Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Príručka k nastaveniu siete Wi-Fi na tlačiarni PIXMA MG3550

Niektoré prístupové body (často nazývané aj smerovače alebo rozbočovače) disponujú tlačidlom automatického pripojenia označeným WPS, čo znamená Wi-Fi Protected Setup a umožňuje povoleným zariadeniam, aby sa pripojili k vašej sieti bez zadávania hesla. Ide o najjednoduchší spôsob, ako pripojiť tlačiareň PIXMA, preto ak máte prístupový bod s tlačidlom WPS, vyberte nižšie možnosť „Metóda pripojenia WPS“, kde nájdete pokyny na pripojenie pomocou tejto metódy.

Ak váš prístupový bod nepodporuje metódu WPS, vyberte nižšie možnosť „Metóda štandardného pripojenia“.

Metóda pripojenia WPS

Skôr ako začneme, v prípade metódy pripojenia stlačením tlačidla WPS musí byť splnených niekoľko podmienok:

  • Na prístupovom bode musí byť tlačidlo WPS.
    Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
    Ak tlačidlo WPS nie je dostupné, použite pokyny uvedené v časti Metóda štandardného pripojenia.

  • Vaša sieť musí používať bezpečnostný protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) alebo WPA2. Väčšina prístupových bodov s WPS používa tento protokol.


Krok 1

Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá.

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [Wi-Fi]  na vrchnej strane tlačiarne, kým výstražná kontrolka raz zabliká.

Krok 2

Uistite sa, že keď kontrolka vedľa tohto tlačidla začne blikať namodro, do 2 minút stlačíte tlačidlo [WPS] na prístupovom bode.

Presné pokyny na spustenie WPS na prístupovom bode nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.

Počas vyhľadávania bude blikať (modrá) kontrolka Wi-Fi a počas pripájania k prístupovému bodu bude blikať kontrolka napájania a kontrolka Wi-Fi.

Po úspešnom pripojení tlačiarne k bezdrôtovej sieti kontrolka napájania a kontrolka Wi-Fi prestanú blikať a budú svietiť.


Potvrdenie nastavení siete


Ak chcete potvrdenie, že tlačiareň je úspešne pripojená k bezdrôtovej sieti, môžete vytlačiť nastavenia siete tlačiarne:


1. Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá.

2. Vložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.

3. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [Pokračovať/Zrušiť  ], kým výstražná kontrolka  15-krát zabliká, potom tlačidlo uvoľnite.
Vytlačia sa informácie o sieti.

Na výtlačku skontrolujte, či je pri položke „Pripojenie“ napísané „Aktívne“ a či identifikátor SSID (názov vašej bezdrôtovej siete) uvádza správne meno vašej bezdrôtovej siete.Tým sa ukončí proces nastavenia pripojenia WPS.


Teraz pokračujte nainštalovaním softvéru, pomocou ktorého budete môcť tlačiareň PIXMA MG3550 využívať naplno.

Ak nemáte inštalačný disk CD, ktorý bol dodaný so zariadením, prevezmite si príručky a softvér, aby ste mohli pokračovať.


Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia WPS stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.


Metóda štandardného pripojenia

Krok 1

1. Ak používate operačný systém Windows, vložte disk CD, ktorý bol dodaný s tlačiarňou, a spustite inštaláciu.

Ak nemáte inštalačný disk CD, ktorý bol dodaný so zariadením, prevezmite si príručky a softvér, aby ste mohli pokračovať.


2. Po zobrazení úvodnej obrazovky kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].


<Len používatelia operačného systému Mac>

Po zobrazení nasledujúcej obrazovky zadajte heslo, aby sa mohol nainštalovať nástroj Pomocník, a potom kliknite na položku [Inštalovať pomocníka]


Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Ďalej].


Upozornenie: Zobrazí sa obrazovka so žiadosťou výberu pripojenia (USB alebo bezdrôtové). Vyberte položku [Bezdrôtové pripojenie].


3. Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá, a skontrolujte, či svieti kontrolka napájania, a potom kliknite na položku [Ďalej].
Krok 2

1. Kliknite na položku [Pripojiť k sieti].


2. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Bezdrôtové nastavenie].

Upozornenie:  Metóda bezdrôtovej inštalácie nie je podporovaná v systéme Windows XP. Vyberte metódu [Iné nastavenie] a prejdite na krok 5.


3. Po zobrazení obrazovky [Pripojenie prostredníctvom bezdrôtového nastavenia] stlačte a podržte stlačené tlačidlo [Wi-Fi] (A) na tlačiarni, kým oranžová výstražná kontrolka (B) 2-krát zabliká, a po druhom zablikaní tlačidlo pustite.


