Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Príručka k nastaveniu siete Wi-Fi na tlačiarni PIXMA MX525

Niektoré prístupové body (často nazývané aj smerovače alebo rozbočovače) disponujú tlačidlom automatického pripojenia označeným WPS, čo znamená Wi-Fi Protected Setup a umožňuje povoleným zariadeniam, aby sa pripojili k vašej sieti bez zadávania hesla. Ide o najjednoduchší spôsob, ako pripojiť tlačiareň PIXMA, preto ak máte prístupový bod s tlačidlom WPS, vyberte nižšie možnosť „Metóda pripojenia WPS“, kde nájdete pokyny na pripojenie pomocou tejto metódy.

Ak váš prístupový bod nepodporuje metódu WPS, vyberte nižšie možnosť „Metóda štandardného pripojenia“.

Metóda pripojenia WPS

Skôr ako začneme, v prípade metódy pripojenia stlačením tlačidla WPS musí byť splnených niekoľko podmienok:

  • Na prístupovom bode musí byť tlačidlo WPS. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
    Ak na prístupovom bode nie je tlačidlo WPS, použite pokyny uvedené v časti Metóda štandardného pripojenia.

  • Vaša sieť musí používať bezpečnostný protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) alebo WPA2. Väčšina prístupových bodov s WPS používa tento protokol.


Krok 1

1. Na tlačiarni stlačte tlačidlo [Ponuka] (A).Krok 2

1. Pomocou tlačidiel [] (A) vyberte ikonu [WLAN Setup/Nastavenia siete WLAN] a stlačte tlačidlo [OK] (B).
Po aktivácii bezdrôtového pripojenia sa rozsvieti (modrá) kontrolka Wi-Fi (C).

Tlačiareň automaticky vyhľadá prístupové body, ktoré podporujú funkciu WPS.


Krok 3

Displej na tlačiarni by mal vyzerať ako na obrázku nižšie –

 

 

1. Stlačte tlačidlo [WPS] na prístupovom bode a podržte ho stlačené asi 5 sekúnd, potom ho uvoľnite. Presné pokyny na spustenie WPS na prístupovom bode nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.

2. V priebehu 2 minút stlačte na tlačiarni tlačidlo [OK].

Počas vyhľadávania alebo pripájania k prístupového bodu bude na tlačiarni blikať kontrolka [Wi-Fi] (modrá).

3. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, dokončite nastavenie stlačením tlačidla [OK].


 

Tým sa ukončí proces nastavenia pripojenia WPS.

Teraz pokračujte nainštalovaním softvéru, pomocou ktorého budete môcť tlačiareň PIXMA MX525 využívať naplno.

Ak nemáte inštalačný disk CD, ktorý bol dodaný so zariadením, prevezmite si príručky a softvér, aby ste mohli pokračovať.


Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia WPS stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.


Metóda štandardného pripojenia

Krok 1

1. Na tlačiarni stlačte tlačidlo [Ponuka] (A).
Krok 2

1. Pomocou tlačidiel [] (A) vyberte ikonu [WLAN Setup/Nastavenia siete WLAN] a stlačte tlačidlo [OK] (B).


 

Po aktivácii bezdrôtového pripojenia sa rozsvieti (modrá) kontrolka Wi-Fi (C).


Krok 3

Displej na tlačiarni by mal vyzerať ako na obrázku nižšie –

 


1. Stlačte tlačidlo [Zastaviť/Obnoviť ] a zobrazí sa nasledujúca obrazovka.2. Stlačením tlačidla [OK]vyberte položku [Standard setup/Štandardné nastavenie].

Tlačiareň vyhľadá všetky dostupné bezdrôtové siete v bezprostrednej blízkosti.

3. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte názov (alebo SSID) bezdrôtovej siete a stlačte tlačidlo [OK].Ak si nie ste istí názvom svojej bezdrôtovej siete, možno ho nájdete na štítku prístupového bodu, prípadne skontrolujte, k akej sieti je pripojený váš počítač.

