Akcia pre skenery Canon série DR-G2

Canon Europa N.V. Zmluvné podmienky

 1. AKCIOVÉ PRODUKTY, TRVANIE AKCIE, ÚČASTNÍCI A ÚZEMIA PLATNOSTI AKCIE

  1.1. Táto akcia platí len pri nákupoch produktov, ktoré sú uvedené ako oprávnené produkty na tejto lokalite („akciové produkty“) uskutočnených na územiach platnosti (uvedené nižšie) v období od 15. októbra 2019 do 31. marca 2020vrátane („trvanie akcie“).

  1.2. Všetci účastníci („účastník“) musia mať minimálne 18 rokov a trvalý pobyt v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo vo Švajčiarsku („územia platnosti akcie“).

  1.3. Predpokladá sa, že všetci účastníci akcie vyjadrili svoj súhlas s tým, že sú viazaní znením týchto zmluvných podmienok (ďalej len „podmienky“).

  1.4. Všetky akciové produkty musia byť nové a originálne výrobky Canon.  Nákupy produktov z druhej ruky, renovovaných alebo repasovaných produktov, alebo produktov, ktoré sú falšované či akýmkoľvek spôsobom porušujú práva duševného vlastníctva skupiny spoločností Canon (napríklad (okrem iného) produktov pochádzajúcich z paralelného dovozu alebo šedého trhu), nespĺňajú podmienky tejto akcie.

  1.5. Akciové produkty musia: (i) byť vo vlastníctve účastníka v deň podania žiadosti (podľa definície v článku 2.1); (ii) byť zaregistrované na adrese v rámci území platnosti akcie; (iii) (v relevantnom prípade) byť dodané a distribuované maloobchodníkom buď spoločnosťou zo skupiny Canon, alebo autorizovanými distribútormi so sídlom v EHP a (iv) byť zakúpené od spoločnosti zo skupiny Canon, od maloobchodníka so sídlom na území platnosti akcie alebo z internetového obchodu s doménou alebo sídlom registrovaným na území platnosti akcie.

 2. AKO SA ZÚČASTNIŤ

  2.1. Ak sa chce účastník zapojiť do tejto akcie, musí si počas trvania akcie zakúpiť akciový produkt na území platnosti akcie, akciový produkt musí byť zakúpený ako nový alebo ako výmena existujúceho/aktuálneho skenera formátu A3 A účastník musí odoslať platnú žiadosť online týkajúcu sa zakúpeného produktu („žiadosť“) v čase od 15. októbra 2019 00:00 do polnoci 30. apríla 2020 („obdobie žiadosti“).

  2.2. Ak si účastník zakúpil akciový produkt ako nové zariadenie alebo produkt, musí tento účastník odoslať žiadosť na základe článku 3.1 týchto podmienok („žiadosť v prípade NOVÉHO produktu“).

  2.3. Ak si účastník zakúpil akciový produkt ako výmenu existujúceho skenera formátu A3, musí tento účastník odoslať žiadosť na základe článku 3.2 týchto podmienok („žiadosť v prípade výmeny produktu“).

  2.4. Žiadosti sa musia predložiť odoslaním správne a úplne vyplneného príslušného online formulára žiadosti (musí obsahovať aj platné sériové číslo produktu pre EHP). Účastníci musia naskenovať a nahrať kópiu pokladničného dokladu alebo v prípade nákupu cez internetový obchod kópiu potvrdenia objednávky („doklad o nákupe“) a pripojiť ju k online formuláru žiadosti.

  2.5. Ak účastník odosiela žiadosť v prípade výmeny produktu, okrem dokladu o nákupe bude musieť poskytnúť aj podrobnosti o vymieňanom skeneri, ako sú sériové číslo, značka, model a obrázok sériového čísla.

  2.6. Po odoslaní žiadosti účastníci dostanú e-mail s potvrdením o prijatí žiadosti.  Ak účastník nedostane do 24 hodín od odoslania žiadosti e-mail alebo ak účastník nemá prístup k počítaču, mal by sa obrátiť na linku spoločnosti Canon pre podávanie žiadostí na čísle [vložiť].

  2.7. Akciové produkty sú dostupné do vypredania zásob.  Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za plnenie objednávok akciových produktov predajcami počas trvania akcie.

