Záruka na sieťové kamery Canon – informácie

Na všetky sieťové kamery Canon určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP, čiže EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a Švajčiarsko a kúpené v tomto priestore sa vzťahuje záruka na sieťové kamery Canon. Spoločnosť Canon zaručuje, že ak sa počas príslušnej záručnej doby zistí, že nový produkt je chybný, jeho porucha bude bezplatne odstránená (uplatňujú sa zmluvné podmienky – pozri nižšie).

Záruka na sieťové kamery Canon pozostáva z rôznych servisných ponúk a ponuka, ktorá sa na vás vzťahuje, závisí od vašej polohy, miesta nákupu produktu a produktu, ktorý ste si kúpili. K dispozícii sú tieto servisné ponuky:

 • • 1-ročná záruka vrátenia produktu na opravu
 • • 3-ročná záruka vrátenia produktu na opravu
 • • 3-ročná záruka výmeny u zákazníka

Pre každý produkt, na ktorý sa už nevzťahujú príslušné záručné podmienky ani záručná doba, a pre poškodenia alebo opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, je k dispozícii spoplatnená služba opráv, ktorú je možné získať vrátením produktu ľubovoľnému autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre sieťové kamery Canon.

Bezplatné záručné služby je možné získať len po predložení pôvodnej faktúry, pokladničného dokladu alebo potvrdenia o zaplatení, ktoré boli vydané koncovému používateľovi. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zamietnuť záručné služby, ak tieto informácie nie sú úplné alebo ak boli po nákupe produktu odstránené alebo zmenené koncovým používateľom.

Záruka na sieťové kamery Canon – zmluvné podmienky


Na všetky sieťové kamery Canon určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP, čiže EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a Švajčiarsko a kúpené v tomto priestore sa vzťahuje záruka na sieťové kamery Canon. Spoločnosť Canon zaručuje, že ak sa počas záručnej doby preukáže, že nový produkt je chybný, jeho porucha bude bezplatne odstránená (uplatňujú sa zmluvné podmienky).


Záruka na sieťové kamery Canon pozostáva z rôznych servisných ponúk a ponuka, ktorá sa na vás vzťahuje, závisí od vašej polohy, miesta nákupu produktu a produktu, ktorý ste si kúpili. K dispozícii sú tieto servisné ponuky:

 • 1-ročná záruka vrátenia produktu na opravu: V prípade produktov zakúpených ako nové produkty v rámci EHP alebo Švajčiarska PRED 1. januárom 2012 alebo v prípade krajiny, ktorá neoprávňuje na využitie 3-ročnej záruky vrátenia produktu na opravu ani 3-ročnej záruky výmeny u zákazníka, sa uplatňuje 1-ročná záruka vrátenia produktu na opravu. 1-ročná záruka vrátenia produktu na opravu umožňuje vrátenie produktu na náklady zákazníka do 1 roka od dátumu zakúpenia (vyžaduje sa potvrdenie o nákupe) autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb spoločnosti Canon na vyšetrenie. Ak je táto možnosť k dispozícii, autorizovaný poskytovateľ servisných služieb spoločnosti Canon opraví alebo vymení produkt. Náhradný produkt môže byť nový alebo renovovaný. Ak sa v prípade produktu vyžaduje oprava v rámci záručných podmienok počas prvého roka, celkové náklady na náhradné diely a prácu a vrátenie zákazníkovi hradí spoločnosť Canon.

 • 3-ročná záruka vrátenia produktu na opravu: Ak bol príslušný produkt kúpený ako nový v rámci EHP alebo Švajčiarska PO 1. januári 2012 (alebo 1. januári 2016 v prípade Estónska, Lotyšska a Litvy), potom sa v rámci oprávnených krajín uplatňuje 3-ročná záruka vrátenia produktu na opravu. 3-ročná záruka vrátenia produktu na opravu sa ponúka za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom prípade, ibaže na obdobie 3 rokov od dátumu nákupu (vyžaduje sa potvrdenie o nákupe).

 • 3-ročná záruka výmeny u zákazníka: V rámci oprávnených krajín je pre príslušné nové produkty kúpené v rámci EHP alebo Švajčiarska PO 1. januári 2012 (alebo 1. januári 2016 v prípade Estónska, Lotyšska a Litvy) k dispozícii 3-ročná záruka výmeny u zákazníka. V rámci 3-ročnej záruky výmeny u zákazníka spoločnosť Canon poskytne koncovému používateľovi alebo systémovému integrátorovi náhradný produkt na základe diagnózy chybného produktu. Náhradný produkt môže byť nový alebo renovovaný. Koncový používateľ alebo systémový integrátor bude zodpovedať za zaistenie vrátenia chybnej sieťovej kamery spoločnosti Canon po prijatí náhradného produktu. Ak chybný produkt nebude vrátený alebo ak je chyba spôsobená príčinou, na ktorú sa nevzťahuje záručné krytie, spoločnosť Canon si vyhradzuje právo na preplatenie vymieňanej jednotky alebo nákladov od koncového používateľa alebo systémového integrátora.

