Služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor

Na všetky projektory Canon určené pre Európsky hospodársky priestor („EHS“ – menovite krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a Švajčiarsko, ktoré boli zakúpené v týchto krajinách, sa vzťahuje 3-ročnýeurópsky záručný systém (EWS) spoločnosti Canon. Záručný systém EWS spoločnosti Canon zaručuje, že ak by produkt bolo počas prvých 3 rokov potrebné opraviť, všetky náklady na diely a vykonanú prácu uhradí spoločnosť Canon. Štandardný systém EWS však vyžaduje, aby zákazník takýto produkt vrátil do autorizovaného servisného strediska na svoje náklady. Ak by sa vykonanie opravy ukázalo byť neekonomické, spoločnosť Canon sa môže rozhodnúť nahradiť produkt novým modelom s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami. Samotný štandardný systém EWS zákazníkovi počas opravy neposkytuje žiadnu ďalšiu formu podpory.

Pre inštalačné modely radov XEED a LX zakúpené na území EHS alebo Švajčiarska bude okrem vyššie uvedeného vždy, keď to bude možné, ponúknutá bezplatná „3-ročná služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor“ umožňujúca poskytnutie náhradného projektora v „nasledujúci deň“ * na čas, keď prebieha oprava produktu zákazníka Táto služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor je k dispozícii iba v oprávnených krajinách a vzťahuje sa na oprávnené produkty uvedené nižšie. V prípade uplatnenia tým zákazník počas prvých 3 rokov od zakúpenia získava právo na poskytnutie náhradného projektora s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami počas trvania opravy jeho pokazeného projektora pod podmienkou, že predloží platný doklad o zakúpení. Pokazené zariadenie bude zákazníkovi po ukončení opravy vrátené – náhradný projektor nie je trvalou náhradou.

* V „nasledujúci deň“ znamená, že náhradný projektor bude vždy, keď je to možné, poskytnutý na druhý deň od požiadania v prípade predloženia požiadavky do 11:00 a o dva dni pri predložení po 11:00, počas víkendu alebo dňa pracovného pokoja. Táto služba zapožičania náhrady podlieha plnému zneniu zmluvných podmienok.

Služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor

 1. Služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor sa ponúka nad rámec ponuky štandardného záručného systému EWS (bez vplyvu na podmienky systému EWS). V rámci tejto služby je zákazníkovi poskytnutý náhradný projektor po dobu trvania záručnej opravy v súlade s nasledujúcimi osobitými doplňujúcimi zmluvnými podmienkami. Službu je možné uplatniť v priebehu troch rokov od pôvodného dátumu zakúpenia.
 2. Táto ponuka sa vzťahuje iba na produkty určené na dovoz a predaj spoločnosťou Canon v krajinách Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku. Nárok na uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor je podmienený zakúpením príslušného projektora v niektorej z týchto krajín.
 3. Táto služba sa vzťahuje na projektory XEED WUX400ST, WX450ST, WUX450ST, WUX450, WUX4000, WX520, WUX500, WUX5000, SX6000, WX6000, WUX6000, WUX6010, 4K500ST, LX-MW500, LX-MU500, LX-MU700, LX-MU600Z a LX-MU800Z vrátane verzií pre zdravotnícke zariadenia. Nie je možné previesť ju na žiadne iné produkty a neposkytuje sa za ňu žiadna náhrada v hotovosti.
 4. Táto služba je k dispozícii iba v nasledujúcich oprávnených krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko. 
 5. V Estónsku, Litve a Lotyšsku je služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor k dispozícii iba pre oprávnené modely projektorov zakúpené po 1. 1. 2016 (vrátane). 
 6. Na uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor je potrebné predložiť doklad o zakúpení. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie bezplatnej záručnej služby (alebo uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor) v prípade, že príslušné dokumenty nie je možné predložiť, alebo obsahujú neúplné alebo nečitateľné údaje.
 7. O uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor môže požiadať samotný koncový zákazník alebo systémový integrátor, ktorý produkt inštaloval.
 8. Všetky požiadavky na uplatnenie tejto služby je potrebné predložiť telefonicky na miestnej linke pomoci spoločnosti Canon.
 9. Zástupca spoločnosti Canon na linke pomoci môže požiadať o poskytnutie ďalších informácií, na základe ktorých stanoví príčinu problému, a potom rozhodne o poskytnutí náhradného výrobku.
 10. V „nasledujúci deň“ znamená, že náhradný produkt bude vždy, keď je to možné, poskytnutý na druhý deň od požiadania v prípade predloženia požiadavky do 11:00 a o dva dni pri predložení po 11:00, počas víkendu alebo dňa pracovného pokoja.
 11. Zákazník alebo systémový integrátor musí zabezpečiť odovzdanie poškodeného zariadenia ihneď pri poskytnutí náhradného produktu.
 12. Zákazník alebo systémový integrátor je zodpovedný za vrátenie náhradného projektora v priebehu 5 dní od vrátenia opraveného zariadenia.
 13. Za normálnych okolností všetky náklady spojené s dodaním hradí spoločnosť Canon.
 14. Spoločnosť Canon nezodpovedá za odstránenie či preinštalovanie pôvodného projektora ani náhradnej jednotky.
 15. Spoločnosť Canon ponúka náhradné projektory zákazníkom alebo ich systémovým integrátorom v súlade so štandardnými podmienkami zapožičania náhrady spoločnosti Canon, ktoré sa tým, že zákazník alebo systémový integrátor prijme náhradný projektor na základe služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor, považujú za prijaté. Zákazníci alebo ich systémoví integrátori musia zabezpečiť vrátanie každej zo zapožičaných položiek v rovnakom stave, v akom boli dodané, pričom nesú zodpovednosť za prípadnú stratu, poškodenie alebo odcudzenie akéhokoľvek zapožičaného vybavenia a môžu byť požiadaní o odškodnenie spoločnosti Canon za jeho opravu alebo náhradu. Zákazníkom alebo ich systémovým integrátorom sa odporúča zvážiť zabezpečenie vhodného poistenia na pokrytie vybavenia, ktoré im bude zapožičané.
 16. Vaše zákonné práva v rámci uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov nie sú touto ponukou ovplyvnené.
 17. Túto ponuku poskytuje spoločnosť Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands.
 18. Tieto zmluvné podmienky a tu uvedená ponuka sa riadia a interpretujú v súlade s príslušnými zákonmi krajiny, kde sa daný produkt používa a kde sa tieto služby poskytujú, pričom prípadné spory vznikajúce v súvislosti so službou poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor spadajú pod výlučnú jurisdikciu príslušných súdov tejto jurisdikcie.