Ak v zozname nevidíte svoju sieť, pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku [Vyhľadať znovu] a stlačte tlačidlo [OK].

4. Na tlačiarni sa zobrazí jedna z obrazoviek nižšie v závislosti od bezpečnostnej metódy, ktorú sieť používa.


WEPWPA/WPA2


5. Zadajte heslo (kľúč WEP alebo prístupové heslo) vašej bezdrôtovej siete. Pri zadávaní sa rozlišujú veľké a malé písmená.
Ak si nie ste heslom bezdrôtovej siete istí, možno ho nájdete na štítku na prístupovom bode.Znaky na tlačiarni je možné zadať, ak na ovládacom paneli svietia alfanumerické tlačidlá (A). Postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 Zariadenie obsahuje tri režimy vstupu: režim veľkých písmen, režim malých písmen a číselný režim. Stlačte tlačidlo , aby ste prepli na režim veľkých písmen (A), režim malých písmen (a) alebo režim čísel (1). (Vybraný režim vstupu sa zobrazí v pravej hornej časti obrazovky.)

Ak potrebujete zadať symbol, opakovane stláčajte kláves #, až kým sa nezobrazí požadovaný symbol.
Ak napríklad v režime veľkých písmen raz stlačíte tlačidlo , napíšete „A“, ak tlačidlo stlačíte dvakrát, napíšete „B“ atď.


Ak potrebujete napísať 2 znaky jedným tlačidlom, na ďalší znak sa presuniete stlačením tlačidla so šípkou.

Ak sa pomýlite, znak môžete vymazať stlačením stredného funkčného tlačidla.

6. Po dokončení zadávania znakov stlačte tlačidlo [OK].

7. Potvrďte, že zadané heslo siete je správne.
8. Ak je správne, stlačte tlačidlo [OK].
Ak ste sa pomýlili a potrebujete zadať správne heslo, stlačte tlačidlo [ ].


9. Keď sa zobrazí obrazovka (1), stlačte tlačidlo [OK].10. Keď sa zobrazí obrazovka (2), stlačením tlačidla [KOPÍROVAŤ] sa vráťte na obrazovku KOPÍROVAŤ (A).

Tým sa ukončí proces nastavenia štandardného pripojenia.

Teraz pokračujte nainštalovaním softvéru, pomocou ktorého budete môcť tlačiareň PIXMA MX525 využívať naplno.

Ak nemáte inštalačný disk CD, ktorý bol dodaný so zariadením, prevezmite si príručky a softvér, aby ste mohli pokračovať.


Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.


Obnovenie výrobných nastavení siete

Ak potrebujete obnoviť nastavenia siete na predvolené nastavenia z výroby, napríklad pri zmene prístupového bodu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:


Krok 1

1. Na tlačiarni stlačte tlačidlo [Ponuka] (A).Krok 2

1. Pomocou tlačidiel [] (A) vyberte položku [Nastavenie].


2. Stlačte tlačidlo [OK] (B).


Krok 3

1. Pomocou tlačidla [  ] (A) vyberte položku [Nastavenia zariadenia] a stlačte tlačidlo [OK] (B).Krok 4

1. Pomocou tlačidla [  ] (A) vyberte položku [Nastavenia siete LAN] a stlačte tlačidlo [OK] (B).Krok 5

1. Pomocou tlačidiel [ ] (A) vyberte položku [Obnoviť nastavenia siete LAN] a stlačte tlačidlo [OK] (B).Krok 6

1. Pomocou tlačidiel [] vyberte položku [Áno] a potvrďte obnovenie stlačením tlačidla [OK].


Krok 7

1. Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Nasledujúca úloha je dokončená], stlačte tlačidlo [OK] a dokončite obnovenie nastavení siete LAN.


Krok 8

1. Keď sa zobrazí obrazovka na obrázku nižšie, stlačením tlačidla [KOPÍROVAŤ] (A) sa vráťte na obrazovku KOPÍROVAŤ.Nastavenia bezdrôtovej siete boli obnovené na predvolené nastavenia z výroby.

Ak ste postupovali podľa tohto návodu a proces stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

Feedback