Výmena tlačovej hlavy

Tento postup vykonajte len pri výmene tlačovej hlavy. Nasledujúce kroky nevykonávajte z iných dôvodov, pretože by ste mohli váš produkt poškodiť.

・Nevymieňajte tlačovú hlavu, keď je zariadenie vypnuté.
・Počas výmeny nevypínajte zariadenie.
・Kvalitu tlače po odstránení použitej tlačovej hlavy a opätovnom vložení novej nie je možné zaručiť.
・Ak má kazeta na údržbu nedostatočnú kapacitu, nie je možné vykonať výmenu tlačovej hlavy.
・Niektoré problémy sa nemusia vyriešiť výmenou tlačovej hlavy.
・Dajte pozor, aby ste si neznečistili ruky atramentom.

1. Zapnite zariadenie.

2. Jedenkrát stlačte tlačidlo [Home/Domov], potom stlačte a na päť alebo viac sekúnd podržte tlačidlo [Stop/Zastaviť]. Zariadenie prejde do režimu výmeny tlačovej hlavy.

3. Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazia špeciálne poznámky. Potvrďte ich a zvoľte možnosť „Yes” (Áno).

▶ Počkajte niekoľko minút, kým sa nezobrazia ďalšie pokyny.

Riaďte sa postupom zobrazeným na displeji dotykového panela.

4.

5.

6.

7. Opatrne vyberte novú tlačovú hlavu z baliacej škatule.

8. Pomaly a bezpečne vložte tlačovú hlavu do držiaka tlačovej hlavy tak, aby sa tlačová hlava nedotýkala častí okolo nej.

9.

10. Po zatvorení skenovacej jednotky/krytu počkajte niekoľko minút. Keď sa zobrazí domovská obrazovka, výmena tlačovej hlavy je dokončená.

Možno budete potrebovať aj...