Pre každý produkt, na ktorý sa už nevzťahujú príslušné záručné podmienky ani záručná doba, a pre poškodenia alebo opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, je k dispozícii spoplatnená služba opráv, ktorú je možné získať vrátením produktu ľubovoľnému autorizovanému poskytovateľovi servisu pre sieťové kamery Canon.

Bezplatné záručné služby je možné získať len po predložení pôvodnej faktúry, pokladničného dokladu alebo potvrdenia o zaplatení, ktoré boli vydané koncovému používateľovi. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zamietnuť záručné služby, ak tieto informácie nie sú úplné alebo ak boli po nákupe produktu odstránené alebo zmenené koncovým používateľom.

 1. 1. Táto záruka platí počas jedného alebo troch rokov v závislosti od dátumu nákupu koncovým používateľom a miesta inštalácie, ako je uvedené vyššie. Na produkty nainštalované v krajinách, kde 3-ročná záruka vrátenia produktu na opravu alebo 3-ročná záruka výmeny u zákazníka ešte nie je k dispozícii, sa uplatňuje 1-ročná záruka vrátenia produktu na opravu.

 2. 2. Táto záruka je platná len pre sieťové kamery Canon určené pre Európsky hospodársky priestor (EHP – konkrétne EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a Švajčiarsko a kúpené v tomto priestore.

 3. 3. Príslušný záručný servis poskytuje autorizovaný poskytovateľ servisných služieb spoločnosti Canon a musí sa realizovať nasledujúcim spôsobom:
  • a. Záruka vrátenia produktu na opravu: produkt je potrebné odoslať autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb spoločnosti Canon. Ak je táto možnosť k dispozícii, autorizovaný poskytovateľ servisných služieb spoločnosti Canon opraví alebo vymení produkt. Náhradný produkt môže byť nový alebo renovovaný. Ak sa v prípade produktu vyžaduje oprava v rámci záručných podmienok počas prvého roka, celkové náklady na náhradné diely a prácu a vrátenie zákazníkovi hradí spoločnosť Canon.
  • b. Záruka výmeny u zákazníka: výmena produktu musí byť realizovaná prostredníctvom systémového integrátora alebo priamo cez miestnu technickú podporu (– pozri Kontaktné údaje). Ak je táto možnosť použiteľná, autorizovaný poskytovateľ servisných služieb spoločnosti Canon produkt vymení. Náhradný produkt môže byť nový alebo renovovaný. Ak sa vyžaduje výmena produktu počas záručnej doby, celkové náklady na dopravu náhradnej jednotky od autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Canon a vrátenie chybnej jednotky hradí spoločnosť Canon.
 4. 4. Pre príslušné produkty kúpené v rámci EHP alebo Švajčiarska je 3-ročná záruka vrátenia produktu na opravu alebo 3-ročná záruka výmeny u zákazníka aktuálne k dispozícii v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko*, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva*, Lotyšsko*, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

  *Len pre sieťové kamery Canon kúpené po 1.1.2016

 5. 5. Len v rámci oprávnených krajín sa 3-ročná záruka vrátenia produktu na opravu vzťahuje na nasledujúce sieťové kamery Canon: VB-C300; VB-C500D a VB-C500VD

