Sustainable Imaging

Trvalo udržateľné zobrazovanie v spoločnosti Canon

Znižovanie nášho vplyvu na životné prostredie prostredníctvom našej výroby a zákazníkov.

Riadenie dopadu našich operácií na životné prostredie

Prostredníctvom zavádzania dôrazných systémov, procesov a postupov zameraných na riadenie vplyvu našich operácií na životné prostredie a na znižovanie uhlíkovej stopy preberáme zodpovednosť za dopad našich aktivít na životné prostredie. Medzi prijaté opatrenia patria:


Environmentálna charta spoločnosti Canon pre región EMEA

Prevziať súbor PDF [75 KB] >


Štandardy ekologického obstarávania

Prečítajte si viac >


Akreditovaný systém environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 14001

Prečítajte si viac >

work-team-at-table-with-documents

Takanobu Nakamasu, Executive Vice President, Document Solutions Business Unit explains the importance of sustainability to Canon’s business, through a short video.

Sustainable video

Prístup k životnému cyklu našich výrobkov

V zmysle environmentálnej udržateľnosti sme zástancami prístupu „vyrábaj – používaj – recykluj“, čo znamená spravovať naše výrobky spôsobom, ktorý podporuje obehové hospodárstvo – od návrhu až po koniec životnosti. Vďaka nášmu prístupu znižujeme emisie skleníkových plynov (GHG) z našej výroby a zároveň pomáhame našim zákazníkom znižovať tie ich prostredníctvom energeticky efektívnych výrobkov.

Výroba

Cieľom našej spoločnosti je znižovať dopad našich výrobkov na životné prostredie hneď od začiatku výrobného procesu prostredníctvom snahy používať menšie množstvo nových surovín, byť energeticky úspornejšími a zamedzovať vzniku odpadu počas celého životného cyklu výrobku. 

 • Stanovili sme si ciele zamerané na redukciu uhlíka a zaviedli metodológie posudzovania dopadu výrobkov na životné prostredie počas ich celého životného cyklu (LCA).

  Prevziať súbor PDF [335 KB] >

 • Naše produkty navrhujeme tak, aby spĺňali všetky príslušné predpisy a všetky nebezpečné látky spĺňali limity stanovené v smernici o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS) a nariadení o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

  Prečítajte si viac >

 • Venujeme pozornosť otázke hluku a ozónových emisií, ktoré pochádzajú z našich výrobkov.

  Prevziať súbor PDF [187 KB] >

 • Redukujeme odpad z našej výroby dosahovaním nulových hodnôt odpadu určeného na skládky na všetkých našich výrobných miestach.

  Prečítajte si viac >

 • Znižujeme emisie CO2 vznikajúce pri preprave tým, že uprednostňujeme spôsoby dopravy s menej intenzívnym zaťažením emisiami CO2 a navrhovaním menších obalov produktov zvyšujeme efektívnosť ich distribúcie.

  Prečítajte si viac >

 • Zabezpečujeme, aby obaly našich výrobkov boli účinné a spoľahlivé.

  Prevziať súbor PDF [186 KB] >

Použite

Používanie našich produktov, služieb a riešení umožňuje našim zákazníkom ušetriť peniaze a znižuje ich negatívny vplyv na životné prostredie. Vďaka inováciám a vylepšeniam sa pri výrobe našich produktov spotrebúva menej energie a spotrebného materiálu.

 • Neustále pracujeme na vylepšovaní energetickej účinnosti a znižovaní spotreby elektriny našich výrobkov.

  Prevziať súbor PDF [199 KB] >


 • Pomáhame našim obchodným zákazníkom znižovať spotrebu papiera a spotrebného materiálu pri používaní zobrazovacích zariadení našej spoločnosti.

  Prevziať súbor PDF [261 KB] >


 • Implementáciou riadených tlačových služieb (MPS) môžu naši klienti dosiahnuť až 60 % zníženie dopadu na životné prostredie.

  Prečítajte si viac >


 • Naša služba elektronickej údržby a účinné plánovanie návštev technikov umožňujú pohotovejšie poskytovanie servisnej podpory a súčasne šetria čas, zdroje a emisie CO2.

  Prečítajte si viac >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Recyklácia

Spravujeme prírodné zdroje spôsobom, ktorý je prínosom pre obehové hospodárstvo, pričom kladieme dôraz na zvyšovanie predaja našich repasovaných zariadení.