Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Príručka k nastaveniu siete Wi-Fi na tlačiarni PIXMA MX495

Niektoré prístupové body (často nazývané aj smerovače alebo rozbočovače) disponujú tlačidlom automatického pripojenia označeným WPS, čo znamená Wi-Fi Protected Setup a umožňuje povoleným zariadeniam, aby sa pripojili k vašej sieti bez zadávania hesla. Ide o najjednoduchší spôsob, ako pripojiť tlačiareň PIXMA, preto ak máte prístupový bod s tlačidlom WPS, vyberte nižšie možnosť „Metóda pripojenia WPS“, kde nájdete pokyny na pripojenie pomocou tejto metódy.

Ak váš prístupový bod nepodporuje metódu WPS, vyberte nižšie možnosť „Metóda štandardného pripojenia“.

Metóda pripojenia WPS

Skôr ako začneme, v prípade metódy pripojenia stlačením tlačidla WPS musí byť splnených niekoľko podmienok:

 • Na prístupovom bode musí byť tlačidlo WPS. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
  Ak tlačidlo WPS nie je dostupné, použite pokyny uvedené v časti Metóda štandardného pripojenia.

 • Vaša sieť musí používať bezpečnostný protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) alebo WPA2. Väčšina prístupových bodov s WPS používa tento protokol.

 1. Na tlačiarni stlačte tlačidlo [Setup/Nastavenie] (B). 2. Pomocou tlačidiel so šípkami (C) vyberte položku [Device settings/Nastavenia zariadenia] a stlačte tlačidlo [OK]. 3. Pomocou tlačidiel so šípkami (C) vyberte položku [Wireless LAN setup/Nastavenie bezdrôtovej siete LAN] a stlačte tlačidlo [OK]. 4. Tlačiareň automaticky vyhľadá prístupové body, ktoré podporujú funkciu WPS.
  Na obrazovke tlačiarne sa zobrazí nasledujúca správa „Press WPS button of the wireless router about 5 sec. and press [OK] on this printer“ (Stlačte tlačidlo WPS na bezdrôtovom smerovači približne na 5 sekúnd a potom stlačte tlačidlo [OK] na tejto tlačiarni)

 5. Stlačte tlačidlo [WPS] na prístupovom bode, podržte ho stlačené asi 5 sekúnd a potom ho pustite.
  Presné pokyny na spustenie WPS na prístupovom bode nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.

 6. Do 2 minút stlačte na tlačiarni tlačidlo [OK]. Po pripojení sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Stlačením tlačidla [OK] dokončite nastavenie.

Ak sa zobrazí iná obrazovka, prečítajte si časť „Riešenie problémov“ v používateľskej príručke.


Potvrdenie nastavení siete

Ak chcete potvrdenie, že tlačiareň je úspešne pripojená k bezdrôtovej sieti, môžete vytlačiť nastavenia siete tlačiarne:

 1. Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá.
 2. Vložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.
 3. Na tlačiarni stlačte tlačidlo [Setup/Nastavenie] (B). 4. Pomocou tlačidla so šípkou (C) vyberte položku [Device settings/Nastavenia zariadenia] a stlačte tlačidlo [OK]. 5. Pomocou tlačidla so šípkou (C) vyberte položku [LAN settings/Nastavenia siete LAN] a stlačte tlačidlo [OK]. 6. Pomocou tlačidla so šípkou (C) vyberte položku [Print LAN details/Tlačiť podrobnosti o sieti LAN] a stlačte tlačidlo [OK].
  Vytlačia sa informácie o sieti.Na výtlačku skontrolujte, či je pri položke „Pripojenie“ napísané „Aktívne“ a či identifikátor SSID (názov vašej bezdrôtovej siete) uvádza správny názov vašej bezdrôtovej siete.


Tým sa ukončí proces nastavenia pripojenia WPS.

Teraz pokračujte nainštalovaním softvéru, pomocou ktorého budete môcť tlačiareň PIXMA MX495 využívať naplno.

Ak nemáte inštalačný disk CD, ktorý bol dodaný so zariadením, príručky a softvér si prevezmite.

Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.


Metóda štandardného pripojenia

 1. Na tlačiarni stlačte tlačidlo [Setup/Nastavenie] (B). 2. Pomocou tlačidiel so šípkami (C) vyberte položku [Device settings/Nastavenia zariadenia] a stlačte tlačidlo [OK]. 3. Pomocou tlačidiel so šípkami (C) vyberte položku [Wireless LAN setup/Nastavenie bezdrôtovej siete LAN] a stlačte tlačidlo [OK]. 4. Stlačte tlačidlo [Stop/Reset/Zastaviť/Obnoviť], zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Stlačte tlačidlo [OK].  Tlačiareň vyhľadá všetky dostupné bezdrôtové siete v bezprostrednej blízkosti.

 5. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte názov siete (nazýva sa tiež SSID) a dvakrát stlačte tlačidlo [OK].
  Ak si nie ste istí názvom svojej bezdrôtovej siete, možno ho nájdete na štítku prístupového bodu, prípadne skontrolujte, k akej sieti je pripojený váš počítač. 
  Ak v zozname nevidíte svoju sieť, pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku [Hľadať znova] a stlačte tlačidlo [OK].

 6. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, zadajte pomocou číselných tlačidiel na zariadení bezpečnostné prístupové heslo bezdrôtovej siete.  Zariadenie obsahuje tri režimy vstupu: režim veľkých písmen, režim malých písmen a číselný režim. Stlačte tlačidlo [] na prepnutie do režimu veľkých písmen (A), režimu malých písmen (a) alebo režimu čísel (1). Zobrazí sa v pravej hornej časti obrazovky.
  Ak napríklad v režime veľkých písmen raz stlačíte tlačidlo , zobrazí sa znak „A“, ak dvakrát stlačíte tlačidlo , zobrazí sa znak „B“, atď. Ak jedným tlačidlom potrebujete napísať 2 znaky, na ďalší znak sa presuniete stlačením tlačidla so šípkou. Ak sa pomýlite, znak môžete vymazať stlačením klávesu . Po dokončení zadávania prístupového hesla stlačte tlačidlo [OK].

 7. Po pripojení sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Stlačením tlačidla [OK] dokončite nastavenie.Tým sa ukončí proces nastavenia pripojenia Wi-Fi. Teraz nainštalujte dodaný softvér.

Ak nemáte inštalačný disk CD, ktorý bol dodaný so zariadením, príručky a softvér si prevezmite.


Obnovenie výrobných nastavení siete

Ak potrebujete obnoviť nastavenia siete na predvolené nastavenia z výroby, napríklad pri zmene prístupového bodu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Na tlačiarni stlačte tlačidlo [Setup/Nastavenie] (B). 2. Pomocou tlačidiel so šípkami (C) vyberte položku [Device settings/Nastavenia zariadenia] a stlačte tlačidlo [OK]. 3. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku [Obnoviť nastavenie] a stlačte tlačidlo [OK]. 4. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku [Nastavenia siete LAN] a stlačte tlačidlo [OK]. 5. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku [Áno] a stlačte tlačidlo [OK].Nastavenia bezdrôtovej siete boli obnovené na predvolené nastavenia z výroby.

Stlačením tlačidla [Copy/Kopírovať] sa vrátite na domovskú obrazovku.

Ak ste postupovali podľa tohto návodu a proces stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

Feedback