Informácie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom

jquery-1.4.2.min.js

jQuery JavaScript Library v1.4.2
http://jquery.com/
Copyright 2010, John Resig
Dvojitá licencia podľa licencií MIT alebo GPL verzia 2.
http://jquery.org/license

Obsahuje Sizzle.js
http://sizzlejs.com/
Copyright 2010, The Dojo Foundation
Vydané pod licenciou MIT, BSD, a GPL.

------------------------------------------------
jquery-ui-1.8.2.custom.min.js

jQuery UI 1.8.2
Copyright (c) 2010 AUTHORS.txt (http://jqueryui.com/about)
Dvojitá licencia podľa licencií MIT (MIT-LICENSE.txt)
a GPL (GPL-LICENSE.txt).

http://docs.jquery.com/UI


------------------------------------------------
Licencia MIT
Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá nadobúda kópiu tohto softvéru a príslušné súbory dokumentácie (ďalej len „softvér“), využívať softvér bez obmedzení vrátane, avšak nie výlučne, práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, zverejňovanie, distribuovanie, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru a umožniť to osobám, ktorým je softvér poskytovaný, pri splnení nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedený oznam o ochrane autorských práv a tento oznam o povolení sú súčasťou všetkých kópií alebo dôležitých súčastí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „V DANOM STAVE“ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, Z DÔVODU PORUŠENIA PRÁV ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCICH ZO SOFTVÉRU A JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝMI TRANSAKCIAMI SO SOFTVÉROM.

Feedback