4. Uistite sa, že (modrá) kontrolka siete Wi-Fi rýchlo bliká a (zelená) kontrolka napájania svieti. Kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].


Upozornenie: Počas nastavenia bude pripojenie k sieti dočasne nedostupné.


Kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].

5. Používatelia operačného systému Windows XP musia vybrať položku [Nastavenie bezdrôtového pripojenia pomocou kábla USB].


Krok 3

1. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte váš región a kliknite na položku [Ďalej].
2. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte vaše bydlisko a kliknite na položku [Ďalej].
3. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte softvér, ktorý chcete nainštalovať, a kliknite na položku [Ďalej]. Nevadí, ak si nie ste istí, ktorý softvér chcete práve nainštalovať. Neskôr ho totiž môžete odinštalovať.
4. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, kliknite na položku [Yes/Áno], čím potvrdíte súhlas s licenčnou zmluvou pre koncového používateľa.


<Len používatelia operačného systému Windows>


Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Next/Ďalej].


5. Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazí model tlačiarne a názov (alebo SSID) bezdrôtovej siete.

Systém Windows (okrem Windows XP)


Kliknite na položku [Complete/Dokončiť].


Týmto dokončíte bezdrôtové nastavenie pre operačný systém Windows.

Používatelia operačného systému Windows XP alebo používatelia, u ktorých nebola tlačiareň rozpoznaná, pokračujte inštaláciou pomocou kábla USB opísanou v kroku 6.

<Len používatelia operačného systému Mac>


Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Pridať tlačiareň].


Na nasledujúcej obrazovke vyberte verziu ovládača [Canon IJ Network] a kliknite na položku [Pridať].


Kliknutím na tlačidlo [Ďalej] dokončite inštaláciu.


Týmto dokončíte bezdrôtové nastavenie pre operačný systém Mac.


Používatelia, u ktorých tlačiareň nebola rozpoznaná, musia pokračovať inštaláciou pomocou kábla USB opísanej v kroku 6.


Nastavenie pomocou kábla USB pre používateľov systému Windows XP a prípady, keď nebolo pripojenie k sieti rozpoznané

6. Vyberte položku [Nastaviť pripojenie k sieti pomocou kábla USB] a kliknite na položku [Ďalej].


7. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, pripojte tlačiareň k počítaču pomocou dodaného kábla USB. Ide o kábel so symbolom  na konektore.


Ak používate operačný systém Mac, kliknite na položku [Ďalej].


8. Po rozpoznaní tlačiarne sa zobrazí nasledujúca obrazovka.


Zobrazí sa názov prístupového bodu, ku ktorému je pripojený váš počítač (na mieste, kde je zobrazené „xxxxxxxxxxxxx“).

Ak je to bezdrôtová sieť, ku ktorej chcete pripojiť svoju tlačiareň, kliknite na položku [Áno].


<Len používatelia operačného systému Mac>


Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Povoliť].
9. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, odpojte tlačiareň od počítača a kliknite na položku [Ďalej].


<Len používatelia operačného systému Windows>


Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Dokončiť].


Týmto dokončíte nastavenie pre operačný systém Windows.


<Len používatelia operačného systému Mac>


Po rozpoznaní tlačiarne sa zobrazí nasledujúca obrazovka s názvom prístupového bodu, ku ktorému je pripojený váš počítač (na mieste, kde je zobrazené „xxxxxxxxxxxxx“). Kliknite na tlačidlo [OK].


Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Add Printer/Pridať tlačiareň].


Na nasledujúcej obrazovke vyberte verziu ovládača [Canon IJ Network] a kliknite na položku [Pridať].


Kliknutím na tlačidlo [Ďalej] dokončite inštaláciu.


Týmto dokončíte nastavenie pre operačný systém Mac.


Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.


Obnovenie výrobných nastavení siete

Ak potrebujete obnoviť nastavenia siete na predvolené nastavenia z výroby, napríklad pri zmene prístupového bodu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Upozorňujeme vás, že týmto postupom vymažete všetky sieťové nastavenia zariadenia, takže tlač a skenovanie z počítača cez sieť bude nemožné, až kým tlačiareň znova nenakonfigurujete na nové sieťové nastavenia.


Inicializáciu nastavení siete spustíte podľa postupu uvedeného nižšie:


1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ  ], kým výstražná kontrolka  17-krát zabliká.

2. Uvoľnite tlačidlo [RESUME/CANCEL/OBNOVIŤ/ZRUŠIŤ ].


Sieťové nastavenia boli obnovené na predvolené nastavenia z výroby.


Ak ste postupovali podľa tohto návodu a proces stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

Feedback