CANON EUROPA N.V.
AKCIA TROJROČNEJ ZÁRUKY NA LAMPY
PODMIENKY A PRAVIDLÁ AKCIE

Akcia a organizátor akcie

1) Organizátorom akcie je spoločnosť Canon Europa N.V. so sídlom na adrese: Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko (ďalej len „Canon“).

2) Pre vybrané produkty značky Canon („akciové produkty“) uvedené nižšie zahŕňa táto akcia trojročnej záruky na lampy („akciová záruka na lampy“) nasledujúce:

a) bezplatnú výmenu najviac 3 chybných lámp za nové,

b) bezplatné dodanie novej lampy na adresu uvedenú účastníkom,

c) bezplatnú recykláciu vymenenej lampy.


Trvanie akcie

3) Akciové produkty musia byť zakúpené na území akcie (uvedené nižšie) u autorizovaného partnera spoločnosti Canon medzi 15. 12. 2015 a 31. 12. 2018. Dátum zakúpenia produktu sa musí potvrdiť platným dokladom o zakúpení. Produkty je potrebné zaregistrovať do 60 dní od zakúpenia.


Územie akcie

4) Akciové produkty musia byť zakúpené a zaregistrované na adrese na jednom z nasledujúcich území akcie: Andorra, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.


Akciové produkty

5) Vybrané produkty značky Canon, na ktoré sa vzťahuje akciová záruka na lampy („akciové produkty“), sú všetky lampové projektory z nášho sortimentu. Aktuálny zoznam akciových produktov nájdete tu.

6) Akciové produkty musia byť nové a originálne produkty značky Canon a predajcom musia byť dodané a distribuované spoločnosťami zo skupiny Canon so sídlom na území EHS alebo Švajčiarska. Overte si u predajcu, či tomu tak je, aby ste sa vyhli sklamaniu. Kúpa produktov z druhej ruky, renovovaných alebo repasovaných produktov, alebo produktov, ktoré sú falšované alebo akýmkoľvek spôsobom porušujú práva duševného vlastníctva spoločností skupiny Canon (vrátane, nie však výlučne, paralelných alebo „šedých“ produktov) nespĺňajú podmienky tejto akcie. Ak sa chcete dozvedieť viac o paralelných produktoch, kliknite sem.

7) Aby sa na akciové produkty vzťahovala táto akcia, je potrebné ich zaregistrovať do 60 dní od zakúpenia. Ak chcete zaregistrovať svoj produkt, odošlite žiadosť podľa pokynov uvedených nižšie.

8) Táto ponuka platí len pre koncových používateľov.

9) Predpokladá sa, že všetci účastníci akcie vyjadrili svoj súhlas s tým, že sú viazaní znením týchto zmluvných podmienok.


Registrácia produktu a uplatnenie nároku na akciovú záruku na lampu

10) Všetci účastníci akcie musia byť starší ako 18 rokov. Zaregistrovaním produktu a odoslaním žiadosti na základe tejto akcie vyjadrujete súhlas s viazanosťou týmito podmienkami. Ak nemáte 18 rokov alebo nechcete byť viazaní podmienkami tejto akcie, neodosielajte žiadosť na akciovú záruku na lampu.

11) Registrácia produktu

a) Nárok na túto akciovú záruku na lampy budete mať až po zaregistrovaní produktu. Ak si chcete produkt zaregistrovať, správne vyplňte a odošlite online registračný formulár, ktorým produkt zaregistrujete (vrátane zadania platných sériových čísel produktu*) do šesťdesiatich dní od zakúpenia produktu. Žiadosti o registráciu odoslané po 60 dňoch od zakúpenia produktu spoločnosť Canon nebude akceptovať. Účastníci musia oskenovať, nahrať a priložiť k online registračnému formuláru platný doklad o zakúpení (napríklad kópiu pokladničného dokladu alebo online objednávky a potvrdenia o platbe). Dodací list nebude akceptovaný ako platný doklad o zakúpení.

* Ak potrebujete pomoc s nájdením vášho sériového čísla, kliknite sem.

b) Po schválení registrácie produktu dostanú účastníci e-mailovú správu s potvrdením, že ich žiadosť o registráciu bola prijatá a ich produkt zaregistrovaný. Ak takúto e-mailovú správu s potvrdením nedostanete do 8 pracovných dní od odoslania žiadosti, obráťte sa na našu linku na telefónnom čísle +421 250 102 612. E-mail s potvrdením si uložte, pretože môže byť potrebný ako dôkaz o platnosti registrácie produktu, ak budete chcieť získať služby súvisiace so zárukou.

