spoločnosti Canon z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Overte si prosím u svojho predajcu, či požadovaný produkt spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky, aby ste sa vyhli sklamaniu.   Oficiálny zoznam predajcov pre túto akciu je uvedený na stránkach www.canon.sk/zimnycashback.
1.5 Všetky propagované produkty musia byť nové a musí sa jednať o originálne produkty Canon. Použité, renovované alebo prepracované produkty, ako aj produkty falšované a produkty porušujúce intelektuálne vlastníctvo Canon skupiny akýmkoľvek spôsobom (napríklad (okrem iného) produkty z tzv. šedého dovozu) sú z tejto akcie vylúčené.
1.6 Vylúčenie špecifických predajcov: Všetky produkty zakúpené cez Ebay, bez ohľadu na to, či sú predávané ako nové či použité, sú z tejto akcie vylúčené. Všetky produkty zakúpené od nezávislých predajcov na Amazon.com (rovnako tak priamo od spoločnosti Amazon), bez ohľadu na to, či vlastné dodanie realizuje Amazon či iný subjekt, sú z tejto akcie vylúčené.
1.7 Pri nákupe súpravy (telo a objektív) je možné uplatniť cashback iba na telo.

2. AKO SA ZAPOJIŤ DO AKCIE
2.1. Pre účasť v akcii je potrebné zakúpiť Propagovaný produkt v Slovenskej republike od vybraného predajcu, a to v priebehu Propagačného obdobia. SÚČASNE je potrebné podať prostredníctvom webových stránok akcie platný nárok, a to od 1. 11. 2020 do polnoci 28. 2. 2021.
2.2. Nároky je potrebné podať prostredníctvom úplného a správneho vyplnenia (vrátane zadania platného sériového čísla produktu EEA) webového formulára pre podanie nároku. Za tým účelom je tiež potrebné oskenovať a pripojiť pokladničný doklad, faktúru alebo potvrdenie objednávky z internetového obchodu. Účastníci následne obdržia email s potvrdením o prijatí ich nároku.
2.3 Akcia platí do vypredania zásob propagovaných produktov. Canon nezodpovedá za to, ak maloobchodní predajcovia nebudú schopní uspokojiť objednávky Propagovaných produktov v rámci Propagačného obdobia.
2.4. Canon nebude spracovávať žiadne nároky prijaté po dátume uzávierky, teda po polnoci 28.2. 2021. Canon nebude spracovávať žiadne nároky, ktoré uzná za nedostatočne alebo nečitateľne vyplnené. Canon nezodpovedá za žiadne oneskorené prijatie nároku a neúspešný príjem.
2.5. Je možné predložiť iba jeden nárok na jeden propagovaný produkt. Propagačné produkty vrátené (bez omeškania) predajcovi (či už z dôvodu odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie) nebudú platné pre propagačnú akciu a účastníci, ktorí si tieto produkty budú nárokovať, porušia pravidlá propagačnej akcie. Pokiaľ sa spoločnosť Canon dozvie o takomto zneužití, môže proti prípadným účastníkom podniknúť právne kroky.
2.6. Nároky podnikov či fyzických osôb, ktoré nakupujú vo väčšom množstve (viac ako 2 ks propagovaných predmetov v priebehu propagačného obdobia, pokiaľ sa nejedná o príslušné produkty zahrnuté do súprav, ako je popísané v článku 1.1), sú vylúčené z tejto akcie.
2.7. Túto akciu je možné kombinovať so stálou ponukou v rámci akcie Lens Promo.

3. VRÁTENIE PEŇAZÍ
3.1. Účastníci získajú peniaze späť vo výške stanovenej pre jednotlivé propagované produkty.
3.2. Po prijatí a potvrdení nároku zabezpečí Canon priamy BACS prevod peňazí na bankový účet účastníka. K tomuto spôsobu nie je poskytovaná žiadna alternatíva. Peniaze nebudú vyplatené v hotovosti ani šekom.
3.3. Canon sa bude snažiť previesť peniaze prostredníctvom BACS do 28 dní od prijatia úplného a platného nároku.
3.4. Menou pre vrátenie peňazí je Euro (€).
3.5. Peniaze budú oproti platným nárokom zasielané výhradne formou bankového prevodu.
3.6. O odoslaní peňazí na bankový účet účastníka bude účastník informovaný prostredníctvom SMS správy zaslanej spoločnosťou Sales Promotion.
3.7. Opravný daňový doklad sa k prichádzajúcej platbe CashBacku nevystavuje. Pre daňové a účtovné účely je možné opravu nároku na odpočet DPH dokladovať poukázaním na „Podmienky akcie“ a priložením výpisu z bankového účtu, na ktorom bude zrejmá vrátená čiastka. Odporúčame zákazníkom, aby o výšku zľavy znížili nárok na odpočet DPH už pri zaúčtovaní faktúry za nakúpený tovar.

4. PROMOTÉR
4.1. Organizátorom akcie je Canon Slovakia s.r.o.

5. ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI
5.1. V maximálnom možnom rozsahu podľa zákona nenesie spoločnosť Canon zodpovednosť za žiadne priame či nepriame straty, škody či zranenia akejkoľvek povahy, ktoré účastník utrpí v súvislosti so svojou účasťou v tejto akcii.
5.2. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť, upraviť alebo zmeniť túto akciu bez toho, aby pre ňu z toho vyplývali akékoľvek záväzky.
5.3. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo preveriť akýkoľvek nárok ohľadne súladu s týmito podmienkami a vyžiadať si dodatočné informácie a dokumenty. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo vyradiť akýkoľvek nárok či Účastníka z akcie, pokiaľ nadobudne oprávnené podozrenie, že došlo k akémukoľvek pokusu o zneužitie akcie. Všetky rozhodnutia spoločnosti Canon ohľadne tejto akcie sú konečné a nebudú o nich vedené žiadne jednania.

6. DÁTA
6.1. Správcom všetkých osobných dát zaslaných pre túto akciu účastníkmi je spoločnosť Canon Slovakia s.r.o. Všetky tieto dáta budú spracované spoločnosťou Canon Slovakia s.r.o., a to výhradne za účelom tejto akcie a/alebo pre marketingové účely, čo môže zahŕňať i poskytnutie týchto dát tretím stranám za účelom ich spracovania pre túto akciu v súlade s tuzemským právnym poriadkom.
6.2. Pokiaľ si niektorý účastník nebude priať, aby boli jeho osobné informácie použité k marketingovým účelom, alebo si nebude priať, aby ho spoločnosť Canon následne kontaktovala s podobnými ponukami, je potrebné, aby NEZAŠKRTOL príslušné pole na formulári podania nároku.
6.3. Všetky Vami vložené údaje budú spracované spoločnosťou Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írsko za účelom správy tejto akcie a s vaším súhlasom i na marketingové účely – v prípade, že účastník akcie vyberie túto možnosť a bude si želať dostávať marketingové informácie od spoločnosti Canon.