Warranty_Page_Image

Európska záruka spoločnosti Canon na produkty série WG

Toto je komerčná záruka pre koncového zákazníka, ktorú ponúka spoločnosť Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko („Canon“) koncovým zákazníkom, ktorí si zakúpia produkty série WG značky Canon na svoje súkromné používanie, no nefigurujú ako spotrebitelia v súlade s miestnymi zákonmi krajiny, kde tieto produkty série WG boli zakúpené.
Ak ste spotrebiteľ, nemáte nárok na túto záruku, no vzťahujú sa na vás zákonné práva spotrebiteľa na základe platnej vnútroštátnej legislatívy.
Tieto zmluvné podmienky a táto ponuka sa preto budú riadiť zákonmi Anglicka a Walesu a podliehajú výlučnej jurisdikcii súdov v Anglicku a Walese. 


V ponuke sú tieto služby: 

• záručný servis U vás

Na produkty série WG značky Canon určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP, čiže EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a Švajčiarsko a kúpené na tomto území sa vzťahuje európska záruka spoločnosti Canon na produkty série WG. Spoločnosť Canon zaručuje, že ak sa počas príslušnej záručnej doby zistí, že nový produkt série WG je chybný, jeho porucha bude bezplatne odstránená (uplatňujú sa zmluvné podmienky – pozri nižšie).
Pre každý produkt, na ktorý sa už nevzťahujú príslušné záručné podmienky ani záručná lehota, a pre poškodenia alebo opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, je k dispozícii spoplatnená služba opráv.
Táto záruka je vaším jediným a výlučným opravným prostriedkom, pričom spoločnosť Canon, jej pobočky ani iní členovia programu európskej záruky na produkty série WG neponesú žiadnu zodpovednosť za žiadne náhodné ani následné škody vyplývajúce z porušenia akýchkoľvek výslovných alebo implicitných záruk na tento produkt.


Často kladené otázkyOtázka: Aká záruka sa vzťahuje na produkty série WG značky Canon zakúpené v Európe?

Odpoveď: Spoločnosť Canon ponúka európsku záruku na produkty série WG zakúpené v týchto krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo. Pozrite si kompletné zmluvné podmienky tejto záruky. 

Otázka: Aké informácie týkajúce sa záruky by mali byť v balení produktu značky Canon pri jeho nákupe?

Odpoveď: V európskych krajinách, v ktorých sa uplatňuje táto záruka na produkty série WG, býva ku každému produktu v balení priložený záručný list o európskej záruke na produkty série WG. Vzor záručného listu si môžete pozrieť v nasledujúcom príklade:

 

Otázka: Je potrebné na registráciu záruky v rámci európskej záruky vyplniť nejakú dokumentáciu a odovzdať ju spoločnosti Canon?

Odpoveď: Na účely registrácie záruky v rámci európskej záruky na produkty série WG nemusíte spoločnosti Canon odovzdávať žiadnu dokumentáciu. Ak chcete požiadať špeciálne o záručnú opravu na základe európskej záruky na produkty série WG, je potrebné, aby ste spoločnosti Canon vždy poskytli pôvodné platné potvrdenie o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného produktu.

Otázka: Aká dokumentácia je potrebná na uplatnenie nároku na záručnú opravu v rámci európskej záruky na produkty série WG?

Odpoveď: Ak chcete požiadať špeciálne o záručnú opravu na základe európskej záruky na produkty série WG, je potrebné, aby ste spoločnosti Canon vždy poskytli pôvodné platné potvrdenie o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného produktu série WG. Akciové ponuky na záruku môžu obsahovať aj ďalšie požiadavky, preto si v prípade každej akciovej ponuky prečítajte zmluvné podmienky k nej (ak sú k dispozícii).

Otázka: Aké je bežné obdobie platnosti záruky v rámci európskej záruky na produkty série WG?

Odpoveď: Záručná lehota na produkty série WG značky Canon je obyčajne buď 1 rok alebo do vyhotovenia 300 000 výtlačkov, podľa toho, čo nastane skôr. Existujú však aj výnimky, o ktorých nájdete ďalšie informácie na karte Oprávnenie. 

Otázka: Ak si kúpim produkt série WG značky Canon mimo krajín, v ktorých spoločnosť Canon ponúka európsku záruku na produkty série WG, bude sa na môj produkt série WG stále vzťahovať európska záruka na produkty série WG, ak som obyvateľom členskej krajiny európskej záruky na produkty série WG?

Odpoveď: Na produkty sa vo všeobecnosti vzťahuje záruka, ktorá platí pre konkrétnu oblasť, v ktorej bol produkt zakúpený, a ak chce koncový zákazník uplatniť nárok na záručnú opravu, musí produkt vrátiť v tejto oblasti. Spoločnosť Canon všeobecne neposkytuje globálne záruky s výnimkou prípadov, keď sa táto skutočnosť špecificky uvádza pre konkrétne produkty/oblasti. 

Otázka: Za akých okolností poskytne spoločnosť Canon diely vymeniteľné používateľom a ako ich treba vymeniť?

Odpoveď: Technická podpora spoločnosti Canon po jej kontaktovaní vykoná postup odstraňovania problémov zákazníka a ako riešenie môže určiť náhradu dielov vymeniteľných používateľom. Po získaní príslušných dielov by ich mal zákazník vymeniť podľa podrobného postupu zobrazeného na používateľskom rozhraní tlačiarne.

Možno budete potrebovať aj...

Feedback