12) Žiadosť o uplatnenie záruky na lampy

a) Po úspešnom zaregistrovaní akciového produktu dostane účastník e-mailovú správu s potvrdením žiadosti, v ktorej bude uvedené jeho referenčné číslo, ako aj osobné prihlasovacie údaje do online systému, kde účastník môže spravovať svoje žiadosti o uplatnenie akciovej záruky. Ak chce účastník požiadať o uplatnenie akciovej záruky na lampy, musí správne vyplniť internetovú žiadosť a odoslať ju pomocou online systému, v ktorom zadá svoje osobné prihlasovacie údaje.

b) Účastník následne dostane e-mailovú správu na potvrdenie úspešného prijatia žiadosti. Ak takýto e-mail s potvrdením nedostanete do 8 pracovných dní od odoslania žiadosti, obráťte sa na našu linku na telefónnom čísle +421 250 102 612. E-mail s potvrdením si uložte, pretože môže byť potrebný ako dôkaz o platnosti žiadosti, ak budete chcieť získať služby súvisiace so zárukou. Nová lampa bude bezplatne zaslaná na uvedenú adresu.

c) V rámci akciovej záruky na lampy môže účastník požiadať o bezplatné zaslanie novej lampy na výmenu starej lampy. Účastník má nárok v priebehu troch rokov požiadať až o 3 lampy pre každý akciový produkt.

13) Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zrušiť platnosť všetkých neúplných, nesprávnych alebo neopodstatnených žiadostí o registráciu produktu.


Vyhlásenia

14) Spoločnosť Canon nenesie v plnom rozsahu povolenom zákonom zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody alebo vzniknuté zranenia akéhokoľvek druhu, ktoré môže akýkoľvek účastník utrpieť v rámci tejto akcie. Nič z týchto pravidiel však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Canon.

15) V záujme zabezpečenia dodržania týchto podmienok a pravidiel akcie si spoločnosť Canon vyhradzuje právo kontrolovať všetky žiadosti a vyžiadať si doplňujúce informácie a doklady. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo vylúčiť žiadosti a/alebo Účastníkov, ak má podozrenie, že došlo k akémukoľvek zneužitiu akcie. Rozhodnutia spoločnosti Canon týkajúce sa tejto akcie sú konečné a akákoľvek ďalšia korešpondencia bude považovaná za bezpredmetnú.

16) Akciové produkty sú dostupné do vypredania zásob. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za plnenie objednávok akciových produktov predajcami počas trvania akcie.

17) Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zrušiť, doplniť alebo zmeniť túto akciu kedykoľvek bez toho, aby z toho spoločnosti Canon vyplynuli akékoľvek záväzky, no vždy sa bude snažiť obmedziť dopad takýchto zmien na účastníka, aby sa predišlo zbytočnej nespokojnosti.


Ochrana osobných údajov

18) Canon Europa N.V. a Canon Europe Limited so sídlom v Spojenom kráľovstve a registračným číslom 4093977 na adrese 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Spojené kráľovstvo, sú správcami osobných údajov v zmysle príslušných zákonov a nariadení o ochrane osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom, ktoré poskytli účastníci v rámci tejto akcie. Kontrola a spracovanie osobných údajov, či už spoločnosťou Canon alebo ktoroukoľvek treťou stranou oprávnenou spoločnosťou Canon, prebieha výlučne v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami o ochrane osobných údajov. Osobné údaje bude uchovávať a spracúvať len spoločnosť Canon alebo tretie strany oprávnené spoločnosťou Canon na účely spravovania tejto akcie a služieb akciovej záruky na lampy, ak to nie je dohodnuté inak. Pokiaľ si účastníci neželajú, aby ich kontaktné údaje boli použité na marketingové účely alebo aby ich spoločnosť Canon v budúcnosti kontaktovala ohľadom podobných akcií, NEMALI by pri vypĺňaní formulára so žiadosťou začiarknuť príslušné políčko na vyjadrenie súhlasu.


Právo a jurisdikcia

19) Žiadne z informácií uvedených v tomto dokumente neobmedzujú žiadne vaše práva, ktoré máte ako spotrebiteľ.

20) V rozsahu povolenom zákonom sa táto akcia, zmluvné podmienky a všetky prípadné spory, ktoré vzniknú na základe nich alebo v súvislosti s nimi, riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Anglicka a Walesu a podliehajú nevýhradnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.

21) Ako spotrebiteľ môžete mať nárok na predkladanie súdnych žalôb vo vlastnom jazyku a na miestnom súde. O vašich právach vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto podmienky neobmedzujú vaše zákonné práva, na ktoré by ste mohli mať nárok.