 6. 6. Len v rámci oprávnených krajín sa 3-ročná záruka výmeny u zákazníka vzťahuje na nasledujúce sieťové kamery Canon:
  • a.Séria VB-C: VB-C60 a VB-C60B
  • b.Séria VB-H: VB-H41; VB-H41B; VB-H43; VB-H610D; VB-H610VE; VB-H630D; VB-H630VE; VB-H651V; VB-H651VE; VB-H652LVE; VB-H710F; VB-H730F; VB-H751LE; VB-H760VE a VB-H761LVE
  • c.Séria VB-M: VB-M40; VB-M40B; VB-M42; VB-M50B; VB-M600D; VB-M600VE; VB-M620D; VB-M620VE; VB-M640V; VB-M640VE; VB-M641V; VB-M641VE; VB-M700F; VB-M720F; VB-M740E a VB-M741LE
  • d.Séria VB-R: VB-R10VE; VB-R11; VB-R11VE; VB-R12VE; VB-R13 a VB-R13VE
  • e.Séria VB-S: VB-S30D; VB-S31D; VB-S800D; VB-S805D; VB-S900F a VB-S905F
 7. 7. Záruka na sieťové kamery spoločnosti Canon (či už 1-ročná záruka vrátenia produktu na opravu, 3-ročná záruka výmeny u zákazníka alebo 3-ročná záruka vrátenia produktu na opravu) sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
  • – pravidelné prehliadky, údržbu a opravy alebo výmenu súčiastok v dôsledku bežného opotrebovania,
  • – akýkoľvek softvér,
  • – súčasti podliehajúce opotrebovaniu (napr. mechanické diely PTRZ v modeloch VB-M600VE, VB-M600D, VB-H610VE a VB-H610D alebo krokové elektromotory a krúžky v modeloch VB-R11VE, VB-R10VE a VB-R11) nie sú kryté touto zárukou, 
  • – chyby spôsobené úpravami vykonanými bez schválenia spoločnosťou Canon,
  • – náklady, ktoré poskytovateľom servisu spoločnosti Canon vzniknú v dôsledku úprav alebo modifikácií produktu vyžadovaných technickými alebo bezpečnostnými normami alebo špecifikáciami, ktoré sú špecifické pre danú krajinu, alebo iné náklady na úpravu v dôsledku špecifikácií zmenených po dodávke produktu,
  • – poškodenia vyplývajúce z toho, že produkt nie je v zhode s normami alebo špecifikáciami pre danú krajinu, ak k nim dôjde v inej krajine, než je krajina nákupu.
 8. 8. Záruka na sieťové kamery spoločnosti Canon (či už 1-ročná záruka vrátenia produktu na opravu, 3-ročná záruka výmeny u zákazníka alebo 3-ročná záruka vrátenia produktu na opravu) je vylúčená, ak poškodenie alebo chyby sú spôsobené nasledujúcimi príčinami:
  • – nesprávne používanie, nadmerné používanie, manipulácia alebo používanie produktu, ako sú uvedené v príručkách pre používateľov alebo operátorov alebo relevantnej používateľskej dokumentácii, vrátane poškodení v dôsledku nesprávneho skladovania, spadnutia, nadmerných nárazov, korózie, nečistôt, vody alebo piesku,
  • – opravy, modifikácie alebo čistenie vykonané v servisnom centre, ktoré nie je autorizované spoločnosťou Canon,
  • – používanie náhradných dielov, softvéru alebo spotrebného materiálu, ktoré nie sú kompatibilné s týmto produktom,
  • – pripojenie produktu k zariadeniu, ktorého pripojenie nie je schválené spoločnosťou Canon,
  • – neprimerané balenie produktu pri vrátení do autorizovaného servisného strediska spoločnosti Canon,
  • – nehody alebo prírodné katastrofy, prípadne iné príčiny mimo kontroly spoločnosti Canon vrátane zásahu bleskom, vody, ohňa, verejných nepokojov a nesprávneho vetrania.
 9. 9. Ak je možné použiť záruku výmeny produktu u zákazníka a spoločnosť Canon potvrdí, že je potrebné dodať náhradný produkt, vynasnažíme sa poskytnúť náhradnú jednotku „na nasledujúci deň“. „Na nasledujúci deň“ znamená, že ak je to možné, náhradný produkt sa poskytne:
  • – na ďalší pracovný deň, ak spoločnosť Canon potvrdí výmenu do 11:00 miestneho času (okrem víkendov a štátnych sviatkov),
  • – do dvoch pracovných dní, ak spoločnosť Canon potvrdí výmenu po 11:00 miestneho času (okrem víkendov a štátnych sviatkov).
 10. 10. Spoločnosť Canon môže opraviť alebo vymeniť produkty spoločnosti Canon novými alebo renovovanými súčasťami alebo produktmi, ktoré sú z hľadiska výkonu a spoľahlivosti ekvivalentné novým súčastiam alebo produktom. Renovované diely alebo produkty budú použité len v prípade, že to povoľujú štatutárne zákony krajiny, v ktorej sa záruka uplatňuje.

 11. 11. Za zálohovanie a uloženie softvérových súborov a programov pred opravou a obnovenie týchto súborov a programov po takejto oprave zodpovedá výlučne zákazník.

 12. 12. Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek iné nároky vrátane straty záznamových médií a straty údajov atď., ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto záruke. Pri vrátení na záručný servis produkt veľmi starostlivo zabaľte, poistite ho, priložte potvrdenie o predaji, pokyny na opravu a (ak je to potrebné) vzorku záznamových médií, na ktorej sú uložené zábery nasnímané produktom. Táto záruka nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľa podľa príslušnej platnej štátnej legislatívy ani na práva spotrebiteľa voči maloobchodnému predajcovi, ktoré vyplynú z kúpnopredajnej zmluvy.

 13. 13. V prípade absencie akýchkoľvek štátnych zákonov udeľujúcich ďalšie práva bude táto záruka jediným a výlučným opravným prostriedkom a spoločnosť Canon nebude niesť zodpovednosť za žiadne náhodné ani následné škody vyplývajúce z porušenia akýchkoľvek výslovných alebo implicitných záruk na tento produkt.

 14. 14. Všetky záruky uvedené v tomto dokumente sú ponúkané spoločnosťou Canon Europa NV, Bovenkerkerweg 59, Amstelveen 1185XB, Holandsko a poskytované prostredníctvom jej autorizovaných servisných stredísk.

 15. 15. Nič v tomto dokumente neovplyvňuje zákonné právo, ktoré máte podľa vašich miestnych zákonov.

Možno budete potrebovať aj...

Contact Us

Kontaktujte nás

Obráťte sa na našu podporu prostredníctvom telefónu alebo e-mailu

Register your product

Canon ID

Zaregistrujte svoj produkt a spravujte svoje konto Canon ID

Locate A Repair Centre

Opraviť

Vyhľadajte servisné stredisko a nájdite ďalšie užitočné informácie o našom postupe opravy