Často kladené všeobecné otázky o službe poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor

Otázka:  Kde je služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor k dispozícii?

Odpoveď: Táto služba je k dispozícii iba v nasledujúcich oprávnených krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

K 1. 1. 2016 sú oprávnení na využitie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor zákazníci v Estónsku, Lotyšsku a Litve. O poskytnutie tejto služby je v týchto krajinách možné požiadať iba pre oprávnené modely projektorov zakúpené po 1. 1. 2016 (vrátane).


Otázka: Kto môže požiadať o uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor?

Odpoveď: O poskytnutie služby môže požiadať zákazník alebo jeho systémový integrátor v prípade zistenia poruchy produktu. Náhradný produkt bude odoslaný po vykonaní diagnostiky pokazeného produktu (v súlade s plným znením zmluvných podmienok) a prijatí ponuky na poskytnutie náhradného produktu.


Otázka: Na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor?

Odpoveď: Zákazníci alebo ich systémoví integrátori sa musia obrátiť na príslušnú miestnu linku pomoci spoločnosti Canon. Spoločnosť Canon zaznamená všetky náležité informácie (t. j. podrobnosti o poruche) a uplatní proces skúmania možnej príčiny prvej úrovne. Ak porucha pretrváva, so zákazníkom alebo systémovým integrátorom sa skontaktuje oddelenie podpory spoločnosti Canon druhej úrovne. Ak sa potvrdí diagnostika poruchy a odporučí sa vykonanie opravy, bude ponúknutý podobný produkt (alebo produkt s lepšími technickými parametrami) ako náhrada.


Otázka: Koľko potrvá doručenie náhradného projektora?

Odpoveď: Vždy, keď je to možné, bude náhradný projektor poskytnutý na druhý deň od požiadania v prípade predloženia požiadavky do 11:00 a o dva dni pri predložení po 11:00, počas víkendu alebo dňa pracovného pokoja.


Otázka: Kam bude náhradný projektor doručený?

Odpoveď: Náhradné projektory je možné doručiť systémovému integrátorovi alebo priamo zákazníkovi (ak má zákazník dostatočné technické znalosti na vykonanie inštalácie).


Otázka: Čo sa stane po prijatí náhradného projektora?

Odpoveď: Systémový integrátor alebo zákazník je po prijatí náhradného projektora povinný zabezpečiť vrátenie pokazeného projektora spoločnosti Canon. Dostane štítky s adresou slúžiace na vrátenie pokazeného produktu, ktorý je potrebné umiestniť do dodanej škatule na odoslanie. Je potrebné obrátiť sa na príslušnú prepravnú spoločnosť a zaručiť čo najskoršie vyzdvihnutie pokazeného produktu. Za bežných podmienok tieto náklady na doručenie uhradí spoločnosť Canon.


Otázka: Čo sa stane po opravení pokazeného projektora?

Odpoveď: Systémový integrátor alebo zákazník je zodpovedný za vrátenie náhradného projektora v priebehu 5 dní od vrátenia opraveného zariadenia. Dostane štítky s adresou slúžiace na vrátenie náhradného produktu, ktorý je potrebné umiestniť do dodanej škatule na odoslanie. Je potrebné kontaktovať príslušnú prepravnú spoločnosť a zaručiť čo najskoršie vyzdvihnutie náhradného produktu. Za bežných podmienok tieto náklady na doručenie uhradí spoločnosť Canon.


Otázka: Kto zodpovedá za odpojenie pokazeného projektora a jeho opätovnú inštaláciu po dokončení opravy?