  2.8. Spoločnosť Canon nespracuje žiadne žiadosti prijaté po uplynutí obdobia žiadostí.

  2.9. Spoločnosť Canon nespracuje žiadosti, ktoré považuje za neúplné alebo nečitateľné. Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za oneskorene alebo neúspešne podané žiadosti.

  2.10. Okrem obmedzených zásob neexistuje žiadne obmedzenie počtu žiadostí, ktoré môžu účastníci odoslať, pokiaľ odosielajú jednu žiadosť na jeden zakúpený akciový produkt.

  2.11. Túto akciu nie je možné využiť v kombinácii s inou akciou.

 3. ŽIADOSTI

  3.1. Ak účastník odoslal žiadosť v prípade NOVÉHO produktu, dostane plochý skener Canon 201 („skener“).

  3.2. Ak účastník odoslal žiadosť v prípade výmeny produktu, dostane skener A spätný bonus vo výške uvedenej pre nákupy akciových produktov na našich webových stránkach.

         Skener

  3.3. Po prijatí a overení správnej žiadosti v prípade NOVÉHO produktu alebo výmeny produktu (podľa okolností) spoločnosť Canon zabezpečí odoslanie skenera na adresu uvedenú účastníkom vo formulári žiadosti.

        Vrátenie hotovosti

  3.4. Po prijatí a overení správnej žiadosti v prípade výmeny produktu spoločnosť Canon zabezpečí priamy bezhotovostný prevod na bankový účet účastníka.  Týmto sa zároveň vylučuje uzatvorenie akejkoľvek alternatívnej dohody a vyplácanie čiastky šekom alebo hotovostne.

  3.5. Spoločnosť Canon sa bude snažiť zrealizovať bezhotovostný prevod do 28 dní od prijatia úplne a správne vyplnenej žiadosti v prípade výmeny produktu.

  3.6. K jednej platnej žiadosti v prípade výmeny produktu sa zrealizuje len jeden bezhotovostný prevod.

  3.7. Ak ste registrovaný platca DPH vo svojej krajine a bol vám vyplatený spätný bonus, môže sa tým znížiť vaša daňová povinnosť, ktorá vám vznikla pri nákupe, a môže byť potrebné príslušne znížiť výšku uhradenej dane.

 4. ORGANIZÁTOR AKCIE

  Organizátor akcie je spoločnosť Canon Europa N.V. 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Holandsko.

 5. VYHLÁSENIA

  5.1. Spoločnosť Canon nenesie v plnom rozsahu povolenom zákonom zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody alebo vzniknuté zranenia akéhokoľvek druhu, ktoré môže akýkoľvek Účastník utrpieť v rámci tejto akcie. Nič z týchto pravidiel však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Canon.

  5.2. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo túto akciu kedykoľvek zrušiť, doplniť alebo zmeniť bez akýchkoľvek ďalších záväzkov.

  5.3. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto podmienok a pravidiel akcie si spoločnosť  Canon  vyhradzuje  právo  kontrolovať  všetky  žiadosti a vyžiadať  si  v  prípade  potreby  doplňujúce  informácie  a  doklady.  Spoločnosť  Canon  si vyhradzuje  právo  vylúčiť  žiadosti  a/alebo  účastníkov, ak má podozrenie, že došlo k akémukoľvek zneužitiu akcie.  Rozhodnutia spoločnosti Canon týkajúce sa tejto akcie sú konečné a akákoľvek ďalšia korešpondencia bude považovaná za bezpredmetnú.

 6. OCHRANA ÚDAJOV

  6.1. . Spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je prevádzkovateľ vo vzťahu k všetkým údajom poskytnutým účastníkmi. Všetky osobné údaje, ktoré nám boli predložené, budú spracované spoločnosťou Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny,  Írsko na účely správy tejto akcie.  Poskytnuté osobné údaje sú bezpečne uložené a môžu byť prenesené na zabezpečený server mimo EHP.

  6.2. . Na osobné údaje získané od účastníkov sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov obchodných partnerov a spotrebiteľov spoločnosti Canon, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.canon.sk/privacy-policy/

 7. PRÁVO A JURISDIKCIA

  Tieto podmienky a všetky prípadné spory, ktoré vzniknú na základe nich alebo v súvislosti s nimi, sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Holandska a podliehajú nevýhradnej jurisdikcii súdov Holandska.