Odpoveď: Spoločnosť Canon nezodpovedá za odpojenie ani opätovnú inštaláciu pôvodného projektora. Za tie zodpovedá zákazník alebo jeho systémový integrátor.


Otázka: Kto zodpovedá za inštaláciu náhradného projektora a jeho opätovné odpojenie po dokončení opravy?

Odpoveď: Spoločnosť Canon nezodpovedá za inštaláciu ani odpojenie náhradného projektora. Za tie zodpovedá zákazník alebo jeho systémový integrátor.


Otázka: Aké sú dôsledky prípadného stratenia, poškodenia alebo odcudzenia náhradného zariadenia?

Odpoveď: Spoločnosť Canon náhradné projektory zákazníkom alebo ich systémovým integrátorom ponúka v súlade so štandardnými podmienkami zapožičania náhrady spoločnosti Canon, ktoré sa tým, že zákazník alebo systémový integrátor prijme náhradný projektor na základe služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor, považujú za prijaté. Zákazníci alebo ich systémoví integrátori musia zabezpečiť vrátanie každej zo zapožičaných položiek v rovnakom stave, v akom boli dodané, pričom nesú zodpovednosť za prípadnú stratu, poškodenie alebo odcudzenie akéhokoľvek zapožičaného vybavenia a môžu byť požiadaní o odškodnenie spoločnosti Canon za jeho opravu alebo náhradu. Zákazníkom alebo ich systémovým integrátorom sa odporúča zvážiť zabezpečenie vhodného poistenia na pokrytie vybavenia, ktoré im bude zapožičané.

V tabuľke nižšie sú uvedené krajiny ponúkajúce službu poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kompletných zmluvných podmienkach. Nižšie sú uvedené kontaktné údaje pre jednotlivé krajiny.

Upozorňujeme, že v krajinách, kde je služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor k dispozícii, sa poskytuje iba pre oprávnené produkty.

Krajina Kontaktné údaje linky podpory
Rakúsko

+43 1 360 277 45 67

Canon Austria

Belgicko

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgium (holandčina)
Canon Belgium (francúzština)

Česká republika

+420 296 335 619

Canon Czech

Dánsko

+45 70 20 55 15

Canon Denmark

Estónsko

+372 630 0530
Overall

Fínsko

+358 (020) 366 466
(Hovory z pevnej linky sú spoplatňované sumou 0,15 centov/min. Poplatky za hovor sa môžu u jednotlivých mobilných operátorov líšiť. Viac informácií vám poskytne váš operátor)

Canon Finland

Francúzsko

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon France

Nemecko

069 2999 3680

Canon Germany

Maďarsko

+36 (06)1 235 53 15

Canon Hungary

Írsko

+353 16 990 990

Canon Ireland

Taliansko

+39 02 3859 2000

Canon Italy

Lotyšsko

+371 67 38 75 10
I B Serviss

Litva

+370 5 215 9966

Orgsis

Luxembursko

+352 27 302 054

Canon Luxembourg

Nórsko

+47 23 50 01 43

Canon Norway

Poľsko

+48 22 583 4307

Canon Poland

Portugalsko

+351 21 424 51 90

Canon Portugal

Slovensko

+421 (0)250 102 612

Canon Slovakia

Španielsko

+34 91 375 45 55

Canon Spain

Švédsko

+46 (0)8 519 923 69

Canon Sweden

Švajčiarsko

+41 22 567 58 58

Canon Switzerland (francúzština)
Canon Switzerland (nemčina)

Holandsko

+31 (0)20 721 91 03

Canon Netherlands

UK

+44 (0)207 660 0186

Canon UK

Výška poplatkov za hovory podľa miestnych sadzieb je závislá od vášho súčasného mobilného tarifu alebo tarifu pre pevné linky, alebo od poskytovateľa služieb. Presnú výšku poplatkov zistíte u svojho poskytovateľa služieb.

Krajiny oprávnené na uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor

Službu poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor poskytujú nasledujúce členské krajiny európskeho záručného systému (EWS):Rakúsko
Belgicko
Česká republika
Dánsko  Estónsko*
Fínsko Francúzsko Nemecko Maďarsko Írsko
Taliansko Lotyšsko* Litva* Luxembursko Holandsko
Nórsko Poľsko Portugalsko Švajčiarsko Slovensko
Španielsko Švédsko UK

 
* V Estónsku, Litve a Lotyšsku je služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor k dispozícii iba pre oprávnené modely projektorov zakúpené po 1. 1. 2016 (vrátane).

Modely oprávnené na uplatnenie služby poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor

Služba poskytnutia náhrady v rámci rozšírenej záruky na projektor sa vzťahuje na nasledujúce modely:

XEEDXEED WUX400ST  
XEED WX450ST
XEED WUX450ST 
XEED WUX450
XEED WUX4000 
XEED WX520
XEED WUX500      
XEED WUX5000 
XEED SX6000  XEED WX6000
XEED WUX6000 XEED WUX6010
XEED 4K500ST Všetky zdravotnícke prevedenia uvedených modelov

LX 


LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 Všetky zdravotnícke prevedenia uvedených modelov

Feedback